Valstybių narių teismų praktika - Ispanija

Grąžinti pirminį Išsaugoti PDF formatu

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Ispanijoje teismų praktika nelaikoma teisės šaltiniu, nes Civilinio kodekso 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisės šaltiniai yra teisės aktai, papročiai ir bendrieji teisės principai (CK 1 straipsnio 1 dalis).

Vis dėlto Civilinio kodekso 1 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad taikant teismų praktiką „teisė papildoma principais, kuriuos nuolat nustato Aukščiausiasis Teismas aiškindamas ir taikydamas teisės aktus, papročius ir bendruosius teisės principus“.


Galimybė susipažinti su teismų praktika

Organinio teismų įstatymo (Ley Orgánica del Poder Judicial) 560 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad Aukščiausioji teismų taryba (Consejo General del Poder Judicial) įgaliojama „oficialiai skelbti Aukščiausiojo Teismo ir kitų teisminių organų sprendimus ir kitus nutarimus.“

Tam Aukščiausioji teismų taryba, pranešusi kompetentingoms institucijoms, pagal teisės aktus nustato būdą, kaip turi būti rengiami elektroniniai sprendimų registrai ir renkami, tvarkomi, platinami bei tvirtinami sprendimai, kad būtų užtikrintas jų vientisumas, autentiškumas ir galimybė jais naudotis, taip pat užtikrintas asmens duomenų apsaugos teisės aktų įgyvendinimas.“

Siekdama įgyvendinti įstatymo nuostatas Aukščiausioji teismų taryba 1997 m. įsteigė Teismų dokumentacijos centrą (Centro de Documentación Judicial – CENDOJ), kurio būstinė yra San Sebastiane.

Kuriant šios naujos viešosios tarnybos, suteikiančios galimybę su įvairių teismų sukurta teismų praktika susipažinti optimaliomis techninėmis sąlygomis, taip pat užtikrinančios ypatingą asmenų apsaugą tvarkant kompiuterizuotus duomenis, sistemą, remtasi įvairių planų ir politinio pobūdžio programinių deklaracijų nuostatomis bei kriterijais ir įvairiose srityse sukurtomis taisyklėmis.

Remiantis CENDOJ duomenimis turi būti suderinta Valstybės oficialiojo leidinio bazė, kurioje yra informacijos apie Konstitucinio Teismo praktiką.

Taip pat yra privačių duomenų bazių, kuriomis galima naudotis ribotai, mokant mokestį.

Teismų praktikos pristatymas

Remdamasi Aukščiausiojo Teismo praktika CENDOJ sukūrė technologinę platformą, kurią sudaro pozicijomis pagrįsta naršymo sistema.

Ieškant informacijos atidaroma pozicija, pavadinta „REZULTATAI“, (joje pateikiami gauti rezultatai) ir kita pozicija, pavadinta „PAIEŠKA“, (iš jos bet kada galima patekti į paieškos formą).

Naudojant paieškos sistemą galima greitai ir saugiai prisijungti prie visų Aukščiausiojo Teismo sprendimų. Sprendimų galima ieškoti per išrankos laukus, kuriuose minėti sprendimai nurodomi ir suskirstomi, ir (arba) per laisvo teksto laukus.

Be to, galima tiesiogiai prisijungti prie 50 pastarųjų kiekvieno teismo sprendimų, paspaudus sąsajos apatinėje dalyje pateikiamus mygtukus. Taip galima prisijungti prie pastarųjų sprendimų, gautų ir įtrauktų į duomenų bazę, kuri yra teismų praktikos pagrindas.

Paieška per išrankos laukus

Kai kurie laukai, į kuriuos įrašoma informacija apie sprendimus, gali būti užpildyti nurodant visas galimas reikšmes. Antai:

 • skiltis „Teismas“. Pasirenkama interesų sritis: civilinė, baudžiamoji, ginčų, administracinė, darbo, karinė;
 • skiltis „Sprendimo rūšis“: galima tinkamai pasirinkti Aukščiausiojo Teismo nutartis, nutarimus arba sutartis;
 • sprendimo data: naudojant mygtuką „Kalendorius“ galima atlikti paiešką pagal datas;
 • kalba: išskleidžiamajame meniu galima pasirinkti norimų rasti sprendimų kalbą.

