Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Prantsusmaa

Selles jaotises on esitatud ülevaade kohtupraktika allikatest ja neis sisalduvast teabest, samuti asjakohaste andmebaaside lingid.


Kättesaadavad veebisaidid

1. Üldine ametlik portaal: Lingil klikates avaneb uus akenLegifrance

2. Kohtute veebisaidid:

3. Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeeriumi veebisait

Otsuste / kokkuvõtete esitusviis

Otsused algavad tavaliselt võtmesõnade loeteluga või lühikokkuvõttega, millele järgnevad kokkuvõte tähtsamatest õigusküsimustest ja viited õigusnormidele või varasematele otsustele.

Näide

Kassatsioonikohtu dokumendid sisaldavad lisaks viidetele ka analüüsi elemente. Otsuse teinud kohtu kohtunik kirjeldab oma kokkuvõttes käsitletud õigusküsimust. Otsuse kokkuvõtte põhjal koostatud pealkirjas on esitatud võtmesõnad tähtsuse järjekorras. Kasutatud võtmesõnad on võetud kassatsioonikohtu nomenklatuurist, mis on esitatud kohtu bülletäänis igal aastal avaldatud tabelites pealkirjaga "Titrage". Nendega tutvumiseks klõpsake kohtumenetluste praktika eriotsingute vormil Lingil klikates avaneb uus akenTitrage (pealkirjad).

Lingil klikates avaneb uus akenNäiteks: Kassatsioonikohus, 2. tsiviilkolleegium, avalik istung neljapäeval, 18. detsembril 2008, apellatsioon nr 07-20238, vaidlustatud otsus: Basse-Terre’i Apellatsioonikohtu 23. aprilli 2007. aasta otsus

Pealkirjad ja kokkuvõtted: TSIVIILKOHTUMENETLUS – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplik kaitsekõne – Rakendusala

Apellatsioonikohus rikkus oma otsusega jätta arvestamata lõplikus kaitsekõnes kordamata jäänud nõuded ja põhjendused tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 954 lõiget 2, sest need ei olnud vajalikud menetluse objekti kindlaksmääramiseks ega tõstatanud õigusküsimust, millega oleks võinud menetluse lõpetada.

TSIVIILKOHTUMENETLUS – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplikud väited – Vastavus uue tsiviilmenetluse seadustiku artikli 954 lõikele 2 – Viga – Ulatus
TSIVIILKOHTUMENETLUS – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplikud väited – Määratlus – Välistus – Kohtuasi – Uurimismenetlust vajavad nõuded

OTSUSED – Poolte nõuded – Apellatsioon – Lõplikud väited – Rakendusala

Kohtupraktika: lähtudes lõplikest väidetest tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 954 lõike 2 alusel, vt 2. tsiviilkolleegiumi 3. mai 2001. a otsust nr 99-16.293, Büll. 2001, II, nr 87 (tagasi lükatud) ja esitatud arvamust; 2. tsiviilkolleegiumi 20. jaanuari 2005. a otsust nr 03-12.834, Büll. 2005, II, nr 20 (tühistatud) ja esitatud otsuseid

Kohaldatud õigusnorm: tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 954 lõige 2

Vormingud

Kohtupraktika on kättesaadav järgmistes vormingutes: (nt PDF, html ja XML)? Ülemkohtute otsused XML-vormingus, muud html-vormingus.

Mis kohtuid kohtupraktika hõlmab

Ülemkohus

Kassatsioonikohus, riiginõukogu ja põhiseadusnõukogu

Üldkohtud

Apellatsioonikohtud ja haldusapellatsioonikohtud

Erikohtud

Kontrollikoda

Käimasolevate kohtumenetluste jälgimine

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas esitatakse järgmist teavet:

Apellatsiooni olemasolu?

Põhiseadusnõukogu kohta jah

Kassatsioonikohtu kohta rakendamisel

Riiginõukogu kohta ainult pooltele

Ei

Kohtuasi on pooleli

Ei

Ei

Apellatsiooni tulemus

Jah

Ei

Otsus on pöördumatu ja lõplik

Jah

Jah

Menetluse võib esitada

teise kohtusse (põhiseaduskohtusse)?

Euroopa Liidu Kohtusse?

Euroopa Inimõiguste Kohtusse?

Ei

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Avaldamiseeskirjad

Riigi tasandil?

Teatud kohtute otsuste suhtes?

Kas on siduvaid sätteid kohtuotsuste avaldamise kohta?

Jah

Ei

Kassatsioonikohus

Prantsusmaa kohtusüsteemi korralduse seadustiku Lingil klikates avaneb uus akenartikli R433-3 kohaselt on dokumentide ja analüüsi talitusel andmebaas, mis sisaldab samas nomenklatuuris:

  • esiteks kassatsioonikohtu ja sellega seotud kohtute või kohtukomisjonide otsuseid ja arvamusi, mis on kas Lingil klikates avaneb uus akenartiklis R. 433-4 viidatud igakuistes bülletäänides avaldatud või mitte;
  • ja teiseks muude kohtute erilist huvi pakkuvaid otsuseid.

Apellatsioonikohtute peakohtunikud või esimese astme kohtute eesistujad või kohtunikud otse saadavad sel eesmärgil erilist huvi pakkuvad kohtuotsused talitusele Prantsusmaa justiitsministri korraldusega kehtestatud tingimustel.

Andmebaas on avalikult kasutatav tingimustel, mida kohaldatakse veebis avaldamise avalikule teenusele.

Dokumentide ja analüüsi talitusel on eraldi andmebaas, milles sisalduvad kõik apellatsioonikohtute otsused ja nende kohtute peakohtunike või nende määratud liikmete tehtud otsused. Nende kohtuotsuste talitusele saatmise ja talituse poolt kasutamise tingimused on kehtestatud justiitsministri korraldusega.

Lingil klikates avaneb uus akenArtikli R433-4 kohaselt avaldab dokumentide ja analüüsi talitus iga kuu kaks bülletääni, ühe tsiviilkolleegiumide kohta ja teise kriminaalkolleegiumi kohta, ning neis loetletakse otsused ja arvamused, mis kuuluvad neid välja kuulutanud kohtu eesistuja otsusega avaldamisele. Talitus koostab tabelid.

Riiginõukogu

Halduskohtumenetluse seadustiku artikli L10 kohaselt on otsused avalikud. Neis mainitakse otsuse teinud kohtuniku nimi.

Ülemkohus

Muud kohtud

Kas avaldatakse kogu tekst või valitud osa sellest?

Veebiandmebaasides sisalduvad kõikide otsuste täistekstid.

Valitud otsuste täistekstid paberkandjal (kassatsioonikohus ja riiginõukogu) ja teiste valitud otsuste kokkuvõtted.

Apellatsioonikohtute valitud otsuste põhjendused

Kui avaldatakse valik, millised on kriteeriumid?

Kohtu valik

Kohtu valik


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/12/2016