Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Awstrija

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?

Introduzzjoni — Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema legali Awstrijaka u tagħti ħarsa ġenerali lejn il-liġi Awstrijaka.


Sorsi legali

Il-liġi Awstrijaka hija primarjament liġi (“invekkjata”) statutorja. Min-naħa l-oħra, id-dritt komuni għandu biss rwol limitat ħafna. Il-ġurisprudenza tal-ogħla qrati, li tipprovdi gwida dwar l-applikazzjoni tal-liġi, hija ta’ importanza kbira. Madankollu, il-liġi tal-ġudikatura mhijiex rikonoxxuta formalment bħala sors tal-liġi.

L-att Kostituzzjonali Federali Awstrijak (Bundes-Verfassungsgesetz) jiddikjara r-regoli ġeneralment rikonoxxuti tal-liġi internazzjonali bħala parti integrali mil-liġi federali u jipprevedi l-inkorporazzjoni ta’ trattati tal-istat fis-sistema legali Awstrijaka (trasformazzjoni ġenerali u speċifika). L-istatus tar-reġim kuntrattwali nazzjonali fis-sistema legali domestika huwa ddeterminat mill-kontenut tal-iskema.

L-emendi fil-kostituzzjoni u/jew fit-trattati supplimentari tal-Istat jeħtieġu l-istess maġġoranzi kwalifikati bħal deċiżjonijiet dwar il-liġijiet kostituzzjonali federali għall-approvazzjoni tagħhom fil-Kunsill Nazzjonali. Id-deċiżjonijiet dwar l-emendar jew l-emendar ta’ kuntratti pubbliċi huma soġġetti għall-istess rekwiżiti bħal dawk stipulati għal deċiżjonijiet leġiżlattivi.

Fil-prinċipju, fuq talba tal-Gvern Federali jew tal-Ministru Federali li ngħata s-setgħa mill-President Federali, il-President Federali ser jagħlaq. Il-ftehimiet politiċi, l-emendi jew il-ftehimiet supplimentari jridu jiġu approvati minn qabel mill-Kunsill Nazzjonali. Il-President Federali jista’ jawtorizza lill-Gvern Federali jew lill-membri kompetenti tal-Gvern Federali biex jidħlu f’ċerti kategoriji ta’ trattati ta’ l-Istat, li la huma soġġetti għal emendi politiċi u lanqas għal dawk leġislattivi.

F’konformità mal-Kostituzzjoni Federali tal-Awstrija, hemm, minbarra l-liġi federali (kostituzzjonali) fid-disa’ stati federali, liġi (kostituzzjonali) nazzjonali. Il-liġi kostituzzjonali tal-Istat m’għandhiex tikkontradixxi u għalhekk subordinata għad-dritt tal-Qorti Kostituzzjonali Federali għal-liġi kostituzzjonali. Madankollu, prinċipju ta’ klassifikazzjoni bħal dan ma japplikax, fil-prinċipju, bejn ir-regolamenti federali u dawk provinċjali. Mill-1988, il-Länder setgħu wkoll jikkonkludu trattati internazzjonali (kuntratti Statali) dwar kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħhom. Madankollu, għad hemm predominanza tal-Gvern Federali dwar kwistjonijiet esterni.

It-tipoloġija ta’ l-atti — il-ġerarkija tan-normi

Standard kostituzzjonali fil-Kunsill Nazzjonali ta’ 2/3-Mehrheit tal-voti, b’mill-inqas nofs il-membri preżenti. Barra minn hekk, l-istandard hekk prodott għandu jkun immarkat b’mod espliċitu bħala “liġi kostituzzjonali” jew “dispożizzjoni kostituzzjonali”.

Min-naħa l-oħra, il-preżenza ta’ mill-inqas terz tal-membri u maġġoranza assoluta tal-voti mitfugħa hija meħtieġa għal deċiżjoni valida fil-Kunsill Nazzjonali dwar ir-regolamenti federali.

