Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského štátu - Rakúsko

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Úvod – Táto stránka poskytuje informácie o rakúskom právnom systéme a poskytuje prehľad o rakúskom práve.


Právne zdroje

Rakúske právo je primárne zákonné („staré“) právo. Naopak, spoločné právo zohráva len veľmi obmedzenú úlohu. Veľký význam má judikatúra najvyšších súdov, ktorá poskytuje usmernenia k uplatňovaniu práva. Právny poriadok súdnictva sa však formálne neuznáva ako zdroj práva.

Rakúsky spolkový ústavný zákon (Bundes-Verfassungsgesetz) vyhlasuje všeobecne uznávané pravidlá medzinárodného práva ako neoddeliteľnú súčasť federálneho práva a zabezpečuje začlenenie štátnych zmlúv do rakúskeho právneho poriadku (všeobecná a špecifická transformácia). Stav vnútroštátneho zmluvného režimu vo vnútroštátnom právnom systéme sa určuje podľa obsahu systému.

Zmeny ústavy a/alebo doplnkových štátnych zmlúv si vyžadujú rovnakú kvalifikovanú väčšinu ako rozhodnutia o federálnych ústavných zákonoch na ich schválenie v Národnej rade. Rozhodnutia o zmene alebo doplnení verejných zákaziek podliehajú rovnakým požiadavkám ako tie, ktoré sú stanovené pre legislatívne rozhodnutia.

V zásade na žiadosť spolkovej vlády alebo spolkového ministra povereného federálnym predsedom uzavrie spolkový prezident. Politické dohody, zmeny alebo doplňujúce dohody musí vopred schváliť národná rada. Federálny prezident môže splnomocniť federálnu vládu alebo príslušných členov federálnej vlády uzatvárať určité kategórie štátnych zmlúv, ktoré nie sú predmetom politických ani legislatívnych zmien.

V súlade so spolkovou ústavou Rakúska existuje popri federálnom (ústavnom) zákone v deviatich spolkových krajinách aj vnútroštátne (ústavné) právo. Ústavné právo štátu nesmie byť v rozpore s právom ústavného súdu na ústavné právo, a preto nesmie byť podriadené jeho právu. Takáto zásada určovania poradia však v zásade neplatí medzi federálnymi a provinčnými nariadeniami. Od roku 1988 boli spolkové krajiny tiež schopné uzatvárať medzinárodné zmluvy (štátne zmluvy) vo veciach ich právomoci. Vo vonkajších záležitostiach je však stále prevaha spolkovej vlády.

Typológia aktov – hierarchia noriem

Ústavný štandard v národnej rade 2/3-Mehrheit hlasov, pričom aspoň polovica prítomných členov. Navyše takto vyrobená norma musí byť výslovne označená ako „ústavné právo“ alebo „ústavné ustanovenie“.

Na druhej strane prítomnosť aspoň jednej tretiny členov a absolútna väčšina odovzdaných hlasov sú potrebné na platné rozhodnutie národnej rady týkajúce sa federálnych predpisov.

1 Zásady Ústavy Spolkovej republiky Nemecko

Nasledujúce hlavné zásady rakúskej spolkovej ústavy stanovujú hlavné právne predpisy v rakúskom právnom poriadku:

 • demokratický princíp
 • zásada oddelenia právomocí
 • právny štát
 • republikánska zásada
 • federálna zásada
 • liberálna zásada

V celom rozsahu tvoria tieto usmerňujúce zásady ústavné zásady právneho štátu.

Sú mimoriadne dôležité v ústave. Ak sa upustí od zmeny federálnej ústavy jednej z hlavných zásad alebo sa vzťah medzi týmito zásadami zásadne zmení, považuje sa to za celkovú zmenu a vyžaduje si uskutočnenie referenda.

2 Primárne a sekundárne právo EÚ

Pristúpenie Rakúska k Európskej únii 1. januára 1995 prinieslo celkovú zmenu rakúskej ústavy. Od pristúpenia už rakúsky ústavný zákon neurčuje základný právny poriadok, ale aj právo Európskej únie (ústavnosť). Prevláda názor, že právo EÚ sa zaoberá vnútroštátnym právom a jednoduchým federálnym ústavným právom, ale nie základnými zásadami federálnej ústavy.

