Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jäsenvaltion oikeus - Espanja

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Tällä sivulla on tietoa Espanjan oikeusjärjestelmästä ja katsaus Espanjan oikeusjärjestelmään.


Espanjan oikeusjärjestelmän lähteet

Espanjan lainsäädännön lähteet määritellään siviililain 1 artiklassa:

 1. Espanjan oikeusjärjestelmän lähteet ovat laki, tullilaki ja yleiset oikeusperiaatteet.
 2. Ylemmän tason säännöksen kanssa ristiriidassa olevat säännökset eivät ole voimassa.
 3. Tätä tapaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun sovellettavaa lakia ei ole, edellyttäen, että se ei ole vastoin hyvää moraalia tai yleistä järjestystä ja että se on todistettu.
 4. Käytäntö, joka ei ole pelkästään aiejulistuksen tulkinta, on katsottava vakiintuneeksi käytännöksi.
 5. Jos lakia tai käytäntöä ei ole, sovelletaan yleisiä oikeusperiaatteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden oikeudellista luonnetta.
 6. Kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä oikeudellisia sääntöjä ei sovelleta suoraan Espanjassa, ennen kuin niistä on tullut osa kansallista lainsäädäntöä julkaisemalla ne kokonaisuudessaan valtion virallisessa lehdessä.
 7. Oikeustapaukset täydentävät oikeusjärjestystä, jonka doktriinin mukaan korkein oikeus noudattaa johdonmukaisesti lain, tapojen ja yleisten oikeusperiaatteiden tulkintaa ja soveltamista.
 8. Tuomareilla ja tuomioistuimilla, joihin sovelletaan ainoastaan perustuslakia ja oikeusvaltiosääntöä, on vakiintuneen tietolähteen mukaisesti velvollisuus ratkaista asiat ennen niitä. ”

Erityyppiset säännöt

Perustuslaki: Valtion korkein oikeus, johon kaikki julkisviranomaiset ja kansalaiset kuuluvat. Perustuslain vastaiset määräykset tai toimet ovat pätemättömiä. Sen sisältö jakautuu kahteen erilliseen osaan: dogmaattiset osat ja b) orgaaninen osa.

Kansainväliset sopimukset: tiettyjen kansainvälisen oikeuden soveltamisalaan kuuluvien ja kyseisen lainsäädännön alaisten henkilöiden välillä tehty kirjallinen sopimus, joka voi koostua yhdestä tai useammasta asiaan liittyvästä säädöksestä, jonka nimi ei ole olennainen. Kansainvälisesti tehdyt sopimukset on tehty pätevästi, kun ne on virallisesti julkaistu Espanjassa. ne ovat osa kansallista lainsäädäntöä.

Perussääntö (Autonomy): Espanjan perustuslaki, jonka Espanjan perustuslaki hyväksyi vuonna 1978 ja joka hyväksyttiin luonnonmukaisella lainsäädännöllä. Siinä on oltava ainakin yhteisön nimi, alueellinen rajaus, autonomisten laitosten nimi, organisaatio ja kotipaikka sekä omaksuttu toimivalta. Autonomous ei ole suvereenius eikä perustuslaki, koska ne eivät johdu alkuperäisestä perustuslaillisesta vallasta (jolta puuttuvat itsehallintoalueille perustetut alueet), vaan valtion on tunnustettava se ilman, että se voisi millään tavoin vastustaa itsenäisyyttä koskevaa periaatetta.

