Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Grécko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinapoľštinaportugalčinaslovinčina.


Judikatúra prístupná na webovej lokalite

Prezentácia rozhodnutí / Popisy

Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Najvyšší súd (Άρειος Πάγος) (kasačný súd pre oblasť občianskeho a trestného práva)

Ostatné súdy

Judikatúra dostupná s popismi

nie

Áno (od 2008 do 2011 všetky rozhodnutia v trestných konaniach)

nie

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššom súde najvyššom súde sa rozhodnutia v trestných konaniach kategorizujú podľa názvu od roku 2008 (úplné informácie d roku 2011). Rozhodnutia sú teda prístupné podľa príslušného názvu. Rozhodnutia v občianskych a trestných konaniach sú dostupné podľa čísla uverejnenia.

V prípade rozhodnutí Rady štátu Odkaz sa zobrazí v novom okneaténskeho administratívneho odvolacieho súdu (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) je judikatúra s popismi dostupná len sudcom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky odvolací súd (Εφετείο Αθηνών) nezverejňuje občianske a trestné rozhodnutia. Občianske rozhodnutia sa uverejňujú na príslušných administratívnych webových lokalitách s číslami a zhrnutím, ale nekategorizujú sa. Neuverejňujú sa ani čísla, ani výsledky trestných rozhodnutí.

Príklady popisu/popisov

Podvod, znásilnenie, oneskorená platba výživného, úplatkárstvo.

Formáty

Rada štátu a najvyšší súd

Ostatné súdy

Dokument

Metaúdaje

Dokument

Metaúdaje

Aké iné formáty sa používajú?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratívne súdy)

nie

(ostatné súdy)

HTML (administratívne súdy)

nie

(ostatné súdy)
Ďalšie konania

Rada štátu

Najvyšší súd

Administratívne súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie týkajúce sa

odvolaní?

áno

nie

áno

áno

toho, či sa vec ešte stále prejednáva?

áno

nie

áno

áno

výsledku odvolaní?

áno

nie

áno

– nie

– aténsky súd prvého stupňa (Πρωτοδικείο Αθηνών):

áno (pre odvolania na nižšie súdy)

nemožnosti opravného prostriedku voči rozhodnutiu?

áno

nie

– aténsky administratívny odvolací súd: áno, podaný opravný prostriedok

nie

ďalších konaní pred

ďalším domácim súdom (ústavným súdom…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdom pre ľudské práva?

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Pravidlá uverejňovania

Na národnej úrovni?

Na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry

áno (osobné údaje – zákon č. 2472/97, stanovisko orgánu na ochranu osobných údajov č. 2/2006

nie (ak na administratívne použitie)

Rada štátu a najvyšší súd

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len výber?

– Rada štátu: výber

– Najvyšší súd uverejňuje celú judikatúru trestných a občianskych rozhodnutí okrem rozhodnutí podľa článku 565 občianskeho súdneho poriadku

Aténsky administratívny odvolací súd: výber

Ak sa robí výber,

aké kritériá sa uplatňujú?

Rada štátu: dôležitosť veci

Aténsky administratívny odvolací súd: dôležitosť veci

Rada štátu

Najvyšší súd

Ostatné súdy

Sú rozhodnutia súdov uvedené na internete anonymné? (bez mien)

nie

áno

nie

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

áno

– okrem rozhodnutí podľa konania v článku 565 občianskeho súdneho poriadku

rozhodnutia od

2007

Súvisiace webové lokality

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada štátu

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky odvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky administratívny odvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky administratívny súd prvého stupňa

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky súd prvého stupňa


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018