Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského štátu - Nemecko

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Na tejto stránke nájdete informácie o nemeckom právnom systéme.


Spolková republika Nemecko je demokratickým, federálnym a sociálnym štátom v súlade so zásadami právneho štátu. Základné práva sú spolu so zásadami demokratického, federálneho a sociálneho právneho štátu nedotknuteľným jadrom nemeckej ústavy, ktorých dodržiavanie spolkový ústavný súd kontroluje.

Právne zdroje

Základným zákonom je nemecká ústava. Existuje rámec pre právny a hodnotový rámec Nemecka. Stanovujú sa v ňom:

  • základné hlavné zásady základných práv
  • základný štátny poriadok a hlavné zásady riadenia štátu a jeho najvyšších inštitúcií
  • zásady voľby do Bundestagu
  • postavenie a práva slobodne zvolených poslancov Spolkového snemu
  • organizácia a fungovanie Spolkového snemu.

Druhy právnych nástrojov – opis

V Nemecku sú hlavnými prameňmi práva ústava, zákony, nariadenia a stanovy. Nepísané pramene práva sa okrem toho riadia všeobecnými pravidlami medzinárodného práva a obyčajovým právom. Judikatúra v zásade nie je prameňom práva, hoci v praxi zohráva dôležitú úlohu. Len niektoré rozhodnutia Spolkového ústavného súdu majú právnu silu.

Nemecko je federálny štát so 16 spolkovými krajinami. V dôsledku toho federálne zákony uplatňujú „svoj rozsah pôsobnosti na celé územie Spolkovej republiky“ a vnútroštátne právne predpisy, ktoré sa uplatňujú iba v príslušnom federálnom štáte. Každá spolková krajina má vlastnú ústavu a v rámci práv, ktoré jej priznáva základný zákon, aj právomoc prijímať zákony, iné právne predpisy a zákony.

Legislatívne právomoci spolkovej vlády a spolkových krajín sú podrobne upravené v základnom zákone. Spolkové krajiny si ponechávajú právomoc prijímať právne predpisy v rozsahu, v akom neboli prevedené na spolkovú vládu podľa základného zákona. Hlavné legislatívne právomoci federácie vyplývajú z článku 71 až 74 základného zákona. Iné federálne legislatívne právomoci sú stanovené aj v rôznych častiach základného zákona.

Výlučná právomoc spolkovej vlády

V oblasti výlučných federálnych právnych predpisov majú spolkové krajiny právomoc prijímať právne predpisy len vtedy a v rozsahu, v akom sú na to výslovne oprávnené vo federálnom zákone (článok 71 nemeckej ústavy).

Podľa článku 73 základného zákona má Spolková vláda okrem iného výlučnú právnu úpravu týkajúcu sa: zahraničné veci, obrana (vrátane civilnej ochrany), občianstvo, sloboda pohybu, pas, registrácia a vyhostenie, prisťahovalectvo a emigrácia, vydanie, menová, menová a výmena, jednotnosť colnej a obchodnej oblasti, letecká doprava, spolupráca medzi spolkovou vládou a spolkovými krajinami v kriminálnej polícii a zákon o zbraniach a výbušninách.

Konkurenčné právne predpisy

Pokiaľ ide o súbežné právne predpisy, spolkové krajiny majú právomoc vykonávať zákonodarnú činnosť, pokiaľ federálna vláda úplne nevyužije svoju legislatívnu právomoc v tej istej oblasti (článok 72 základného zákona). Konkurenčné právne predpisy sa okrem iného vzťahujú na tieto oblasti: občianske právo, trestné právo, cestná doprava, zákon o združeniach, pobyt a právo usadiť sa cudzincov, právo hospodárstva, pracovné právo a určité aspekty ochrany spotrebiteľa. V určitých oblastiach uvedených v článku 74 základného zákona, ktoré spadajú do pôsobnosti konkurenčných právnych predpisov, má spolková vláda právomoc prijímať právne predpisy len vtedy a len vtedy, ak výroba rovnocenných životných podmienok v Nemecku alebo zachovanie právneho alebo hospodárskeho subjektu v záujme verejnej správy vyžaduje právne predpisy na federálnej úrovni.

Základný zákon upravuje aj prípad konfliktu medzi spolkovým a pozemkovým právom. Základné pravidlo je stanovené v článku 31 základného zákona: „Spolkové právo upravuje vnútroštátne právo“. Táto zásada sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá hierarchia kolíznych noriem, takže napríklad federálne príkazy majú prednosť pred štátnou ústavou.

