Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltion oikeus - Bulgaria

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: espanjatšekkisaksavirokreikkaenglantiranskaunkaripuolaportugaliromania.

Tällä sivulla on tietoja Bulgarian oikeusjärjestelmästä ja Bulgarian lainsäädännöstä.


Oikeuslähteet

Kansalliset oikeuslähteet

Oikeuslähteisiin kuuluvat

 • Bulgarian tasavallan perustuslaki (vahv. SG 56/13. heinäkuuta 1991, muutettu
  SG 85/26. syyskuuta 2003, SG 18/25. helmikuuta 2005, SG 27/31. maaliskuuta 2006, SG 78/26. syyskuuta 2006 - perustuslakituomioistuimen päätös N:o 7/2006, SG 12/6. helmikuuta 2007),
 • säädökset ja
 • asetukset.

Oikeuskäytäntö ei kuulu virallisiin oikeuslähteisiin, mutta se otetaan huomioon.

Eurooppalaiset ja kansainväliset oikeuslähteet

Yksi tärkeimmistä oikeuslähteistä Bulgariassa on Euroopan unionin oikeus.

Bulgarian ja kolmansien maiden välillä neuvotellut kansainväliset sopimukset ovat osa kansallista oikeusjärjestystä.

Bulgarian perustuslain edellyttämien menettelyjen mukaisesti ratifioiduista kansainvälisistä sopimuksista, jotka on vahvistettu ja jotka ovat tulleet voimaan Bulgariassa, tulee osa valtion lainsäädäntöä. Tämä lainsäädäntö on ensisijaista sen kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön nähden.

Kaikki säädökset on vahvistettava ja niiden on tultava voimaan kolmen päivän kuluessa niiden julkaisemisesta, ellei säädöksessä itsessään toisin säädetä.

Oikeudellisten välineiden lajit

Kirjallisia välineitä ovat Bulgarian tasavallan perustuslaki, kansainväliset sopimukset, oikeudelliset välineet ja säädökset (asetukset, määräykset, säännöt, ohjeet ja päätökset)

Bulgarian tasavallan perustuslaki on normihierarkiassa ylimpänä. Siinä säädetään valtioelinten järjestämisestä, periaatteista, valtuuksista ja velvollisuuksista sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Laki on normatiivinen säädös, jolla säännellään tai tulkitaan (perustuslain mukaisesti) kestävää sääntelyä edellyttäviä yhteiskuntasuhteita yhden tai useamman oikeussäännöstön tai niiden alakohtien asiasisällön mukaisesti. Tarkempia tietoja on Bulgarian tasavallan normatiivisista säädöksistä annetun lain 3 §:ssä.

Kaikki säädökset on vahvistettava ja niiden on tultava voimaan kolmen päivän kuluessa niiden julkaisemisesta, ellei säädöksessä itsessään toisin säädetä.

Ministerineuvosto antaa asetuksen (a decree) hyväksyessään asetuksia (regulations), määräyksiä tai ohjeita tai antaessaan asetuksia yhteiskuntajärjestelyistä, jotka eivät kuulu sen täytäntöönpano- tai määräysvallan piiriin. Tarkempia tietoja on Bulgarian tasavallan normatiivisista säädöksistä annetun lain 6 §:ssä.

Asetus (a regulation) on normatiivinen säädös, jonka tarkoituksena on lain paneminen kokonaisuudessaan täytäntöön. Siinä säädetään valtio- ja paikalliselimiä koskevista järjestelyistä tai niiden toimintaa koskevista sisäisistä määräyksistä.

Määräys (an ordinance) on normatiivinen säädös, jonka tarkoituksena on panna täytäntöön normihierarkiassa korkeammalla olevien säädösten tietyt säännökset tai osat.

Ohje (an instruction) on normatiivinen säädös, jolla ylempi elin antaa alemmille elimille ohjeita normatiivisen säädöksen täytäntöönpanosta.

Muut kuin kirjalliset lähteet, esimerkiksi tapaoikeus ja yleiset oikeusperiaatteet, ovat myös tärkeitä.

Ylimpien oikeusasteiden tulkintaratkaisuja voidaan pitää toissijaisena oikeuslähteenä.

Perustuslakituomioistuimen päätökset on vahvistettava virallisessa lehdessä 15 päivän kuluessa niiden antamisesta. Päätöksen on tultava voimaan kolmen päivän kuluessa sen vahvistamisesta. Perustuslain vastaiseksi todetun säädöksen soveltaminen lakkaa siitä tehdyn päätöksen voimaantulopäivänä. Laki jää voimaan siltä osin, kuin sitä ei todeta perustuslain vastaiseksi.

Normihierarkia

Bulgarian tasavallan perustuslaki on normihierarkiassa ylimpänä. EU:n oikeuden ensisijaisuudesta ei ole nimenomaisia määräyksiä perustuslaissa, mutta sitä pidetään ensisijaisena kansalliseen lainsäädäntöön nähden.

