Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského štátu - Dánsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o dánskom právnom systéme.


Ďalšie informácie o dánskom právnom systéme sú dostupné na webových sídlach Odkaz sa zobrazí v novom oknedánskeho ministerstva spravodlivosti (Justitsministeriet)Odkaz sa zobrazí v novom oknedánskeho parlamentu (Folketinget).

Pramene práva

Hlavnými prameňmi práva v Dánsku sú právne predpisy, prípravné legislatívne dokumenty a judikatúra.

Právne predpisy sú primárnym prameňom práva a uverejňujú sa v Úradnom vestníku Dánska (Lovtidende). Od roku 2008 je Úradný vestník Dánska dostupný už len v elektronickej forme. Právne predpisy zahŕňajú okrem iného zákony, výnosy a správne predpisy. Zákony prijíma parlament, výnosy vydáva vláda a správne predpisy vydávajú správne orgány.

Parlament je jediný orgán oprávnený na prijímanie nových zákonov alebo zmeny platných právnych predpisov. Prijaté právne predpisy môže zrušiť alebo zmeniť len parlament.

Rozhodnutia, ktoré vydávajú súdy, zohrávajú takisto dôležitú úlohu pri uplatňovaní práva. Rozhodnutia Najvyššieho súdu (Højesteret) sú často dôležitejšie ako rozhodnutia súdov nižšieho stupňa.

Prípravné legislatívne dokumenty vypracované v priebehu legislatívneho procesu sú takisto dôležitým prvkom pri uplatňovaní práva.

Právne databázy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál právnych informácií (Retsinformation) umožňuje občanom prístup:

  • k zákonom, správnym opatreniam, zmluvám a ku konsolidovaným právnym predpisom;
  • k parlamentným dokumentom;
  • k správnym rozhodnutiam;
  • k rozhodnutiam ombudsmana.

Portál právnych informácií obsahuje všetky právne predpisy platné k 1. januáru 1985 a všetky právne prepisy prijaté po tomto dátume.

Prístup do databázy je bezplatný.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/07/2020