Hierarchia noriem

V hornej časti vnútroštátnej štandardnej pyramídy je základný zákon. Má vyššie postavenie ako akýkoľvek iný vnútroštátny právny zdroj. Ústava je ako ústava založená na celom nemeckom právnom poriadku. V Nemecku musia byť všetky právne predpisy formálne aj vecné. Článok 20 ods. 3 základného zákona v tejto súvislosti stanovuje, že právne predpisy a právne predpisy sú viazané na právne predpisy týkajúce sa ústavného poriadku a násilia a na judikatúru. Základné práva zakotvené v článku 1 až 19 základného zákona sú záväzné pre právnu úpravu, násilie a judikatúru ako priamo uplatniteľné právo (článok 1 ods. 3). Prednosť základného zákona napokon presadzuje Spolkový ústavný súd. V prípade protiústavnosti parlamentného aktu môže byť vyhlásený za neplatný iba spolkový ústavný súd.

V článku 79 ods. 2 sa stanovuje, že zmena základného zákona si vyžaduje schválenie dvoch tretín členov Spolkového snemu a dvoch tretín federálnej rady. Bundesrat je inštitúcia, prostredníctvom ktorej sa federálne štáty zúčastňujú na právnych predpisoch a správe federálnej vlády a v záležitostiach Európskej únie. Niektoré základné prvky základného zákona, konkrétne štruktúra federálnej vlády v krajinách, zásada účasti na právnych predpisoch alebo zásady stanovené v článkoch 1 a 20, sú úplne zrušené (článok 79 ods. 3).

Podľa ústavy sú federálne a regionálne právne predpisy upravené všeobecnými pravidlami medzinárodného práva. Patria medzi ne medzinárodné obyčajové právo a všeobecné zásady medzinárodného práva, a nie medzinárodné právo. V základnom zákone sa výslovne uvádza, že všeobecné pravidlá medzinárodného práva sú neoddeliteľnou súčasťou spolkového práva, konajú v zákonoch a vytvárajú práva a povinnosti priamo pre obyvateľov spolkového územia (článok 25). Všeobecné pravidlá medzinárodného práva, ktoré sú dôležité pre jednotlivca, to znamená individuálne ochranné pravidlá, zahŕňajú najmä kogentné medzinárodné právo, primeranú právnu ochranu cudzincov alebo zásadu špecifikácie, podľa ktorej je trestné konanie obmedzené vydaním súhlasu cudzinca.

Jednoduché zákony sú v ústave. O nich rozhodne Bundestag so zapojením Spolkovej rady. Návrhy zákonov môže predkladať spolková vláda, Bundesrat a Bundestag (od politickej skupiny alebo najmenej 5 % členov) do Bundestagu. V základnom zákone sa stanovujú prípady, v ktorých legislatívne rozhodnutie Spolkového snemu vyžaduje schválenie Spolkovej rady (podľa štatistiky uverejnenej Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkovou radou na jej internetovej stránke je to v súčasnosti približne 45 % všetkých právnych predpisov). Bundesrat môže podať odvolanie len proti ostatným legislatívnym rozhodnutiam, ktoré môže Spolkový snem zamietnuť. V prípade sporu medzi Spolkovým snemom a Spolkovou radou môže byť spoločný poradný orgán vyzvaný, aby navrhol právne predpisy (známe ako zmierovací výbor). Skladá sa z rovnakého počtu členov Spolkového snemu a Spolkovej rady (v súčasnosti 16). Očakáva sa, že zmierovací výbor vypracuje návrhy na dosiahnutie dohody, ale nemôže rozhodnúť o stanovisku Spolkového snemu a Spolkovej rady.

Nariadenia sa zaraďujú pod právne predpisy. Vydáva ich federálna vláda, spolkový minister alebo federálna vláda. Stanovy sú nižšie ako zákonné nástroje. Vydáva ich verejnoprávny subjekt, napr. obec.

Inštitucionálny rámec

Orgány zákonodarnej moci

V Spolkovej republike Nemecko sú za právne predpisy zodpovedné parlamenty. Nemecký Spolkový snem je teda hlavným zákonodarným orgánom. Rozhodne – so zapojením Spolkovej rady – všetky zákony, ktoré patria do právomoci spolkovej vlády.

Poslanci a politické skupiny v Spolkovom sneme môžu, rovnako ako Spolková rada a spolková vláda, predstaviť návrhy nových zákonov alebo pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v Spolkovom sneme. Potom nasleduje po dobre vymedzenom procese diskusia, diskusia a hlasovanie o návrhu zákona.

Keďže federálne štáty majú značnú časť štátnej moci v nemeckom federálnom systéme, Spolková rada je tiež zapojená do legislatívneho procesu. Dostáva všetky zákony na hlasovanie a v závislosti od povahy zákona môže dokonca zlyhať.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneBundestagu.