1 Prinċipji tal-Kostituzzjoni Federali

Il-prinċipji ta’ gwida li ġejjin tal-kostituzzjoni Federali Awstrijaka jistabbilixxu l-biċċiet ewlenin ta’ leġiżlazzjoni fis-sistema legali Awstrijaka:

 • il-prinċipju demokratiku
 • il-prinċipju tas-separazzjoni tal-poteri
 • l-Istat tad-dritt
 • il-prinċipju tar-repubblika
 • il-prinċipju federali
 • il-prinċipju tal-liberali

Dawn il-prinċipji gwida fl-intier tagħhom jiffurmaw, fl-intier tagħhom, l-istat tad-dritt.

Dawn huma ta’ importanza kbira fil-kostituzzjoni. Jekk bidla fil-kostituzzjoni federali ta’ wieħed mill-prinċipji ta’ gwida tiġi abbandunata, jew jekk ir-relazzjoni bejn il-prinċipji tiġi mibdula b’mod fundamentali, din titqies bħala bidla totali u teħtieġ li jsir referendum.

2 Il-liġi primarja u sekondarja tal-UE

L-adeżjoni tal-Awstrija mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Jannar 1995 wasslet għal bidla ġenerali fil-kostituzzjoni Awstrijaka. Sa mill-adeżjoni, il-liġi kostituzzjonali Awstrijaka ma għadhiex tiddetermina l-ordni legali bażika, iżda wkoll il-liġi tal-Unjoni Ewropea (kostituzzjonaliżmu). L-opinjoni prevalenti hija li d-dritt tal-UE jittratta l-liġi domestika u l-liġi kostituzzjonali federali sempliċi, iżda mhux il-prinċipji bażiċi tal-kostituzzjoni federali.

3 Il-liġi kostituzzjonali “sempliċi” federali

Il-liġi kostituzzjonali tiddefinixxi r- “regoli tal-logħba” ta’ azzjoni politika billi tipprovdi għal:

 • il-proċedura leġiżlattiva
 • il-pożizzjoni tal-istituzzjonijiet supremi fl-Istat
 • ir-relazzjoni bejn il-Gvern Federali u l-Länder rigward il-leġiżlazzjoni u l-implimentazzjoni
 • il-kontroll ta’ azzjoni statali mill-qrati tal-liġi pubblika

4 Liġijiet Federali

Skont il-prinċipju kostituzzjonali tal-istat tad-dritt, l-implimentazzjoni kollha (amministrazzjoni u ġurisdizzjoni) hija marbuta bil-liġi. Il-Kostituzzjoni Federali taqsam is-setgħat leġiżlattivi bejn il-Gvern Federali u l-Länder.

Ir-5 Regolamenti

Ir-regolamenti huma standards ġenerali li huma adottati mill-awtoritajiet maniġerjali u japplikaw b’mod ugwali għall-persuni kollha soġġetti għal-leġiżlazzjoni. Hemm awtorizzazzjoni kostituzzjonali ġenerali għall-adozzjoni ta’ regolamenti ta’ implimentazzjoni bil-għan li jiġu ċċarati standards ġenerali oħra, fil-biċċa l-kbira liġijiet. Regolamenti supplimentari jeħtieġu awtorizzazzjoni kostituzzjonali espliċita.

6 Deċiżjonijiet

Id-deċiżjonijiet huma primarjament att ta’ liġi amministrattiva, li japplika biss għall-persuni msemmija fih.

Il-qafas istituzzjonali

Korpi tal-leġiżlatura

Skont is-separazzjoni kostituzzjonali tal-poteri bejn il-Gvern Federali u l-Länder, il-korpi differenti huma involuti fil-proċess leġiżlattiv.

Il-Kunsill Nazzjonali jadotta l-liġijiet federali, normalment bil-parteċipazzjoni tal-Bundesrat. Il-183 membru tal-Kunsill Nazzjonali huma eletti direttament min-nies. Madankollu, il-Bundesrat jiġi elett mill-Landtage. Bħala regola, il-Bundesrat għandu biss dritt ta’ appell.

Il-leġiżlazzjoni provinċjali hija r-responsabbiltà tal-Länder.

