Rättspraxis i medlemsstaterna - Estland

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Här beskrivs estnisk rättspraxis och relevanta databaser över rättspraxis.


Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Rättspraxis från domstolar i första och andra instans har varit tillgänglig på internet sedan 2001. Rättspraxis från högsta domstolen har varit tillgänglig sedan domstolsväsendet omorganiserades 1993 och offentliggörs i den elektroniska versionen av Estlands officiella tidning (Riigi Teataja) och på Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta domstolens webbplats. Rättspraxis från första och andra instans finns i den Länken öppnas i ett nytt fönsterelektroniska versionen av Estlands officiella tidning.

Skyldigheten att göra rättspraxis tillgänglig fastställs i lagen om information till allmänheten, med mer specifika bestämmelser i processlagen. Lagakraftvunna domar offentliggörs som regel. Undantag görs för civilrättsliga och förvaltningsrättsliga domstolsförfaranden, där domstolarna i sina avgöranden inte anger, antingen på eget initiativ eller på begäran av den berörda personen, personens namn (i stället anges initialer eller andra tecken), födelsedatum eller adress. Domstolarna får också, i civila domstolsförfaranden och förvaltningsförfaranden i domstol, antingen på eget initiativ eller på begäran av den berörda personen, besluta att endast offentliggöra slutsatsen av ett avgörande som innehåller känsliga personuppgifter eller att inte offentliggöra det alls, om den genom att ersätta personens namn med initialer eller andra tecken, skulle skada personens privatliv. Domstolarna kan också besluta att endast offentliggöra slutsatsen av ett avgörande, om det innehåller uppgifter som i lag omfattas av andra begränsningar för tillgång.

Alla slutliga avgöranden i straffrättsliga förfaranden publiceras, men endast den tilltades personuppgifter (namn, personligt id-nummer eller födelsedatum) publiceras. I allmänhet offentliggörs inte personuppgifter för underåriga tilltalade (namn och personligt id-nummer eller födelsedatum ersätts med initialer eller andra tecken). På begäran från en enskild eller på eget initiativ kan domstolar endast offentliggöra inledningen och slutsatsen eller slutdelen av ett visst avgörande, om det innehåller känsliga personuppgifter. Samma sak gäller om avgörandet innehåller personuppgifter som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång och som gör att personen i fråga kan identifieras, trots att namn och andra personuppgifter har ersatts med initialer eller andra tecken.

Offentliggörande av rättspraxis är en del av rättskipningen och offentliggörande av specifika uppgifter kan bestridas. Domstolarna måste därför överväga hur domar ska offentliggöras.

Förteckning över domstolsavgöranden/rubriker

Högsta domstolen

Andra domstolar

Rättspraxis presenterad med rubriker?

Ja

Nej

Högsta domstolens rättspraxis finns tillgänglig för sökning i Estlands officiella tidning (Riigi Teataja) och på högsta domstolens webbplats. sökningen kan ske utifrån år, måltyp, målnummer, datum för dom, domstolens sammansättning, typ av förfarande, typ av brott, noteringar och innehåll. På högsta domstolens webbplats kan man också söka på nyckelord.

Sökningar på domar från domstolar i första och andra instans kan göras efter förfarande och beroende på förfarande är det också möjligt att använda en rad kriterier. I alla förfaranden kan man söka på målnummer, lokal domstolsavdelning, typ av dom och datum för dom, rättegångsdatum och innehållet i domen. I brottmål är det också möjligt att söka på de förberedande förfarandenas nummer, måltyp och typ av avgörande (i skuldfrågan), typ av yrkande, typ av påföljd eller, till exempel, på grunder för frikännande. Domar i civilmål och förvaltningsmål kan också sökas efter kategori och typ av mål, typ av yrkande och utfall.

Exempel på rubriker

Översyn av författningen rörande den andra meningen i § 7 (1) i luftfartslagen.

Format

Högsta domstolen

Andra domstolar

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Är rättspraxis tillgänglig i XML?

Nej

Nej

Nej

Nej

Vilka andra format används?

