Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského státu - Bulharsko

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Na této stránce naleznete informace o bulharském právním systému a přehled bulharského práva.


Prameny práva

Vnitrostátní prameny práva

Prameny práva zahrnují

 • Ústavu Bulharské republiky (vyhlášena SG 56/13 červenec 1991, změněna SG 85/26 září 2003, SG 18/25 únor 2005, SG 27/31 březen 2006, SG 78/26 září 2006 - rozsudek Ústavního soudu č. 7/2006, SG 12/6 únor 2007),
 • legislativní akty a
 • nařízení

Judikatura z formálního hlediska není pramenem práva, v praxi však požívá silné autority.

Evropské a mezinárodní prameny práva.

Jedním z hlavních pramenů práva v Bulharsku je právo Evropské unie.

Součástí vnitrostátního právního řádu jsou i mezinárodní smlouvy sjednané mezi Bulharskem a třetími státy.

Mezinárodní smlouvy ratifikované postupem předepsaným Ústavou, které v Bulharsku byly vyhlášeny a vstoupily v platnost, se stávají součástí právních předpisů státu. Uvedené prameny práva mají přednost před kterýmkoli ustanovením vnitrostátního práva, které by s nimi nebylo v souladu.

Veškeré legislativní akty musí být vyhlášeny a vstupují v platnost tři dny po uveřejnění, pokud v nich není uvedeno něco jiného.

Druhy právních nástrojů – popis

K psaným nástrojům patří Ústava Bulharské republiky, mezinárodní smlouvy, legislativní nástroje a prováděcí předpisy (dekrety, nařízení, vyhlášky, pravidla, směrnice a příkazy).

Normou nejvyšší právní síly je Ústava Bulharské republiky. Ta stanoví uspořádání, zásady, pravomoci a povinnosti státních orgánů, jakož i práva a povinnosti občanů.

Zákon je normativní akt, který upravuje nebo vykládá (na základě ústavy) společenské vztahy, které mohou podléhat dlouhodobé úpravě, v závislosti na předmětu nebo oblastech jednoho či několika právních institutů nebo jejich složek. Podrobnější informace naleznete v článku 3 zákona o normativních aktech Bulharské republiky.

Veškeré legislativní akty musí být vyhlášeny a vstupují v platnost tři dny po uveřejnění, pokud v nich není uvedeno něco jiného.

Schvaluje-li Rada ministrů nařízení, vyhlášky a směrnice nebo vydává-li nařízení, kterým se stanoví sociální opatření, jejichž úprava nespadá do oblasti její výkonné a nařizovací činnosti, vydá o tom dekret. Podrobnější informace naleznete v článku 6 zákona o normativních aktech Bulharské republiky.

Nařízení je normativní akt, který se vydává k provedení zákona jako celku. Stanoví se jím uspořádání státních a místních orgánů nebo vnitřní řád jejich činnosti.

Vyhláška je normativní akt. který se vydává k provedení určitých ustanovení nebo jiných součástí normativního aktu vyšší síly.

Směrnice je normativní akt, kterým výše postavený orgán uděluje podřízeným orgánům instrukce k provedení normativního aktu, nebo jehož dodržování musí tento orgán zajistit.

Důležité jsou i další prameny, které zde nejsou uvedeny, jako např. celní předpisy a obecné zásady právní.

Za vedlejší pramen práva lze považovat výkladová rozhodnutí nejvyšších soudů.

Nálezy Ústavního soudu musí být do 15 dnů od svého vydání vyhlášeny ve státním věstníku. Nálezy vstupují v platnost tři dny po vyhlášení. Kterýkoli akt, u nějž bylo nálezem rozhodnuto o jeho protiústavnosti, přestává platit dnem, kdy nález vstupuje v platnost. Kterákoli součást právního předpisu, která v nálezu nebyla označena za protiústavní, zůstává v platnosti.

Hierarchie norem

Právním předpisem nejvyšší právní síly je Ústava Bulharské republiky. Nadřazenost práva EU není v Ústavě výslovně stanovena, právo EU se však považuje za nadřazené právu vnitrostátnímu.

