Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriigi õigus - Taani

See teabeleht sisaldab teavet Taani õigussüsteemi kohta.


Teavet Taani õigussüsteemi kohta saab Lingil klikates avaneb uus akenTaani justiitsministeeriumi ja Lingil klikates avaneb uus akenTaani parlamendi veebisaidilt.

Õiguse allikad

Taanis on peamised õiguse allikad õigusaktid, õigusakte ettevalmistavad materjalid ja kohtupraktika.

Õigusaktid on peamine õiguse allikas ja need avaldatakse ametlikus väljaandes. Alates 2008. aastast on ametlik väljaanne kättesaadav üksnes elektroonilisel kujul. Õigusaktid jagunevad muu hulgas seadusteks, määrusteks ja haldusaktideks. Seadused võtab vastu Taani parlament, määrusi annab välja valitsus ja haldusakte koostavad ametiasutused.

Parlament on ainus institutsioon, kellel on õigus võtta vastu uusi seadusi või muuta kehtivaid õigusakte. Vastuvõetud õigusakte võib kehtetuks tunnistada või muuta üksnes parlament.

Kohtulahenditel on samuti õiguse kohaldamisel oluline roll. Taani kõrgeima kohtu lahendid on sageli tähtsamad kui madalama astme kohtute lahendid.

Õigusakte ettevalmistavad materjalid, mis koostatakse seadusandliku menetluse käigus, on samuti õiguse kohaldamise oluline osa.

Õigusaktide andmebaasid

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusteabe portaal (Retsinformation) annab kodanikele võimaluse tutvuda järgmiste dokumentidega:

  • seadused, haldusnormid, lepingud ja konsolideeritud õigusaktid;
  • parlamendi dokumendid;
  • haldusotsused;
  • ombudsmani otsused.

Portaal sisaldab kõiki 1. jaanuaril 1985 kehtinud õigusakte ja kõiki pärast seda kuupäeva vastu võetud õigusakte.

Juurdepääs andmebaasile on tasuta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/07/2020