Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského státu - Rakousko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Úvod – Tato stránka poskytuje informace o rakouském právním systému a poskytuje přehled rakouského práva.


Právní zdroje

Rakouské právo je především zákonným předpisem („aged“). Naproti tomu společné právo hraje jen velmi omezenou úlohu. Velmi důležitá je judikatura nejvyšších soudů, která poskytuje pokyny k uplatňování práva. Právní řád soudnictví však není formálně uznán jako zdroj práva.

Rakouský spolkový zákon (Bundes-Verfassungsgesetz) prohlašuje obecně uznávaná pravidla mezinárodního práva za nedílnou součást federálního zákona a stanoví, že do rakouského právního systému (všeobecná a specifická transformace) budou začleněny státní smlouvy. Status vnitrostátního smluvního režimu ve vnitrostátním právním řádu je určen obsahem systému.

Změny ústavy a /nebo doplňkových státních smluv vyžadují pro jejich schvalování v Národní radě stejné kvalifikované většiny jako rozhodnutí o federálních ústavních zákonech. Rozhodnutí o změně nebo změně veřejných zakázek podléhá stejným požadavkům, jaké jsou stanoveny pro legislativní rozhodnutí.

Spolkový prezident v zásadě na žádost federální vlády nebo spolkového ministra pověřeného spolkovým prezidentem uzavře. Politické dohody, změny nebo dodatky musí být předem schváleny Národní radou. Federální prezident může pověřit spolkovou vládu nebo příslušné členy federální vlády, aby vstoupili do určitých kategorií státních smluv, které nejsou předmětem politických ani legislativních změn.

V souladu se spolkovou ústavou Rakouska existuje vedle federálního (ústavního) zákona v devíti spolkových zemích vnitrostátní (ústavní) zákon. Ústavní právo státu nesmí být v rozporu, a proto je podřízeno právu Spolkového ústavního soudu na ústavní právo. Taková zásada se však v zásadě neuplatňuje mezi federálními a provinciálními nařízeními. Od roku 1988 byly spolkové země rovněž schopny uzavírat mezinárodní smlouvy (státní zakázky) ve věcech spadajících do jejich pravomoci. Převaha spolkové vlády však stále převládá v oblasti vnějších vztahů.

Typologie aktů – hierarchie norem

Ústavní norma Národní rady 2/3-Mehrheit, nejméně polovina přítomných členů. Takto vyrobená norma musí být navíc výslovně označena jako „ústavní zákon“ nebo „ústavní předpis“.

Na druhé straně je pro platné rozhodnutí Národní rady týkající se federálních předpisů nezbytná přítomnost alespoň jedné třetiny členů a absolutní většina odevzdaných hlasů.

1 Zásady spolkové ústavy

Hlavní zásady rakouské spolkové ústavy stanoví hlavní právní předpisy rakouského právního řádu:

 • demokratická zásada
 • zásada oddělení pravomocí
 • právní stát
 • zásada republiká//n
 • Spolková zásada
 • liberální zásada

Tyto hlavní zásady jsou v plném rozsahu zakotveny v ústavním právním řádu.

Mají prvořadý význam v ústavě. Pokud je upuštěno od změny federální ústavy jedné z hlavních zásad nebo je vztah mezi těmito zásadami zásadně změněn, je to považováno za celkovou změnu a vyžaduje konání referenda.

2 Primární a sekundární právo EU

Přistoupením Rakouska k Evropské unii dne 1. ledna 1995 došlo k celkové změně rakouské ústavy. Od přistoupení již rakouské ústavní právo neurčuje základní právní řád, ale také právo Evropské unie (konstitucionalismus). Převládá názor, že právní předpisy EU se týkají vnitrostátního práva a jednoduchého federálního ústavního práva, ale nikoli základních zásad federální ústavy.

