Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes retspraksis - Nordirland

Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver en beskrivelse af britisk retspraksis med fokus på Nordirland. Beskrivelsen er koncentreret om den retspraksis, der kan findes i offentligt tilgængelige databaser.


Tilgængelig retspraksis i Nordirland

Megen retspraksis fra domstole i Det Forenede Kongeriges nordirske retskreds er tilgængelig for offentligheden.

Retspraksis offentliggøres for Crown Court, High Court, Court of Appeal og Supreme Court.

Afgørelser i familieretlige og visse strafferetlige sager kan være anonymiserede.

Retspraksis er blevet offentliggjort siden 1999 i Nordirland. Når der er truffet en afgørelse, offentliggøres den normalt mellem 24 timer og to uger efter.

Juridiske databaser

På sit websted harLink åbner i nyt vindueNorthern Ireland Courts and Tribunals Service siden 1999 offentliggjort afgørelser fra Crown Court, High Court og Court of Appeal. Der er gratis adgang til afgørelserne.

Afgørelser fra Link åbner i nyt vindueOverhusets Appellate Committee fra den 14. november 1996 til den 30. juli 2009 er tilgængelige på nettet. Appellate Committee blev i oktober 2009 erstattet af Supreme Court, hvis afgørelser er tilgængelige på Supreme Courts websted. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Der findes en række nationale juridiske arkiver og databaser.

"Link åbner i nyt vindueBailii"-databasen (fra British and Irish Legal Information Institute) indeholder afgørelser fra Crown Court, High Court Chancery Division (kanslerretten), High Court Family Decision (familieretten), High Court Queen’s Bench (afdeling under landsretten for civilretlige sager, der behandler aftaleretlige sager, erstatningssager uden for kontrakt og kriminelle appelsager), High Court Master (undersøgelsesdommer ved landsretten), afgørelser fra Court of Appeal afsagt siden november 1998, afgørelser fra Link åbner i nyt vindueOverhuset afsagt siden 1838 og afgørelser fra Supreme Court afsagt siden oktober 2009. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Bailii indeholder ligeledes oplysninger om afgørelser fra forskellige nævn i Det Forenede Kongerige:

 • Upper Tribunal, Administrative Appeals Chamber (forvaltningsretlig appelafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Finance and Tax (økonomi- og skatteafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Lands Chamber (ekspropriationsafdelingen under øverste nævn)
 • First-tier Tribunal, Health Education and Social Care Chamber (afdeling for sundhed, uddannelse og social omsorg under nævn af første instans)
 • First-tier Tribunal, Tax (skattenævn, første instans)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (det britiske konkurrenceankenævn)
 • UK Dispute Resolution Service (britisk konfliktløsningsorgan)
 • Special Immigrations Appeals Commission (særligt ankenævn for immigrationssager)
 • den britiske Employment Appeal Tribunal (beskæftigelsesankenævnet)
 • afgørelser fra de britiske Financial Services and Markets Tribunals (nævn for finansielle tjenesteydelser og finansielle markeder)
 • den britiske Asylum and Immigration Tribunal (asyl- og immigrationsnævn)
 • den britiske Information Tribunal, herunder National Security Appeals Panel (databeskyttelsesnævn, herunder appelpanel for sager vedrørende national sikkerhed)
 • afgørelser fra den britiske indkomstskattekommission
 • afgørelser fra den britiske kommission for social sikkerhed og børnebidrag
 • afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals (moms- og afgiftsnævn)
 1. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Customs (moms- og afgiftsnævn, told)
 2. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Excise (moms- og afgiftsnævn, punktafgifter)
 3. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Insurance Premium Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med forsikringspræmier)
 4. afgørelser fra de britiske VAT & Duties Tribunals, Landfill Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med affaldsdeponering.

Relaterede links

Link åbner i nyt vindueBailii

Link åbner i nyt vindueOverhuset

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Bailii

Link åbner i nyt vindueOverhuset

Link åbner i nyt vindueWebsted for Supreme Court

Link åbner i nyt vindueNorthern Ireland Courts and Tribunals Service


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 16/01/2019