Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pravo države članice - Španjolska

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?

Na ovoj su stranici navedene informacije o španjolskom pravnom sustavu i pregled španjolskog pravnog sustava.


Izvori španjolskog pravnog sustava

Izvori španjolskog prava definirani su u članku 1.. građanskog zakonika:

 1. Izvori španjolskog pravnog sustava su pravna, carinska i opća načela prava.
 2. Odredbe koje su u suprotnosti s nadređenim odredbama nisu valjane.
 3. Carina se primjenjuje samo ako ne postoji mjerodavno pravo, pod uvjetom da nije u suprotnosti s moralnošću ili javnim redom.
 4. Pravna praksa koja nije samo tumačenje izjave namjere smatra se carinskom praksom.
 5. Opća načela prava primjenjuju se u nedostatku zakona ili običaja, ne dovodeći u pitanje njihovu pravnu prirodu.
 6. Pravna pravila sadržana u međunarodnim ugovorima ne primjenjuju se izravno u Španjolskoj dok ne postanu dio nacionalnog prava objavom u Službenom listu.
 7. Sudskom praksom dopunit će se pravni poredak s naukom koje je Vrhovni sud dosljedno utvrđivao u tumačenju i primjeni zakona, običaja i općih načela prava.
 8. Suci i sudovi, koji podliježu samo ustavu i vladavini prava, obvezni su rješavati predmete pred njima, u skladu s uspostavljenim sustavom izvora.”

Vrste pravila

Ustav: Vrhovno pravo države kojoj podliježu sva javna tijela i građani. Nije valjana nijedna odredba ili akt koji je u suprotnosti s Ustavom. Sastoji se od dva različita dijela koja se odnose na njegov sadržaj: dogmatskom dijelu i (b) organskom dijelu.

Međunarodni ugovori: pisani sporazum sklopljen između određenih osoba međunarodnog prava koji se uređuje tim pravom, a koji se može sastojati od jednog ili više povezanih pravnih instrumenata, čiji naziv nije značajan. Međunarodni ugovori koji su valjano zaključeni, nakon što su službeno objavljeni u Španjolskoj, dio su nacionalnog zakonodavstva.

Statut o autonomiji: Španjolsko osnovno institucionalno pravilo o autonomnoj zajednici, priznato španjolskim Ustavom iz 1978. i odobreno Organskim zakonom. Sadržava barem ime Zajednice, teritorijalno razgraničenje, naziv, organizaciju i sjedište autonomnih institucija te ovlasti koje se preuzimaju. Statut o autonomiji nije izraz suvereniteta ili Ustava, s obzirom na to da oni ne proizlaze iz izvorne ustavne ovlasti (koja nije imala teritorije koji su osnovani u autonomnim zajednicama), već ih država mora priznati, a da se pritom ne može protiviti načelu autonomije.

 • Pravo: postoji nekoliko vrsta zakona.
 • Organski zakon: oni koji se odnose na razvoj temeljnih prava i sloboda u javnosti, pravila iz Statuta o autonomiji i općeg i izbornog režima iz Ustava.
 • Običajno pravo. Pravila kojima se uređuje pitanja koja ne podliježu organskom zakonu.
 • Zakonodavni dekret: oni uključuju delegiranje ovlasti, Cortes Generales u okviru vlade države koja je ovlaštena utvrđivati pravila o pravnom statusu o određenim pitanjima.
 • Uredba sa zakonskom snagom: privremene zakonodavne odredbe koje donosi Vlada u slučajevima izvanredne i hitne potrebe i koje ne mogu utjecati na pravo temeljnih državnih institucija, prava, dužnosti i slobode građana uređene glavom I. Ustava, režim autonomnih zajednica ili opće izborno pravo. O njima se mora odmah raspravljati i o njima odmah glasovati u Kongresu zastupnika u roku od 30 dana od dana objave.
 • Uredba: opća pravna pravila koja je izdala izvršna podružnica. Njegovo je rangiranje hijerarhijskog poretka neposredno ispod zakona i obično ga razvija.
 • Prilagođeno: definira se kao „skup pravila koja proizlaze iz ponavljanja više ili manje stalnih događaja povezanih s jedinstvenim aktima.” Kako bi on predstavljao kolektivnu i spontanu carinu, on bi trebao biti stalan, ujednačen i trajan.
 • Opća načela prava: te opće normativne izjave koje se, bez uključivanja u pravni sustav putem formalnih postupaka, treba shvatiti kao da čine njezin sastavni dio, jer služe kao osnova za druge klauzule prava ili apstraktno utvrđuju sadržaj skupine tih dokumenata. Oni služe za integraciju rupa u zakonu ili za tumačenje pravnih propisa.
 • Sudska praksa: osnovano je iz dviju presuda u kojima se tumači pravilo iste vrste, koje je izdao Tribunal Supremo (Vrhovni sud) i, u slučaju određenih područja nadležnosti ograničenih na Autonomnu zajednicu, High Courts of the Autonomy Community. Ako sudac ili sud odstupi od doktrine koju je utvrdio Vrhovni sud, presuda se ne poništava automatski, nego služi kao žalbeni razlog. Međutim, i Vrhovni sud i Visoki sud mogu u svakom trenutku odstupiti od svoje ustaljene sudske prakse stvaranjem nove sudske prakse.

