Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Hispaania

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Hispaanias ei peeta kohtupraktikat õiguse allikaks, kuna tsiviilseadustiku artikli 1 lõikes 1 on sätestatud õigus, tavad ja õiguse üldpõhimõtted (tolliseadustiku artikli 1 lõige 1).

Tsiviilseadustiku artikli 1 lõikes 6 on siiski sätestatud, et kohtupraktika „täiendab õiguskorda doktriiniga, mida Tribunal Supremo (kõrgeim kohus) on korduvalt väljendanud õiguse, tavade ja õiguse üldpõhimõtete tõlgendamisel ja kohaldamisel“.

Lisaks on avalikule teabele juurdepääsu õigust sõnaselgelt tunnustatud Hispaania põhiseaduse artiklis 105.


Juurdepääs kohtupraktikale

Kohtute üldseaduse artikli 560 lõike 1 punktis 10 on sätestatud kohtute üldnõukogu volitused "kohtuotsuste ja muude ülemkohtu ja teiste kohtuorganite poolt kindlaksmääratavate otsuste ametliku avaldamise suhtes.

Selleks kehtestab kohtute üldnõukogu pädevate asutuste aruande põhjal määrusega kohtuotsuste e-raamatute, nende kogumise, töötlemise, levitamise ja sertifitseerimise ettevalmistamise viisi, et tagada nende terviklus, autentsus ja juurdepääsetavus ning isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide järgimine.“

Lisaks on kohtute seaduse artikli 560 lõike 1.16 punktis e ette nähtud kohtute üldnõukogu (Consejo General del Poder Judicial), mis on kohtute alusseaduse sätete range rakendamise raames reguleeriv asutus seoses kohtuotsuste avaldamise ja taaskasutamisega.

Seaduse järgimiseks asutas kohtute üldnõukogu 1997. aastal San Sebastianis asuva Cendoj kohtudokumentide keskuse. Kohtute seaduse artikli 619 kohaselt vastutab see CGPJ tehniline organ õigus-, kohtu- ja doktriinialase teabe valiku, korraldamise, töötlemise, levitamise ja avaldamise eest.

Selle uue avaliku juurdepääsuteenuse konfigureerimine kohtupraktikale, mis on koostatud erinevates õigusasutustes parimatel tehnilistel tingimustel, tagades üksikisikutele erikaitse seoses automatiseeritud andmetöötlusega ja luues asjakohased mehhanismid, et hõlbustada juurdepääsu, koostalitlusvõimet, kvaliteeti ja avaldatud teabe taaskasutamist, põhineb õiguslikel volitustel, mis on sätestatud 1. juuli konstitutsioonilises seaduses nr 6/1985 kohtusüsteemi kohta ja 9. detsembri 2013. aasta seaduses nr 19/2013 läbipaistvuse, avalikule teabele juurdepääsu ja hea valitsemistava kohta, ning kohtudokumentide keskuse 2010. aasta määrusel nr 1/1997, millega muudetakse määrust nr 18/2015.

Oma täitmise tagamisel rakendab kohtudokumentide keskus kohtuotsuste ja muude kohtuotsuste levitamise süsteemi, avaldades ametlikult ülemkohtu ja muude õigusasutuste otsused, a) mis on üldsusele kättesaadav veebipõhise otsingumootori kaudu, millele on pärast isikuandmete eemaldamist tasuta juurdepääs; B) piiratud keskkonnas kohtusüsteem, millel on Hispaania kohtunike ja kohtute juhtorganina omaste ülesannete raames lisaväärtus (seosed siseriikliku ja välisriigi õiguse ja kohtupraktikaga ning konstitutsioonikohtu otsustega); C) Cendoj veebisaidil www.poderjudicial.es avaldatud Hispaania kohtute otsuste piiriülene ringlus, et mõista vastastikku Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteeme ja kohtupraktikat kooskõlas nõukogu järeldustega (2011/C 127/01) Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kohta ning Ibero-Ameerika teabe- ja dokumendivõrgu Iberius kaudu, ning teabe kättesaadavaks tegemine erinevatele taaskasutajatele ja teistele kasutajatele, kes ei ole nende õigusnormide kohaselt taaskasutajad.

Cendoj andmebaas tuleks liita Lingil klikates avaneb uus aken konstitutsioonikohtuandmebaasiga, mis sisaldab teavet kõrgema kohtu tehtud otsuste kohta.

Olemas on ka eraandmebaasid, millele on piiratud juurdepääs kvooditasu eest.

Kohtupraktika tutvustamine

Mis puudutab ülemkohtu kohtupraktikat, siis on Cendoj loonud tehnoloogiaplatvormi, mis on struktureeritud platvormipõhiseks navigatsioonisüsteemiks.

Päringu tegemisel avate saki „Tulemused“ (saadud tulemused) ja teise saki „búsqueda“ (mis võimaldab Teil vormi igal ajal kasutada).

Otsingumootor võimaldab kiiret ja turvalist juurdepääsu kõigile ülemkohtu otsustele. Resolutsioone saab otsida valikuväljade kaudu, kus sellised resolutsioonid on kindlaks määratud või klassifitseeritud, või vabatekstiväljade kaudu.

Samuti on tal võimalus pääseda otse ligi iga jurisdiktsiooni viimasele 50 otsusele, klõpsates liidese allosas olevatel nuppudel. Seega on tal võimalik tutvuda uusimate kohtuotsustega, mis on saadud ja lisatud andmebaasi, mis on kohtupraktika sisuks.

