Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rättspraxis i medlemsstaterna

Domstolarna i Europeiska unionens medlemsstater tillämpar och tolkar såväl landets egen lagstiftning som EU-lagstiftning. Därför ligger det i medborgarnas och rättstillämparnas intresse att ha tillgång till både den egna medlemsstatens och andra EU-medlemsstaters rättspraxis.


De flesta medlemsstater har en eller flera databaser över de egna domstolarnas beslut och yttranden avseende EU-lagstiftningen, den nationella lagstiftningen eller den regionala eller lokala lagstiftningen.  Den information som finns tillgänglig på Internet kan ibland vara begränsad till vissa domstolar (t.ex. högsta domstolen) eller till vissa typer av beslut.

Du kan göra sökningar i medlemsstaternas rättspraxis antingen via medlemsstaternas egna databaser genom att klicka på någon av flaggorna till höger, som tar dig till relevant nationell webbplats, eller genom att använda en av de europeiska databaserna (förteckningen nedan kan vara ofullständig):

  • Länken öppnas i ett nytt fönsterJURE, en databas som skapats av Europeiska kommissionen, omfattar rättspraxis om behörighet i civil- och handelsrättsliga ärenden och rättspraxis om erkännande och verkställighet av domar i en annan medlemsstat än den där domen meddelades. Detta omfattar rättspraxis om tillämpliga internationella konventioner (dvs. 1968 års Brysselkonvention och 1988 års Luganokonvention) samt rättspraxis från EU och medlemsstaterna).
  • Europeiska unionens internationella förening för de högsta förvaltningsdomstolarna (Länken öppnas i ett nytt fönsterACA Europe) innehåller två databaser (Länken öppnas i ett nytt fönsterJuriFast ochLänken öppnas i ett nytt fönster Dec.Nat) över den rättspraxis som tillämpningen av gemenskapslagstiftningen gett upphov till i medlemsstaterna. Besluten är på originalspråket, men en sammanfattning ges på engelska och franska. Databasen Dec.Nat innehåller också hänvisningar till och analyser av nationella beslut som tillhandahålls av EU-domstolens avdelning för forskning och dokumentation.
  • Via webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterNätverket för ordföranden i Europeiska unionens högsta domstolar hittar du länkar till flera nationella databaser (och också vissa kandidatländers databaser) som innehåller de högsta domstolarnas rättspraxis i de medlemsstaterna.
  • Informationsportalen för EU:s Länken öppnas i ett nytt fönsterbyrå för grundläggande rättigheter omfattar en databas över nationella beslut från domstolar och särskilda organ i frågor som avser lagstiftningen om icke-diskriminering.
  • Länken öppnas i ett nytt fönsterCODICES, en databas som skapats av den s.k. Länken öppnas i ett nytt fönsterVenedigkommissionen vid Länken öppnas i ett nytt fönsterEuroparådet, omfattar rättspraxis om konstitutionella frågor inte bara i EU-medlemsstaterna utan också i andra länder som är medlemmar i Europarådet.

Dessutom ger den europeiska e-juridikportalen information om de olika domstolarna i medlemsstaterna.  Många av domstolarna har en webbplats med en databas över sin egen rättspraxis.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 08/10/2020