Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes retspraksis - Skotland

Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Dette afsnit giver en beskrivelse af Det Forenede Kongeriges retspraksis med fokus på Skotland. Beskrivelsen er koncentreret om den retspraksis, der kan findes i offentligt tilgængelige databaser.


Adgang til retspraksis i Skotland

Megen retspraksis fra domstole i Det Forenede Kongeriges skotske retskreds er tilgængelig for offentligheden.

Civile domstole

Retspraksis offentliggøres for Court of Session (højeste civilretlige instans) og Overhusets Appellate Committee (appeludvalget), som blev erstattet af Det Forenede Kongeriges nye Supreme Court (højesteret) den 1. oktober 2009. Der offentliggøres ligeledes afgørelser af særlig interesse truffet af Sheriff Courts (lokale førsteinstansretter).

Straffedomstole

Der offentliggøres retspraksis fra Sheriff Courts og High Court of Justiciary, der er den øverste strafferetlige instans i Skotland.

Afgørelser i familie- og visse strafferetlige sager kan blive anonymiseret.

Retspraksis er blevet offentliggjort siden 1998. Når der er faldet en afgørelse, offentliggøres retspraksis normalt mellem 24 timer og to uger efter.

Juridiske databaser

Link åbner i nyt vindueDen skotske domstolsstyrelse har siden september 1998 offentliggjort afgørelser truffet af Sheriff Courts, Court of Session og High Court of Justiciary på sit websted. Der er to særskilte søgemuligheder, som omfatter Link åbner i nyt vindueCourt of Session og High Court of Justiciary og Link åbner i nyt vindueSheriff Courts. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Afgørelser fra Overhusets Appellate Committee er tilgængelige fra 14. november 1996 til 30. juli 2009. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Der findes også en række nationale juridiske arkiver og databaser.

"Link åbner i nyt vindueBailii"-databasen (British and Irish Legal Information Institute) indeholder en samling af afgørelserne afsagt af Court of Session siden 1879, High Court of Justiciary siden 1914, Sheriff Court siden 1998 og Link åbner i nyt vindueOverhuset siden 1838. Der er gratis adgang til disse afgørelser.

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Bailii indeholder ligeledes oplysninger om afgørelser fra forskellige nævn i Det Forenede Kongerige:

 • Upper Tribunal, Administrative Appeals Chamber (forvaltningsretlig appelafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Finance and Tax (økonomi- og skatteafdeling under øverste nævn)
 • Upper Tribunal, Lands Chamber (ekspropriationsafdelingen under øverste nævn)
 • First-tier Tribunal, Health Education and Social Care Chamber (afdeling for sundhed, uddannelse og social omsorg under nævn af første instans)
 • First-tier Tribunal, Tax (skattenævn af første instans)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (Det Forenede Kongeriges konkurrenceankenævn)
 • UK Dispute Resolution Service (Det Forenede Kongeriges konfliktløsningsorgan)
 • Special Immigrations Appeals Commission (særligt ankenævn for immigrationssager)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (Det Forenede Kongeriges beskæftigelsesankenævn)
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges Financial Services and Markets Tribunals (nævn for finansielle tjenesteydelser og finansielle markeder)
 • Det Forenede Kongeriges Asylum and Immigration Tribunal (asyl- og immigrationsnævn)
 • Det Forenede Kongeriges Information Tribunal, herunder National Security Appeals Panel (databeskyttelsesnævn, herunder appelpanel for sager vedrørende national sikkerhed)
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges indkomstskattekommission
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges kommission for social sikkerhed og børnebidrag
 • afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals (moms- og afgiftsnævn)
 1. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Customs (moms- og afgiftsnævn, told)
 2. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Excise (moms- og afgiftsnævn, punktafgifter)
 3. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Insurance Premium Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med forsikringspræmier)
 4. afgørelser fra Det Forenede Kongeriges VAT & Duties Tribunals, Landfill Tax (moms- og afgiftsnævn, afgifter i forbindelse med affaldsdeponering).

Relevante links

Baillii, Link åbner i nyt vindueOverhuset, Link åbner i nyt vinduewebstedet for Bailii, Link åbner i nyt vindueOverhuset, Link åbner i nyt vindueden skotske domstolsstyrelse, Link åbner i nyt vindueCourt of Session og High Court of Justiciary, Link åbner i nyt vindueSheriff Courts


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/06/2018