 • Oikeus: lakeja on useita.
 • Luonnonmukainen lainsäädäntö: ne, jotka koskevat perusoikeuksien ja -vapauksien kehittämistä, ne, jotka on hyväksytty Autonomian perussäännöllä sekä perustuslaissa vahvistettu yleinen ja vaalijärjestelmä.
 • Yleinen lainsäädäntö. Ne, joilla säännellään sellaisia asioita, joihin ei sovelleta luonnonmukaista tuotantoa koskevaa lainsäädäntöä.
 • Asetus: ne edellyttävät, että Cortes Generales on vallannut vallan antaa tiettyjä asioita koskevan lain oikeudellista asemaa koskevia sääntöjä.
 • Asetus: hallituksen poikkeuksellisen ja kiireellisen tarpeen vaatiessa antamat väliaikaiset säännökset, jotka eivät voi vaikuttaa perustuslain I osaston soveltamisalaan kuuluvien kansalaisten oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vapauksiin, autonomisten alueiden hallintoon tai yleiseen äänioikeuteen. Edustajainhuone käsittelee ne välittömästi ja äänestää niistä heti 30 päivän kuluttua siitä, kun ne ovat tulleet voimaan.
 • Asetus: toimeenpaneva elin antaa yleisen oikeusvaltiosäännön. Hän sijoittuu hierarkkiseen järjestykseen välittömästi lain alapuolella ja kehittää sitä yleensä.
 • Tapa: se määritellään ”säännöksiksi, jotka johtuvat yhdenmukaisten säädösten toistamisesta tai siitä, että niitä on enemmän tai vähemmän”. Jotta tapa edustaa kollektiivista ja oma-aloitteista tahtoa, sen olisi oltava jatkuvaa, jatkuvaa, yhtenäistä ja pysyvää.
 • Yleisiä oikeusperiaatteita nämä yleiset normatiiviset lausumat, jotka on muodollisin menettelyin liitetty oikeudelliseen järjestelmään, on ymmärrettävä siten, että ne muodostavat osan niistä, koska niitä käytetään muiden säännösten perustana tai ne määritellään abstraktisti niiden ryhmän sisällön perusteella. Niillä pyritään saamaan aikaan lainsäädännön porsaanreikiä tai tulkitsemaan sääntöjä.
 • Oikeuskäytäntö: se on perustettu kahdesta tuomiosta, joissa tulkitaan samaa sääntöä, jonka Tribunal Supremo (korkein oikeus) on antanut, ja, jos tuomio koskee tiettyjä itsehallintoalueita, kyseisen autonomisen alueen korkeita tuomioistuimia. Jos tuomari tai tuomioistuin poikkeaa korkeimman oikeuden esittämästä doktriinista, tuomiota ei kumota automaattisesti, vaan se toimii valitusperusteena. Sekä korkein oikeus että korkein oikeus voivat kuitenkin perustelluissa tapauksissa poiketa vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla milloin tahansa luomalla uutta oikeuskäytäntöä.

Standardien hierarkia

Espanjan siviililain 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että säännökset, jotka ovat ristiriidassa muita korkeammalla tasolla olevien säännösten kanssa, ovat pätemättömiä. tämä tarkoittaa, että on vahvistettava sääntöhierarkia ja että tätä varten Espanjan perustuslaissa säännellään eri sääntöjen keskinäisiä suhteita sekä niiden hierarkiaa ja toimivaltaa.

Saman periaatteen mukaan Espanjan lainsäädännön hierarkia on seuraavanlainen:

 1. Perustuslaki.
 2. Kansainväliset sopimukset.
 3. Laki on suppeassa merkityksessä: Orgaaninen laki, tavallinen oikeus ja lain oikeudellinen asema (mukaan lukien kuninkaan asetus ja kuninkaan asetus), mutta erilaisia menettelyjä ja soveltamisaloja.
 4. Toimeenpanevan elimen omat säännöt, jotka määräytyvät niiden oman hierarkian mukaan (kuninkaan asetus, ministerin määräys jne.).

Tämän lisäksi vahvistetaan toimivaltaperiaate niiden sääntöjen osalta, jotka ovat peräisin itsehallintoalueelta niiden omissa parlamenteissa (alueellinen asetus, alueelliset tilaukset jne.).

Tuomarit ja tuomioistuimet eivät saa soveltaa lakia tai muita perustuslain, lain tai normihierarkian periaatteita.

