Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatúra členského štátu - Portugalsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na tejto stránke nájdete informácie o judikatúre v Portugalsku.


V Portugalsku je právo na informácie o súdnom systéme základným právom občanov, ktoré sa výslovne stanovuje v článku 20 ods. 2 ústavy Portugalska a vykonáva zákonom č. 34/2004 z 29. júla 2004, zmeneným zákonom č. 47/2007 z 28. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá prístupu k spravodlivosti a k súdom.

Podľa článku 4 tohto zákona je povinnosťou vlády, aby prijala kroky na informovanie o práve a právnom systéme, pričom Ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za poskytnutie právnych informácií, a to buď prostredníctvom publikácií, alebo akoukoľvek inou formou komunikácie, s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie práv a plnenie povinností stanovených zákonom.

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí je medzinárodná zásada obsiahnutá v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto zásada sa stanovuje predovšetkým v článku 206 ústavy Portugalska (aj pokiaľ ide o súdne pojednávania) a v rozmanitých právnych predpisoch upravujúcich rôzne jurisdikcie, a to:

 • v článkoch 167 a 656 občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil),
 • v článku 86 ods. 1, článku 87 a článku 321 ods. 3 trestného poriadku (Código de Processo Penal),
 • v článkoch 3 a 115 zákona o organizácii, prevádzke a postupoch ústavného súdu (Tribunal Constitucional),
 • v článku 30 súdneho správneho poriadku (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstvo spravuje viacero databáz právnych dokumentov, ktoré možno nájsť na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/. Uverejňujú sa aj v úradnom vestníku a sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dre.pt/. Sú to:

 • rozhodnutia a vyhlásenia Ústavného súdu (Tribunal Constitucional) o protiústavnosti alebo nezákonnosti zákona alebo o protiústavnosti opomenutia,
 • rozhodnutia Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça) a Dvora audítorov (Tribunal de Contas) o harmonizovaní judikatúry a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), ktoré sú zo zákona všeobecne záväzné,
 • rozhodnutia iných súdov, ktoré sú všeobecne záväzné.

Zobrazenie rozhodnutí/Nadpisy

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/ umožňuje prístup k súboru databáz judikatúry a k bibliografickým odkazom ministerstva spravodlivosti.

Na úvodnej stránke ktorejkoľvek z týchto báz sú zobrazené naposledy pridané dokumenty, ako aj navigačný panel, ktorý umožňuje prístup k rôznym spôsobom vyhľadávania (voľné vyhľadávanie podľa slov, podľa výrazov, podľa polí alebo podľa oblastí).

Na úvodnej stránke alebo v zozname výsledkov sú dokumenty usporiadané podľa nadpisov, obsahu alebo týchto informácií:

 • číslo veci,
 • dátum konania,
 • sudca spravodajca,
 • oblasť.

Príklad nadpisov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutia Najvyššieho súdu

DÁTUM KONANIA

ČÍSLO VECI

SUDCA SPRAVODAJCA

OBLASŤ

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Formáty

Úplné znenie súdnych rozhodnutí je k dispozícii (v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov) vo formáte HTML.

Príslušné súdy

Databázy dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/ obsahujú judikatúru týchto súdov/subjektov:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd)
 • Tribunais da Relação (odvolacie súdy – Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Tribunal Constitucional (Ústavný súd)
 • Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd)
 • Tribunais Centrais Administrativos (Ústredné správne súdy – severný a južný)
 • Tribunal dos Conflitos (súd pre spory týkajúce sa súdnej právomoci)
 • Procuradoria-Geral da República (kancelária generálneho prokurátora – uverejňovanie návrhov)
 • Julgados de Paz (zmierovacie súdy)

Ďalšie konania

V Portugalsku sú k dispozícii informácie o viacerých typoch konania, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.

Sú k dispozícii informácie:

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

o odvolaniach?

Áno

Áno

o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

o výsledku odvolania?

Áno

Áno

o nemožnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu?

Nie

Nie

o ďalších konaniach

 • pred iným portugalským súdom (Ústavný súd atď.)?
 • pred Súdnym dvorom Európskej únie?
 • pred Európskym súdom pre ľudské práva?

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry. V Portugalsku však existujú záväzné pravidlá uverejňovania na úrovni rôznych súdov.

V Portugalsku sa uverejňuje iba vybraná judikatúra. Kritériá, na základe ktorých sa uskutočňuje výber, sú dôležitosť a relevantnosť.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBase de dados jurídico-documentais


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/09/2020