Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Nizozemí

Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.


Judikatura dostupná na internetu

Prezentace rozhodnutí / hlavní body

Hlavní bod je „základní informací o obsahu“ a může se vyskytovat v podobě úvodní věty (jedna věta), krátkého či dlouhého shrnutí, několika klíčových slov, odstavce shrnujícího právní aspekty případu nebo doslovné citace nejdůležitější části rozhodnutí.

Příklady hlavních bodů

Právo upravující nájem: zrušení nájemní smlouvy na kancelářské prostory (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formáty

Judikatura je k dispozici na internetu ve formátu HTML. Profesionální uživatelé (využívající aplikace i opakovaně) si ji mohou stáhnout ve formátu XML.

Dotčené soudy

Rozhodnutí všech soudů lze nalézt na stránce Odkaz se otevře v novém okně.vyhledávací aplikace webových stránek nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu. Těmito soudy jsou:

  • Nejvyšší soud (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Oddělení správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Ústřední tribunál pro odvolání (Centrale Raad van Beroep)
  • Tribunál pro odvolání ve věcech obchodu a průmyslu (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Čtyři odvolací soudy (Gerechtshoven)
  • Jedenáct okresních soudů (Rechtbanken)

Další řízení

Nejvyšší soudy

Ostatní soudy

Jsou k dispozici informace

– o opravných prostředcích?

Ne

Ne

– o tom, zda řízení stále probíhá?

Ne

Ne

– o výsledku řízení o opravném prostředku?

Ne

Ne

– o nezměnitelnosti rozhodnutí?

Ne

Ne

– o dalším řízení u

– jiného vnitrostátního soudu (Ústavního soudu…)?

– Evropského soudního dvora?

– Soudu pro lidská práva?

Ne

Ne

Pravidla zveřejňování

Soudy samy si vytvořily dvě pravidla týkající se zveřejňování judikatury. První pravidlo se týká anonymizace (vypuštění osobních údajů) a druhé se týká výběru.

Toto pravidlo je založeno na doporučení R (95) 11 „Týkající se výběru, zpracování, prezentace a archivace soudních rozhodnutí v systémech vyhledávání právních informací“ Rady Evropy: soudy nejvyšších stupňů zveřejňují všechny případy s výjimkou případů, které zjevně nejsou zajímavé z právního, ani ze společenského hlediska, ale ostatní soudy zveřejňují pouze ty případy, které z právního nebo společenského hlediska zjevně zajímavé jsou.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Vyhledávací aplikace webových stránek nizozemských soudů a nizozemského Nejvyššího soudu


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 09/02/2016