Proċeduri leġiżlattivi

L-inizjattivi leġiżlattivi għal-liġijiet federali huma sottomessi lin-Nationalrat kif ġej:

 • insostenn tat-talbiet mill-Membri (opinjoni fuq inizjattiva proprja)
 • bħala sottomissjoni mill-Gvern Federali (liġi tal-gvern)
 • bħala talba mill-Bundesrat

Barra minn hekk, il-Kunsill Nazzjonali huwa meħtieġ jippreżenta petizzjoni għal diskussjoni b’aktar minn 100 000 firma ta’ persuni intitolati li jivvutaw jew għal wieħed minn kull sitta tal-elettorat ta’ tliet pajjiżi.

Fil-prattika, il-gvern federali għandu ħafna mill-inizjattivi leġiżlattivi. Il-proposti tal-Gvern għandhom jiġu adottati unanimament mill-Gvern Federali (il-Kunsill tal-Ministri). Qabel dan, l-abbozz ta’ liġi mħejji mill-Ministru Federali rilevanti jiġi ppubblikat għall-evalwazzjoni minn korpi oħra (Länder, organizzazzjonijiet ta’ sħubija).

Skont id-deċiżjoni ta’ Nationalrat, il-Bundesrat għandu japprova l-kont. (il-liġijiet federali ma għandhomx jitressqu quddiem il-Bundesrat — Is-sovranità federali tal-Kunsill Nazzjonali). Imbagħad, il-Kanċillier Federali jissottometti l-Att lill-President Federali għall-awtentikazzjoni.

Il-Kunsill Nazzjonali jista’ jiddeċiedi li jagħmel referendum. Dan jista’ jirrikjedi wkoll il-maġġoranza tal-Membri. Imbagħad il-kont li l-Kunsill Nazzjonali diġà għadda għandu jkun approvat permezz ta’ referendum qabel ma jkun jista’ jiġi rreġistrat. Barra minn hekk, għandu jsir referendum għal kull emenda tal-Kostituzzjoni Federali.

Il-President Federali rreġistra l-formazzjoni kostituzzjonali tal-liġi billi ffirmah. L-atti mbagħad jiġu kontrofirmati mill-Kanċillier Federali.

Wara l-kontrafirma tal-Kanċillier Federali, l-Att Federali huwa ppubblikat fil-Gazzetta tal-Liġi Federali. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-Att (retroattività jew vacatio legis), liġi tidħol fis-seħħ fi tmiem il-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Gazzetta tal-Liġi Federali u l-pubblikazzjoni tal-kwistjoni.

Liġi tista’ jew titħassar b’mod ċar (deroga formali) jew, permezz ta’ Att Federali ġdid, li jirregola kwistjoni li tkun diġà ġiet legalment standardizzata (deroga sostantiva), mingħajr id-dħul fis-seħħ formali ta’ dik il-liġi (lex posterior derogat legi priori). Il-liġi l-aktar speċifika tittratta l-liġijiet ġenerali (lex specialis derogat legi generali). Barra minn hekk, it-tul ta’ liġi jista’ jkun limitat fiż-żmien.

Databases legali

Il-leġiżlazzjoni Awstrijaka tista’ tiġi kkonsultata online permezz Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatas-sistema ta’ informazzjoni legali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja (RIS), li hija pprovduta mill-Ministeru Federali tal-Affarijiet Ekonomiċi (Bundesministerium für digitale und Wirtschaftsstandort).

L-aċċess għad-database huwa bla ħlas?

L-aċċess Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidagħas-sistema ta’ informazzjoni legali tar-Repubblika Federali (RIS) huwa mingħajr ħlas.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Is-sistema ta’ Informazzjoni Legali Federali tinforma dwar:

Il-liġi Federali

 1. Liġi federali konsolidata
 2. Il-Gazzetta tal-Liġi Federali mill-2004
 3. Il-Gazzetta tal-Liġi Federali 1945–2003
 4. L-Istat, l-Istat Federali u l-Gazzetta tal-Liġi Federali 1848–1940
 5. Kollezzjonijiet leġiżlattivi u regolatorji 1740–1848 (esterni)
 6. Reichsgesetzblatt Ġermaniż 1919–1945 (estern)
 7. Abbozzi ta’ valutazzjonijiet
 8. Bard tal-Gvern

Il-liġi provinċjali

 1. Liġi provinċjali F’forma konsolidata
 2. Gazzetti tal-Länder awtentiċi u mhux awtentiċi tal-Länder (perjodi differenti)

