Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Niemcy

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Ta strona zawiera informacje na temat niemieckiego porządku prawnego.


Republika Federalna Niemiec jest demokratycznym, federalnym i społecznym państwem prawa. Obok zasad demokratycznej, federalnej i społecznej państwa prawa, prawa podstawowe stanowią nienaruszalność konstytucji niemieckiej, której poszanowanie nadzoruje Federalny Trybunał Konstytucyjny.

Źródła prawa

Ustawa zasadnicza to konstytucja niemiecka. Ramy prawne i wartości Niemiec stanowią ramy prawne. Określa ono:

  • podstawowe zasady dotyczące praw podstawowych
  • podstawowy porządek państwa oraz główne zasady zarządzania państwa i jego najwyższych instytucji
  • zasady wyborów do Bundestagu
  • status i prawa swobodnie wybranych członków Bundestagu
  • organizacja i funkcjonowanie Bundestagu.

Rodzaje instrumentów prawnych – opis

W Niemczech głównymi źródłami prawa są Konstytucja, ustawy, rozporządzenia i statuty. Ponadto niepisane źródła prawa podlegają ogólnym zasadom prawa międzynarodowego i prawa zwyczajowego. W zasadzie orzecznictwo nie jest źródłem prawa, nawet jeśli w praktyce ma do odegrania ważną rolę. Jedynie niektóre orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego mają moc prawną.

Niemcy są państwem federalnym z 16 krajami związkowymi. W związku z tym przepisy federalne mają zastosowanie do „ich zakresu stosowania w celu objęcia całego terytorium Republiki Federalnej” oraz przepisów krajowych, które mają zastosowanie wyłącznie w danym państwie związkowym. Każdy kraj związkowy posiada własną konstytucję oraz, w kontekście praw przyznanych na mocy ustawy zasadniczej, również uprawnienie do uchwalania przepisów ustawowych i wykonawczych oraz statutów.

Uprawnienia ustawodawcze rządu federalnego i krajów związkowych zostały szczegółowo uregulowane w ustawie zasadniczej. Kraje związkowe zachowują uprawnienia do stanowienia prawa w zakresie, w jakim nie zostały one przekazane rządowi federalnemu na podstawie ustawy zasadniczej. Główne kompetencje ustawodawcze Federacji wynikają z art. 71 – 74 ustawy zasadniczej. Inne federalne uprawnienia ustawodawcze są również przewidziane w różnych częściach ustawy zasadniczej.

Wyłączna władza ustawodawcza rządu federalnego

W dziedzinie, w której znajdują się wyłączne uregulowania federalne, kraje związkowe posiadają uprawnienia do stanowienia prawa tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim są one wyraźnie do tego upoważnione w ustawie federalnej (art. 71 niemieckiej konstytucji).

Zgodnie z art. 73 ustawy zasadniczej rząd federalny posiada wyłączne prawo, w szczególności w zakresie: sprawy zagraniczne, obrona (w tym ochrona ludności), obywatelstwo, swoboda przemieszczania się, paszport, rejestracja i wydalenie, imigracja i emigracja, ekstradycja, monetarna, monetarna i walutowa, jedność obszaru celnego i handlowego, transport lotniczy, współpraca między rządem federalnym a krajami związkowymi w policji kryminalnej oraz ustawa o broni i materiałach wybuchowych.

Konkurencyjne prawodawstwo

W dziedzinie równoległych przepisów kraje związkowe mają prawo do stanowienia prawa tak długo, jak i w zakresie, w jakim rząd federalny nie wykorzystuje w sposób ostateczny swoich kompetencji ustawodawczych w tej samej dziedzinie (art. 72 ustawy zasadniczej). Konkurencyjne ustawodawstwo obejmuje między innymi następujące dziedziny: prawo cywilne, prawo karne, transport drogowy, ustawa o stowarzyszeniach, pobyt i prawo przedsiębiorczości cudzoziemców, prawo gospodarcze, prawo pracy i niektóre aspekty ochrony konsumentów. W niektórych dziedzinach wymienionych w art. 74 ustawy zasadniczej, które wchodzą w zakres prawa konkurencyjnego, rząd federalny ma jedynie prawo do stanowienia prawa tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim ustanowienie równoważnych warunków życia w Niemczech lub zachowanie podmiotu prawnego lub gospodarczego w interesie sektora instytucji rządowych i samorządowych wymaga uregulowania na szczeblu federalnym.

