Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Austria

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Wprowadzenie – Strona zawiera informacje na temat austriackiego systemu prawnego i przedstawia przegląd prawa austriackiego.


Źródła prawa

Prawo austriackie jest przede wszystkim prawem ustawowym („starszemu”). Wspólne prawo odgrywa natomiast jedynie bardzo ograniczoną rolę. Wielkie znaczenie ma orzecznictwo sądów najwyższych, które zawierają wskazówki co do stosowania prawa. Prawo sądów nie jest jednak formalnie uznawane za źródło prawa.

Austriacki Federalny Akt Konstytucyjny (Bundes-Verfassungsgesetz) uznaje powszechnie uznane zasady prawa międzynarodowego za integralną część prawa federalnego i przewiduje włączenie traktatów państwowych do austriackiego porządku prawnego (ogólne i szczególne przekształcenie). Krajowy system prawny określa status krajowego systemu prawnego na podstawie treści programu.

Zmiany w konstytucji lub w aneksach do umowy państwowej wymagają takiej samej większości kwalifikowanej jak decyzje w sprawie federalnych przepisów konstytucyjnych w celu ich zatwierdzenia w Radzie Narodowej. Decyzje w sprawie zmiany lub zmiany zamówień publicznych podlegają tym samym wymogom co decyzje legislacyjne.

Co do zasady, na wniosek rządu federalnego lub federalnego ministra upoważniony przez Prezydenta Republiki Federalny Prezydent Federalny zamknie. Umowy polityczne, zmiany lub dodatkowe umowy muszą być wcześniej zatwierdzone przez Radę Narodową. Przewodniczący federalny może upoważnić rząd federalny lub właściwych członków rządu federalnego do zawierania niektórych kategorii traktatów państwowych, które nie podlegają zmianom politycznym ani legislacyjnym.

Zgodnie z federalną ustawą federalną Austrii istnieje – obok prawa federalnego (konstytucyjnego) w dziewięciu państwach związkowychprawo krajowe (konstytucyjne). Prawo konstytucyjne państwa nie może być sprzeczne z prawem konstytucyjnym Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i w związku z tym podlegać prawu konstytucyjnemu. Jednakże taka zasada klasyfikacji co do zasady nie ma zastosowania pomiędzy przepisami federalnymi i prowincjonalnymi. Od 1988 r. kraje związkowe również mogą zawierać umowy międzynarodowe (umowy państwowe) w sprawach wchodzących w zakres ich kompetencji. Nadal jednak dominuje rząd federalny w kwestiach zewnętrznych.

Typologia aktów – hierarchia norm

Norma konstytucyjna w Radzie Narodowej 2/3-Mehrheit głosów, licząca co najmniej połowę obecnych członków. Ponadto opracowana w ten sposób norma musi być wyraźnie oznaczona jako „prawo konstytucyjne” lub „przepis konstytucyjny”.

Z drugiej strony obecność co najmniej jednej trzeciej członków i bezwzględna większość oddanych głosów jest niezbędna do ważnej decyzji w Radzie Narodowej dotyczącej przepisów federalnych.

1 Zasady federalnej konstytucji

Podstawowe zasady austriackiej konstytucji określają główne akty prawne w austriackim porządku prawnym:

 • zasada demokracji
 • zasada podziału władzy
 • praworządność
 • zasada „republica”
 • zasada federalna
 • liberalna zasada

Zasady te stanowią w całości konstytucyjną normę prawną.

Mają one kapitalne znaczenie w konstytucji. Jeżeli zaniecha się zmiany federalnej konstytucji jednej z zasad przewodnich lub zasadniczo zmienia się zależność między zasadami, uznaje się to za całkowitą zmianę i wymaga przeprowadzenia referendum.

2 Pierwotne i wtórne prawo unijne

Przystąpienie Austrii do Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 1995 r. spowodowało ogólną zmianę konstytucji austriackiej. Od czasu przystąpienia austriackie prawo konstytucyjne nie określa już podstawowego porządku prawnego, lecz również prawo Unii Europejskiej (konstytucjonalizm). W przeważającej opinii mowa jest o tym, że prawo UE zajmuje się prawem krajowym i prostym federalnym prawem konstytucyjnym, ale nie podstawowymi zasadami konstytucji federalnej.

