Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Dania

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Na tej stronie znajdują się informacje na temat systemu sądowego w Danii.


Informacje na temat duńskiego systemu prawnego można znaleźć na stronie Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości oraz na stronie Link otworzy się w nowym oknieinternetowej duńskiego parlamentu.

Źródła prawa

Główne źródła prawa w Danii to: Prawodawstwo, opracowywanie aktów prawnych i orzecznictwo.

Prawodawstwo jest podstawowym źródłem prawa i jest publikowane w Lovtidende. Od 2008 r. Dziennik jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej. Przepisy te są podzielone na przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne. Ustawy przyjmowane przez duński parlament, zarządzenia wydawane są przez rząd, a wymogi administracyjne są drukowane przez władze.

Parlament Danii jest jedynym organem właściwym do przyjmowania nowych przepisów lub zmiany obowiązujących przepisów. Po przyjęciu ustawodawstwo może zostać uchylone lub zmienione jedynie przez parlament Danii.

Decyzje podejmowane przez sądy odgrywają również ważną rolę w stosowaniu prawa. Orzeczenia Sądu Najwyższego są często ważniejsze od orzeczeń sądów niższej instancji.

Prace przygotowawcze legislacyjne, tj. prace przygotowawcze legislacyjne prowadzone w trakcie procedury ustawodawczej, stanowią również istotny element stosowania prawa.

Prawne bazy danych

Internetowy portal Link otworzy się w nowym oknieinformacyjny umożliwia obywatelom:

  • przepisy ustawowe, wykonawcze, traktaty i skonsolidowane prawodawstwo
  • Dokumenty parlamentu duńskiego
  • decyzje w zakresie zarządzania
  • decyzje Rzecznika.

Informacje prawne zawierają wszystkie mające zastosowanie ustawodawstwo od dnia 1 stycznia 1985 r., a wszystkie akty prawne przyjęte po tej dacie.

Korzystanie z tej bazy danych jest bezpłatne.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2019