Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Ġermanja

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Nu putem oferi nicio garanție în ceea ce privește calitatea traducerii.

Traducerea a fost evaluată ca fiind inacceptabilă

V-a fost utilă traducerea?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema legali Ġermaniża.


Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja hija stat demokratiku, federali u soċjali skont l-istat tad-dritt. Flimkien mal-prinċipji ta’ stat tad-dritt demokratiku, federali u soċjali, id-drittijiet fundamentali huma n-nukleu invjolabbli tal-Kostituzzjoni Ġermaniża, li l-osservanza tagħha tissorvelja l-Qorti Kostituzzjonali Federali.

Sorsi legali

Il-Kostituzzjoni Ġermaniża hija l-Liġi Bażika. Hemm qafas għall-qafas legali u ta’ valur tal-Ġermanja. Din tistipula:

  • il-prinċipji gwida bażiċi tad-drittijiet fundamentali
  • l-ordni ta’ stat bażiku u l-prinċipji ewlenin ta’ governanza tal-istat u l-ogħla istituzzjonijiet tiegħu
  • il-prinċipji tal-elezzjonijiet Bundestag
  • l-istatus u d-drittijiet tal-membri eletti b’mod ħieles tal-Bundestag
  • l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Bundestag.

Tipi ta’ strumenti legali — deskrizzjoni

Fil-Ġermanja, il-Kostituzzjoni, il-liġijiet, ir-regolamenti u l-istatuti huma s-sorsi ewlenin tal-liġi. Barra minn hekk, sorsi ta’ dritt mhux miktuba huma rregolati mir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali u tad-dritt konswetudinarju. Fil-prinċipju, il-każistika mhijiex sors tal-liġi, għalkemm għandha rwol importanti fil-prattika. Huma biss ċerti deċiżjonijiet tal-Qorti Federali Kostituzzjonali li għandhom is-saħħa ta’ liġi.

Il-Ġermanja hija stat federali bi 16 Länder. Bħala konsegwenza, il-liġijiet federali japplikaw “l-ambitu tagħhom biex ikopru t-territorju kollu tar-Repubblika Federali” u l-liġijiet nazzjonali, li japplikaw biss fl-istat federali inkwistjoni. Kull Land għandu l-kostituzzjoni tiegħu u, fil-kuntest tad-drittijiet mogħtija lilu mil-Liġi Bażika, għandu wkoll il-poter li jgħaddi l-liġijiet u r-regolamenti u l-istatuti.

Is-setgħat leġiżlattivi tal-Gvern Federali u tal-Länder huma rregolati fid-dettall fil-Liġi Bażika. Il-Länder iżommu s-setgħa li jilleġiżlaw, sakemm dawn ma jkunux ġew ittrasferiti lill-Gvern Federali skont il-Liġi Fundamentali. Is-setgħat leġiżlattivi ewlenin tal-Federazzjoni jirriżultaw mill-Artikolu 71 sa 74 tal-Liġi Bażika. Setgħat leġiżlattivi federali oħra huma wkoll previsti f’diversi partijiet tal-Liġi Bażika.

Setgħa leġiżlattiva esklużiva tal-Gvern Federali

Fil-qasam tal-leġiżlazzjoni federali esklużiva, il-Länder għandhom is-setgħa li jilleġiżlaw biss jekk u sa fejn huma espressament awtorizzati li jagħmlu dan f’liġi federali (l-Artikolu 71 tal-Kostituzzjoni Ġermaniża).

Skont l-Artikolu 73 tal-Liġi Fundamentali, il-Gvern Federali għandu, fost l-oħrajn, leġiżlazzjoni esklużiva dwar: l-Affarijiet barranin, id-difiża (inkluża l-protezzjoni ċivili), iċ-ċittadinanza, il-moviment, il-passaport, ir-reġistrazzjoni u t-tkeċċija, l-immigrazzjoni u l-emigrazzjoni, u l-estradizzjoni, monetarji, monetarji u ta’ skambju, l-unità tad-dwana u ż-żona kummerċjali, it-trasport bl-ajru, il-kooperazzjoni bejn il-Gvern Federali u l-Länder fil-pulizija kriminali u l-liġi dwar l-armi u l-isplussivi.

