Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo držav članic - Nemčija

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Na tej strani so na voljo informacije o nemškem pravnem sistemu.


Zvezna republika Nemčija je demokratična, zvezna in socialna država v skladu z načelom pravne države. Skupaj z načeli demokratične, zvezne in socialne vladavine prava so temeljne pravice nedotakljivo jedro nemške ustave, spoštovanje katerega nadzira zvezno ustavno sodišče.

Pravni viri

Ustava je nemška ustava. Pravni okvir in okvir vrednosti Nemčije. V njem so določene:

  • temeljna vodilna načela temeljnih pravic
  • osnovni državni red in glavna načela upravljanja države in njenih največjih institucij
  • načela za volitve v Bundestag
  • status in pravice prosto izvoljenih poslancev nemškega zveznega parlamenta
  • organizacija in delovanje nemškega zveznega parlamenta.

Vrste pravnih aktov – opis

V Nemčiji so ustava, zakoni, uredbe in statuti glavni pravni viri. Poleg tega so nepisani pravni viri urejeni s splošnimi pravili mednarodnega prava in običajnega prava. Sodna praksa načeloma ni pravni vir, čeprav ima pomembno vlogo v praksi. Le nekateri sklepi zveznega ustavnega sodišča imajo pravno moč.

Nemčija je zvezna država z 16 zveznimi deželami. Zato zvezni zakoni uporabljajo „njihovo področje uporabe za celotno ozemlje Zvezne republike“ in nacionalno pravo, ki se uporablja samo v zadevni zvezni državi. Vsaka dežela ima svojo ustavo in v okviru pravic, ki so ji podeljene z ustavo, tudi pooblastilo za sprejemanje zakonov in drugih predpisov.

Zakonodajne pristojnosti zvezne vlade in zveznih dežel so podrobneje urejene v temeljnem zakonu. Zvezne dežele ohranijo pristojnost sprejemanja zakonodaje, če niso bile prenesene na zvezno vlado na podlagi temeljnega zakona. Glavna zakonodajna pooblastila federacije izhajajo iz člena 71 do 74 temeljnega zakona. Druge zvezne zakonodajne pristojnosti so predvidene tudi v različnih delih temeljnega zakona.

Izključna zakonodajna oblast zvezne vlade

Na področju izključne zvezne zakonodaje imajo zvezne dežele zakonodajno pristojnost le, če so to izrecno dovoljene v zveznem zakonu (člen 71 nemške ustave).

V skladu s členom 73 temeljnega zakona ima zvezna vlada izključno zakonodajo, med drugim: zunanje zadeve, obramba (vključno s civilno zaščito), državljanstvo, svoboda gibanja, potni list, registracija in izgon, priseljevanje in izseljevanje ter izročitev, denarna, monetarna in izmenjava, enotnost območja carine in trgovine, zračni promet, sodelovanje med zvezno vlado in zveznimi deželami na področju kriminalistične policije ter zakon o orožju in eksplozivih.

Konkurenčna zakonodaja

Na področju sočasne zakonodaje imajo zvezne dežele zakonodajno pristojnost, če in kolikor Zvezna vlada ne izkorišča svoje zakonodajne pristojnosti na istem področju (člen 72 temeljnega zakona). Konkurenčna zakonodaja med drugim zajema naslednja področja: civilno pravo, kazensko pravo, cestni promet, zakon o združenjih, prebivanju in pravici do ustanavljanja tujcev, pravo gospodarstva, delovno pravo in nekatere vidike varstva potrošnikov. Na nekaterih področjih, navedenih v členu 74 temeljnega zakona, ki spadajo na področje konkurenčnega prava, ima zvezna vlada pooblastilo za sprejemanje zakonodaje le, če in kolikor proizvodnja enakovrednih življenjskih razmer v Nemčiji ali ohranitev pravne ali gospodarske enote v interesu države zahteva zakonodajo na zvezni ravni.

Temeljni zakon prav tako ureja spor med zveznim in deželnim pravom. Osnovno pravilo je določeno v členu 31 temeljnega zakona: „Zvezna zakonodaja nasprotuje nacionalni zakonodaji.“ To načelo se uporablja brez poseganja v hierarhijo pravnih sporov, tako da imajo na primer zvezni nalogi prednost pred državno ustavo.