Perustuslain 5 §:n 4 momentin mukaan Bulgarian tasavallan perustuslain edellyttämän menettelyn mukaisesti ratifioiduista, vahvistetuista ja voimaan tulleista kansainvälisistä sopimuksista tulee osa valtion lainsäädäntöä. Ne ovat ensisijaisia mahdollisesti ristiriidassa olevaan kansalliseen lainsäädäntöön nähden.

Normihierarkian seuraavalla tasolla ovat lainsäädäntövälineet.

Täytäntöönpanovallan käyttäjillä on oikeus antaa säädöksiä, esimerkiksi asetuksia, määräyksiä, päätöslauselmia, sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä.

Institutionaaliset puitteet

Oikeussääntöjen antamisesta vastaavat toimielimet

Lainsäädäntövalta on kansalliskokouksella. Se voi antaa, muuttaa, täydentää ja kumota lakeja.

Lakien täytäntöönpanoa varten ministerineuvosto antaa asetuksia, määräyksiä ja päätöslauselmia. Ministerit antavat sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä.

Ministerineuvosto tekee kansainvälisiä sopimuksia saatuaan siihen valtuudet lain nojalla. Kansalliskokous ratifioi (tai hylkää) kansainväliset sopimukset, jotka

 • ovat luonteeltaan poliittisia tai sotilaallisia
 • koskevat Bulgarian tasavallan osallistumista kansainvälisten järjestöjen toimintaan
 • johtavat Bulgarian tasavallan rajojen muuttamiseen
 • sisältävät velvoitteita valtiovarainministeriölle
 • johtavat valtion osallistumiseen kansainväliseen välimiesmenettelyyn tai oikeudelliseen menettelyyn
 • koskevat perusihmisoikeuksia
 • vaikuttavat lain soveltamiseen tai joiden täytäntöönpano edellyttää uutta lainsäädäntöä
 • edellyttävät nimenomaisesti ratifiointia
 • siirtävät perustuslaista johtuvaa valtaa Euroopan unionille.

Säätämismenettely

Perustuslain hyväksyminen

Suuri kansalliskokous (Veliko narodno sabranie), joka koostuu 400 jäsenestä, hyväksyy tarvittaessa uuden perustuslain.

Tarkempia tietoja on Bulgarian tasavallan perustuslain 158 §:n 1 momentissa.

Kansalliskokous (Narodno sabranie) voi muuttaa kaikkia perustuslain säännöksiä lukuun ottamatta suuren kansalliskokouksen toimivaltaan kuuluvia säännöksiä. Perustuslain muutoksen tekeminen edellyttää 3/4:n enemmistöä kansalliskokouksen kaikkien jäsenten äänistä kolmessa äänestyksessä, jotka suoritetaan kolmena eri päivänä. Suuren kansalliskokouksen puhemies allekirjoittaa perustuslain muutoksen ja vahvistaa sen virallisessa lehdessä seitsemän päivän kuluessa sen hyväksymisestä.

Lainsäädäntöä koskeva päätöksentekomenettely

Perustuslain 87 §:n mukaan kansalliskokouksen tai ministerineuvoston jäsenellä on oikeus tehdä lakiehdotus.

Kansalliskokous hyväksyy lakiehdotuksen kahdessa käsittelyssä. Ensimmäisessä käsittelyssä lakiehdotuksesta kokonaisuudessaan keskustellaan. Kansalliskokouksen jäsenet voivat kansalliskokouksen esittämässä määräajassa tehdä kirjallisia aloitteita ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn lakiehdotuksen muuttamiseksi. Toisessa käsittelyssä kansalliskokous keskustelee lakiehdotuksesta yksityiskohtaisesti ja hyväksyy sen. Hyväksytty lakiehdotus toimitetaan Bulgarian tasavallan presidentille, joka allekirjoittaa asetuksen sen vahvistamiseksi. Säädös julkaistaan Bulgarian virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan kolmen päivän kuluttua, ellei säädöksessä toisin säädetä.

Oikeudelliset tietokannat

Bulgarian virallinen lehti on saatavilla maksuttomasti Linkki avautuu uuteen ikkunaanVirallisen lehden internet-sivustolla. Lehden verkkoversio sisältää kansalliskokouksen vahvistamat lakiehdotukset, ministerineuvoston antamat asetukset, kansainväliset sopimukset, muut säädökset sekä kaikki julkisia hankintoja ja toimilupia koskevat ilmoitukset.

Oikeudellisen alan kaupalliset tietokannat, esimerkiksi Linkki avautuu uuteen ikkunaanApis, Linkki avautuu uuteen ikkunaanCiela ja Linkki avautuu uuteen ikkunaanJuridical Encyclopaedia, tarjoavat monenlaisia oikeudellisia tietoja, mutta ne ovat maksullisia.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 17/12/2018