Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Lotyšsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: lotyština

Tento oddíl vám poskytuje informace o judikatuře Lotyšska.


Judikatura dostupná na internetu

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze judikatury je základní součástí Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů (Latvijas Tiesu portāls). Obsahuje rozsudky Nejvyššího soudu podle oblastí judikatury.

Od 1. ledna 2007 se všechna rozhodnutí lotyšských správních soudů zveřejňují on-line na portálu vnitrostátních soudů.

Rovněž se zveřejňují vybrané rozsudky soudů v občanských a trestních věcech (zejména pokud jsou zajímavé pro veřejnost). Zveřejňují se na portálu vnitrostátních soudů. Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná rovněž na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Prezentace rozhodnutí / nadpisy

Odkaz se otevře v novém okně.Databáze judikatury

Lietas numurs

(Číslo věci)

Lietas veids

(Druh věci)

Datums

(Datum)

Atvērt kartīti

(Přístup k rozsudku)

CXXXXXXXX

Civillietas

(Občanské věci)

XXXX-XX-XX

1. Tēzes virsraksts: (Název rozsudku)

2. Galvenā tēze (Hlavní odůvodnění)

3. Papildu tiesiskā informācija (Doplňující právní informace)

Chcete-li získat přístup k informačnímu přehledu rozsudku, který je tvořen dvěma hlavními částmi – základní údaje a doplňující údaje, klikněte na „Atvērt kartīti“. Pod částí doplňující údaje jsou k dispozici následující informace:

  1. název rozsudku
  2. hlavní teze rozsudku (obvykle 2 až 3 odůvodnění)
  3. informace o příslušných právních aktech, právních zásadách, judikatuře a právní doktríně, které jsou zachyceny v rozsudku
  4. shrnutí rozsudku.

Formáty

Rozsudky v Odkaz se otevře v novém okně.databázi judikatury na portálu vnitrostátních soudů jsou dostupné ve formátu HTML.

Rozsudky, které jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů, jsou k dispozici ve formátu PDF nebo DOC.

Příslušné soudy

Nejvyšší soud

Rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou k dispozici v Odkaz se otevře v novém okně.databázi judikatury a na internetové stránce Odkaz se otevře v novém okně.Nejvyššího soudu.

Obecné soudy

Rozhodnutí obecných soudů jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů.

Postup v řízení

Informace o postupu v řízení jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu vnitrostátních soudů použitím možnosti „pokrok v řízení“ – Tiesvedības gaita – v rámci internetových služeb E-pakalpojum.

Po vložení čísla věci lze získat informace o příslušném soudu, přiděleném soudci, datech soudních jednání, podaných odvoláních, výsledcích odvolání a o jakémkoliv zrušení rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Pokud je věc rozhodována na veřejném zasedání, stává se soudní rozhodnutí nebo rozsudek (který se skládá z úvodní části, popisné části, odůvodnění a části s výrokem) obecně dostupnou informací od chvíle, kdy je vynesen.

Pokud není rozhodnutí (nebo rozsudek) vyneseno během soudního jednání (např. pokud byla věc plně rozhodnuta v písemném řízení), je považováno za obecně dostupnou informaci od chvíle, kdy je doručeno.

Pokud je věc rozhodnuta na neveřejném zasedání a pokud úvodní část a výrok soudního rozhodnutí nebo rozsudku byly vyhlášeny veřejně, považují se tyto části soudního rozhodnutí nebo rozsudku za obecně dostupné informace a lze je zveřejnit.

Podle nařízení vlády č. 123 (které bylo přijato dne 10. února 2009 a nabylo účinnosti dne 18. února 2009) před zveřejněním soudního rozhodnutí nebo rozsudků se některé osobní údaje fyzických osob vymazávají a nahrazují takto:

  1. jméno a příjmení osob – iniciálami osoby
  2. osobní identifikační číslo – slovy „osobní identifikační číslo“
  3. adresa trvalého bydliště – slovy „trvalé bydliště“
  4. adresa nemovitosti – slovem „adresa“
  5. referenční číslo nemovitosti v katastru nemovitostí – slovy „registrační referenční číslo“
  6. registrační číslo vozidla – slovy „registrační číslo“.

Údaje o soudcích, státních zástupcích, advokátech, notářích a soudních exekutorech se v rozhodnutích a rozsudcích soudu zveřejňují.

Výběr judikatury ke zveřejnění (v relevantních případech) provádí oddělení judikatury Nejvyššího soudu a zohledňuje se důležitost a tematické zaměření rozsudku.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 23/09/2020