Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Съдебна практика на държавите-членки - Словения

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици словенски вече са преведени.

Настоящата страница ви предоставя информация за съдебната практика на Словения.


Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Представяне на решенията/Заглавия

Пълният текст на решенията на Върховния съд на Република Словения, на четирите апелативни съдилища с обща компетентност, на Апелативния съд по трудовоправни и социалноосигурителни спорове и на Административния съд на Република Словения може да бъде намерен безплатно на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецсъдебната власт на Република Словения. Имената на страните не са посочени, тъй като решенията се редактират преди публикуването им. Освен оригиналния текст и ключови думи може да намерите подробна информация за правното основание на всяко решение, както и резюме на решението. Посочени са ключови думи, за да може ползвателят да намери приложимите правни институти и правната област, към която се отнася решението. В резюмето се съдържат основните аспекти на правните основания на решението на съда в рамките на 10 до 100 думи.

Представителна извадка на най-важните решения на Върховния съд може да намерите на английски език в рубриката Връзката отваря нов прозорец"Решения на Върховния съд от водещо значение".

Решенията, свързани с парично обезщетение на нематериална (непарична) вреда, присъдено в рамките на гражданско производство, могат да бъдат намерени чрез използването на Връзката отваря нов прозорецспециална програма за търсене, която позволява на ползвателя да търси подобна съдебна практика по вид на вредата и дата.

Нова пробна версия на подобрената програма за търсене на съдебна практика може да бъде намерена на Връзката отваря нов прозорецhttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

След 8 февруари 2013 г. тя ще бъде достъпна на Връзката отваря нов прозорецhttp://www.sodnapraksa.si/.

Всички публикувани решения на Връзката отваря нов прозорецКонституционния съд на Република Словения могат да бъдат намерени на неговия уебсайт. До пълния текст на становищата на мнозинството от съдиите и на отделните съдии (с особено и съвпадащо мнение) е осигурен безплатен достъп заедно с ключови думи, подробна информация за правното основание на решението и резюме. На английски език са преведени избрани особено важни решения. Всички особено важни решения на Конституционния съд, приети с мнозинство (с изключение на особените мнения), могат да бъдат намерени и в Официален вестник на Република Словения.

Пример на заглавия

Пример 1: Решение на Върховния съд на Република Словения

(Превод от Връзката отваря нов прозорецтекста на словенски език)

Документ №  VS1011121

Реф. №: Решение № I Up 44/2009

Съдебен състав: Административно право

Дата на заседанието: 12 март 2009 г.

Област: законодателство в областта на визите, убежището и имиграцията – (Общ административнопроцесуален закон – ZUP)

Правни институти: убежище – заседание – международна закрила – повторна молба – непълнолетно или малолетно лице, търсещо убежище – процесуална дееспособност на непълнолетно или малолетно лице

Правно основание: Закон за международната закрила (ZMZ): член 42, член 42, алинея 2, член 42, алинея 3, член 56, член 119; Общ административнопроцесуален закон (ZUP): член 46, член 237, член 237, алинеи 1—3; Закон за брака и семейните отношения (ZZZDR): членове 107—108; Граждански процесуален закон (ZPP): член 409; Закон за административните спорове (ZUS-1): член 27, член 27, алинея 3, член 64, член 64, алинеи 1—3, член 77.

Резюме: Дете, ненавършило 15-годишна възраст, не е процесуално дееспособно, така че административният орган не е нарушил процесуалните норми, ако не му е предоставил възможност да даде показания относно фактите и обстоятелствата, въз основа на които се основава административното решение.

Пример 2: Решение на Конституционния съд на Република Словения, дело № U-I-425/06

(съществува на Връзката отваря нов прозорецанглийски език)

Забележка: В английската версия на публикувания документ понякога се изпуска част от информацията от версията на словенски език, но винаги се запазва минимум резюмето на решението.

Нормативен акт: Закон за регистрацията на еднополовите граждански партньорства (Официален вестник на Република Словения, бр. 65/05) (ZRIPS), член 22.

Оперативни разпоредби: Член 22 от Закона за регистрацията на еднополовите граждански партньорства (Официален вестник на Република Словения, бр. 65/05) (ZRIPS) е противоконституционен. Народното събрание е длъжно да отстрани установената несъвместимост в срок от шест месеца след публикуването на решението в Официален вестник на Република Словения. Докато противоконституционната разпоредба във връзка с наследяването между партньори в регистрирани еднополови партньорства не бъде изменена, се прилагат същите норми, както при наследяването между съпрузи по силата на Закона за наследството (Официален вестник на Република Словения, бр. 15/76 и 23/78 и Официален вестник на Република Словения, бр. 67/01).

Резюме: От гледна точка на правото на наследяване след смъртта на един от партньорите, статутът на партньорите в регистрирани еднополови партньорства (член 22 от Закона за регистрацията на еднополовите граждански партньорства) по съществените си фактически и правни аспекти е съпоставим с този на съпрузите. Разликите при уреждането на наследството между съпрузите и между партньорите в регистрирани еднополови партньорства не се основават на обективни, нелични разграничителни обстоятелства, а на сексуалната ориентация. Сексуалната ориентация е едно от личните обстоятелства по член 14, алинея 1 от Конституцията. Тъй като не може да бъде установена конституционно допустима причина за това разграничение, оспорваната разпоредба е несъвместима с член 14, алинея 1 от Конституцията.

Дескриптори: 1.5.51.1.15.1 – Конституционно правосъдие – Решения – Вид решение на Конституционния съд – Производство за теоретично преразглеждане – Установяване на противоконституционност на разпоредба. 1.5.51.1.16 – Конституционно правосъдие – Решения – Вид решение на Конституционния съд – Производство за теоретично преразглеждане – Искане към законодателния орган да съгласува разпоредбата с Конституцията/закона. 5.2.2.1 – Основни права – Равенство (член 14, алинея 2) – Разграничителни критерии (член 14, алинея 1) – Пол.

Правно основание: Конституция на Република Словения (URS): член 14, алинеи 1 и 2; Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (EKČP): член 14; Закон за Конституционния съд (ZUstS): член 40, алинея 2, член 48.

Формати

Може да намерите Връзката отваря нов прозорецсъдебната практика на Върховния съд и на други общи и специализирани съдилища в HTML формат. Винаги може да намерите Връзката отваря нов прозорецсъдебната практика на Конституционния съд на Република Словения в HTML формат, а в някои случаи и в PDF формат.

Производства на по-горна инстанция

По отношение на Връзката отваря нов прозорецрешенията не е налична информация за това дали делото все още е висящо, дали решението е неотменимо или дали ще има последващи производства.

Уебсайтът на Конституционния съд обаче съдържа основна информация за висящите дела — като например номера на делото и дата на подаване на конституционната жалба. Ежеседмично се публикува и информация за дневния ред за всяка седмица, съдържащ списък на делата, които ще бъдат гледани на редовното пленарно заседание в четвъртък.

Правила относно публикуването

Съдилищата избират подходящата за публикуване съдебна практика. Основният критерий е степента на значимост на делото за развитието на съдебната практика на по-долните съдилища. Съдебните решения, които са от интерес за широката общественост, обикновено се публикуват, придружени от съобщение за медиите.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика на Конституционния съд, Връзката отваря нов прозорецСъдебна практика


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 05/12/2016