Legislatívne postupy

Právne predpisy

Väčšina návrhov alebo vzorov predkladá federálna vláda. Ako centrálne kontrolujúca úroveň má najviac skúseností s vykonávaním a je si priamo vedomá toho, kde v praxi existuje potreba nových právnych predpisov.

Nové právne predpisy však nemôže vypracovať samotná federálna vláda. Spolková rada a Spolkový snem majú tiež právo predkladať návrhy zákonov.

Iniciatívy spolkovej vlády alebo Spolkovej rady

Ak chce spolková vláda zmeniť a doplniť alebo zmeniť zákon, spolkový kancelár alebo spolkový kancelár musia najprv predložiť Bundesrat návrh zákona.

Spolková rada má teda zvyčajne šesť týždňov na to, aby vydala stanovisko, ku ktorému môže vláda predložiť písomné pripomienky. Spolkový kancelár a spolkový kancelár následne postúpia návrh Bundestagu so stanoviskom Spolkovej rady. Výnimkou z tohto postupu je zákon o financiách: Účty sa tu zasielajú súčasne Spolkovej rade a Bundestagu.

Podobný postup sa uplatňuje na legislatívnu iniciatívu Federálnej rady. Po tom, ako sa väčšina členov Spolkovej rady rozhodla pre návrh zákona, má návrh prednosť pred federálnou vládou. Zvyčajne vám do šiestich týždňov poskytne stanovisko Bundestagu a následne ho postúpi Bundestagu.

Iniciatívy zo stredu Spolkového snemu (Bundestag)

Návrhy zákonov môžu iniciovať aj poslanci nemeckého Spolkového snemu: Aspoň jedna politická skupina alebo aspoň päť percent Spolkového snemu.

Takéto návrhy nie je potrebné predložiť Spolkovej rade. Vláda preto pripravuje mimoriadne cielené účty týkajúce sa ich parlamentných skupín.

Rozdelenie vzoru

Pred tým, ako sa o návrhu zákona môže rokovať v Spolkovom sneme, musí sa najprv postúpiť predsedovi Bundestagu a zaregistrovať ho administratíva.

Potom sa rozpošle všetkým členom Bundestagu, Spolkovej rady a spolkových ministerstiev, a to buď v papierovej forme, alebo spravidla elektronicky.

Keď sa návrh zákona nachádza na programe plenárnej schôdze, podarilo sa mu dostať prvú časť návrhu: Teraz čelí svojej verejnej a oficiálnej práci v Spolkovom sneme.

Tri čítania v pléne

Návrhy zákonov na plenárnej schôdzi Spolkového snemu (Bundestag) prebiehajú vo všeobecnosti prostredníctvom troch diskusií – tzv. čítania.

Prvé čítanie je predmetom výmeny názorov len vtedy, ak ju schváli Rada starších ľudí (výkonný orgán nemeckého Spolkového snemu) alebo ak ju o to požiada jedna z politických skupín. To sa často stáva v prípade legislatívnych projektov, ktoré sú obzvlášť kontroverzné alebo zaujímavé pre verejnosť.

Hlavným cieľom prvého čítania je určiť jeden alebo viac výborov na základe odporúčaní Rady pre starnutie obyvateľstva, ktoré sa budú zaoberať návrhom zákona a pripravia ho na druhé čítanie.

Ak je určených niekoľko výborov, gestorským výborom je výbor. Je preto zodpovedný za priebeh konania. Ostatné výbory majú poradnú úlohu.

Práca vo výboroch

Podrobná práca právnych predpisov prebieha v stálych výboroch s členmi zo všetkých politických skupín. Členovia výboru sú v oblasti diskusie a na stretnutiach. Môžu tiež vyzvať zainteresované strany a odborníkov na verejné vypočutia.

Súbežne s prácou vo výbore vytvárajú politické skupiny pracovné skupiny, v ktorých definujú a definujú svoje vlastné pozície.

Výbory zriedka budujú mosty medzi politickými skupinami. Interakcia medzi vládnymi a opozičnými skupinami znamená, že väčšina účtov je viac alebo menej revidovaná.

Na konci konania gestorský výbor predložízhromaždeniu správu o pokroku a výsledku rokovaní. Jej odporúčania pre rozhodnutia sú základom pre druhé čítanie v pléne.

Rozprava v 2. čítaní

Pred druhým čítaním dostali všetci poslanci EP uverejnené odporúčanie na rozhodnutie v tlačenej podobe. Sú dobre pripravené na diskusiu. Okrem toho politické skupiny už predtým na vnútorných schôdzach doladili svoje stanovisko, aby mohli počas druhého verejného zasadnutia preukázať jednotu.