Leġiżlazzjoni li qed tikkompeti

Fil-qasam ta’ leġiżlazzjoni konkorrenti, il-Länder għandhom is-setgħa li jilleġiżlaw sakemm, u sa fejn, il-Gvern Federali ma jagħmilx użu finali mill-kompetenza leġiżlattiva tiegħu fl-istess qasam (l-Artikolu 72 tal-Liġi Bażika). Il-leġiżlazzjoni li qed tikkompeti tkopri, inter alia, l-oqsma li ġejjin: il-liġi ċivili, il-liġi kriminali, it-trasport bit-triq, il-liġi dwar l-assoċjazzjonijiet, ir-residenza u d-dritt ta’ stabbiliment tal-barranin, il-liġi tal-ekonomija, il-liġi tax-xogħol u ċerti aspetti tal-protezzjoni tal-konsumatur. F’ċerti oqsma elenkati fl-Artikolu 74 tal-Liġi Bażika, li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni f’kompetizzjoni, il-Gvern Federali għandu biss is-setgħa li jilleġiżla biss jekk u sa fejn il-produzzjoni ta’ kondizzjonijiet ekwivalenti ta’ għajxien fil-Ġermanja jew il-preservazzjoni tal-entità legali jew ekonomika fl-interess tal-gvern ġenerali teħtieġ leġislazzjoni fil-livell federali.

Il-liġi Fundamentali tirregola wkoll il-każ ta’ kunflitt bejn il-liġi federali u l-liġi tal-Land. Ir-regola bażika hija stabbilita fl-Artikolu 31 tal-Liġi Fundamentali: “Il-liġi federali tikser il-liġi nazzjonali”. Dan il-prinċipju japplika mingħajr preġudizzju għall-ġerarkija tal-kunflitti fil-liġi, b’tali mod li, pereżempju, l-ordnijiet federali jieħdu preċedenza fuq kostituzzjoni tal-istat.

Ġerarkija ta’ normi

Fil-quċċata tal-piramida standard nazzjonali hija l-Liġi Fundamentali. Għandha klassifikazzjoni ogħla minn kwalunkwe sors legali nazzjonali ieħor. Bħala kostituzzjoni, hija tifforma l-bażi tas-sistema legali kollha Ġermaniża. Fil-Ġermanja, il-leġiżlazzjoni kollha trid tkun kemm formali kif ukoll sostantiva. L-Artikolu 20(3) tal-Liġi Fundamentali jipprovdi, f’dan ir-rigward, li l-leġiżlazzjoni dwar l-ordni kostituzzjonali u l-vjolenza eżekuttiva u l-ġurisprudenza huma marbuta bil-liġi u bil-liġi. Id-drittijiet fundamentali stabbiliti fl-Artikolu 1 sa 19 tal-Liġi Bażika jorbtu l-leġiżlazzjoni, il-vjolenza eżekuttiva u l-ġurisprudenza bħala liġi direttament applikabbli (l-Artikolu 1(3)). Il-preminenza tal-Liġi Fundamentali fl-aħħar mill-aħħar hija infurzata mill-Qorti Kostituzzjonali Federali. Il-Qorti Federali Kostituzzjonali biss tista’ tiddikjaraha invalida fil-każ ta’ nuqqas ta’ kostituzzjonalità ta’ Att Parlamentari.

L-Artikolu 79(2) jistipula li l-emenda għal-Liġi Fundamentali għandha teħtieġ l-approvazzjoni ta’ żewġ terzi tal-membri tal-Bundestag u żewġ terzi tal-Kunsill Federali. Il-Bundesrat huwa l-istituzzjoni li permezz tagħha l-istati federali jipparteċipaw fil-leġiżlazzjoni u l-amministrazzjoni tal-Gvern Federali u fi kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Ċerti elementi ewlenin tal-Liġi Bażika, jiġifieri l-istruttura tal-gvern federali f’pajjiżi, il-prinċipju ta’ parteċipazzjoni fil-leġiżlazzjoni jew il-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 1 u 20, huma kompletament irtirati (l-Artikolu 79(3)).