Paieška į laukus įrašant laisvą tekstą

Be išrankos laukų, sprendimų ieškoma pagal kitus laukus, į kuriuos neįrašomos konkrečios reikšmės, bet galima įrašyti bet kokią teksto ištrauką – jiems rasti turi būti vykdomos laisvos paieškos.

REZULTATAI

Atlikus paiešką numatytieji rezultatai puslapiuose pateikiami suskirstyti po dešimt.

Rezultatai pateikiami taip:

SUSIJĘ TERMINAI – sistemoje automatiškai pateikiami su atlikta paieška susiję terminai;

ANTRAŠTĖ – pateikiamas rastai teismų praktikai priskiriamas oficialaus teismų praktikos registro (ROJ) numeris;

PAANTRAŠTĖS – pateikiami šie informaciniai laukai:

 • institucijos tipas: pavyzdžiui, Aukščiausiasis Teismas. Karinių bylų kolegija,
 • savivaldybė: pavyzdžiui, Madrido. Skirsnis: 1,
 • pranešėjas: pavyzdžiui, ANGEL JUANES PECES,
 • ieškinio nr.: pavyzdžiui, 88/2007. Data: 2008 06 26,
 • sprendimo rūšis: pavyzdžiui, nutartis,
 • organas abėcėlės tvarka.

Galiausiai paspaudus norimo rezultato antraštę atidaromas naujas puslapis, kuriame pateikiamas visas rasto dokumento turinys. Šis dokumentas atidaromas PDF formatu.

Formatas

Sprendimai duomenų bazėse paprastai pateikiami PDF, RTM ir HTML formatais.

Pateikiamos nutartys ir nutarimai

 • Aukščiausiasis Teismas

Aukščiausiasis Teismas: visa jo praktika skelbiama internete, su ja galima laisvai ir nemokamai susipažinti. Skelbiami visi tekstai be asmens duomenų, taikoma veiksminga paieškos sistema: paieška vykdoma visame sprendimų tekste. Į šią duomenų bazę galima patekti per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiojo Teismo CENDOJ interneto svetainę.

 • Kiti teismai

CENDOJ duomenų bazėje visuomenė gali nemokamai susipažinti su Nacionalinio Teismo, aukštesniųjų teisingumo teismų ir provincijos teismų paskelbtomis nutartimis ir sprendimais.

Kiti procesai

Ar yra informacijos:

 • apie apeliacinius skundus?
 • apie tai, ar byla išnagrinėta?
 • apie apeliacinių skundų rezultatus?
 • apie sprendimo neskundžiamumą?
 • apie kitus procesus?

Ne. Vienintelė turima informacija yra visas sprendimų tekstas. Informacija apie tolesnį procesą pateikiama pačiame sprendime, o ne duomenų bazėje.

Skelbimo taisyklės

Ar taikomos privalomos taisyklės skelbiant teismų praktiką nacionaliniu lygmeniu arba pagal teismo rūšį?

Taisyklės apibrėžtos Organinio teismų įstatymo 107 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad Aukščiausioji teismų taryba įgaliojama oficialiai skelbti Aukščiausiojo Teismo ir kitų teismų nutartis ir kitus sprendimus.

Skelbimo taisyklės taip pat pateikiamos Reglamente, kuriuo įsteigiamas Teismų dokumentacijos centras.

Ar skelbiamas visas sprendimas, ar tik jo dalis? Kokie kriterijai taikomi pastaruoju atveju?

Skelbiami visi sprendimai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismų dokumentacijos centro teismų praktikos paieškos sistema


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/06/2020