Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternes lovgivning - Bulgarien

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: spansktjekkisktyskestiskgræskengelskfranskungarskpolskportugisiskrumænsk er allerede oversat.

På denne side findes der oplysninger om det bulgarske retssystem og et overblik over Bulgariens lovgivning.


Retskilder

National sources of law

Nationale retskilder

Retskilder omfatter

 • Republikken Bulgariens forfatningsdomstol (bekendtgørelse SG 56/13 juli 1991, ændringslov SG 85/26 september 2003, SG 18/25 februar 2005, SG 27/31 marts 2006, SG 78/26 september 2006 - forfatningsdomstolens afgørelse nr. 7/2006, SG 12/6 februar 2007),
 • retsakter og
 • forordninger.

Retspraksis er ikke en formel retskilde, men har en vis juridisk vægt.

Europæiske og internationale retskilder

En af de vigtigste retskilder i Bulgarien er EU-lovgivningen.

Internationale traktater, der er forhandlet mellem Bulgarien og tredjelande udgør en del af landets retsregler.

Internationale traktater, der er ratificeret i overensstemmelse med forfatningsproceduren, er bekendtgjort og trådt i kraft i Bulgarien, bliver en del af statens lovgivning. Den har endvidere forrang frem for modstridende bestemmelser i den nationale lovgivning.

Alle retsakter skal bekendtgøres og træder i kraft tre dage efter datoen for offentliggørelsen, medmindre andet bestemmes i selve retsakten.

Lovgivningsmæssige instrumenter - beskrivelse

Skriftlige instrumenter omfatter Republikken Bulgariens forfatning, internationale traktater, lovgivningsinstrumenter og -bestemmelser (dekreter, forordninger, bekendtgørelser, regler, instrukser og afgørelser).

Republikken Bulgariens forfatning er den højestrangerende norm. Den fastlægger statsinstitutionernes struktur, principper, beføjelser og forpligtelser tillige med borgernes rettigheder og forpligtelser.

En lov er en normativ retsakt, der (med basis i forfatningen) regulerer eller fortolker sociale reduktioner, der kan reguleres varigt, afhængig af emnet eller emnerne i en eller flere retlige instanser eller disses underafdelinger. Se artikel 3 i Republikken Bulgariens lov om nominative retsakter for yderligere oplysninger.

Alle retsakter skal bekendtgøres og træder i kraft tre dage efter datoen for offentliggørelsen, medmindre andet bestemmes i selve retsakten.

Ministerrådet udsteder et dekret, når det godkender forordninger, bekendtgørelser eller instrukser, og når det udsteder bestemmelser vedrørende sociale ordninger, der ikke reguleres inden for dets udøvende og regeludstedende aktivitetsområde. Se artikel 6 i Republikken Bulgariens lov om nominative retsakter for yderligere oplysninger.

En forordning er en normativ retsakt, der er udstedt med henblik på gennemførelsen af en lov i sin helhed. Den danner grundlag for statslige og lokale instansers struktur samt for den interne organisation af deres aktiviteter.

En bekendtgørelse er en normativ retsakt, der er udstedt med henblik på gennemførelsen af visse bestemmelser eller afsnit i en overordnet normativ retsakt.

En instruks er en normativ retsakt, hvormed en instans kan pålægge underordnede instanser at gennemføre en normativ retsakt eller sikre gennemførelsen heraf.

Der findes andre vigtige retkilder, der ikke er skrevet ned, såsom sædvane og generelle retsprincipper.

De øverste domstoles fortolkende beslutninger kan betragtes som underordnede retskilder.

Forfatningsdomstolens kendelser skal bekendtgøres i lovtidende inden for 15 dage efter den dato, de blev udstedt. En kendelse skal træde i kraft tre dage efter bekendtgørelsen. Enhver retsakt, der anses for at være forfatningsstridig, ophører med at finde anvendelse den dag, en sådan kendelse træder i kraft.  Al lovgivning, der ikke erklæres forfatningsstridig, vil fortsat være gældende.