Ustawa zasadnicza reguluje również kwestię konfliktu między prawem federalnym a prawem kraju związkowego. Podstawową zasadę zapisano w art. 31 ustawy zasadniczej: „Ustawa federalna narusza prawo krajowe”. Zasada ta jest stosowana bez uszczerbku dla hierarchii norm kolizyjnych, tak że na przykład, zamówienia federalne są nadrzędne w stosunku do konstytucji państwowej.

Hierarchia norm

Głównym elementem krajowej piramidy standardowej jest ustawa zasadnicza. Ma wyższy stopień uprzywilejowania niż jakiekolwiek inne krajowe źródło prawne. Konstytucja stanowi podstawę całego niemieckiego porządku prawnego. W Niemczech wszystkie akty prawne muszą być zarówno formalne, jak i materialne. Art. 20 ust. 3 ustawy zasadniczej stanowi w tym względzie, że prawodawstwo w dziedzinie porządku konstytucyjnego i aktów przemocy i orzecznictwa jest prawnie i prawnie wiążące. Prawa podstawowe określone w art. 1 – 19 ustawy zasadniczej wiążą ustawodawstwo, przemoc i orzecznictwo wykonawcze jako prawo bezpośrednio obowiązujące (art. 1 ust. 3). Nadrzędność ustawy zasadniczej jest ostatecznie egzekwowana przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. Jedynie Federalny Trybunał Konstytucyjny może stwierdzić jego nieważność w przypadku niezgodności z Konstytucją ustawy parlamentarnej.

Art. 79 ust. 2 stanowi, że zmiana ustawy zasadniczej wymaga zgody dwóch trzecich członków Bundestagu i dwóch trzecich składu Rady Federalnej. Bundesrat jest instytucją, za pośrednictwem której państwa federalne uczestniczą w ustawodawstwie i administracji rządu federalnego oraz w sprawach Unii Europejskiej. Niektóre podstawowe elementy ustawy zasadniczej, a mianowicie struktura rządu federalnego w krajach, zasada uczestnictwa w ustawodawstwie lub zasady określone w art. 1 i 20, są całkowicie wycofywane (art. 79 ust. 3).

Na mocy Konstytucji, ustawy federalne i regionalne regulują ogólne zasady prawa międzynarodowego. Obejmują one zwyczajowe prawo międzynarodowe i ogólne zasady prawa międzynarodowego, a nie międzynarodowe prawo. Ustawa zasadnicza wyraźnie stanowi, że ogólne zasady prawa międzynarodowego stanowią integralną część prawa federalnego, działają w ustawach i tworzą prawa i obowiązki bezpośrednio na rzecz mieszkańców terytorium federalnego (art. 25). Wśród ogólnych przepisów prawa międzynarodowego istotnych dla danej osoby, a mianowicie dla indywidualnych przepisów ochronnych, znajdują się w szczególności obowiązkowe przepisy prawa międzynarodowego, zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej dla obcokrajowców lub zasada specyfikacji, zgodnie z którymi postępowanie karne zostaje ograniczone w drodze ekstradycji ze strony państwa obcego.

