Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriigi õigus - Taani

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Käesoleval leheküljel jagatakse teavet Taani kohtusüsteemi kohta.


Teavet Taani õigussüsteemi kohta leiab Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeeriumist ja Lingil klikates avaneb uus akenTaani parlamendi veebisaidilt.

Õiguse allikad

Peamised õigusallikad Taanis on: Õigusaktid, õigusaktide koostamine ja kohtupraktika.

Õigusakt on esmane õigusallikas ja see on kehtestatud Lovtidende’is. Alates 2008. aastast on Journal kättesaadav ainult elektroonilisel kujul. Õigusaktid on jagatud õigus- ja haldusnormidesse. Taani parlament võtab vastu seadused, määrused on väljastanud valitsus ja haldusnõuded on välja prinditud ametiasutused.

Taani parlament on ainus organ, kes on pädev vastu võtma uusi õigusakte või muutma kehtivaid õigusakte. Kui õigusaktid on vastu võetud, võib need kehtetuks tunnistada või neid võib muuta üksnes Taani parlament.

Ka kohtute tehtud otsustel on seaduse kohaldamisel oluline osa. Ülemkohtu otsused on sageli olulisemad kui madalama astme kohtute otsused.

Õigusloomealane ettevalmistustöö, st seadusandliku menetluse käigus tehtav õigusloomealane ettevalmistustöö, on samuti seaduse kohaldamise oluline osa.

Juriidilised andmebaasid

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusteabe portaal annab kodanikele juurdepääsu:

  • seadused, määrused, lepingud ja konsolideeritud õigusaktid
  • Taani parlamendi dokumendid
  • juhtkonna otsused
  • ombudsmani otsused.

Juriidiline teave sisaldab alates 1. jaanuarist 1985 kõiki kohaldatavaid õigusakte ja kõiki pärast nimetatud kuupäeva vastu võetud õigusakte.

Tal on vabadus kasutada andmebaasi.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 27/08/2019