Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Írsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete prehľad o írskej judikatúre, ako aj opis a odkazy na relevantné databázy týkajúce sa judikatúry.


Judikatúra bola vytvorená na základe precedensov alebo predchádzajúcich rozhodnutí súdu. Za určitých okolností môžu byť tieto rozhodnutia pre iný súd záväzné, ak obsahujú podobné skutočnosti. Spravidla sa stáva, že nižšie súdy prijímajú rozhodnutia podľa rozhodnutí vyšších súdov. Judikatúra sa zakladá na dvoch doktrínach, na tzv. doktríne stare decisis a doktríne res judicata. Doktrína stare decisis znamená doktrínu záväzného precedensu. Doktrína res judicata znamená, že o danej veci už bolo rozhodnuté.

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí

Väčšina judikatúry írskych súdov je sprístupnená verejnosti.

Judikatúra je bezplatne prístupná na Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Írskej republiky.

webová stránka Najvyššieho súdu, Trestného odvolacieho súdu a Vrchného súdu. Judikatúra pre Najvyšší súd je tiež dostupná na webovej stránke Najvyššieho súdu Írskej republiky (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.supremecourt.ie/).

Judikatúra pre Najvyšší súd je dostupná od roku 2001 a judikatúra pre Trestný odvolací súd a Vyšší súd od roku 2004.

Judikatúra pre Najvyšší súd, Trestný odvolací súd a Vrchný súd je tiež bezplatne dostupná v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneBAILII (Britský a írsky inštitút právnych informácií) a v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneIRLII (Iniciatíva írskych právnych informácií).

Na webovej stránke BAILII sa nachádzajú nasledujúce zbierky:

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni súdov neexistujú pre uverejňovanie judikatúry žiadne záväzné pravidlá. Všetky vyhradené rozhodnutia najvyšších súdov boli uverejnené. (Ide o prípady, v ktorých sudca alebo súd na určité obdobie odsunul vynesenie rozsudku, aby ho zvážil a vyniesol neskôr).

Rozsudky vydané v čase potreby (ex tempore), keď súd nie je odročený pred vynesením rozsudku, sa publikujú len vtedy, ak obsahujú osobitnú právnu otázku alebo ak to súd, ktorý ich vydal, výslovne nariadi.

Obsah zverejnený na webe

o súdnych rozhodnutiach nie je anonymný, pokiaľ to nevyžaduje štatút alebo pokiaľ to nenariadil súd. V niektorých prípadoch zákon vyžaduje, aby sa vypočúvanie uskutočnilo inak ako verejne, a určité zákonné ustanovenia vyžadujú, aby nebolo zverejnené meno obete. V takých prípadoch sú anonymné.

Všetky rozhodnutia prerokúvané na zasadnutí za zatvorenými dverami (in camera) alebo obsahujúce citlivé osobné údaje niektorej zo strán alebo svedka, sú tiež anonymné.

Pred uverejnením na webovej stránke dostali rozsudok v papierovej forme:

  • všetci sudcovia,
  • knižnice právnických profesií:
    • generálny prokurátor,
    • hlavný štátny právny zástupca a
  • rad ministerstiev.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Írskej republiky


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/01/2012