Proste ustawy są przewidziane w Konstytucji. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez Bundestag z udziałem Bundesratu. Projekty ustaw mogą być przedkładane przez rząd federalny, Bundesrat i Bundestag (od grupy politycznej lub co najmniej 5 % członków) do Bundestagu. W ustawie zasadniczej przedstawiono przypadki, w których decyzja ustawodawcza Bundestagu wymaga zatwierdzenia Bundesratu (zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez Link otworzy się w nowym oknieBundesrat na jego stronie internetowej jest to obecnie około 45 % wszystkich ustaw). Bundesrat może jedynie odwołać się od innych decyzji ustawodawczych, które Bundestag może odrzucić. W razie sporu między Bundestag a Bundesrat można wezwać wspólny organ doradczy do przygotowania projektu ustawy (znanej jako komitet pojednawczy). Składa się z tej samej liczby członków z Bundestagu i Bundesratu (obecnie 16). Oczekuje się, że komitet pojednawczy opracuje wnioski w sprawie porozumienia, ale nie będzie mógł podjąć decyzji w sprawie stanowiska zarówno Bundestagu, jak i Bundesratu.

Regulacje mają niższy stopień uprzywilejowania niż prawo. Są one wydawane przez rząd federalny, federalny minister lub rząd federalny. Statut jest niższy niż ustawowe. Są wydawane przez podmiot prawa publicznego, np. gminę.

Ramy instytucjonalne

Organy ustawodawcze

W Republice Federalnej Niemiec za stanowienie prawa odpowiedzialne są parlamenty. Niemiecki Bundestag jest zatem głównym organem władzy ustawodawczej. Postanawia – z udziałem Bundesratu – wszystkie ustawy podlegające jurysdykcji rządu federalnego.

Posłowie i grupy polityczne Bundestagu, podobnie jak Bundesrat i rząd federalny, mogą wprowadzać projekty nowych ustaw lub ustaw zmieniających w Bundestagu. W tym przypadku, po ściśle określonym procesie, odbędzie się debata, dyskusja i głosowanie nad projektem porządku prawnego.

Jako że kraje związkowe posiadają znaczną część władzy państwowej w niemieckim systemie federalnym, Bundesrat jest również zaangażowany w proces legislacyjny. Otrzymuje on wszystkie prawa do głosowania i może nawet upaść, w zależności od charakteru prawa.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieBundestagu.

Procedury legislacyjne

Prawodawstwo

Większość projektów lub szablonów jest produkowanych przez rząd federalny. Jako centralny szczebel kontroli ma ono większość doświadczeń w zakresie wdrażania i jest bezpośrednio świadome tego, gdzie w praktyce potrzebne są nowe przepisy.

Jednak nowe przepisy nie mogą być sporządzane wyłącznie przez rząd federalny. Bundesrat i Bundestag mają również prawo do przedkładania projektów ustaw.

Inicjatywy rządu federalnego lub Bundesratu

Jeżeli rząd federalny pragnie zmienić lub zmienić ustawę, kanclerz federalny lub kanclerz federalny musi najpierw przekazać projekt ustawy Bundesracie.

Bundesrat ma zazwyczaj sześć tygodni na wydanie opinii, w sprawie której rząd może przedstawić swoje uwagi na piśmie. Kanclerz federalny i kanclerz federalny przekażą projekt Parlamentowi Europejskiemu wraz z opinią Bundesratu. Wyjątek od tej procedury jest ustawa finansowa: W tym przypadku rachunki są przekazywane jednocześnie do Bundesratu i do Bundestagu.

Podobna procedura ma zastosowanie do inicjatywy ustawodawczej Rady Federalnej. Po przyjęciu przez większość członków Bundesratu projekt ustawy ma pierwszeństwo przed rządem federalnym. Zazwyczaj przedstawia Pan opinię Bundestagu w ciągu sześciu tygodni, a następnie przekazuje ją do Bundestagu.

Inicjatywy ze środka Bundestagu

Projekty ustaw mogą również zostać zainicjowane przez posłów Bundestagu: Albo przez co najmniej jedną grupę polityczną, albo co najmniej pięć procent przez Bundestag.

Projekty takie nie muszą być przekazywane Bundesratu. W związku z tym rząd przygotowuje specjalne rachunki na temat swoich grup parlamentarnych.

