Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Španielsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

V Španielsku sa judikatúra nepovažuje za prameň práva, pretože v článku 1 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa ako také stanovujú právne predpisy, obyčajové a všeobecné právne zásady (článok 1.1 Občianskeho zákonníka).

Článok 1 ods. 6 Občianskeho zákonníka však stanovuje, že judikatúra „doplní právny poriadok doktríny, ktorú Tribunal Supremo (Najvyšší súd) opakovane uvádza pri výklade a uplatňovaní práva, obyčajových a všeobecných právnych zásad“.

Okrem toho právo na prístup k verejným informáciám je osobitne uznané v článku 105 španielskej ústavy.


Prístup k judikatúre

V článku 560 (1.10) organického zákona o súdnictve sa ustanovujú právomoci Generálnej súdnej rady "úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozsudkov, ktoré má určiť najvyšší súd a iné súdne orgány.

Na tento účel generálna súdna rada na základe správy príslušných orgánov stanoví formou regulácie, ako majú byť elektronické knihy rozsudkov, ich zber, spracovanie, šírenie a certifikácia pripravené na zabezpečenie ich integrity, pravosti a prístupnosti, ako aj na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.“

Okrem toho sa v článku 560 ods. 1.1 písm. e) zákona o súdnictve ustanovuje generálna súdna rada (Consejo General del Poder Judicial), regulačný orgán, v prísnom rámci vykonávania ustanovení organického zákona o súdnictve, pokiaľ ide o uverejňovanie a opakované použitie súdnych rozhodnutí.

S cieľom dosiahnuť súlad so zákonom zriadila generálna súdna rada v roku 1997 centrum súdnej dokumentácie Cendoj, ktoré sa nachádza v San Sebastiane. V súlade s ustanoveniami článku 619 organického zákona o súdnictve je tento technický orgán CGPJ zodpovedný za výber, organizáciu, spracovanie, šírenie a uverejňovanie legislatívnych, súdnych a doktrínových informácií.

Konfigurácia tejto novej služby prístupu verejnosti k judikatúre vytvorenej v rôznych justičných orgánoch za najlepších technických podmienok, ako aj s osobitnou ochranou jednotlivcov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie údajov, a ustanovením vhodných mechanizmov na uľahčenie prístupnosti, interoperability, kvality a opakovaného použitia zverejnených informácií vychádza z právnych mandátov obsiahnutých v organickom zákone č. 6/1985 z 1. júla z 1. júla o súdnictve a zákone č. 19/2013 z 9. decembra 2013 o transparentnosti, prístupe k verejným informáciám a dobrej správe vecí verejných z roku 2013 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Európskeho parlamentu č. 6/1997 z 18. júla 2015 o súdnom práve a predpise č. 19/2013 z 9. decembra 2013 o transparentnosti, prístupe k verejným informáciám a nariadení č. 1/1997 z roku 2013, ktorým sa mení právny predpis Európskeho parlamentu č. 16/1997.

Centrum justičnej dokumentácie pri výkone rozhodnutia zavádza systém šírenia rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí prostredníctvom úradného uverejňovania rozsudkov a iných rozhodnutí najvyššieho súdu a iných justičných orgánov, a) dostupného prostredníctvom internetového vyhľadávača, voľne dostupného bezplatne po odstránení osobných údajov verejnosti; b) V obmedzenom prostredí so súdnictvom s pridanými hodnotami (odkazy na vnútroštátne a zahraničné právo a judikatúru, ako aj na rozsudky ústavného súdu) v rámci funkcií vyplývajúcich zo samotného CGPJ ako riadiaceho orgánu španielskych sudcov a súdov; C) Cezhraničný obeh rozhodnutí španielskych súdov uverejnených Cendoj na webovej stránke www.poderjudicial.es v záujme vzájomného porozumenia právnych systémov a judikatúry členských štátov Európskej únie v súlade so závermi Rady (2011/C 127/01) o „Európskom portáli elektronickej justície“ a prostredníctvom Ibero-Americkej informačnej a dokumentačnej siete Iberius a sprístupnenia rôznych opakovaných používateľov informácií, ako aj iným právnym používateľom, ktorí nie sú opakovaní.

Databáza Cendoj by mala byť pripojená k základni databázy Odkaz sa zobrazí v novom okne Ústavného súdu,ktorá obsahuje informácie o rozsudkoch vydaných týmto najvyšším súdom.

Existujú aj súkromné databázy s obmedzeným prístupom k platbe kvóty.

Prezentácia judikatúry

Pokiaľ ide o judikatúru najvyššieho súdu, Cendoj vytvoril technologickú platformu, ktorá je štruktúrovaná do navigačného systému založeného na platforme.

Pri vyhľadávaní si otvoríte kartu „Výsledky“ (získané výsledky) a ďalšiu kartu „búsqueda“ (ktorá vám umožňuje kedykoľvek použiť formulár).

Vyhľadávač umožňuje rýchly a bezpečný prístup ku všetkým súdnym rozhodnutiam najvyššieho súdu. Vyhľadávanie uznesení sa môže uskutočniť podľa oblastí výberu, v ktorých sa takéto rozlíšenie identifikuje alebo klasifikuje, alebo pomocou políčok s voľným textom.

Takisto má možnosť priamo sa dostať k 50 posledným rozsudkom každej jurisdikcie kliknutím na ikony v dolnej časti rozhrania. Má teda možnosť prístupu k najnovším rozsudkom, ktoré boli prijaté a začlenené do databázy, ktorá tvorila podstatu judikatúry.