3 „Jednoduché“ federálne ústavné právo

Ústavné právo definuje „pravidlá hry“ politických opatrení tým, že stanovuje:

 • legislatívny postup
 • postavenie najvyšších inštitúcií v štáte
 • vzťah medzi spolkovou vládou a spolkovými krajinami, pokiaľ ide o právne predpisy a vykonávanie
 • kontrola štátneho konania súdmi verejného práva

4 Spolkové zákony

V súlade s ústavnou zásadou právneho štátu je všetky vykonávacie opatrenia (správny orgán a príslušný súd) viazané zákonom. Federálna ústava sa delí o legislatívne právomoci medzi spolkovou vládou a spolkovými krajinami.

5. predpisy

Nariadenia sú všeobecné normy, ktoré prijímajú riadiace orgány a vzťahujú sa rovnako na všetky osoby, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy. Existuje všeobecné ústavné povolenie na prijatie vykonávacích nariadení zameraných na objasnenie iných všeobecných noriem, väčšinou právnych predpisov. Dodatočné predpisy vyžadujú výslovné ústavné povolenie.

6 Rozhodnutia

Rozhodnutia sú predovšetkým aktom správneho práva, ktoré sa vzťahuje len na osoby v ňom uvedené.

Inštitucionálny rámec

Orgány zákonodarnej moci

Podľa ústavného rozdelenia právomocí medzi spolkovou vládou a spolkovými krajinami sú do legislatívneho procesu zapojené rôzne orgány.

Národná rada prijíma federálne zákony, zvyčajne so zapojením Spolkovej rady. 183 členov národnej rady sú priamo volení občanmi. Spolková rada ho však volí. Spolková rada má spravidla len právo na odvolanie.

Za právne predpisy provincií sú zodpovedné spolkové krajiny.

Legislatívne postupy

Legislatívne iniciatívy spolkových krajín sa predkladajú národnej rade takto:

 • na podporu žiadostí poslancov (stanovisko z vlastnej iniciatívy)
 • ako podanie spolkovej vlády (vládny návrh zákona)
 • na žiadosť Spolkovej rady

Okrem toho sa od národnej rady vyžaduje, aby predložila petíciu na diskusiu s viac ako 100 000 podpismi oprávnených hlasov alebo jednej šestiny voličov z troch krajín.

Federálna vláda má v praxi väčšinu legislatívnych iniciatív. Návrhy vlád musí jednomyseľne prijať federálna vláda (Rada ministrov). Pred tým sa návrh zákona, ktorý pripravil príslušný spolkový minister, uverejňuje na účely hodnotenia inými subjektmi (spolkovými krajinami, členské organizácie).

Podľa rozhodnutia Nationalrat musí Spolková rada tento návrh schváliť. (spolkové zákony sa nemusia predkladať Spolkovej rade – federálna suverenita Národnej rady). Spolkový kancelár následne predloží zákon federálnemu prezidentovi na overenie.

Národná rada môže rozhodnúť o uskutočnení referenda. To si môže vyžadovať aj väčšinu poslancov. Potom sa musí návrh zákona, ktorý národná rada schválila, schváliť v referende, aby ho bolo možné zaznamenať. Okrem toho sa musí uskutočniť referendum o každej zmene federálnej ústavy.

Federálny prezident nahrádzal ústavné právo tým, že ho podpísal. Listiny sú potom spolupodpísané spolkovým kancelárom.

Po podpísaní spolkovej kancelárky spolkového kancelára je spolkový zákon uverejnený vo Vestníku spolkových zákonov. Ak nie je v zákone stanovené inak (retroaktivita alebo vacatio legis), zákon nadobúda účinnosť na konci dňa jeho uverejnenia vo Vestníku spolkových zákonov a jeho uverejnenie.

Zákon môže byť buď výslovne zrušený (formálna výnimka), alebo prostredníctvom nového federálneho zákona, ktorý upravuje záležitosť, ktorá už bola právne štandardizovaná (hmotnoprávna výnimka) bez toho, aby toto právo formálne nadobudlo účinnosť (lex posterior derogat legi priori). Osobitný zákon sa zaoberá všeobecnými právnymi predpismi (lex specialis derogat legi generali). Okrem toho môže byť trvanie zákona časovo obmedzené.

