Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Orzecznictwo państwa członkowskiego - Francja

W niniejszej sekcji przedstawiono zarys źródeł orzecznictwa i ich treści oraz odesłania do odpowiednich baz danych


Dostępne strony internetowe

1. Oficjalny ogólny portal: Link otworzy się w nowym oknieLegifrance

2. Strony sądów:

3. Strona Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości

Sposób przedstawienia orzeczeń, streszczeń

Co do zasady decyzje są wprowadzane za pomocą listy słów kluczowych lub „abstraktu” wraz ze streszczeniem (lub podsumowaniem) najważniejszych kwestii prawnych i odniesień do prawa lub wcześniejszych orzeczeń.

Przykład

W przypadku sądu kasacyjnego dokumenty, poza oznaczeniami identyfikującymi, zawierają dane analityczne.  Streszczenie przygotowane przez sędziego składu wydającego wyrok to podsumowanie rozpoznawanej kwestii prawnej. Nagłówki opracowane w oparciu o streszczenie wyroku to zbiór słów kluczowych uporządkowanych według ważności.  Użyte słowa kluczowe pochodzą z nomenklatury Sądu Kasacyjnego zawartej w corocznych edycjach indeksów biuletynu tego sądu, dostępnej w zakładce „titrage” (nagłówki); aby je znaleźć, należy klikając zakładkę Link otworzy się w nowym oknietitrage w formularzu zaawansowanego wyszukiwana orzecznictwa sądowego („Recherche experte de la jurisprudence judiciaire”) .

Link otworzy się w nowym okniePrzykład : Sąd Kasacyjny, druga izba cywilna, rozprawa jawna z dnia 18 grudnia 2008 r. (czwartek), nr ref. skargi:

07-20238, zaskarżone orzeczenie: Sąd Apelacyjny w Basse-Terre z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Nagłówki i streszczenia: POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe – Zakres stosowania

Ten, kto uznaje odstąpienie od roszczeń i zarzutów, które nie zostały przytoczone w ostatnich pismach procesowych, podczas gdy pisma te nie określały przedmiotu sporu i nie zawierały one wniosku incydentalnego mogącego zamknąć sprawę, narusza art. 954 akapit 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe – Zgodność z przepisami art. 954 akapit 2 nowego Kodeksu postępowania cywilnego – Niestawiennictwo – Zakres
POSTĘPOWANIE CYWILNE – Żądania – Żądania w postępowaniu odwoławczym – Ostatnie pisma procesowe –Definicja – Wykluczenie – Kazus – Żądania w zakresie środka dowodowego

ORZECZENIA I WYROKI – Żądania – Żądania wyrażone w postępowaniu odwoławczym –  Ostatnie pisma procesowe – Zakres stosowania

Precedensy sądowe:

Pojęcie „ostatnie pisma procesowe” w rozumieniu art. 954 akapit 2 kodeksu postępowania cywilnego por.: druga izba cywilna, 3 maja 2001 r., nr 99-16.293, Bull. z  2001 r., II, nr 87 (oddalenie) i przytoczone tam postanowienie; druga izba cywilna, 20 stycznia 2005 r., nr 03-12.834, Bull. z 2005 r., II, nr 20 (kasacja) i przytoczone tam wyroki

Zastosowane przepisy: art. 954 akapit 2 Kodeksu postępowania cywilnego

Formaty

Orzecznictwo jest dostępne w następujących formatach: (np. PDF, html, XML)? XML w przypadku wyroku sądów najwyższych, w pozostałych przypadkach w formacie html.

Sądy, których orzecznictwo jest publikowane

Sąd najwyższy

Sąd kasacyjny, rada stanu, rada konstytucyjna

Sądy powszechne

Sądy apelacyjne i administracyjne sądy apelacyjne

Sądy wyspecjalizowane

Trybunał obrachunkowy

Przebieg postępowań w toku

Sąd Najwyższy

Inne sądy

Czy podawane są informacje na temat:

wniesienia odwołania?

Tak, w przypadku Rady Konstytucyjnej

W trakcie przygotowania w przypadku sądu kasacyjnego

Informacja zarezerwowana dla stron w przypadku rady stanu

Nie

faktu, że sprawa jest nadal w toku

Nie

Nie

wyniku odwołania

Tak

Nie

nieodwołalnego i ostatecznego charakteru orzeczenia

Tak

Tak

faktu, że postępowanie może dalej toczyć się przed

innym sądem (Trybunał Konstytucyjny itp.)?

Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich?

Europejskim Trybunałem Praw Człowieka?

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Reguły dotyczące publikacji

Na poziomie krajowym?

W przypadku orzeczeń niektórych sądów?

Czy istnieją nadrzędne zasady w zakresie publikacji orzeczeń sądowych

Tak

Nie

Sąd kasacyjny (Cour de cassation)

Link otworzy się w nowym oknieZgodnie z art. R433-3 Kodeksu organizacji wymiaru sprawiedliwości dział dokumentacji i badań prowadzi bazę danych zawierającą, w ramach tej samej nomenklatury:

  • orzeczenia i postanowienia sądu kasacyjnego oraz sądów lub komisji sądowych przy sądzie kasacyjnym, publikowane w miesięcznych biuletynach, o których mowa w Link otworzy się w nowym oknieart. R. 433-4,
  • orzeczenia o szczególnym znaczeniu wydawane przez pozostałe sądy powszechne.

W tym celu orzeczenia sądowe o szczególnym znaczeniu są przekazywane wspomnianemu działowi, na warunkach określonych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości, przez pierwszych prezesów sądów apelacyjnych lub bezpośrednio przez prezesów lub sędziów stojących na czele sądów pierwszej instancji.

Baza danych jest publicznie dostępna na warunkach mających zastosowanie do publicznej usługi publikacji prawa w Internecie.

Dział dokumentacji i badań prowadzi odrębną bazę danych zawierającą ogół wyroków wydanych przez sądy apelacyjne i orzeczeń sądowych wydanych przez pierwszych prezesów tych sądów lub ich pełnomocników Warunki, na jakich te wyroki i orzeczenia są przekazywane działowi oraz przez niego wykorzystywane, są określane zarządzeniem ministra sprawiedliwości.

Zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieart. R433-4 dział dokumentacji i badań przygotowuje 2 miesięczne biuletyny, jeden dotyczący izb cywilnych, drugi dotyczący izby karnej, w których zamieszczane są orzeczenia i postanowienia, o których publikacji zadecydował przewodniczący wydającego je składu. Dział tworzy okresowe zestawienia.

Rada stanu (Conseil d’Etat)

Zgodnie z art. L10 Link otworzy się w nowym oknieKodeksu organizacji wymiaru sprawiedliwości wyroki są podawane do publicznej wiadomości. Zawierają nazwisko sędziego, który je wydał.

Sąd najwyższy

Inne sądy

Publikowany jest cały tekst czy wybór?

Cały tekst wszystkich orzeczeń w bazach on-line

Wybór całych decyzji w wersji papierowej (sąd kasacyjny i rada stanu) oraz streszczenia innego wyboru

Publikacja uzasadnienia w przypadku wyboru wyroków sądów apelacyjnych

W przypadku publikacji wyboru, jakie kryteria są stosowane?

Wedle uznania sądu

Wedle uznania sądu


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 13/12/2016