3 „Jednoduché“ federální ústavní právo

Ústavní zákon definuje „pravidla hry“ politických kroků tím, že stanoví:

 • legislativní postup
 • postavení nejvyšších orgánů ve státě
 • ke vztahu mezi spolkovou vládou a spolkovými zeměmi, pokud jde o právní předpisy a provádění
 • kontrola státního zásahu ze strany soudů veřejného práva

4 Federální právní předpisy

V souladu s ústavní zásadou právního státu je veškerá provádění (správní a soudní příslušnost) vázána zákonem. Spolková ústava má legislativní pravomoci mezi spolkovou vládou a spolkovými zeměmi.

5. nařízení

Nařízení jsou obecné normy, které přijímají řídící orgány a uplatňují se stejnou měrou na všechny osoby, na něž se vztahují právní předpisy. Přijetí prováděcích nařízení je všeobecným ústavním schválením, jehož cílem je vyjasnit další obecné normy, zejména právní předpisy. Doplňující předpisy vyžadují výslovné ústavní povolení.

6 Rozhodnutí

Rozhodnutí jsou především aktem správního práva, který se vztahuje pouze na osoby, které jsou v něm uvedeny.

Institucionální rámec

Orgány zákonodárce

Podle ústavního oddělení pravomocí mezi spolkovou vládou a spolkovými zeměmi jsou do legislativního procesu zapojeny různé orgány.

Národní rada přijímá federální zákony, obvykle za účasti Spolkové rady. 183 členů Národní rady přímo volí lidé. Spolková rada je však zvolena Spolkovou radou. Spolková rada má zpravidla pouze právo na odvolání.

Za vnitrostátní právní předpisy jsou odpovědné spolkové země.

Legislativní postupy

Legislativní podněty pro federální zákony jsou předloženy Nationalrat takto:

 • na podporu žádostí poslanců (stanovisko z vlastní iniciativy)
 • na základě návrhu spolkové vlády (zákon o vládních institucích)
 • na žádost Spolkové rady

Národní rada je navíc povinna předložit petici k projednání s více než 100 000 podpisy osob oprávněných hlasovat nebo jedné šestině voličů ze tří zemí.

V praxi má federální vláda většinu legislativních iniciativ. Návrhy vlády musí být jednomyslně přijaty spolkovou vládou (Rada ministrů). Před tím je návrh zákona vypracovaný příslušným spolkovým ministrem zveřejněn pro účely hodnocení jinými subjekty (spolkové země, členské organizace).

Podle rozhodnutí Národní rady musí Spolková rada schválit návrh zákona. (federální zákony nemusí být předloženy Spolkové radě – federální svrchovanost Národní rady). Spolkový kancléř poté zákon předkládá spolkovému prezidentovi za účelem ověření pravosti.

Národní rada může rozhodnout o uspořádání referenda. To může rovněž vyžadovat většinu poslanců. Poté zákon, který již Národní rada schválila, musí být schválen před tím, než bude moci být zaznamenán. Kromě toho se musí konat referendum pro každou změnu federální ústavy.

Spolkový prezident podepsal ústavní zákon tím, že jej podepsal. Doklady jsou poté potvrzeny spolkovým kancléřem.

Po podpisu spolkového kancléře je spolkový zákon zveřejněn v Úředním věstníku Spolkové republiky Německo. Nestanoví-li zákon jinak (zpětná účinnost nebo vacatio legis), vstoupí zákon v platnost na konci dne vyhlášení ve spolkovém věstníku a zveřejnění vydání.

Zákon může být buď výslovně zrušen (formální výjimka), nebo prostřednictvím nového federálního zákona, který upravuje záležitost, která již byla právně standardizována (hmotněprávní odchylka), a to bez formálního vstupu tohoto zákona v platnost (lex posterior derogat legi priori). Konkrétnější zákon upravuje obecné právní předpisy (lex specialis derogat legi generali). Kromě toho může být doba platnosti práva časově omezena.

Právní databáze

Rakouské právní předpisy lze konzultovat on-line prostřednictvím Odkaz se otevře v novém okně.informačního systému Spolkové republiky Německo (RIS), který poskytuje spolkové ministerstvo hospodářství (Bundesministerium für digitale und Wirtschaftsstandort).