Právne databázy

S rakúskymi právnymi predpismi je možné nahliadnuť prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneprávneho informačného systému Spolkovej republiky Nemecko (RIS), ktorý poskytuje Spolkové ministerstvo hospodárstva (Bundesministerium für digitale und Wirtschaftsstant).

Je prístup do databázy bezplatný?

Prístup k Odkaz sa zobrazí v novom okneprávnemu informačnému systému Spolkovej republiky (RIS) je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Federálny právny informačný systém informuje o:

Spolkové právo

 1. Konsolidované spolkové právo
 2. Vestník spolkových zákonov od roku 2004
 3. Vestník spolkových zákonov (1945 – 2003)
 4. Štátny, federálny štát a spolkový zákon o spolkových zákonoch (1848 – 1940)
 5. Zbierka zákonov a právnych predpisov 1740 – 1848 (externá)
 6. Nemecký Reichsgesetzblatt 1919 – 1945 (externý)
 7. Návrhy hodnotení
 8. Štátne dlhopisy

Provinciálny zákon

 1. Provinciálny zákon v konsolidovanej forme
 2. Štátne správy spolkových krajín bez autentickosti a autentickosti (rôzne obdobia)

Miestne právo: vybrané právne normy obcí v týchto spolkových krajinách:

 1. Korutánsko (všetky obce)
 2. Niederösterreich
 3. Oberösterreich
 4. Salzbursko
 5. Steiermark
 6. Viedeň

Judikatúra

 1. Ústavný súd
 2. Správny súd (Verwaltungsgerichtshof (VwGH))
 3. Zoznam noriem správneho súdu
 4. Spravodlivosť (OGH, OLG, LG, BG, OPM, EXCLUDING)
 5. Spolkový správny súd
 6. Krajinské správne súdy
 7. Spolkový finančný súd (externý)
 8. Úrad na ochranu údajov (pred rokom 2014: Komisia na ochranu údajov)
 9. Disciplinárne komisie, najvyššia disciplinárna komisia, odvolacia komisia
 10. Orgán pre zastúpenie zamestnancov (do roku 2014: Výbor zamestnancov – Komisia pre dohľad)
 11. Výbor pre dodržiavanie súladu od roku 2014
 12. Komisie pre rovnosť od roku 2008 (externé)
 13. Finančná dokumentácia, nezávislé finančné stredisko (externé)
 14. Nezávislý administratívny senát – Vybrané rozhodnutia od roku 1991 do roku 2013
 15. Azylový súd (azylový súd) – júl 2008 až 2013
 16. Nezávislý spolkový senát pre azyl – vybrané rozhodnutia od roku 1998 do konca júna 2008
 17. Senát pre životné prostredie – vybrané rozhodnutia od roku 1994 do roku 2013
 18. Federálny komunikačný senát – Vybrané rozhodnutia od roku 2001 do roku 2013
 19. Orgány kontroly verejného obstarávania – vybrané rozhodnutia do roku 2013
 20. Rozhodnutia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu v občianskych a trestných veciach (1885 – 1897) (externé)
 21. Zbierka zistení rakúskeho vnútroštátneho súdu v rokoch 1869 – 1918 (externé)
 22. Zbierka zistení rakúskeho Ústavného súdu v rokoch 1919 – 1979 (externé)
 23. Zbierka zistení rakúskeho správneho súdu 1876 – 1934 (externé)

Ostatné oznamy:

 1. Nariadenia o inšpekcii podľa Gewerbeordnung (Obchod, obchod a priemysel)
 2. Úradné oznámenia o sociálnom zabezpečení – autentické od roku 2002
 3. Štrukturálne plány Zdravie (ÖSG, RSG)
 4. Úradné veterinárne správy (AVN) od 15.09.2004

Výnosy

 1. Výnosy spolkových ministerstiev
 2. Usmernenia a vyhlášky Spolkového ministerstva financií (externé)
 3. Vyhlášky Spolkového ministerstva práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a ochrany spotrebiteľa o otázkach sociálneho zabezpečenia (externé)

Rakúske zákony

Niektoré rakúske zákony sú k dispozícii aj v anglickom jazyku.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom Odkaz sa zobrazí v novom oknesídle federálneho právneho informačného systému.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 22/10/2019