Hierarhija predpisov

Na vrhu nacionalne standardne piramide je temeljni zakon. Razvrstitev je bolj razvrščena kot kateri koli drug nacionalni pravni vir. Kot ustava tvori osnovo celotnega nemškega pravnega sistema. V Nemčiji mora biti vsa zakonodaja formalna in vsebinska. Člen 20(3) temeljnega zakona v zvezi s tem določa, da sta zakonodaja v zvezi z ustavnim redom in nasiljem ter sodno prakso vezana na zakon in zakon. Temeljne pravice, določene v členu 1 do 19 temeljnega zakona, zavezujejo zakonodajo, izvršilno nasilje in sodno prakso, ki se uporablja neposredno pravo, ki se uporablja neposredno (člen 1(3)). Primarnost ustave na koncu uveljavlja zvezno ustavno sodišče. Samo zvezno ustavno sodišče ga lahko razglasi za neveljavno v primeru neustavnosti parlamentarnega zakona.

Člen 79(2) določa, da je za spremembo temeljnega zakona potrebna odobritev dveh tretjin članov nemškega zveznega parlamenta in dveh tretjin zveznega sveta. Zvezni svet je institucija, prek katere zvezne dežele sodelujejo pri zakonodaji in upravi zvezne vlade ter v zadevah Evropske unije. Nekateri temeljni elementi ustave, in sicer struktura zvezne vlade v državah, načelo sodelovanja v zakonodaji ali načela iz členov 1 in 20, se popolnoma umaknejo (člen 79(3)).

V skladu z ustavo so zvezni in regionalni zakoni urejeni s splošnimi pravili mednarodnega prava. To vključuje običajno mednarodno pravo in splošna načela mednarodnega prava, ne pa mednarodnega prava. Temeljni zakon izrecno določa, da so splošna pravila mednarodnega prava sestavni del zveznega zakona, delujejo v zakonodaji ter dajejo pravice in obveznosti neposredno prebivalcem zveznega ozemlja (člen 25). Splošna pravila mednarodnega prava, ki so pomembna za posameznika, to je individualna zaščitna pravila, vključujejo zlasti obvezno mednarodno pravo, zagotovitev ustreznega pravnega varstva za tujce ali načelo specifikacije, v skladu s katerim se kazenski postopek omeji s privolitvijo tuje države po izročitvi.

Preprosti zakoni so v skladu z ustavo. O njih odloča zvezni parlament v sodelovanju z Bundesrat. Osnutke zakonov lahko predloži zvezni vladi, Bundesrat in Bundestag (od politične skupine ali vsaj 5 % članov) v Bundestag. Temeljni zakon določa primere, v katerih je za zakonodajni sklep Bundestaga potrebna odobritev Bundesrat (po statističnih podatkih, ki jih je objavil Povezava se odpre v novem oknuzvezni svet na svoji spletni strani, to je trenutno približno 45 % vseh zakonov). Zvezni svet se lahko pritoži le zoper druge zakonodajne odločitve, ki jih Bundestag lahko zavrne. V primeru spora med Bundestagom in Bundesrat je mogoče od skupnega posvetovalnega organa zahtevati, da svetuje osnutek zakona (znan kot spravni odbor). Sestavlja ga enako število poslancev iz nemškega zveznega parlamenta in nemškega zveznega sveta (trenutno 16 članov). Spravni odbor naj bi pripravil predloge za soglasje, ne more pa odločati o položaju nemškega zveznega parlamenta in zveznega sveta.

Predpisi se uvrščajo pod zakone. Izda jih zvezna vlada, zvezni minister ali zvezna vlada. Statuti so nižji od zakonskih instrumentov. Izda jih oseba javnega prava, npr. občina.

Institucionalni okvir

Telesa zakonodajalca

V Zvezni republiki Nemčiji je zakonodaja v pristojnosti parlamentov. Nemški zvezni parlament je torej glavni organ zakonodajalca. Odloča – ob sodelovanju zveznega sveta – za vse zakone, ki so v pristojnosti zvezne vlade.

Poslanci in politične skupine v Bundestagu lahko, tako kot nemški zvezni svet in zvezna vlada, uvedejo osnutke novih zakonov ali spremembe zakonov v nemškem zveznem parlamentu. Po natančno opredeljenem postopku poteka razprava, razprava in glasovanje o osnutku zakona.

Ker imajo zvezne države velik delež državne oblasti v nemškem zveznem sistemu, je nemški zvezni svet vključen tudi v zakonodajni proces. Sprejema vse zakone za glasovanje in je lahko celo neuspešen, odvisno od narave zakona.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Povezava se odpre v novem oknunemškega zveznega parlamenta.