3 „Prosta” ustawa federalna o randze konstytucyjnej

Prawo konstytucyjne definiuje „zasady gry” działań politycznych, przewidując:

 • procedura ustawodawcza
 • stanowisko najwyższych organów w państwie
 • stosunki między rządem federalnym a krajami związkowymi w odniesieniu do ustawodawstwa i wdrażania
 • kontroli państwowych sądów w zakresie prawa publicznego

4 Ustawy federalne

Zgodnie z konstytucyjną zasadą praworządności wszystkie wdrażanie (administracja i jurysdykcja) związane jest prawem. Konstytucja federalna dzieli kompetencje ustawodawcze pomiędzy rządem federalnym a krajami związkowymi.

5 rozporządzenia

Rozporządzenia to normy ogólne przyjęte przez instytucje zarządzające i stosowane jednakowo wobec wszystkich osób podlegających ustawodawstwu. Istnieje ogólne upoważnienie konstytucyjne do przyjmowania rozporządzeń wykonawczych mających na celu wyjaśnienie innych ogólnych norm, w większości ustaw. Przepisy uzupełniające wymagają wyraźnego zezwolenia konstytucyjnego.

6 Decyzje

Decyzje są przede wszystkim aktami prawa administracyjnego, które mają zastosowanie wyłącznie do osób, o których mowa w tych decyzjach.

Ramy instytucjonalne

Organy ustawodawcze

Zgodnie z konstytucyjnym rozdziałem kompetencji między rządem federalnym a krajami związkowymi różne organy są zaangażowane w proces legislacyjny.

Rada Narodowa przyjmuje ustawy federalne, zazwyczaj z udziałem Bundesratu. 183 członków Rady Krajowej jest wybieranych bezpośrednio przez obywateli. Austriacki Bundesrat jest jednak wybierany przez kraj związkowy. Co do zasady Bundesrat ma jedynie prawo do odwołania.

Za prawodawstwo na szczeblu prowincji odpowiadają kraje związkowe.

Procedury legislacyjne

Inicjatywy ustawodawcze dotyczące ustaw federalnych są przedkładane do Nationalrat w następujący sposób:

 • na poparcie wniosków posłów (opinia z inicjatywy własnej)
 • jako argument rządu federalnego (rządowy projekt ustawy)
 • na wniosek Bundesratu

Ponadto Rada Narodowa jest zobowiązana do przedłożenia petycji do dyskusji z ponad 100 000 podpisów osób uprawnionych do głosowania lub do jednej szóstej wyborców z trzech państw.

W praktyce rząd federalny ma większość inicjatyw ustawodawczych. Wnioski rządów muszą zostać przyjęte jednomyślnie przez rząd federalny (Radę Ministrów). Wcześniej projekt ustawy przygotowany przez właściwego ministra federalnego jest publikowany przez inne organy (kraje związkowe, organizacje członkowskie).

Zgodnie z decyzją wydaną przez Nationalrat Bundesrat musi je zatwierdzić. (ustawy federalne nie muszą być przekazywane Bundesratu – Federalnej suwerenności Rady Narodowej). Następnie Kanclerz Federalny przedkłada ustawę prezydentowi kraju związkowego do uwierzytelniania.

Rada Narodowa może podjąć decyzję o zorganizowaniu referendum. Może to również wymagać większości członków. Następnie projekt ustawy musi zostać zatwierdzony w drodze referendum, zanim będzie mógł zostać odnotowany. Ponadto należy przeprowadzić referendum w sprawie każdej zmiany Konstytucji Federalnej.

Prezydent Republiki Federalnej Niemiec zaprotokołował konstytucyjne tworzenie prawa poprzez jego podpisanie. Następnie akt notarialny jest kontrasygnowany przez kanclerza federalnego.

Po złożeniu kontrasygnaty przez kanclerza federalnego ustawa federalna jest publikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. Jeżeli ustawa (mocą wsteczną lub vacatio legis) nie stanowi inaczej, ustawa wchodzi w życie z końcem dnia jej opublikowania w Dzienniku Ustaw i w dniu jej publikacji.

Prawo może zostać wyraźnie uchylone (formalne odstępstwo) lub w drodze nowej ustawy federalnej, która reguluje kwestię, która została już ustawowo znormalizowana (odstępstwo materialne), bez formalnego wejścia w życie tego prawa (lex posterior derogat legi priori). Bardziej szczegółowe przepisy dotyczą przepisów ogólnych (lex specialis derogat legi generali). Ponadto okres obowiązywania ustawy może być ograniczony w czasie.

Prawne bazy danych

Przepisy austriackie można przeglądać online za pośrednictwem Link otworzy się w nowym okniesystemu informacji prawnej Republiki Federalnej Niemiec (RIS), który zapewnia Federalne Ministerstwo Gospodarki (Bundesministerium für digitale und Wirtschaftsstant).