Institutionaalinen kehys

Oikeussääntöjen antamisesta vastaavat toimielimet.

Espanjan institutionaalinen kehys perustuu vallanjaon periaatteeseen, joka antaa parlamentille lainsäädäntövaltaa (Cortes Generales) ja itsehallintoalueiden lainsäädäntöelimiä koskevan toimivallan.

Hallituksella, sekä valtiolla että autonomisella alueella, on valtuudet käyttää Coortes Generalesin valtuuskunnan lainsäädäntövaltaa ja toisinaan lainsäädäntövaltaa.

Paikallisviranomaisille ei ole annettu lainsäädäntövaltaa, vaan niitä säännellään pääasiassa kunnallisilla määräyksillä.

Lainsäädäntöaloite on hallituksen, kongressin ja senaatin, autonomisten alueiden edustajistojen ja tietyissä tapauksissa kansan aloite.

Päätöksentekomenettely

Kansainväliset sopimukset: hyväksyntämekanismit ovat kolme, ja ne riippuvat siitä, minkätyyppinen kohde kuuluu perustamissopimuksen soveltamisalaan.

 • Sopimuksella, jolla annetaan organisaatiolle tai kansainväliselle laitokselle toimivalta käyttää perustuslaista johtuvia valtuuksia, hyväksytään ensisijaisesti orgaaninen laki.
 • Toiseksi hallitus voi antaa valtion luvan noudattaa sopimuksia tai yleissopimuksia, joihin sovelletaan Cortes Generalesin ennakkosuostumusta, seuraavissa tapauksissa: Luonteeltaan poliittiset sopimukset, sopimukset tai yleissopimukset, jotka ovat luonteeltaan sotilaallisia, valtiosopimuksia tai yleissopimuksia, jotka vaikuttavat valtion alueelliseen koskemattomuuteen, ja 1 osastossa vahvistetut perusoikeudet ja velvollisuudet, valtiosopimukset tai yleissopimukset, joihin liittyy valtiokonttorin taloudellisia velvoitteita, tai sopimukset tai yleissopimukset, jotka edellyttävät säädöksen muuttamista tai kumoamista tai edellyttävät lainsäädäntötoimia niiden täytäntöönpanemiseksi.
 • Muilla aloilla ainoastaan kongressille ja senaatille on ilmoitettava asiasta välittömästi.

Kun kansainväliset sopimukset on pätevästi tehty, ne ovat osa kansallista oikeusjärjestelmää sen jälkeen, kun ne on virallisesti julkaistu Espanjassa. Sen säännökset voidaan kumota, niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan keskeyttää ainoastaan siinä muodossa, josta määrätään perussopimuksissa tai kansainvälisen oikeuden yleisissä säännöissä. Perussopimusten ja kansainvälisten yleissopimusten irtisanomista varten käytetään samaa menettelyä kuin perussopimusten ja kansainvälisten yleissopimusten hyväksymiseen.

Oikeus:

Ministerineuvosto hyväksyy lakiehdotukset ja esittää ne kongressille perusteluineen ja päätöksen perustelut.

Autonomisten alueiden osalta EKP:n neuvosto hyväksyy lakiluonnoksen ja itse asiassa kyseisen autonomisen alueen lakiasäätävän kokouksen.

Edustajainhuoneen hyväksymään tavalliseen tai orgaaniseen lakiesitykseen, jonka edustajainhuone on hyväksynyt, otetaan välittömästi huomioon senaatin puhemies, joka toimittaa sen senaatille. Senaatti voi kahden kuukauden kuluessa tekstin vastaanottamisesta käyttää veto-oikeuttaan tai esittää siihen tarkistuksia. Veto-oikeus hyväksytään ehdottomalla enemmistöllä.