Liġi muniċipali: standards legali magħżula tal-muniċipalitajiet fil-Länder li ġejjin:

 1. Carinthia (il-muniċipalitajiet kollha)
 2. Niederösterreich
 3. Oberösterreich
 4. Salzburg
 5. Steiermark
 6. Vjenna

Każistika

 1. Qorti Kostituzzjonali (VfGH)
 2. Il-Qorti Amministrattiva (Verwaltungsgerichtshof (VwGH))
 3. Lista ta’ standards tal-Qorti Amministrattiva
 4. Ġustizzja (OGH, OLG, LG, BG, OPMs, EXCLUDING)
 5. Qrati Federali Amministrattivi (Bundesverwaltungsgericht (BVwG))
 6. Qrati Reġjonali Amministrattivi (Landesverwaltungsgerichte (LVwG))
 7. Qorti Finanzjarju Federali (Bundesfinanzgericht) (estern)
 8. Awtorità għall-Protezzjoni tad-Dejta (Datenschutzbehörde) (qabel l-2014: Kummissjoni tal-Protezzjoni tad-Dejta (Datenschutzkommission)
 9. Kummissjonijiet Dixxiplinarji (Disziplinarkommissionen), Kummissjoni Dixxiplinarja Suprema (Disziplinaroberkommission), Tribunal tal-Appell ((Berufungskommission)
 10. Awtorità ta’ rappreżentanza tal-persunal (qabel l-2014: Kumitat tal-Persunal — Kummissjoni Superviżorja)
 11. Kumitat ta’ konformità mill-2014
 12. Il-Kummissjoni tal-Ugwaljanza mill-2008 (esterna)
 13. Dokumentazzjoni finanzjarja, Ċentru Indipendenti ta’ Finanzjament (esterna)
 14. Is-Senat amministrattiv indipendenti — Qatgħat deċiżjonijiet mill-1991 sal-2013
 15. Il-Qorti tal-Ażil — Lulju 2008 sal-2013
 16. Is-Senat Federali Indipendenti dwar l-Asil — Deċiżjonijiet magħżula mill-1998 sa tmiem Ġunju 2008
 17. Is-Senat Ambjentali — Deċiżjonijiet magħżula mill-1994 sal-2013
 18. Is-Senat Federali dwar il-Komunikazzjoni — Deċiżjonijiet magħżula mill-2001 sal-2013
 19. Awtoritajiet ta’ kontroll tal-akkwist pubbliku — deċiżjonijiet magħżula sal-2013
 20. Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni u l-Ġustizzja f’materji ċivili u kriminali (1885–1897) (esterni)
 21. Ġbir ta’ sejbiet tal-Qorti Nazzjonali Awstrijaka 1869–1918 (esterna)
 22. Ġbir ta’ sejbiet tal-Qorti Kostituzzjonali Awstrijaka 1919–1979 (esterna)
 23. Ġbir ta’ sejbiet tal-Qorti Amministrattiva Awstrijaka 1876–1934 (esterna)

Avviżi oħra:

 1. Regolamenti ta’ spezzjoni skont il-Gewerbeordnung (Kummerċ, Kummerċ u Industrija)
 2. Avviżi uffiċjali tas-Sigurtà Soċjali — awtentiku mill-2002
 3. Health Plans Health (ÖSG, RSG)
 4. Uffiċjali tal-Aħbarijiet Veterinarji (AVN) mill-15.09.2004

Digrieti (Erlässe)

 1. Id-digrieti tal-ministeri federali
 2. Linji gwida u digrieti tal-Ministeru Federali tal-Finanzi (esterni)
 3. Digrieti tal-Ministeru Federali tax-Xogħol, l-Affarijiet Soċjali, is-Saħħa u l-Protezzjoni tal-Konsumatur dwar kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali (esterni)

Il-liġijiet Awstrijaċi

Xi liġijiet Awstrijaċi huma disponibbli wkoll bl-Ingliż.

Aktar informazzjoni

Aktar informazzjoni hija disponibbli fuq is-sit web Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatas-Sistema ta’ Informazzjoni Legali Federali.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 22/10/2019