Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide kohtupraktika - Läti

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: läti keelon juba tõlgitud.

Selles osas esitatakse teavet Läti kohtupraktikat kohta.


Veebisaidil kättesaadavaks tehtud kohtupraktika

Lingil klikates avaneb uus akenKohtupraktika andmebaas on Lingil klikates avaneb uus akenriigi kohtute portaali (Latvijas Tiesu portāls) lahutamatu osa. Seal on esitatud ülemkohtu otsused, mis on liigitatud kohtupraktika valdkonna kaupa.

Alates 1. jaanuarist 2007 on kõik haldusasjades tehtud Läti kohtuotsused avaldatud riigi kohtute portaalis.

Valikuliselt avaldatakse kõikide kohtute otsuseid tsiviil- ja kriminaalasjades (eriti kui need võivad üldsuse huvi pakkuda). Need otsused avaldatakse riigi kohtute portaalis. Ülemkohtu otsused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu veebisaidil.

Otsuse esitus/ pealkirjad

Lingil klikates avaneb uus akenKohtupraktika andmebaas

Kohtuasja number (Lietas numurs)

Kohtuasja liik (Lietas veids)

Kuupäev (Datums)

Kasutamise ajalugu (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Tsiviilasjad (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Kohtuotsuse pealkiri (Tēzes virsraksts):

2. Peamine tees (Galvenā tēze)

3. (Täiendav juriidiline teave) (Papildu tiesiskā informācija)

Klõpsa lingil „Atvērt kartīti”, et avada kohtuotsuse kaart, mis koosneb kahest osast – põhiandmed ja lisaandmed. Lisaandmed sisaldavad järgmist teavet:

  1. kohtuotsuse pealkiri;
  2. kohtuotsuse peamine tees (tavaliselt 2-3 teesi);
  3. teave kohtuotsuses kajastatud asjakohaste õigusaktide, õiguspõhimõtete, kohtupraktika ja õigusdoktriini kohta;
  4. kohtuotsuse kokkuvõte.

Vorming

Riigi kohtute portaali Lingil klikates avaneb uus akenkohtupraktika andmebaasi veebisaidil avaldatud otsused on HTML-vormingus.

Lingil klikates avaneb uus akenRiigi kohtute portaali veebisaidil avaldatud otsused on PDF- või DOC-vormingus.

Asjaomased kohtud

Ülemkohus

Ülemkohtu otsused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenkohtupraktika andmebaasi ja Lingil klikates avaneb uus akenülemkohtu veebisaidil.

Üldkohtud

Üldkohtute otsused on kättesaadavad Lingil klikates avaneb uus akenriigi kohtute portaali veebisaidil.

Edasised menetlused

Edasiste menetluste kohta saab teavet Lingil klikates avaneb uus akenriigi kohtute portaali e-teenuse (E-pakalpojumi) lingi „Kohtumenetluste otsing” (Tiesvedības gaita) alt.

Kohtuasja numbri sisestamisel kuvatakse järgmine teave: kohus, asjaomane kohtunik, kavandatud kohtuistungid, saadud edasikaebused, nende tulemused ja otsuste tühistamine.

Avaldamiseeskirjad

Kui kohtuasja üle otsustatakse avalikul kohtuistungil, on kohtuotsusel (mis koosneb sissejuhatavast osast, kirjeldavast osast, põhistusest ja operatiivosast) väljakuulutamise hetkest alates avalikkusele juurdepääsetava teabe staatus.

Kui kohtuotsust ei ole välja kuulutatud (näiteks kui kohtuasja üle on otsustatud üksnes kirjaliku menetluse teel), käsitatakse seda avalikkusele üldjoontes juurdepääsetava teabena alates vastuvõtmise hetkest.

Kui kohtuasja üle otsustatakse kinnisel kohtuistungil ning kui kohtuotsuse sissejuhatav ja operatiivosa on välja kuulutatud avalikul kohtuistungil, käsitatakse neid kohtuotsuse osi avalikkusele üldjoontes juurdepääsetava teabena ning neid võib avaldada.

Vastavalt Lingil klikates avaneb uus akenministrite kabineti määrusele nr 123 (vastu võetud 10. veebruaril 2009, jõustunud 18. veebruaril 2009) tuleb enne kohtuotsuse avaldamist otsusest välja jätta ja selles asendada füüsiliste isikute teatud isikuandmed järgmisel viisil:

  1. isiku ees- ja perekonnanimi asendada isiku ees- ja perekonnanime initsiaalidega;
  2. isikukood asendada sõnaga „isikukood”;
  3. elukoha aadress asendada sõnaga „elukoht”;
  4. kinnisvara aadress asendada sõnaga „aadress”;
  5. kinnisvara registrinumber asendada sõnaga „registrinumber”;
  6. sõiduki riiklik registreerimisnumber asendada sõnaga „registreerimisnumber”.

Kohtuotsuses avaldatakse kohtuniku, kohtukaasistuja, süüdistaja ja vandeadvokaadi, vannutatud notari ja vannutatud kohtutäituri andmed.

Kohtupraktika valib (vajaduse korral) avaldamiseks välja ülemkohtu kohtupraktika osakond, võttes arvesse kohtuotsuse asjakohasust ja päevakajalisust.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/09/2020