Skont il-Kostituzzjoni, il-liġijiet federali u reġjonali huma rregolati mir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali. Dawn jinkludu d-dritt internazzjonali konswetudinarju u l-prinċipji ġenerali tad-dritt internazzjonali, u mhux il-liġi internazzjonali tal-liġi. Il-liġi Fundamentali tiddikjara espressament li r-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali huma parti integrali mil-liġi federali, jaġixxu fil-liġijiet u jipproduċu drittijiet u obbligi direttament għall-abitanti tat-territorju federali (l-Artikolu 25). Ir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali li huma importanti għall-individwu, jiġifieri, ir-regoli protettivi individwali, jinkludu, b’mod partikolari, id-dritt internazzjonali obbligatorju, l-għoti ta’ protezzjoni legali adegwata għall-barranin jew il-prinċipju ta’ speċifikazzjoni, li skontu l-proċedimenti kriminali għandhom ikunu limitati bil-kunsens tal-estradizzjoni tal-Istat barrani.

Liġijiet sempliċi huma taħt il-Kostituzzjoni. Huma jiġu deċiżi mill-Bundestag bl-involviment tal-Bundesrat. Jistgħu jiġu ppreżentati abbozzi ta’ liġijiet mill-Gvern Federali, mill-Bundesrat u mill-Bundestag (minn grupp politiku jew minn mhux inqas minn 5 % tal-membri) lill-Bundestag. Il-liġi Bażika tistabbilixxi l-każijiet li fihom id-deċiżjoni leġiżlattiva tal-Bundestag teħtieġ l-approvazzjoni tal-Bundesrat (skont l-istatistika ppubblikata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamill-Bundesrat fuq is-sit web tagħha, attwalment dan huwa madwar 45 % tal-liġijiet kollha). Il-Bundesrat jista’ jappella biss kontra d-deċiżjonijiet leġiżlattivi l-oħra, li l-Bundestag jista’ jiċħad. F’każ ta’ tilwima bejn il-Bundestag u l-Bundesrat, korp konsultattiv konġunt jista’ jintalab jagħti pariri dwar l-abbozzi ta’ liġijiet (magħrufa bħala l-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni). Dan jikkonsisti mill-istess numru ta’ membri mill-Bundestag u mill-Bundesrat (bħalissa 16). Il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni huwa mistenni jfassal proposti għal ftehim, iżda ma jistax jiddeċiedi dwar il-pożizzjoni kemm tal-Bundestag kif ukoll tal-Bundesrat.

Ir-regolamenti jikklassifikaw taħt il-liġijiet. Jinħarġu mill-Gvern Federali, minn ministru federali jew gvern federali. L-istatuti huma aktar baxxi mill-istrumenti statutorji. Jinħarġu minn korp irregolat mil-liġi pubblika, eż. muniċipalità.

Il-qafas istituzzjonali

Korpi tal-leġiżlatura

Fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-leġiżlazzjoni hija r-responsabbiltà tal-parlamenti. Il-Bundestag Ġermaniż għalhekk huwa l-korp ewlieni tal-leġiżlatura. Huwa jiddeċiedi — bil-parteċipazzjoni tal-Bundesrat — il-liġijiet kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Gvern Federali.

Il-membri u l-gruppi politiċi fil-Bundestag jistgħu, bħal-Bundesrat u l-Gvern Federali, jintroduċu abbozzi ta’ liġijiet ġodda jew li jemendaw il-liġijiet fil-Bundestag. Hawnhekk, wara proċess definit sew, id-dibattitu, id-diskussjoni u l-vot dwar l-abbozz tal-liġi jseħħu.