Ponúka aj cloud štítkov s témami, ktoré sú najviac žiadané, takže kliknutím na každú z nich ponúka posúdenie v tejto oblasti.

Vyhľadávanie políčok

Niektoré z informačných polí na rozlíšenie môžu byť ohraničené celým radom možných hodnôt. V dôsledku toho:

 • „Súd“: výber oblasti zamerania: civilná, kriminálna, pracovná, vojenská.
 • Vysunutie „Typ uznesenia“: umožňuje vám vybrať si úsudok, objednávky alebo dohody z technickej služby:
 • Dátum prijatia rozhodnutia: tlačidlo kalendára vám umožňuje vysledovať vyhľadávanie medzi dátumami.
 • Jazyk: tlačidlo Uvoľniť, ktoré umožňuje vybrať jazyk uznesení, ktoré chcete vyhľadať.

Vyhľadávanie políčok s voľným textom

Okrem výberových polí sú v rozlíšení uvedené aj ďalšie polia, ktoré nemajú záväzné hodnoty, ale môžu obsahovať reťazec textu a v prípade ktorých budeme musieť vykonať bezplatné vyhľadávanie.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Po konzultácii sa výsledky štandardne uvádzajú 10 v 10.

Výsledky sú uvedené takto:

SÚVISIACE POJMY: Iba v obmedzenom prostredí systém automaticky ponúka podmienky spojené s uskutočnenou konzultáciou.

Názov, ROJ číslo obnovenej judikatúry, ako aj európsky identifikátor judikatúry („európsky identifikátor judikatúry“)

Uvádzajú sa tieto informačné polia:

 • Typ jednotky: napríklad Najvyšší súd.
 • Obec: napr. Madrid – Oddiel: 1
 • Spravodajca: meno... priezvisko...
 • Odvolanie č. 88/2007 – dátum: 26. 6. 2008
 • Typ uznesenia: napr. rozsudok
 • Kancelária, abecedné poradie

Napokon kliknutím na názov požadovaného výsledku sa otvorí nová stránka zobrazujúca úplný obsah nájdeného dokumentu. Tento dokument je prístupný verejnosti vo formáte PDF.

Formát

Rozsudky sú zvyčajne dostupné v databázach vo formáte PDF (verejné) a vo formátoch RTF a HTML vo vyhradenom prostredí pre justíciu.

Dostupné rozsudky a uznesenia

 • Najvyšší súd

Najvyšší súd: Vaša judikatúra je podľa vašich vedomostí uverejnená v plnom rozsahu online bezplatne. Úplné znenie s osobnými údajmi (anonymizované) a účinným vyhľadávačom, ktorý tak robí predovšetkým v znení rozhodnutí. Táto databáza je dostupná v Cendoj Odkaz sa zobrazí v novom okneTS.

 • Iné súdy

Databáza Cendoj bezplatne sprístupňuje verejnosti spolu s rozsudkami a rozhodnutiami najvyššieho súdu, rozhodnutiami vydanými Audiencia Nacional, High Courts of Justice a provinčnými súdmi, ako aj výberom príkazov z týchto kolektívnych súdov a rozsudkov a uznesení vydaných Ústredným vojenským súdom, Územným vojenským súdom a jediným sudcom.

Iné postupy

Sú k dispozícii informácie?

 • Odvolaniach?
 • Či je prípad vyriešený?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • Neodvolateľnosť rozhodnutia?
 • Iné postupy?

Úplné znenie rozsudkov bez pridanej hodnoty sa zobrazuje v informáciách prístupných verejnosti bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že v mnohých prípadoch samotné rozhodnutie obsahuje informácie o konečnom charaktere (neodvolateľnosť). Tieto uznesenia zahŕňajú aj prípadné hlasy. Bez ohľadu na vyššie uvedené sú v databáze ponúkanej v obmedzenom prostredí pre sudcovské povolanie (Cendoj) uvedené odkazy, ktoré spájajú napadnuté rozhodnutie s rozhodnutím súdu vyššieho stupňa, zhrnutia, význam výroku, odkaz na citované rozsudky v prospech alebo neprospech, citovanej, aplikovanej alebo interpretovanej judikatúry; klasifikácia rozsudku: rozvíja všeobecné koncepcie, konsoliduje judikatúru alebo inovatívny rozsudok a klasifikuje rozhodnutie hlasmi vlastného právneho tezauru spoločnosti Cendoj.

Pravidlá uverejňovania

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry na vnútroštátnej úrovni alebo v závislosti od typu súdu?

Sú stanovené v článku 560 (1.10) LOPJ, v ktorom sa stanovuje, že generálna súdna rada bude zodpovedná za úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozsudkov, ktoré má určiť najvyšší súd a ostatné súdne orgány.

V nariadení, ktorým sa zriaďuje Justičné dokumentačné centrum, sa stanovujú aj pravidlá pre uverejňovanie.

Len uverejnenie úsudku alebo výberu? Ak áno, aké kritériá sa uplatňujú?

Úplné rozsudky sa uverejňujú, nie vo výňatkoch, a všetky rozsudky vydané kolektívnymi súdmi sa uverejňujú a výber rozhodnutí vydaných samosudcom sa uverejňuje v uvedených podmienkach.

Súvisiace odkazy

Vyhľadávanie judikatúry z Justičného dokumentačného centra:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/09/2020