Hanketta ei saa jättää seuraamusmenettelyn kohteeksi ilman, että kongressi on ratifioinut sen ehdottomalla enemmistöllä, veto-oikeuden ollessa kyseessä, alkuperäinen teksti tai yksinkertainen enemmistö, kahden kuukauden kuluttua päivästä, jona asia on saatettu sen käsiteltäväksi, tai päätöksistä, jotka koskevat muutosta tai hyväksymistä tai joita ei hyväksytä yksinkertaisella enemmistöllä. Kahden kuukauden määräaika, jonka kuluessa senaatin on määrä estää esitys tai muuttaa sitä, lyhennetään 20 kalenteripäivään hallituksen tai edustajainhuoneen kiireellisenä julistamissa hankkeissa.

Parlamentin on julkaistava parlamentin hyväksymät lait 15 päivän kuluessa, ja ne on julkaistava välittömästi ja välittömästi.

 • Luonnonmukainen lainsäädäntö: Luonnonmukaista tuotantoa koskevan lainsäädännön antaminen, muuttaminen tai kumoaminen edellyttää kongressin ehdotonta enemmistöä koko hankkeesta tehtävässä lopullisessa äänestyksessä.

Asetus: Asetukset laaditaan seuraavasti:

 • Asianomainen hallintoyksikkö huolehtii vireillepanosta laatimalla asiaa koskevan luonnoksen ja esittää samalla hankkeen tarpeellisuutta ja asianmukaisuutta koskevan kertomuksen sekä taloudellisen raportin, joka sisältää hankkeen arvioidut kustannukset.
 • Pakollisten kertomusten, lausuntojen ja merkintöjen lisäksi koko tuotantoprosessin ajan on kerättävä kaikki tutkimukset ja kuulemiset, joiden katsotaan sopivan tekstin moitteettomuuteen ja laillisuuteen. Asetuksiin on joka tapauksessa liitettävä kertomus siinä esitettyjen toimenpiteiden sukupuolivaikutuksista.
 • Jos säännös vaikuttaa kansalaisten oikeuksiin ja oikeutettuihin etuihin, heitä on kuultava kohtuullisen ajan ja vähintään 15 työpäivän ajan. Samoin ja aina, kun säännöksen luonne antaa siihen aihetta, se on esitettävä yleisölle tiedoksi mainittuna ajanjaksona.
 • Kaikissa tapauksissa teknisen pääsihteerin on ilmoitettava asetusehdotukset, riippumatta siitä, missä valtion laki sitä edellyttää.
 • Julkisyhteisöjen ennakkoselvitys on tarpeen silloin, kun sääntö voi vaikuttaa vallanjakoon valtion ja autonomisten alueiden välillä.
 • Hallituksen hyväksymien asetusten voimaantulo edellyttää, että ne julkaistaan kokonaisuudessaan valtion virallisessa lehdessä.

Lainsäädäntöä koskevat tietokannat

Virallinen lehti sisältää tietokannan, joka on julkaistu vuoden 1960 jälkeen: Linkki avautuu uuteen ikkunaanIberlex.

Tietokantojen käyttö on ilmaista?

Tietokannan käyttö on maksutonta.

Lyhyt kuvaus sisällöstä

Vuoden 1960 jälkeen julkaistut julkaisut ovat saatavilla Bulgarian virallisen lehden verkkosivuilla.

Sillä on hakukone lainsäädäntöä ja mainoksia varten sekä vuoden 1980 jälkeen valtiosääntöoikeudelliset tietokannat, valtion oikeudellinen yksikkö (kertomukset ja lausunnot vuodesta 1997) ja valtioneuvoston kanslia. Se sisältää myös konsolidoidun version, jossa sääntöihin tehdään merkittäviä muutoksia.Lisäksi se tarjoaa lainsäädännöllisiä hälytyksiä, julkaistuja ilmoituksia sekä tiedusteluja ja asiakirjoja koskevia tiedusteluja.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanIberlex/tietokanta Espanjan lainsäädännöstä


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 23/10/2019