Hekk kif l-istati federali għandhom parti sinifikanti mis-saħħa tal-istat fis-sistema federali tal-Ġermanja, il-Bundesrat huwa involut ukoll fil-proċess leġiżlattiv. Huwa jirċievi l-liġijiet kollha għall-votazzjoni u jista’ wkoll ifalli, skont in-natura tal-liġi.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fil-paġni tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Bundestag.

Proċeduri leġiżlattivi

Il-leġiżlazzjoni

Il-biċċa l-kbira tal-abbozzi jew il-mudelli jiġu ppreżentati mill-Gvern Federali. Bħala livell ċentrali ta’ kontroll, hija għandha l-akbar esperjenza ta’ implimentazzjoni u hija direttament konxja ta’ fejn fil-prattika hemm bżonn ta’ leġiżlazzjoni ġdida.

Madankollu, liġijiet ġodda ma jistgħux jiġu abbozzati biss mill-Gvern Federali. Il-Bundesrat u l-Bundestag għandhom ukoll id-dritt li jissottomettu abbozzi ta’ liġijiet.

Inizjattivi tal-Gvern Federali jew tal-Bundesrat

Jekk il-Gvern Federali jixtieq jemenda jew jemenda liġi, il-Kanċillier Federali jew il-Kanċillier Federali għandu l-ewwel jgħaddi l-abbozz ta’ liġi lill-Bundesrat.

Imbagħad il-Bundesrat normalment ikollu sitt ġimgħat biex joħroġ opinjoni li fuqha l-gvern jista’ jagħmel kummenti bil-miktub. Il-Kanċillier Federali u l-Kanċillier Federali mbagħad jibagħtu l-abbozz lill-Bundestag bl-opinjoni tal-Bundesrat. Eċċezzjoni għal din il-proċedura hija l-Att dwar il-Finanzi: Hawnhekk, il-kontijiet jintbagħtu simultanjament lill-Bundesrat u lill-Bundestag.

Proċedura simili tapplika għall-inizjattiva leġiżlattiva tal-Kunsill Federali. Wara li l-maġġoranza tal-membri tal-Bundesrat ikunu għażlu abbozz ta’ liġi, l-abbozz għandu jieħu preċedenza fuq il-Gvern Federali. Inti normalment tipprovdi opinjoni lill-Bundestag fi żmien sitt ġimgħat u mbagħad tgħaddiha lill-Bundestag.

Inizjattivi minn nofs il-Bundestag

Abbozzi ta’ liġijiet jistgħu jinbdew ukoll mill-Membri tal-Bundestag: Jew minn tal-inqas grupp politiku wieħed jew mill-inqas ħamsa fil-mija mill-Bundestag.

Dawn l-abbozzi ma għandhomx għalfejn jiġu ppreżentati lill-Bundesrat. Għalhekk, il-gvern qed ifassal kontijiet partikolarment iffukati dwar il-gruppi parlamentari tagħhom.

Distribuzzjoni tal-mudell

Qabel ma abbozz ta’ liġi jkun jista’ jiġi diskuss fil-Bundestag, dan għandu l-ewwel jiġi mgħoddi lill-President tal-Bundestag u rreġistrat mill-amministrazzjoni.

Huwa mbagħad jitqassam lill-membri kollha tal-Bundestag, il-Bundesrat u l-ministeri federali, jew f’forma stampata jew, bħala regola, b’mezzi elettroniċi.

Ladarba l-abbozz tal-liġi jkun fuq l-aġenda plenarja, huwa rnexxielu jikseb l-ewwel parti tal-mozzjoni tiegħu: Issa qiegħed iħabbat wiċċu ma’ seduta pubblika u uffiċjali tiegħu fil-Bundestag.

Qari ta’ tliet qari fil-plenarja

B’mod ġenerali, abbozzi ta’ liġijiet fis-seduta plenarja tal-Bundestag jgħaddu minn tliet dibattiti — l-hekk imsejħa qari.

L-ewwel qari huwa soġġett għal skambju ta’ fehmiet biss jekk ikun hemm qbil mill-Kunsill ta’ l-anzjani (il-korp eżekuttiv tal-Bundestag) jew jekk ikun mitlub minn wieħed mill-gruppi politiċi. Dan huwa spiss il-każ għal proġetti leġiżlattivi li huma partikolarment kontroversjali jew interessanti għall-pubbliku.