Je přístup do databáze zdarma?

Přístup k Odkaz se otevře v novém okně.právnímu informačnímu systému Spolkové republiky (RIS) je bezplatný.

Stručný popis obsahu

Federální právní informační systém informuje o:

Spolkové právo

 1. Konsolidované federální právo
 2. Spolková sbírka zákonů od roku 2004
 3. Spolková sbírka zákonů 1945–2003
 4. Stát, Federal State and Federal Law Gazette 1848–1940
 5. Legislativní a regulační sbírky 1740–1848 (externí)
 6. Německý Reichsgesetzblatt 1919–1945 (externí)
 7. Návrhy posouzení
 8. Státní pokladniční poukázky

Provinční zákon

 1. Provinční zákon v konsolidované podobě
 2. Veřejné a jiné než úřední listiny spolkových zemí (různá období)

Zákon o obcích: vybrané právní normy obcí v těchto spolkových zemích:

 1. Korutany (všechny obce)
 2. Niederösterreich
 3. Oberösterreich
 4. Salcbursko
 5. Steiermark
 6. Vídeň

Judikatura

 1. Ústavní soud (VfGH)
 2. Správní soud (Verwaltungsgerichtshof)
 3. Seznam norem správního soudu
 4. Spravedlnost (OGH, OLG, LG, BG, OPMS, EXCLIDING)
 5. Spolkový správní soud (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 6. Krajské správní soudy (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 7. Spolkový finanční soud (Bundesfinanzgericht) (externí)
 8. Orgán pro ochranu údajů (Datenschutzbehörde) (před 2014: Komise pro ochranu osobních údajů (Datenschutzkommission))
 9. Disciplinární komise (Disziplinarkommissionen), nejvyšší disciplinární komise (Disziplinaroberkommission), odvolací tribunál (Berufungskommission)
 10. Orgán zastupující zaměstnance (před rokem 2014: Výbor zaměstnanců – Komise pro dohled)
 11. Výbor pro dodržování předpisů od roku 2014
 12. Komise pro rovné zacházení z 2008 (vnější)
 13. Finanční dokumentace, nezávislé finanční středisko (externí)
 14. Nezávislý správní senát – vybraná rozhodnutí od 1991 do 2013
 15. Azylový soud (Soudní dvůr) – červenec 2008 až 2013
 16. Nezávislý Spolkový senát pro azyl – vybraná rozhodnutí od roku 1998 do konce června 2008
 17. Senát pro životní prostředí – vybraná rozhodnutí od 1994 do 2013
 18. Spolkový senát pro telekomunikace – vybraná rozhodnutí od 2001 do 2013
 19. Orgány kontroly zadávání veřejných zakázek – vybraná rozhodnutí do roku 2013
 20. Rozhodnutí Nejvyššího kasačního a trestního soudu v občanských a trestních věcech (1885–1897) (externí)
 21. Sbírka nálezů rakouského vnitrostátního soudu v letech 1869–1918 (externí)
 22. Sbírka zjištění rakouského ústavního soudu v letech 1919–1979 (externí)
 23. Sbírka zjištění rakouského správního soudu v letech 1876–1934 (externí)

Další oznámení:

 1. Nařízení o inspekcích podle Gewerbeordnung (Obchod, obchod a průmysl)
 2. Veřejná oznámení v oblasti sociálního zabezpečení – závazná od roku 2002
 3. Strukturální plány pro zdraví (ÖSG, RSG)
 4. Úřední veterinární zprávy (AVN) od roku 15.09.2004

Vyhlášky (Erlässe)

 1. Vyhlášky spolkových ministerstev
 2. Pokyny a vyhlášky spolkového ministerstva financí (vnější)
 3. Nařízení spolkového ministerstva práce, sociálních věcí, zdraví a ochrany spotřebitele v záležitostech sociálního zabezpečení (externí)

Rakouské právní předpisy

Některé rakouské zákony jsou k dispozici i v angličtině.

Další informace

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.Spolkového právního informačního systému.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 22/10/2019