Dystrybucja wzoru

Zanim projekt ustawy stanie się przedmiotem dyskusji w Bundestagu, musi najpierw zostać przekazany przewodniczącemu Bundestagu, a następnie zarejestrowany przez administrację.

Następnie przekazuje się go wszystkim członkom Bundestagu, Bundesratu i ministerstwom federalnym, albo w formie papierowej, albo, co do zasady, drogą elektroniczną.

Gdy projekt ustawy znajdzie się w porządku obrad sesji plenarnej, mu uda się na pierwszą część swojego projektu: Obecnie przebywa on w publicznym i oficjalnym posiedzeniu w Bundestagu.

Trzy czytania na posiedzeniu plenarnym

Zasadniczo projekty ustaw na posiedzeniu plenarnym Bundestagu odbywają się w ramach trzech debat – tzw. czytań.

Pierwsze czytanie podlega wymianie poglądów tylko wtedy, gdy zostanie ona uzgodniona przez Radę osób w podeszłym wieku (organ wykonawczy Bundestagu) lub jeżeli o nią zwróci się jedna z grup politycznych. Ma to często miejsce w przypadku projektów ustawodawczych, które są szczególnie kontrowersyjne lub interesujące dla społeczeństwa.

Głównym celem pierwszego czytania jest wskazanie jednej lub większej liczby komisji na podstawie zaleceń Rady ds. Starzenia się, która zajmie się projektem ustawy i przygotuje ją do drugiego czytania.

W przypadku gdy wyznaczono kilka komisji, komisją przedmiotowo właściwą jest komitet. Jest on zatem odpowiedzialny za przebieg postępowania. Inne komitety pełnią rolę konsultacyjną.

Prace w komisjach

Szczegółowe prace nad prawodawstwem odbywają się w komisjach stałych z członkami ze wszystkich grup politycznych. Członkowie Komitetu są w trakcie dyskusji i spotkań. Mogą również zapraszać zainteresowane strony i ekspertów na wysłuchania publiczne.

Równolegle do prac komisji grupy polityczne powołały grupy robocze, w których określają i definiują swoje stanowiska.

Komisje rzadko budują mosty między grupami politycznymi. Interakcje między rządem a grupami opozycyjnymi oznaczają, że większość rachunków jest mniej więcej poddawana przeglądowi.

Na zakończenie obrad właściwa komisja przedstawia Zgromadzeniu sprawozdanie z postępu i wyników dyskusji. Jego zalecenia dotyczące decyzji stanowią podstawę drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym.

2. czytanie debaty

Przed drugim czytaniem wszyscy posłowie otrzymali opublikowane zalecenie dotyczące decyzji w formie drukowanej. Są dobrze przygotowane do debaty. Ponadto w trakcie posiedzeń wewnętrznych grupy polityczne doprecyzowały swoje stanowisko, tak aby w trakcie drugiego posiedzenia publicznego mogły wykazać się jednością.

Po ogólnej debacie wszystkie przepisy projektu ustawy mogą być rozpatrywane indywidualnie. Jednak co do zasady projekt ustawy jest bezpośrednio poddawany pod głosowanie.

Każdy poseł do Parlamentu Europejskiego może złożyć poprawki, które są następnie rozpatrywane bezpośrednio na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli Zgromadzenie podejmie decyzję o jego zmianie, należy najpierw wydrukować i rozdystrybuować nową wersję projektu ustawy. Jednakże dwie trzecie obecnych członków może wyrazić zgodę na tę procedurę. Następnie można przejść bezpośrednio do trzeciego czytania.

Głosowanie w trzecim czytaniu

Nową debatę przeprowadza się w trzecim czytaniu tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez grupę polityczną lub co najmniej pięć procent członków Bundestagu.

Również zmiany nie są już dozwolone przez poszczególnych posłów do PE, lecz jedynie przez grupy polityczne lub pięć procent członków Bundestagu i tylko w poprawkach w drugim czytaniu.