L-objettiv primarju tal-ewwel qari huwa li jiġu identifikati kumitat wieħed jew aktar abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar it-Tixjiħ, li ser jittratta mal-abbozz ta’ liġi u jippreparaha għat-tieni qari.

Fejn jinħatru diversi kumitati, kumitat għandu jkun il-kumitat ewlieni. Huwa għalhekk responsabbli għall-progress tal-proċedimenti. Il-kumitati l-oħra għandhom rwol konsultattiv.

Ħidma fil-kumitati

Il-ħidma dettaljata tal-leġiżlazzjoni ssir fil-kumitati permanenti b’membri mill-gruppi politiċi kollha. Il-membri tal-Kumitat jinsabu f’dan il-qasam ta’ diskussjoni u ta’ laqgħat. Huma jistgħu wkoll jistiednu partijiet interessati u esperti f’seduti ta’ smigħ pubbliċi.

B’mod parallel għall-ħidma tal-kumitat, il-gruppi politiċi waqqfu gruppi ta’ ħidma li jiddefinixxu u jiddefinixxu l-pożizzjonijiet tagħhom.

Il-kumitati rarament jibnu rabtiet bejn il-gruppi politiċi. L-interazzjoni bejn il-gruppi tal-gvern u tal-oppożizzjoni tfisser li l-biċċa l-kbira tal-kontijiet huma bejn wieħed u ieħor riveduti.

Fi tmiem il-proċedimenti, il-kumitat responsabbli għandu jippreżentarapport lill-Assemblea dwar il-progress u l-eżitu tad-diskussjonijiet. Ir-rakkomandazzjonijiet għad-deċiżjonijiet huma l-bażi għat-tieni qari fil-plenarja.

It-2 qari tad-dibattitu

Qabel it-tieni qari, il-Membri kollha rċevew ir-rakkomandazzjoni ppubblikata għal deċiżjoni fil-forma stampata. Huma ppreparati sew għad-dibattitu. Barra minn hekk, il-gruppi politiċi preċedentement, fil-laqgħat interni, irfinaw il-pożizzjoni tagħhom sabiex ikunu jistgħu juru l-unità matul it-tieni laqgħa pubblika.

Wara d-dibattitu ġenerali, id-dispożizzjonijiet kollha tal-abbozz ta’ liġi jistgħu jissejħu b’mod individwali. Madankollu, bħala regola ġenerali, il-votazzjoni fuq l-abbozz ta’ liġi ssir direttament.

Kull Membru tal-Parlament jista’ jqiegħed fuq il-Mejda emendi li mbagħad jiġu ttrattati direttament fil-plenarja. Jekk l-Assemblea tiddeċiedi li temendaha, l-ewwel trid tiġi stampata u distribwita l-verżjoni l-ġdida tal-abbozz ta’ liġi. Żewġ terzi tal-membri preżenti jistgħu, madankollu, jagħtu l-kunsens għal din il-proċedura. Imbagħad, huwa possibbli li wieħed jipproċedi direttament fit-tielet qari.

Votazzjoni fit-tielet qari

Dibattitu ġdid għandu jsir fit-tielet qari biss jekk meħtieġ minn grupp politiku jew mhux inqas minn ħamsa fil-mija tal-membri tal-Bundestag.

Barra minn hekk, l-emendi ma għadhomx permessi mill-MEPs individwali iżda biss mill-gruppi politiċi jew minn ħamsa fil-mija tal-membri tal-Bundestag u biss fl-emendi fit-tieni qari.

Fl-aħħar tat-tielet qari ser issir il-votazzjoni finali. Bi tweġiba għall-mistoqsija magħmula mill-President tal-Bundestag wara l-approvazzjoni, il-votazzjoni kontra u l-astensjonijiet, il-Membri joqogħdu bilwieqfa mill-membri tagħhom.