Po všeobecnej rozprave sa môžu všetky ustanovenia návrhu zákona individuálne uplatniť. Vo všeobecnosti sa však o návrhu zákona hlasuje priamo.

Každý poslanec Parlamentu môže predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa následne priamo zaoberá plenárna schôdza. Ak sa zhromaždenie rozhodne zmeniť ho, nové znenie návrhu zákona sa musí najprv vytlačiť a distribuovať. Dve tretiny prítomných členov však môžu súhlasiť s týmto postupom. Potom je možné pristúpiť priamo k tretiemu čítaniu.

Hlasovanie v treťom čítaní

Nová diskusia sa uskutoční v treťom čítaní, len ak to vyžaduje politická skupina alebo aspoň päť percent členov Spolkového snemu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy už nie sú povolené jednotlivými poslancami EP, ale len politickými skupinami alebo piatimi percentami poslancov Spolkového snemu a len v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v druhom čítaní.

Na konci tretieho čítania sa uskutoční záverečné hlasovanie. V reakcii na otázku, ktorú položil predseda Bundestagu po schválení, hlasovaní a zdržaní sa poslancov, poslanci stoja ich členovia.

Ak sa v návrhu zákona považuje za potrebnú väčšinu v Spolkovom sneme, postúpi sa Spolkovej rade (Bundesrat) ako právny predpis.

Schválenie Spolkovej rady

Spolková rada (Bundesrat) rozhoduje prostredníctvom Bundesrat (Bundesrat). Ich práva na účasť sú jasne vymedzené.

Bundesrat nemôže zmeniť a doplniť zákon prijatý Spolkovým snemom. Ak však nesúhlasí so zákonom, môže záležitosť postúpiť zmierovaciemu výboru. Zmierovací výbor združuje rovnaký počet členov Spolkového snemu a Spolkovej rady.

V niektorých právnych predpisoch je schválenie Spolkovej rady povinné. Ide napríklad o právne predpisy, ktoré sa zaoberajú finančnou a administratívnou zodpovednosťou spolkových krajín.

V prípade námietok môže Spolkový snem povoliť, aby zákon nadobudol účinnosť aj vtedy, keď sa v Zmierovacom výbore nedosiahla žiadna dohoda. Nové hlasovanie v Spolkovom sneme však žiada absolútnu väčšinu.

Nadobudnutie účinnosti

Po tom, ako sa návrh zákona postúpi Bundestagu a Spolkovej rade (Bundesrat), musí prejsť ďalšou prácou, aby mohla nadobudnúť účinnosť ako právny predpis.

Prijatý zákon je vytlačený v prvom rade a je zaslaný Spolkovému kancelárovi a spolkovej kancelárovi a príslušnému ministrovi na jeho podpis.

Spolkový prezident potom dostane kópiu zákona. Preskúma, či bola zriadená v súlade s ústavou a nie je zjavne v rozpore so základným zákonom a nie je zjavne v rozpore s jej obsahom. Potom ho podpíše a uverejní v Bundesgesetzblatt [Spolkový vestník].

Zákon je preto vyhlásený. Ak v zákone nie je špecifikovaný presný dátum nadobudnutia účinnosti, automaticky sa uplatňuje od 14. dňa po vydaní spolkového úradného vestníka.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneBundestagu.

Právne databázy

Na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternete pre občanov, ktorí majú o ne záujem, spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa a Spolkové ministerstvo spravodlivosti poskytujú zainteresovaným občanom takmer všetky platné federálne právne predpisy na internete. Zákony a právne predpisy je možné nájsť v ich aktuálnej verzii. Konsoliduje ich dokumentačné stredisko v Spolkovom úrade spravodlivosti. Mnohé dôležité zákony sú k dispozícii aj v Odkaz sa zobrazí v novom okneanglickom jazyku.

Okrem toho spolková vláda pod záštitou spolkového ministerstva vnútra na výstavbu a bývanie na internete sprístupňuje Odkaz sa zobrazí v novom oknena internete rozsiahlu databázu aktualizovaných administratívnych predpisov najvyšších spolkových orgánov bezplatne na internete.

Keďže Spolková republika Nemecko je federálnym štátom, spolkové krajiny spravujú svoje vlastné publikácie. Na tomto základe zriadili svoje vlastné webové stránky, ktoré sú prepojené Odkaz sa zobrazí v novom okne na justičný portál federácie a spolkových krajín.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový vestník

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákony na internete

Odkaz sa zobrazí v novom oknePreklad právnych predpisov v anglickom jazyku do zákonov na internete

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpráva internetu

Odkaz sa zobrazí v novom okneJustičný portál spolkovej vlády a spolkových krajín

Odkaz sa zobrazí v novom okneBundestag

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálna vláda


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 30/08/2019