Mezinárodní smlouvy ratifikované v postupem předepsaným Ústavou, které v Bulharsku byly vyhlášeny a vstoupily v platnost, se v souladu s čl. 5 odst. 4 Ústavy stávají součástí právních předpisů státu. Mají přednost před kterýmkoli ustanovením vnitrostátního práva, které by s nimi nebylo v souladu.

Legislativní nástroje se nacházejí na následující úrovni.

Výkonná moc má právo vydávat prováděcí právní předpisy, jako jsou dekrety, vyhlášky, usnesení, pravidla, nařízení, směrnice a příkazy.

Institucionální rámec

Orgány zodpovědné za přijímání právních předpisů

Legislativní pravomoc je svěřena Národnímu shromáždění. To může schvalovat, měnit, doplňovat a rušit zákony.

Rada ministrů k provedení zákonů přijímá dekrety, vyhlášky a usnesení. Ministři vydávají pravidla, nařízení, směrnice a příkazy.

Co se týče mezinárodních nástrojů, Rada ministrů sjednává mezinárodní smlouvy, je-li k tomu zmocněna zákonem. Národní shromáždění ratifikuje (nebo zamítá) mezinárodní smlouvy, které:

 • jsou politické nebo vojenské povahy,
 • se týkají členství Bulharské republiky v mezinárodních organizacích,
 • se týkají úpravy státních hranic Bulharské republiky,
 • zakládají závazky pro státní pokladnu,
 • se týkají účasti státu v mezinárodní a arbitráži nebo soudním řízení,
 • se týkají základních lidských práv,
 • mají dopad na užívání zákonů nebo ke svému vymáhání vyžadují přijetí nových právních předpisů,
 • výslovně vyžadují ratifikaci,
 • předávají Evropské unii pravomoci upravené Ústavou.

Rozhodovací proces

Přijetí Ústavy

Je-li to nezbytné, přijímá novou ústavu Velké národní shromáždění, která má 400 členů.

Podrobnější informace naleznete v čl. 158 odst. 1 Ústavy Bulharské republiky.

Národní shromáždění může měnit veškerá ustanovení Ústavy s výjimkou těch, která spadají do pravomoci Velkého národního shromáždění. Změna Ústavy vyžaduje většinu tří čtvrtin hlasů všech členů Národního shromáždění ve třech hlasováních v průběhu tří různých dnů. Změna Ústavy je do sedmi dnů od svého přijetí podepsána a vyhlášena ve státním věstníku předsedou Velkého národního shromáždění.

Legislativní rozhodovací proces

V souladu s článkem 87 Ústavy má kterýkoli člen Národního shromáždění nebo Rady ministrů právo předložit návrh zákona.

Národní shromáždění návrh zákona přijímá ve dvou čteních. V prvním čtení se návrh zákona projednává jako celek. Poslanci mohou ve lhůtě stanovené Národním shromážděním předkládat písemné návrhy na změnu návrhu, který byl přijat v prvním čtení. Ve druhém čtení Národní shromáždění návrh podrobně projedná a přijme. Přijatý návrh je zaslán prezidentu Bulharské republiky, který podepíše dekret o jeho vyhlášení. Akt je vyhlášen ve státním věstníku a tři dny poté vstupuje v platnost, pokud v něm není uvedeno něco jiného.

Databáze právních předpisů

Státní věstník je zdarma přístupný na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.státního věstníku. Jeho online verze obsahuje zákony vyhlášené Národním shromážděním, dekrety Rady ministrů, mezinárodní smlouvy a jiné právní akty, jakož i oznámení o veřejných zakázkách a koncesích.

Širokou škálu právních informací poskytují komerční databáze právních předpisů, jako je Odkaz se otevře v novém okně.Apis, Odkaz se otevře v novém okně.Ciela a Juridical Encyclopaedia, ty však nejsou bezplatné.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 17/12/2018