HTML

HTML

PDF

HTML

Eventuella andra förfaranden

Högsta domstolen

Andra domstolar

Finns information

om överklaganden?

MELLAN OCH

Nej

om ett mål ännu inte är avgjort?

Ja

Nej

om resultatet av överklaganden?

MELLAN OCH

Ja

om en doms oåterkallelighet?

Ja

Ja

ytterligare förfaranden före

annan inhemsk domstol (exempelvis författningsdomstol)?

Europeiska unionens domstol?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Publiceringsregler

Nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för offentliggörande av rättspraxis?

Ja

MELLAN OCH

Regler för offentliggörande av rättspraxis anges i relevanta procedurregler. Reglerna skiljer sig åt för brottmål och tvistemål.

Högsta domstolen

Andra domstolar

Offentliggörs all rättspraxis eller endast ett urval?

Endast ett urval

Endast ett urval

Vilka kriterier används för urvalet?

Urvalet sker enligt följande:

(1) domen måste ha trätt i kraft.

(2) Ett beslut får offentliggöras om

A) i civilrättsliga och administrativa frågor: beslutet omfattar inte känsliga personuppgifter. domen offentliggörs med namn ersatt med initialer eller andra tecken och på ett sådant sätt att den inte skadar den enskilda personens privatliv, domen innehåller inga uppgifter som är rättsligt föremål för någon annan åtkomstbegränsning.

B) I straffrättsliga frågor: beslutet omfattar inte känsliga personuppgifter eller personuppgifter som omfattas av andra restriktioner i fråga om tillträde enligt lag eller, när det gäller namn och andra personuppgifter med initialer eller andra tecken i domen, som gör det omöjligt att identifiera en person. domen innehåller inga uppgifter som är rättsligt föremål för någon annan tillträdesbegränsning.

Urvalet sker enligt följande:

(1) domen måste ha trätt i kraft.

(2) Ett beslut får offentliggöras om

A) i civilrättsliga och administrativa frågor: beslutet omfattar inte känsliga personuppgifter. domen offentliggörs med namn ersatt med initialer eller andra tecken och på ett sådant sätt att den inte skadar den enskilda personens privatliv, domen innehåller inga uppgifter som är rättsligt föremål för någon annan åtkomstbegränsning.

B) I straffrättsliga frågor: beslutet omfattar inte känsliga personuppgifter eller personuppgifter som omfattas av andra restriktioner i fråga om tillträde enligt lag eller, när det gäller namn och andra personuppgifter med initialer eller andra tecken i domen, som gör det omöjligt att identifiera en person. domen innehåller inga uppgifter som är rättsligt föremål för någon annan tillträdesbegränsning.

Juridiska databaser

Databasens namn och URL

Offentliggjord rättspraxis från Högsta domstolen finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta domstolens webbplats och Länken öppnas i ett nytt fönsteri Riigi Teataja.

Offentliggjord rättspraxis från domstolar i första och andra instans finns i Estlands officiella tidning (Riigi Teataja)Länken öppnas i ett nytt fönster.

Estniska domstolars ansökningar till Europeiska unionens domstol om förhandsavgöranden är tillgängliga via Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta domstolens webbplats. Där finns namnet på den domstol som ansöker om förhandsavgörande, datum för ansökan och en beskrivning av innehållet i ansökan samt domstolens och EU-domstolens målnummer.

Sammanfattningar av rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är tillgängliga Länken öppnas i ett nytt fönsteri Estlands officiella tidning (Riigi Teataja).

Domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats innehåller statistik om domstolsförfaranden i första och andra instans sedan 1996. Statistik för högsta domstolen är tillgänglig på högsta domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats. Statistik om mål om lagars förenlighet med författningen har varit tillgänglig sedan 1993, medan statistik om förvaltningsmål, tvistemål, brottmål och mindre brott har varit tillgänglig sedan 2002.

Högsta domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats innehåller också en analys av de valda ämnena sedan 2006.

Är tillgången till databaserna kostnadsfri?

Är tillgången till databaserna kostnadsfri? ja.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 02/07/2019