Zakonodajni postopki

Zakonodaja

Večino osnutkov ali predlog pripravi zvezna vlada. Kot centralna raven nadzora ima največ izkušenj z izvajanjem in se neposredno zaveda, kje v praksi obstaja potreba po novi zakonodaji.

Vendar pa novih zakonov ne more pripraviti sama zvezna vlada. Bundesrat in Bundestag imata prav tako pravico do predložitve osnutkov zakonov.

Pobude zvezne vlade ali Bundesrata

Če želi zvezna vlada spremeniti ali spremeniti zakon, mora zvezni kancler ali zvezni kancler osnutek zakona najprej prenesti v Bundesrat.

Zvezni svet ima nato na voljo šest tednov za pripravo mnenja, o katerem lahko vlada pisno izrazi svoje stališče. Zvezni kancler in zvezni kancler bosta nato osnutek posredovala nemškemu zveznemu parlamentu z mnenjem Bundesrata. Izjema je zakon o financah: V tem primeru se računi hkrati pošljejo nemškemu zveznemu svetu in nemškemu zvezdnemu parlamentu.

Podoben postopek velja za zakonodajno pobudo zveznega sveta. Po tem, ko se je večina članov zveznega sveta odločila za osnutek zakona, ima ta osnutek prednost pred zvezno vlado. O tem običajno v šestih tednih obvestite nemški zvezni parlament, nato pa ga pošlje v Bundestag.

Pobude s sredine nemškega zveznega parlamenta

Osnutke zakonov lahko sprožijo tudi poslanci nemškega zveznega parlamenta: Vsaj eno politično skupino ali vsaj pet odstotkov nemškega zveznega parlamenta.

Takih osnutkov ni treba predložiti Bundesrat. Vlada zato pripravlja posebej osredotočene predloge zakonov o svojih parlamentarnih skupinah.

Razdelitev predloge

Preden se lahko o osnutku zakona razpravlja v Bundestagu, ga je treba najprej posredovati predsedniku Bundestaga, uprava pa ga prijaviti.

Nato se posreduje vsem članom nemškega zveznega parlamenta, Bundesrata in zveznih ministrstev, in sicer v papirni obliki ali praviloma z elektronskimi sredstvi.

Ko je osnutek zakona na dnevnem redu plenarnega zasedanja, je uspel doseči prvi del predloga: Zdaj se nahaja v javni in uradni zasedbi v nemškem zveznem parlamentu.

Tri obravnave na plenarnem zasedanju

Osnutki zakonov na plenarnem zasedanju Bundestaga na splošno potekajo v treh razpravah – tako imenovanih obravnavah.

Prva obravnava je predmet izmenjave mnenj le, če jo odobri svet starejših (izvršilni organ nemškega zveznega parlamenta) ali če to zahteva ena od političnih skupin. To pogosto velja za zakonodajne projekte, ki so posebej sporni ali zanimivi za javnost.

Glavni cilj prve obravnave je opredelitev enega ali več odborov na podlagi priporočil Sveta za staranje, ki bo obravnaval osnutek zakona in ga pripravil za drugo obravnavo.

Kadar je imenovanih več odborov, je odbor glavni odbor. Zato je odgovoren za napredovanje postopka. Drugi odbori imajo posvetovalno vlogo.

Delo v odborih

Podrobno delo zakonodaje poteka v stalnih odborih s člani iz vseh političnih skupin. Člani odbora so na razpravah in na sejah. Na javne predstavitve lahko povabijo tudi zainteresirane strani in strokovnjake.

Vzporedno z delom odbora so politične skupine ustanovile delovne skupine, v katerih same opredelijo in opredelijo svoja stališča.

Odbori le redko gradijo mostove med političnimi skupinami. Interakcija med vlado in opozicijskimi skupinami pomeni, da je večina računov bolj ali manj spremenjena.

Po koncu postopka pristojni odbor skupščini predloži poročilo o napredku in izidu razprav. Njegova priporočila za sklepe so podlaga za drugo obravnavo zdaj na plenarnem zasedanju.

Razprava v 2. obravnavi

Pred drugo obravnavo so vsi poslanci prejeli objavljeno priporočilo za odločitev v tiskani obliki. Dobro so pripravljeni na razpravo. Poleg tega so politične skupine na internih sestankih predhodno izpopolnile svoje stališče, da lahko dokažejo enotnost na drugem javnem zasedanju.

Po splošni razpravi se lahko vse določbe osnutka zakona zahtevajo posamično. Praviloma se o osnutku zakona glasuje neposredno.

