Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Шотландия

Тази държава е в преходен процес на излизане от ЕС.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящия раздел ви предоставя описание на съдебната практика на Обединеното кралство, по специално във връзка с юрисдикцията на Шотландия. Описанието е съсредоточено върху съдебната практика, която можете да намерите в бази данни, достъпни за обществеността.


Съдебна практика, която е достъпна в Шотландия

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Шотландия от Обединеното кралство е достъпна за обществеността.

Граждански съдилища

Публикува се съдебната практика на Върховния съд на Шотландия (Court of Session) и на Апелативната комисия на Камарата на лордовете (Appellate Committee of the House of Lords), които на 1 октомври 2009 г. ще бъдат заменени от новия Върховен съд на Обединеното Кралство (Supreme Court of the United Kingdom). Съдебни решения на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts), които представляват особен интерес, също се публикуват.

Наказателни съдилища

Публикува се съдебната практика на съдилищата на шерифа (Sheriff Courts) и на Върховния съд по правораздаване (High Court of Justiciary), който е Върховният наказателен съд (Supreme Criminal Court) за Шотландия.

Решения от семейни дела и някои наказателни дела могат да бъдат направени анонимни.

Съдебна практика се публикува от 1998 г. насам. Веднага след постановяване на решението съдебната практика обикновено се публикува между 24 часа и 2 седмици по-късно.

Бази данни с правна информация

Връзката отваря нов прозорецСъдебната служба на Шотландия (Scottish Court Service) публикува съдебните решения на съдилищата на шерифа, Върховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване на своя уебсайт от септември 1998 г. насам. Възможни са два отделни начина на търсене, които обхващат Връзката отваря нов прозорецВърховния съд на Шотландия и Върховния съд по правораздаване и Връзката отваря нов прозорецсъдилищата на шерифа. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Съдебни решения от Апелативната комисия на Камарата на лордовете за периода от 14 ноември 1996 г. до 30 юли 2009 г. също са достъпни. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Съществуват редица национални архиви с данни и бази данни с правна информация.

Базата данни на Връзката отваря нов прозорецBailii (Британски и ирландски институт за правна информация (British and Irish Legal Information Institute) съдържа сбирка от решенията от Върховния съд на Шотландия от 1879 г., Върховния съд по правораздаване от 1914 г. насам, Съда на Шерифа от 1998 г. насам и Връзката отваря нов прозорецКамарата на лордовете (House of Lords) от 1838 г. насам. Достъпът до тези съдебни решения е безплатен.

Връзката отваря нов прозорецУебсайтът Bailii също съдържа подробна информация относно решения от различни трибунали на Обединеното кралство:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата за административни обжалвания, Administrative Appeals Chamber)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ, Health Education and Social Care Chamber Health Education and Social Care Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове)
 • Апелативен трибунал на Обединеното кралство по въпроси, свързани с конкуренцията (United Kingdom Competition Appeals Tribunal)
 • Служба за разрешаване на спорове  Nominet на Обединеното кралство (Nominet UK Dispute Resolution Service)
 • Специална апелативна комисия по имиграционни въпроси (Special Immigrations Appeals Commission)
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство.
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals Decisions) на Обединеното кралство
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel)
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство
 • Решения на Комисарите по социална сигурност и подкрепа на децата (Social Security and Child Support Commissioners) на Обединеното кралство
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство
 1. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата ( (VAT & Duties Tribunals), Customs) Мита, Customs) на Обединеното кралство
 2. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Акциз, Excise) на Обединеното кралство
 3. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху застрахователните премии, Insurance Premium Tax) на Обединеното кралство
 4. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху депонирането на отпадъци, Landfill Tax) на Обединеното кралство

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецBailii, Връзката отваря нов прозорецКамара на лордовете (House of Lords), уебсайт на на Bailii, Връзката отваря нов прозорецКамара на лордовете (House of Lords), Връзката отваря нов прозорецСъдебна служба на Шотландия (Scottish Courts Service), Връзката отваря нов прозорецВърховен съд на Шотландия и Върховен съд по правораздаване (Court of Session and the High Court of Justiciary), Връзката отваря нов прозорецсъдилища на шерифа (Sheriff Courts)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/06/2018