Pod koniec trzeciego czytania odbędzie się głosowanie końcowe. W odpowiedzi na pytanie postawione przez przewodniczącego Bundestagu, głosując przeciw i przeciw, posłowie głosują w imieniu swoich członków.

Jeżeli projekt ustawy znalazł wymaganą większość głosów w Bundestagu, zostanie on przekazany Bundesracie jako prawo.

Zatwierdzenie Bundesratu

Bundesrack działa za pośrednictwem Bundesratu. Ich prawa uczestnictwa są jasno określone.

Bundesrat nie może zmienić ustawy przyjętej przez Bundestag. Jeżeli jednak nie zgadza się on z prawem, może przekazać sprawę do komitetu pojednawczego. W skład komitetu pojednawczego wchodzi taka sama liczba członków Bundestagu i Bundesratu.

W niektórych ustawach zatwierdzenie Bundesratu jest obowiązkowe. Są to na przykład przepisy dotyczące odpowiedzialności finansowej i administracyjnej krajów związkowych.

W przypadku aktów sprzeciwu Bundestag może zezwolić na wejście w życie ustawy nawet wówczas, gdy w komitecie pojednawczym nie osiągnięto porozumienia. Nowe głosowanie w Bundestagu wymaga jednak bezwzględnej większości.

Wejście w życie

Po przyjęciu projektu ustawy przez Bundestag i Bundesrat musi ona zostać poddana dalszej pracy, zanim będzie mogła wejść w życie jako ustawa.

Przyjęta ustawa jest zadrukowana i przesyłana do kanclerza federalnego i właściwego ministra właściwego dla jego kontrasygnaty.

Przewodniczący otrzyma następnie kopię ustawy. Bada, czy został on ustanowiony zgodnie z Konstytucją i nie jest w sposób oczywisty sprzeczny z ustawą zasadniczą i czy nie jest w sposób oczywisty sprzeczny z jego treścią. Następnie podpisuje je i publikuje w Bundesgesetzblatt [federalny dziennik ustaw].

W związku z tym ogłasza się ustawę. Jeżeli konkretna data wejścia w życie nie jest określona w ustawie, stosuje się ją automatycznie od 14. dnia po wydaniu Dziennika Urzędowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Link otworzy się w nowym oknieBundestagu.

Prawne bazy danych

W Link otworzy się w nowym oknieinternecie dla zainteresowanych obywateli Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów oraz Federalne Biuro Sprawiedliwości zapewniają zainteresowanym obywatelom niemal wszystkie obecne prawodawstwo federalne nieodpłatnie w internecie. Można zapoznać się z przepisami ustawowymi i wykonawczymi w ich zaktualizowanych wersjach. Są one skonsolidowane przez ośrodek dokumentacji w Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości. Wiele ważnych ustaw jest również dostępnych w języku Link otworzy się w nowym oknieangielskim.

Ponadto rząd federalny, pod auspicjami Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w odniesieniu do budowy i domu udostępnia Link otworzy się w nowym okniew Internecie dużą bazę danych zawierającą aktualne przepisy administracyjne najwyższych organów federalnych nieodpłatnie w internecie.

Ponieważ Republika Federalna Niemiec jest państwem federalnym, kraje związkowe regulują ich własne publikacje. Na tej podstawie powołały własne strony internetowe, które są powiązane Link otworzy się w nowym oknie z portalem wymiaru sprawiedliwości w Federacji i państwach federalnych.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Dziennik Urzędowy

Link otworzy się w nowym okniePrzepisy prawne w dziedzinie Internetu

Link otworzy się w nowym oknieTłumaczenie ustaw w języku angielskim na przepisy prawne w Internecie

Link otworzy się w nowym oknieZarządzanie internetem

Link otworzy się w nowym okniePortal wymiaru sprawiedliwości w rządzie federalnym i krajach związkowych

Link otworzy się w nowym oknieBundestag

Link otworzy się w nowym oknieRząd federalny


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/08/2019