Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Danimarka

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μέτρια

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema ġudizzjarja fid-Danimarka.


L-informazzjoni dwar is-sistema legali Daniża tinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-Ministeru tal-Ġustizzja u s-sit elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatal-Parlament Daniż.

Sorsi tal-liġi

Is-sorsi prinċipali tal-liġi fid-Danimarka huma: Leġiżlazzjoni, abbozzar leġiżlattiv u każistika.

Il-leġiżlazzjoni hija s-sors primarju tal-liġi u hija ppubblikata fl-Lovtidende. Mill-2008, il-Ġurnal kien disponibbli biss f’forma elettronika. Il-leġiżlazzjoni hija maqsuma f’liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi. Il-liġijiet jiġu adottati mill-Parlament Daniż, jinħarġu Ordnijiet mill-gvern u r-rekwiżiti amministrattivi jiġu stampati mill-awtoritajiet.

Il-Parlament Daniż huwa l-uniku korp kompetenti biex jadotta liġijiet ġodda jew biex jemenda l-leġiżlazzjoni eżistenti. Ladarba tiġi adottata, il-leġiżlazzjoni tista’ tiġi revokata jew modifikata mill-Parlament Daniż biss.

Id-deċiżjonijiet meħuda mill-qrati għandhom ukoll rwol importanti fl-applikazzjoni tal-liġi. Deċiżjonijiet tal-Qorti Suprema ħafna drabi huma aktar sinifikanti minn deċiżjonijiet tal-qrati inferjuri.

Il-ħidma preparatorja leġiżlattiva, jiġifieri l-ħidma preparatorja leġislattiva mwettqa matul il-proċedura leġislattiva, hija wkoll parti importanti mill-applikazzjoni tal-liġi.

Databases legali

Il-portal ta’ Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainformazzjoni legali jagħti liċ-ċittadini aċċess għal:

  • liġijiet, regolamenti, trattati u leġiżlazzjoni konsolidata
  • Dokumenti tal-Parlament Daniż
  • deċiżjonijiet maniġerjali
  • id-deċiżjonijiet tal-Ombudsman.

L-informazzjoni legali fiha l-leġiżlazzjoni applikabbli kollha mill-1 ta’ Jannar 1985 u l-leġiżlazzjoni kollha adottata wara dik id-data.

Huwa liberu li juża l-bażi tad-dejta.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 27/08/2019