Jekk l-abbozz tal-liġi jkun sab il-maġġoranza meħtieġa fil-Bundestag, din tintbagħat lill-Bundesrat bħala liġi.

Approvazzjoni tal-Bundesrat

Il-Bundesrat jaġixxi permezz tal-Bundesrat. Id-drittijiet ta’ parteċipazzjoni tagħhom huma definiti b’mod ċar.

Il-Bundesrat ma jistax jemenda l-liġi adottata mill-Bundestag. Madankollu, jekk ma jaqbilx mal-liġi, huwa jista’ jirreferi l-kwistjoni lill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. Il-Kumitat ta’ konċiljazzjoni jiġbor flimkien l-istess numru ta’ membri tal-Bundestag u l-Bundesrat.

F’xi liġijiet, l-approvazzjoni tal-Bundesrat hija obbligatorja. Dawn huma, pereżempju, leġiżlazzjoni li tittratta r-responsabbiltajiet finanzjarji u amministrattivi tal-Länder.

Fil-każ ta’ atti ta’ oġġezzjoni, il-Bundestag jista’ jippermetti li l-liġi tidħol fis-seħħ anki jekk ma jkun intlaħaq l-ebda qbil fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. Madankollu, votazzjoni ġdida fil-Bundestag titlob maġġoranza assoluta.

Dħul fis-seħħ

Ladarba l-abbozz ta’ liġi jkun għadda lill-Bundestag u lill-Bundesrat, irid isirilha xogħol ulterjuri qabel ma jkun jista’ jidħol fis-seħħ bħala liġi.

Il-liġi adottata hija stampata l-ewwel u mibgħuta lill-Kanċillier Federali u lill-Kanċillier Federali u lill-ministru rilevanti għall-kontrafirma tiegħu.

Il-President Federali mbagħad jirċievi l-kopja tal-liġi. Huwa għandu jeżamina jekk ġiex stabbilit skont il-kostituzzjoni u ma jkunx manifestament kontra l-Liġi Bażika u ma jkunx manifestament kuntrarju għall-kontenut tiegħu. Imbagħad tiffirmaha u tippubblikah fil-Bundesgesetzblatt [il-Gazzetta tal-Liġi Federali].

Il-liġi hija għalhekk ippromulgata. Jekk l-ebda data speċifika tad-dħul fis-seħħ ma hija speċifikata fl-Att, dan għandu japplika awtomatikament mill-14 jum wara l-ħruġ tal-Gazzetta Federali.

Tista’ ssib aktar informazzjoni fil-paġni tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Bundestag.

Databases legali

Fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-internet għaċ-ċittadini interessati, il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja jipprovdu liċ-ċittadini interessati b’kważi l-leġiżlazzjoni federali attwali kollha mingħajr ħlas fuq l-internet. Il-liġijiet u r-regolamenti jistgħu jiġu kkonsultati fil-verżjonijiet aġġornati tagħhom. Huma kkonsolidati miċ-ċentru ta’ dokumentazzjoni fl-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja. Ħafna liġijiet importanti huma disponibbli wkoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabl-Ingliż.

Barra minn hekk, il-Gvern Federali, taħt l-awspiċji tal-Ministeru Federali għall-Intern, għall-bini u d-dar, jagħmel disponibbli fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-internet bażi ta’ data kbira ta’ regoli amministrattivi aġġornati tal-awtoritajiet tal-ogħla federali mingħajr ħlas fuq l-internet.

Peress li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja hija stat federali, il-Länder jirregolaw il-pubblikazzjoni tagħhom stess. Fuq din il-bażi waqqfu s-siti web tagħhom stess, li huma Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida marbuta mal-Portal tal-Ġustizzja tal-Federazzjoni u mal-istati federali.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gazzetta Federali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLiġijiet fuq l-Internet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTraduzzjoni ta’ kontijiet bl-Ingliż għal liġijiet fuq l-Internet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-governanza tal-Internet

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-portal tal-Ġustizzja tal-Gvern Federali u tal-Länder

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBundestag

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Gvern Federali


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 30/08/2019