Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Латвия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици латвийски вече са преведени.

Настоящият раздел ви предоставя информация за съдебната практика в Латвия.


Съдебна практика, достъпна онлайн

Връзката отваря нов прозорецБазата данни за съдебна практика е съществена част от Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища (Latvijas Tiesu portāls). Тя съдържа решенията на Върховния съд, разпределени по области на съдебна практика.

Считано от 1 януари 2007 г, всички решения на латвийскитеадминистративни съдилища се публикуват онлайн в Портала на националните съдилища.

Избрани решения на всички съдилища по граждански и наказателни дела също се публикуват (особено ако биха представлявали интерес за обществеността). Тези решения се публикуват в Портала на националните съдилища. Решенията на Върховния съд са достъпни също така на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд .

Представяне на решения/заглавия

Връзката отваря нов прозорецБаза данни за съдебна практика

Номер на дело (Lietas numurs)

Вид дело (Lietas veids)

Дата (Datums)

Картон за образуване (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Граждански дела (Civillietas)

XXXX-XX-XX

Заглавие на резюмето (Tēzes virsraksts):

2. (Основни съображения) (Galvenā tēze)

3. (Допълнителна правна информация) (Papildu tiesiskā informācija)

Щракнете върху „Atvērt kartīti“, за да получите достъп до записа на решението, който се състои от две части: основни данни и допълнителни данни. Допълнителните данни включват следната информация:

  1. заглавието на резюмето на решението;
  2. основните съображения в решението (обикновено 2-3 съображения);
  3. информация относно правните актове, правните принципи, съдебната практика и правната доктрина, на които се основава решението;
  4. резюме на решението.

Формати

Решенията в Връзката отваря нов прозорецбазата данни за съдебна практика на Портала на националните съдилища са са достъпни в HTML формат.

Решенията, публикувани в Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища са достъпни в PDF или DOC формат.

Компетентни съдилища

Върховен съд

Решенията на Върховния съд са достъпни в Връзката отваря нов прозорецбазата данни за съдебна практика и на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецВърховния съд .

Обикновени съдилища

Решенията на обикновените съдилища са достъпни на уебсайта на  Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища .

Последващи производства

Информация относно последващите производства може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецПортала на националните съдилища чрез използване на функцията „Ход на производството“ (Tiesvedības gaita) в раздела „E-услуги“ (E-pakalpojumi) .

Чрез въвеждане на номера на делото може да се получи информация относно съответния съд, съдията, на когото е разпределено делото, графика на заседанията , подадените жалби, изхода от производствата по обжалване и отмяната на решения.

Правила относно публикуването

Ако делото се гледа в открито заседание, съдебното решение (състоящо се от уводна част, описателна част, мотиви и диспозитив), става публично достъпна информация от датата, на която то е произнесено.

Ако  решението не бъде произнесено в съдебно заседание  (например ако дадено дело се разглежда изцяло в рамките на писмена процедура), решението се счита за публично достъпна информация от датата на неговото постановяване.

Ако делото се гледа при закрити врати и ако уводната част и диспозитивът на съдебното решение бъдат прочетени в открито съдебно заседание, тези части от съответното съдебно решение се считат за публично достъпна информация и могат да бъдат публикувани.

Съгласно Връзката отваря нов прозорецПостановление №123 на Министерския съвет (прието на 10 февруари, 2009 г., в сила от 18 февруари, 2009 г.), ) преди публикуването на съдебните решения, долуизброените лични данни на физически лица се заместват, както следва:

  1. собственото и фамилното име на лицето – с инициали;
  2. личният идентификационен номер  – с думите „личен идентификационен номер“;
  3. адресът на местожителство на лицето – с думите „местожителство“;
  4. адресът на недвижимия имот – с думата „адрес“;
  5. кадастралният номер на недвижим имот в кадастъра – с думите „кадастрален номер“;
  6. регистрационният номер на превозното средство – с думите „регистрационен номер“.

Съдържащите се в съдебните решения данни за съдии, прокурори, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители се публикуват.

Отдел „Съдебна практика“ на Върховния съд подбира най-важните и актуални решения, предназначени за публикуване (в съответните случаи).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 23/09/2020