Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εθνική νομολογία - Ρουμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η παρούσα σελίδα παρέχει επισκόπηση της νομολογίας στη Ρουμανία.


Δημοσίευση της νομολογίας σε δικτυακό τόπο

Η νομολογία στη Ρουμανία διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Παρουσίαση των αποφάσεων / Τίτλοι

Δύο είδη αποφάσεων δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου:

 1. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεριλήψεις αποφάσεων με τίτλους. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 • λέξεις-κλειδιά
 • περίληψη των δικαιικών τομέων
 • αλφαβητικό ευρετήριο
 • τη νομοθεσία που εφαρμόσθηκε στην απόφαση (αριθμός και έτος της πράξης, των άρθρων)
 • την περίληψη της απόφασης (τα προσωπικά δεδομένα δεν δημοσιεύονται: τα ονόματα και τα προσωπικά στοιχεία των διαδίκων απαλείφονται και οι δικαστές δεν κατονομάζονται).
 1. Ανωνυμοποιημένες αποφάσεις χωρίς τίτλους (σε αντιδιαστολή προς τις περιλήψεις των αποφάσεων). Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιεπαφή αναζήτησης επιτρέπει αναζητήσεις με επτά διαφορετικά κριτήρια:
 • ατομικές λέξεις-κλειδιά
 • έκφραση
 • ενότητα
 • αριθμό απόφασης
 • έτος απόφασης
 • αριθμό υπόθεσης
 • έτος υπόθεσης.

Τίτλοι ενότητας αστικού δικαίου

Ακολουθεί ένα παράδειγμα τίτλου από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενότητα αστικού δικαίου:

 • Απόσυρση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος. Υπολογισμός της πενταετούς περιόδου μη χρήσης του σήματος. Ένσταση σχετικά με το πρόωρο της αγωγής.
 • Πίνακας περιεχομένων ανά τομέα: Αστικό δίκαιο. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εμπορικά σήματα.
 • Αλφαβητικό ευρετήριο: απόσυρση δικαιωμάτων εμπορικού σήματος
 • Προθεσμία απόσυρσης
 • Πρόωρη απόσυρση
 • Νόμος αριθ. 84 του 1998: άρθρο 45 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Τίτλοι ενότητας ποινικού δικαίου

Ακολουθεί τίτλος από την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροενότητα ποινικού δικαίου:

 • Δικαιοδοσία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Δικαιοδοσία βάσει του νομικού καθεστώτος του προσώπου. Δικαιοδοσία σε περίπτωση αλλαγής του νομικού καθεστώτος του κατηγορουμένου.
 • Πίνακας περιεχομένων ανά τομέα: Ποινική δικονομία. Γενικό μέρος. Δικαιοδοσία. Δικαιοδοσία βάσει της υπόθεσης και του νομικού καθεστώτος του προσώπου
 • Αλφαβητικό ευρετήριο: ποινική δικονομία
 • Δικαιοδοσία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
 • Δικαιοδοσία σε περίπτωση αλλαγής του νομικού καθεστώτος του κατηγορουμένου
 • Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 29 παράγραφος 1 και άρθρο 40.

Τίτλοι από τη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων

Ακολουθεί τίτλος από τη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακή πύλη των ρουμανικών δικαστηρίων:

 • Τίτλος: Προληπτική κράτηση. Νόμιμη διακοπή προληπτικής κράτησης του κατηγορουμένου.
 • Είδος: απόφαση
 • Αριθμός απόφασης 55
 • Ημερομηνία απόφασης: 1.7.2004
 • Συναφής τομέας: ποινική και πολιτική δικονομία (ένδικα μέσα, δικαιοδοσία κ.λπ.)
 • Δικαιοδοτικό όργανο (συγκεκριμένο δικαστήριο): Εφετείο Alba Iulia – ποινικό τμήμα

Μορφότυποι

Τα έγγραφα που παρέχονται από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και άλλα δικαστήρια είναι διαθέσιμα σε μορφότυπο html.

Δικαστήρια

Αφορά το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και τα τακτικά δικαστήρια.

Επακόλουθες διαδικασίες

Ανώτατα δικαστήρια

Άλλα δικαστήρια

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

σχετικά με τα ένδικα μέσα;

-

Ναι

σχετικά με εκκρεμείς υποθέσεις;

-

Ναι

σχετικά με τα αποτελέσματα των ένδικων μέσων;

-

Έμμεσα. Απαιτείται έρευνα του φακέλου της υπόθεσης και του σταδίου της διαδικασίας ένδικων μέσων.

σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης;

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου;

Ναι

σχετικά με τις επακόλουθες διαδικασίες ενώπιον:

άλλων εθνικών δικαστηρίων (Συνταγματικό Δικαστήριο κ.λπ.);

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης;

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

-

Ναι

Στην περίπτωση των τακτικών δικαστηρίων, στη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακή πύλη των δικαστηρίων διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις (φακέλους), το στάδιο της διαδικασίας (βάση, έφεση, κ.λπ.), τους διαδίκους, τις συνεδριάσεις, τα δηλωθέντα ένδικα μέσα, την αιτιολογική αναφορά μέσω δημοσίευσης (καινοτομία). Για πρόσβαση σε μια υπόθεση, υπάρχει μηχανή αναζήτησης στην πύλη των δικαστηρίων (καινοτομία). Πληροφορίες σχετικά με το αμετάκλητο της απόφασης και σχετικά με την παραπομπή σε διαδικασίες ενώπιον άλλου εθνικού δικαστηρίου (Συνταγματικό Δικαστήριο) υπάρχουν στις περιλήψεις των δημοσιευθεισών αποφάσεων.

Κανόνες δημοσίευσης

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Λόγω της σημασίας και της εξειδίκευσης των υποθέσεων και των αντίστοιχων αποφάσεων, δημοσιεύεται μόνον επιλογή της νομολογίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας.

Οι δημοσιεύσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση και είναι διαθέσιμες από το 2002 και εφεξής.

Άλλα ρουμανικά δικαστήρια

Όσον αφορά τα άλλα ρουμανικά δικαστήρια, δημοσιεύεται μόνον επιλογή των αποφάσεων, ανάλογα με τη σημασία και την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης. Η επιλογή γίνεται στο επίπεδο κάθε δικαστηρίου.

Οι δημοσιεύσεις που αφορούν άλλα ρουμανικά δικαστήρια επικαιροποιούνται σε μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμες από το 2004 και εφεξής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2013