Съдебна практика на държавите-членки - Ирландия

Възстанови Запазване като PDF

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел съдържа  преглед на ирландската съдебна практика, както и описание и връзки към съответните бази данни със съдебна практика.


Съдебната практика е изградена въз основа на прецеденти или предишни решения на съдилищата. При определени обстоятелства тези решения могат да бъдат задължителни за друг съд, ако фактите по случая са сходни. Обикновено съдилищата от по-ниска инстанция постановяват решенията си в съответствие с решенията на по-висшите съдилища. Съдебната практика се основава на две доктрини —  доктрината stare decisis и доктрината res judicata. Доктрината stare decisis означава доктрина за задължителния прецедент. Доктрината res judicata означава че по делото вече е била произнесена присъда. Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Съдебна практика, публикувана на уебсайт

Представяне на решенията

Голяма част от съдебната практика на ирландските съдилища е на разположение на обществеността.

Съдебната практика е достъпна безплатно на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Ирландия.

за Върховния съд (Supreme Court), Апелативния наказателен съд (Court of Criminal Appeal) и Висшия съд (High Court)). Съдебната практика на Върховния съд е също така достъпна на уебсайта на Върховния съд на Ирландия (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.supremecourt.ie/).

Съдебната практика на Върховния съд е достъпна от 2001 г., а тази на Апелативния наказателен съд и Висшия съд — от 2004 г.

Съдебната практика на Върховния съд, Апелативния наказателен съд и Висшия съд е също така достъпна безплатно в базата данни на Връзката отваря нов прозорецBAILII (Британски и ирландски институт за правна информация) и в базата данни на Връзката отваря нов прозорецIRLII (Ирландска инициатива за правна информация).

Следните сборници от документи са достъпни чрез уебсайта BAILII:

Правила за публикуване

Няма задължителни правила за публикуване на съдебната практика на национално ниво или на ниво съдилища. Всички отложени решения на върховните съдилища се публикуват. (Това са случаите, когато съдията/съдът се оттеглят за определен период от време, за да обмислят и съставят решението.)

Съдебни решения, постановени ex tempore, т.е. когато съдът не се оттегля преди произнасяне на съдебното решение, се публикуват само ако в тях се повдига особен правен въпрос или ако съдът, който ги постановява, изрично разпорежда това.

Съдържанието, което се публикува в интернет

във връзка със съдебните решения не е представено анонимно, освен ако това се изисква по закон или е разпоредено от съда. По закон някои случаи не трябва да бъдат разглеждани в открито съдебно заседание и определени законови разпоредби изискват името на жертвата да не бъде разкривано. В такива съдебни решения имената са анонимни.

Всички съдебни решения, взети при закрити врати (in camera) или които съдържат чувствителни лични данни за страна или свидетел, са също анонимни.

Преди да бъдат публикувани на уебсайта, съдебните решения се предоставят на хартиен носител на:

  • Всички съдии
  • Библиотеките на професионалисти в областта на правото:
    • Главния прокурор (Attorney General),
    • Главния държавен юрисконсулт (Chief State Solicitor) и
  • Различни правителствени отдели.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Ирландия


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 12/01/2012