Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Judikatura členského státu - Rumunsko

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Tato stránka vám poskytne přehled rumunské judikatury.


Judikatura dostupná na internetu

Rumunská judikatura je k dispozici naOdkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Nejvyššího soudu (Nejvyššího kasačního a trestního soudu).

Prezentace rozhodnutí / hlavní údaje

Na internetové stránce Nejvyššího kasačního a trestního soudu se zveřejňují dva druhy rozhodnutí:

1. Odkaz se otevře v novém okně.Shrnutí rozhodnutí s hlavními údaji. Šablona obsahuje následující informace:

 • klíčová slova,
 • shrnutí oblastí práva,
 • abecední seznam,
 • zákon použitý pro rozhodnutí (číslo a rok vydání znění, článků),
 • resumé rozhodnutí (údaje o fyzických osobách jsou anonymizovány; názvy/jména účastníků řízení a jejich osobní údaje nejsou uvedeny, není uvedena ani totožnost soudců).

2. Anonymní rozhodnutí bez hlavních údajů (na rozdíl od shrnutí rozhodnutí). Vyhledávání z Odkaz se otevře v novém okně.rozhraní vyhledavače je možné na základě 7 kritérií vyhledávání:

 • samostatná klíčová slova,
 • právní věta,
 • oblast práva,
 • číslo rozhodnutí,
 • rok rozhodnutí,
 • číslo sbírky,
 • rok sbírky.

Hlavní údaje v oblasti občanskoprávní

Toto je příklad hlavních údajů v oblasti Odkaz se otevře v novém okně.občanského práva

 • Odnětí práva k ochranným známkám. Výpočet pětiletého období nepoužívání ochranné známky. Námitka týkající se předčasné povahy tohoto opatření
 • Obsah podle oblasti: Občanské právo. Práva duševního vlastnictví. Ochranná známka.
 • Abecední seznam: Odnětí práv k ochranné známce.
 • Lhůta pro odnětí.
 • Předčasné odnětí.
 • Zákon č. 84 z roku 1998: čl. 45, odst. 1, písm. a).

Hlavní údaje v oblasti trestněprávní

Toto je příklad hlavních údajů v oblasti  Odkaz se otevře v novém okně.trestněprávní:

 • Jurisdikce Nejvyššího kasačního a trestního soudu. Jurisdikce založená na právním postavení osoby. Jurisdikce v případě změny právního postavení stíhané osoby.
 • Obsah podle oblasti: Trestní právo procesní. Všeobecná část. Jurisdikce. Jurisdikce podle oblasti práva a podle právního postavení osoby.
 • Abecední seznam: Trestní právo procesní.
 • Jurisdikce Nejvyššího kasačního a trestního soudu
 • Jurisdikce v případě změny právního postavení obviněné osoby.
 • Trestní řád, čl. 29 bod 1; článek 40.

Hlavní údaje ze soudního portálu

Toto je příklad hlavních bodů z Odkaz se otevře v novém okně.portálu rumunských soudů:

 • Název: Preventivní zadržení. Právoplatné zrušení preventivního zadržení obžalované osoby.
 • Druh věci: rozsudek
 • Číslo věci: 55
 • Datum: 1. července 2004
 • Související oblast práva: Trestní a občanský proces (způsoby podání opravného prostředku, pravomoci atd.)
 • Instituce (konkrétní soud): Odvolací soud v Alba Iulia – trestněprávní sekce

Formáty

Dokumenty Nejvyššího kasačního a trestního soudu a jiných soudů jsou k dispozici ve formátu HTML.

Dotčené soudy

Toto se týká Nejvyššího kasačního a trestního soudu a obecných soudů.

Další řízení


Nejvyšší soud

Jiné soudy

Jsou k dispozici informace o opravném prostředku?

-

Ano

o tom, zda je případ stále nevyřešený?

-

Ano

o výsledku řízení o opravném prostředku?

-

Nepřímo. Vyžaduje vyhledání věci a specifikaci soudního řízení jako „řízení o opravném prostředku“.

o nezvratitelnosti rozhodnutí?

Jsou k dispozici informace o nezvratitelnosti rozhodnutí Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Ano

o dalším řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud...)?

Evropského soudního dvora?

Soudu pro lidská práva?

-

Ano

V případě obecných soudů jsou na Odkaz se otevře v novém okně.soudním portálu o jednotlivých věcech k dispozici tyto informace: o aktuálním stavu řízení (nalézací, odvolací řízení), o účastnících, o jednáních, o podaných opravných prostředcích, o veřejném soudním předvolání (nově zavedená facilita). Složka případu je vyhledatelná pomocí obecného vyhledavače v rámci soudního portálu (nově zavedená facilita). Informace, které se týkají nezvratitelnosti rozhodnutí a odkazy na další řízení u jiného vnitrostátního soudu (Ústavní soud) lze nalézt ve zveřejněných resumé rozhodnutí.

Pravidla zveřejňování

Nejvyšší kasační a trestní soud

S ohledem na důležitost a specifičnost případů a výsledných rozhodnutí se zveřejňuje pouze výběr z judikatury rumunského Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Zveřejněné dokumenty od Nejvyššího kasačního a trestního soudu se každý měsíc aktualizují a k dispozici jsou již od roku 2002.

Jiné rumunské soudy

U ostatních rumunských soudů je zveřejněn jen výběr rozhodnutí na základě důležitosti a jedinečnosti případu. Výběr se provádí na úrovni každého soudu.

Zveřejněné dokumenty od ostatních rumunských soudů se každý měsíc aktualizují a k dispozici jsou od roku 2004.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/12/2013