Vsak poslanec lahko vloži amandmaje, ki se nato obravnavajo neposredno na plenarnem zasedanju. Če skupščina sklene, da jo bo spremenila, je treba novo različico osnutka zakona najprej natisniti in razdeliti. Dve tretjini navzočih članov pa lahko privolita v ta postopek. Nato je mogoče opraviti neposredno tretjo obravnavo.

Glasovanje v tretji obravnavi

Nova razprava poteka v tretji obravnavi le, če to zahteva politična skupina ali vsaj pet odstotkov poslancev nemškega zveznega parlamenta.

Prav tako ni več sprememb, ki jih ne dovoljujejo več posamezni poslanci, temveč le politične skupine ali pet odstotkov poslancev v Bundestagu in le v predlogih sprememb v drugi obravnavi.

Na koncu tretje obravnave bo potekalo končno glasovanje. V odgovor na vprašanje, ki ga je zastavil predsednik Bundestaga po odobritvi, glasovanje proti in vzdržan glas, poslanci govorijo proti članom.

Če osnutek zakona vsebuje potrebno večino v nemškem zveznem parlamentu, se ga kot zakon posreduje Bundesrat.

Odobritev zveznega sveta

Zvezni svet deluje na podlagi Bundesrata. Njihove pravice do soodločanja so jasno opredeljene.

Zvezni svet ne more spremeniti zakona, ki ga je sprejel Bundestag. Če pa se ne strinja z zakonom, lahko zadevo predloži spravnemu odboru. Spravni odbor združuje enako število poslancev nemškega zveznega parlamenta in nemškega zveznega sveta.

V nekaterih zakonih je odobritev zveznega sveta obvezna. To je na primer zakonodaja, ki obravnava finančno in upravno odgovornost zveznih dežel.

V primeru ugovora lahko Bundestag dovoli začetek veljavnosti zakona, tudi če v spravnem odboru ni bil dosežen dogovor. Vendar je za novo glasovanje v Bundestagu potrebna absolutna večina.

Začetek veljavnosti

Ko je osnutek zakona sprejel Bundestag in Bundesrat, ga je treba še naprej obravnavati, da bo lahko začel veljati kot zakon.

Zakon, ki je bil sprejet, se najprej natisne in pošlje zveznemu kanclerju ter zveznemu kanclerju in ustreznemu ministru za njegov sopodpis.

Predsednik bo nato prejel kopijo zakona. Preuči, ali je bil ustanovljen v skladu z ustavo, in ni v očitnem nasprotju z ustavo in ni v očitnem nasprotju z njegovo vsebino. Nato ga podpiše in objavi v Bundesgesetzblatt [Zvezni uradni list].

Zakon je zato razglašen. Če v aktu ni določen poseben datum začetka veljavnosti, se samodejno začne uporabljati 14. dan po izdaji zveznega uradnega lista.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Povezava se odpre v novem oknunemškega zveznega parlamenta.

Pravne zbirke podatkov

Na Povezava se odpre v novem oknuinternetu za zainteresirane državljane je zvezno ministrstvo za pravosodje in varstvo potrošnikov ter zvezni urad za pravosodje zainteresiranim državljanom zagotovila skoraj vso brezplačno obstoječo zvezno zakonodajo na internetu. V posodobljenih različicah se je mogoče posvetovati z zakoni in predpisi. Konsolidirane so v dokumentacijskem centru zveznega urada za pravosodje. Veliko pomembnih zakonov je na voljo tudi v Povezava se odpre v novem oknuangleščini.

Poleg tega zvezna vlada pod okriljem ministrstva za notranje zadeve, zveznega ministrstva za notranje zadeve, Povezava se odpre v novem oknuna svetovnem spletu brezplačno ponuja obsežno zbirko posodobljenih upravnih predpisov najvišjih zveznih organov.

Zvezna republika Nemčija je zvezna država, ki ureja lastno objavo. Na tej podlagi so ustanovile svoja spletišča, ki so Povezava se odpre v novem oknu povezana s pravosodnim portalom in zveznimi deželami.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezni uradni list

Povezava se odpre v novem oknuZakoni o internetu

Povezava se odpre v novem oknuPrevod zakonov v angleščini na zakone na internetu

Povezava se odpre v novem oknuUpravljanje interneta

Povezava se odpre v novem oknuPravosodni portal zvezne vlade in zveznih dežel

Povezava se odpre v novem oknuBundestag

Povezava se odpre v novem oknuZvezna vlada


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 30/08/2019