Samuti pakub see pilvi teemadega, mida kõige rohkem vajatakse, nii et igale teemale klõpsates teeb ta selles küsimuses otsuseid.

Otsinguväljade otsing

Mõned kriisilahenduse teabeväljad võivad olla eraldatud erinevate võimalike väärtustega. Järelikult:

 • „kohus“ – sihtvaldkonna valimine: tsiviil-, kriminaal-, töö- ja militaarvaldkond.
 • Sahtli eraldusvõime tüüp: see võimaldab teil valida ajutisest teenistusest otsuse(d), korraldused või kokkulepped:
 • Otsuse kuupäev: kalendrinupp võimaldab jälgida otsingut kuupäevade vahel.
 • Keel: avamisnupp, mis võimaldab valida soovitud resolutsioonide keele.

Vaba teksti väljade otsing

Lisaks valikuväljadele on resolutsioonides ka teisi välju, millel ei ole seotud väärtusi, kuid mis võivad sisaldada mis tahes tekstijada ning mille puhul peame tegema tasuta otsinguid.

SAAVUTUSED

Pärast konsulteerimist esitatakse 10. aastal vaikimisi 10 tulemust.

Tulemused on esitatud järgmiselt:

SEOTUD TERMINID: Ainult piiratud keskkonnas pakutakse süsteemile automaatselt konsulteerimisega seotud tingimusi.

Pealkiri, tagasinõutud kohtupraktika ROJ-number ja Euroopa kohtulahendi tunnus (European Case Law Identifier)

Esitatakse järgmised teabevaldkonnad:

 • Üksuse liik: näiteks ülemkohus.
 • Omavalitsus: nt Madrid – lõik: 1
 • Raportöör: eesnimi... perekonnanimi...
 • Apellatsioonkaebuse nr 88/2007 – Kuupäev: 26/06/2008
 • Tüübi eraldusvõime: nt kohtuotsus
 • Kabinet, tähestikuline järjekord

Kui klõpsate soovitud tulemuse pealkirjal, avaneb uus lehekülg, kus kuvatakse saadud dokumendi täielik sisu. Käesolev dokument on üldsusele kättesaadav PDF-vormingus.

Vorming

Kohtuotsused on tavaliselt kättesaadavad PDF- (avalik-õiguslik) ning RTF- ja HTML-formaadis andmebaasides kohtusüsteemi piiratud keskkonnas.

Kättesaadavad kohtuotsused ja -määrused

 • Ülemkohus

Ülemkohus: Teie kohtupraktika avaldatakse Teile teadaolevalt täielikult ja tasuta internetis. Terviktekst koos isikuandmetega (anonüümseks muudetud) ja tõhus otsingumootor, mis toimib eelkõige kohtuotsuste tekstis. Sellele andmebaasile pääseb juurde Cendoj Lingil klikates avaneb uus akenTSi kaudu.

 • Muud kohtud

Andmebaas Cendoj teeb üldsusele tasuta kättesaadavaks koos ülemkohtu otsuste ja otsustega, Audiencia Nacionali, High Courts of Justice’i ja provintsikohtute otsustega, samuti nende kollegiaalsete kohtute määruste valikuga ning sõjaväe keskkohtu, territoriaalse sõjaväekohtu ja ühe kohtuniku otsuste ja määrustega.

Muud menetlused

Kas teave on kättesaadav?

 • Edasikaebuste kohta?
 • Kas juhtum on lahendatud?
 • Apellatsioonimenetluse tulemuste kohta?
 • Otsuse lõplikkuse kohta?
 • Muud menetlused?

Kohtuotsuste täistekst, millel ei ole lisaväärtust, kuvatakse üldsusele kättesaadavas teabes, ilma et see piiraks asjaolu, et paljudel juhtudel sisaldab otsus ise teavet lõplikkuse kohta (tühistamatus). Need resolutsioonid sisaldavad ka antud hääli, kui neid on. Vaatamata eelnevale on piiratud keskkonnas kohtusüsteemile (Cendoj) pakutavas andmebaasis esitatud seosed, mis seovad vaidlustatud otsuse kõrgema kohtu otsusega, resolutsiooni tähenduses kokkuvõtted, viited kohtuotsustele, millele on viidatud poolt või vastu; viidatud, kohaldatud või tõlgendatud kohtupraktika; kohtuotsuse liigitamine: ta töötab välja üldkontseptsioone, koondab kohtupraktikat või uuenduslikku kohtuotsust ning kvalifitseerib otsuse Cendoj enda õigusliku tesauruse hääle järgi.

Avaldamiseeskirjad

Kas on olemas siduvad eeskirjad kohtupraktika avaldamiseks riiklikul tasandil või sõltuvalt kohtu liigist?

Need on sätestatud kohtute seaduse artikli 560 lõikes 1.10, milles on sätestatud, et kohtute üldnõukogu vastutab ülemkohtu ja teiste kohtuorganite otsuste ametliku avaldamise eest.

Avaldamise eeskirjad on sätestatud ka määruses, millega luuakse kohtudokumentide keskus.

Ainult kohtuotsuse või valiku avaldamine? Kui jah, siis milliseid kriteeriume kohaldatakse?

Kõik otsused avaldatakse, mitte väljavõttena, ning kõik kollegiaalsete kohtute otsused avaldatakse ja valik ühe kohtuniku tehtud otsuseid avaldatakse eespool kirjeldatud tingimustel.

Lingid

Kohtupraktika otsija kohtudokumentide keskusest:

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/09/2020