Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes retspraksis - Letland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: lettisk er allerede oversat.

Dette afsnit indeholder oplysninger om lettisk retspraksis.


Onlineadgang til retspraksis

Link åbner i nyt vindueDatabasen med retspraksis er en vigtig del af Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole (Latvijas Tiesu portāls). Den indeholder domme afsagt af højesteret, inddelt efter område.

Fra 1. januar 2007 skal alle domme afsagt af lettiske forvaltningsdomstole offentliggøres online på portalen for de nationale domstole.

Et udvalg af domme fra alle domstole i civile sager og straffesager er også offentliggjort (især hvis de kan være af samfundsinteresse). De offentliggøres på portalen for de nationale domstole. Højesterets domme er også tilgængelige på Link åbner i nyt vinduehøjesterets websted.

Præsentation af kendelser/titler

Link åbner i nyt vindueDatabase over retspraksis

Sagsnummer (Lietas numurs)

Sagstype (Lietas veids)

Dato (Datums)

Adgangsregister (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Civile sager (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Titel på domskonklusionen (Tēzes virsraksts):

2. (Hovedargument) (Galvenā tēze)

3. (Supplerende juridiske oplysninger) (Papildu tiesiskā informācija)

Klik på "Atvērt kartīti" (Åbn) for at få adgang til domsoversigten, som består af to dele: grundlæggende oplysninger og supplerende oplysninger. Blandt de supplerende oplysninger er:

  1. titlen på domskonlusionen:
  2. domskonklusionen (sædvanligvis 2-3 præmisser)
  3. oplysninger om love, retsprincipper, retspraksis og retlig doktrin, som er anvendt i dommen
  4. en kort gennemgang af dommen.

Formater

Domme i Link åbner i nyt vinduedatabasen over retspraksis på de portalen for de nationale domstole findes i html-format.

Domme på Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole findes i pdf- eller doc-format.

Relevante domstole

Højesteret

Højesterets domme findes i Link åbner i nyt vinduedatabasen over retspraksis og på Link åbner i nyt vinduehøjesterets websted.

Almindelige domstole

Domme fra de almindelige domstole findes på webstedet for de Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole.

Opfølgningsprocedurer

Oplysninger om opfølgningsprocedurer findes på de Link åbner i nyt vindueportalen for de nationale domstole under "Status for sagen" (Tiesvedības gaita) i afsnittet "E-services" (E-pakalpojumi).

Ved at indtaste sagsnummeret kan man hente oplysninger om den relevante domstol, dommer i sagen, tidsplan for retsmøder, appeller, resultater af appelsager og omstødelser af kendelser.

Regler for offentliggørelse

Hvis en sag behandles på et offentligt retsmøde, bliver domstolens kendelse eller dom (som består af en indledende del, en argumenterende del og og en del med retskraft) almindeligt tilgængelig på den dag, den afsiges.

Hvis der ikke afsiges dom eller kendelse ved en domstol (f.eks. hvis en sag behandles efter en skriftlig procedure), anses afgørelsen normalt for at være tilgængelig fra den dag, den er modtaget.

Hvis en sag behandles på et lukket retsmøde, og hvis kendelsens eller dommens indledende del og den del, der har retskraft, oplæses på et offentligt retsmøde, anses disse dele af kendelsen eller dommen for at være almindeligt tilgængelige og kan offentliggøres.

Link åbner i nyt vindueministerkabinettets forskrift nr. 123 (vedtaget den 10. februar 2009 med ikrafttræden den 18. februar 2009) skal følgende personoplysninger for fysiske personer slettes og udskiftes med en hensigtsmæssig indikator:

  1. Navn og efternavn på en person udskiftes med den pågældendes initialer.
  2. En persons personnummer udskiftes med ordet "personnummer".
  3. En persons adresse udskiftes med ordet "bopæl".
  4. Adressen på en persons faste ejendom udskiftes med ordet "adresse".
  5. Matrikelnummeret på fast ejendom i ejendomsregistret udskiftes med ordet "matrikelnummer".
  6. Et køretøjs indregistreringsnummer udskiftes med ordet "indregistreringsnummer".

Oplysninger i kendelser og domme givet af dommere, anklagere, edsvorne advokater, edsvorne notarer og edsvorne fogeder skal offentliggøres.

Domme og afgørelser, der skal offentliggøres (under de relevante omstændigheder), udvælges af højesterets afdeling for retspraksis under hensyntagen til dommens relevans og aktualitet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 28/05/2015