Regelhierarki

Republikken Bulgariens forfatning er den øverste lov. EU-lovgivningens suverænitet fremgår ikke specifikt af forfatningen, men anses for at være hævet over den nationale lovgivning.

Internationale traktater, der er ratificeret i overensstemmelse med den forfatningsmæssige procedure, og som er bekendtgjort og trådt i kraft i Republikken Bulgarien, bliver i henhold til artikel 5, stk. 4, i forfatningen en del af statens lovgivning. De har forrang i tilfælde af modstridende bestemmelser i den nationale lovgivning.

Herunder befinder de lovgivningsmæssige instrumenter sig.

Den udøvende magt kan vedtage bestemmelser såsom dekreter, bekendtgørelser, resolutioner, regler, forordninger, instrukser og afgørelser.

Institutionelle rammer

Institutioner med ansvar for vedtagelsen af retsregler

Det er nationalforsamlingen, der har den lovgivende myndighed. Den kan vedtage, ændre, supplere og ophæve love.

Ministerrådet vedtager dekreter, bekendtgørelser og beslutninger med henblik på at gennemføre lovene. Ministrene udsteder regler, forordninger, instrukser og afgørelser.

For så vidt angår internationale instrumenter indgår ministerrådet internationale traktater inden for lovens rammer. Nationalforsamlingen ratificerer (eller forkaster) internationale traktater, der

 • har en politisk eller militær karakter
 • vedrører Republikken Bulgariens deltagelse i internationale organisationer
 • indebærer ændringer af Republikken Bulgariens grænser
 • indeholder forpligtelser for finansministeriet
 • indebærer statens deltagelse i international voldgift eller retsforfølgning
 • vedrører grundlæggende menneskerettigheder
 • berører lovens virkning eller kræver ny lovgivning for at kunne fuldbyrdes
 • udtrykkeligt kræver ratifikation
 • overdrager Den Europæiske Union beføjelser, som følger af forfatningen.

Beslutningsprocessen

Vedtagelse af forfatningen

En stor nationalforsamling bestående af 400 medlemmer vedtager om nødvendigt en ny forfatning.

Se artikel 158, stk. 1, i Republikken Bulgariens forfatning for yderligere oplysninger.

Nationalforsamlingen kan frit ændre alle bestemmelser i forfatningen undtagen dem, der falder ind under den store nationalforsamlings beføjelser. En ændring af forfatningen kræver et flertal på tre fjerdedele af stemmerne fra alle medlemmer af nationalforsamlingen i tre afstemninger fordelt på tre forskellige dage. En ændring i forfatningen undertegnes og bekendtgøres i lovtidende af formanden for den store nationalforsamling senest syv dage efter vedtagelsen.

Beslutningsprocessen

I henhold til artikel 87 i forfatningen har alle medlemmer af nationalforsamlingen eller af ministerrådet ret til at fremsætte et lovforslag.

Et lovforslag vedtages af nationalforsamlingen efter to behandlinger. Under førstebehandlingen drøftes lovforslaget i alle enkeltheder. Parlamentsmedlemmerne kan stille ændringsforslag til et lovforslag, som vedtaget ved førstebehandlingen på de betingelser, nationalforsamlingen har fastlagt. Nationalforsamlingen drøfter lovforslaget indgående og vedtager det ved andenbehandlingen. Det vedtagne lovforslag sendes til Republikken Bulgariens præsident, som underskriver et dekret med henblik på lovens bekendtgørelse. Loven bekendtgøres i lovtidende og træder i kraft efter tre dage, medmindre der i loven er fastsat en anden frist.

Juridiske databaser

Lovtidende kan hentes gratis på Link åbner i nyt vinduelovtidendes websted. Online-udgaven indeholder lovforslag bekendtgjort af nationalforsamlingen, dekreter fra ministerrådet, internationale traktater, andre retsakter samt alle offentlige bekendtgørelser om offentlige indkøb og koncessioner.

Kommercielle og juridiske databaser som f.eks. Link åbner i nyt vindueApis, Link åbner i nyt vindueCiela og Link åbner i nyt vindueden juridiske encyklopædi giver adgang til alle juridiske oplysninger, men de er ikke gratis.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 17/12/2018