Czy dostęp do bazy jest bezpłatny?

Dostęp do Link otworzy się w nowym okniesystemu informacji prawnych Republiki Federalnej (RIS) jest bezpłatny.

Krótki opis treści

Federalny system informacji prawnej informuje o:

Prawo federalne

 1. Skonsolidowane prawo federalne
 2. Dziennik Ustaw z 2004 r.
 3. Dziennik Ustaw 1945-2003
 4. Dziennik Ustaw Republiki Federalnej Niemiec na lata 1848 – 1940
 5. Zbiory legislacyjne i regulacyjne w latach 1740-1848 (zewnętrzne)
 6. Niemiecki Reichsgesetzblatt 1919 – 1945 (zewnętrzna)
 7. Projekty ocen
 8. Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Prawo krajów związkowych

 1. Prawo prowincji w wersji skonsolidowanej
 2. Autentyczne i nieautentyczne dzienniki rządowe krajów związkowych (różne okresy)

Prawo gminne: wybrane normy prawne dotyczące gmin w następujących krajach związkowych:

 1. Karyntia (wszystkie gminy)
 2. Niederösterreich
 3. Oberösterreich
 4. Salzburg
 5. Steiermark
 6. Wiedeń

Orzecznictwo (Judikatur)

 1. Trybunał Konstytucyjny (VfGH)
 2. Sąd administracyjny (sąd administracyjny w Austrii)
 3. Wykaz norm stosowanych przez sąd administracyjny
 4. Wymiar sprawiedliwości (OGH, OLG, LG, BG, OPMS, EXCLUDING)
 5. Federalny Sąd Administracyjny
 6. Krajowe sądy administracyjne
 7. Federalny Trybunał Obrachunkowy (zewnętrzny)
 8. Organ Ochrony Danych (przed 2014 r. Komisja Ochrony Danych)
 9. Komisje dyscyplinarne, Najwyższa Komisja Dyscyplinarna, Trybunał Odwoławczy
 10. Organ przedstawicielski personelu (przed 2014 r.: Komitet Pracowniczy – Komisja Nadzoru)
 11. Komisja ds. zgodności z 2014 r.
 12. Komisje ds. równości z 2008 (zewnętrzne)
 13. Dokumentacja finansowa, niezależne centrum finansowe (zewnętrzne)
 14. Niezależny Senat Administracyjny – Wybrane decyzje od 1991 do 2013
 15. Trybunał ds. Azylu – lipiec 2008 r. – 2013
 16. Niezależny Federalny Senat ds. Azylu – wybrane decyzje z 1998 r. do końca czerwca 2008 r.
 17. Senat ds. Środowiska – Wybrane decyzje w latach 1994 – 2013
 18. Senat Federalnej Komisji Komunikacji – Wybrane decyzje od 2001 r. do 2013 r.
 19. Organy kontroli zamówień publicznych – wybrane decyzje do 2013 r.
 20. Decyzje Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości w sprawach cywilnych i karnych (1885 – 1897) (zewnętrzne)
 21. Zbiór ustaleń austriackiego sądu krajowego w latach 1869 – 1918 (z zewnątrz)
 22. Zbiór ustaleń austriackiego Trybunału Konstytucyjnego 1919 – 1979 (z zewnątrz)
 23. Zbiór ustaleń austriackiego sądu administracyjnego w latach 1876 – 1934 (z zewnątrz)

Inne zawiadomienia:

 1. Przepisy dotyczące kontroli na mocy Gewerbeordnung („Handel, handel i przemysł”)
 2. Oficjalne obwieszczenia w sprawie zabezpieczenia społecznego – autentyczne od 2002 r.
 3. Plany strukturalne Zdrowie (ÖSG, RSG)
 4. Urzędowy biuletyn weterynaryjny (AVN) od dnia 15.09.2004 r.

Dekrety (Erlässe)

 1. Dekrety ministerstwa federalnego
 2. Wytyczne i dekrety Federalnego Ministerstwa Finansów (zewnętrzne)
 3. Dekrety Federalnego Ministerstwa Pracy, Spraw Społecznych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów w sprawach zabezpieczenia społecznego (z zewnątrz)

Prawa austriackie

Niektóre ustawy austriackie są również dostępne w języku angielskim.

Dalsze informacje

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieFederalnego Systemu Informacji Prawnych.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 22/10/2019