Hijerarhija normi

Članak 1. stavak 2. španjolskog Građanskog zakonika propisuje da su odredbe koje su u suprotnosti s drugim odredbama više pravne osobe nevažeće.] To znači da se mora uspostaviti hijerarhija pravila i u tu svrhu urediti međusobni odnos između različitih pravila i njihove hijerarhije i nadležnosti.

Prema istom načelu, hijerarhija pravila španjolskog prava glasi:

 1. Ustav.
 2. Međunarodnim ugovorima.
 3. Pravom u užem smislu: Organski zakon, redovno pravo i pravila sa statusom zakona (uključujući Kraljevsku uredbu sa zakonskom snagom i Kraljevskim zakonodavnim dekretom), ali s različitim postupcima i područjima primjene.
 4. Pravila koja donosi izvršna vlast s vlastitom hijerarhijom, ovisno o tijelu koje ih je donijelo (Kraljevski dekret, Ministarska odluka itd.).

Osim toga, načelo nadležnosti utvrđuje se u skladu s pravilima koja proizlaze iz autonomnih zajednica kroz njihove vlastite parlamente (regionalni dekret, regionalni poreci itd.).

Suci i sudovi ne primjenjuju propise ili druge odredbe protivne Ustavu, Zakonu ili načelu hijerarhije normi.

Institucionalni okvir

Institucije odgovorne za donošenje pravnih propisa.

Institucionalni okvir u Španjolskoj temelji se na načelu diobe vlasti koje dodjeljuje zakonodavne ovlasti Cortes Generales (Parlament) i zakonodavnim skupštinama autonomnih zajednica.

Vlada, kako država tako i svaka autonomna zajednica, ima ovlast izvršavati izvršne ovlasti, uključujući regulatornu ovlast i ponekad zakonodavne ovlasti izaslanstva Cortes Generales.

Lokalna tijela vlasti nisu dobila zakonodavnu ovlast, već se reguliraju prvenstveno na temelju općinskih pravilnika.

Zakonodavna inicijativa odgovornost je vlade, Kongresa i Senata, skupština autonomnih zajednica te, u određenim slučajevima, građanske inicijative.

Postupak odlučivanja

Međunarodni ugovori: postoje tri homologacijska mehanizma ovisno o tome koji je tip predmeta obuhvaćen Ugovorom.

 • Kao prvo, sklapanje Ugovora kojim se organizaciji ili međunarodnoj instituciji dodjeljuje izvršavanje ovlasti koje proizlaze iz Ustava odobrava se organskim zakonom.
 • Kao drugo, vlada može dati suglasnost države da bude obvezana ugovorima ili konvencijama uz prethodnu suglasnost Cortes Generales u sljedećim slučajevima: Ugovore političke prirode, sporazume ili konvencije vojne prirode, ugovore ili konvencije koji utječu na teritorijalnu cjelovitost države ili na temeljna prava i obveze utvrđene u glavi 1. ugovora ili konvencija koje uključuju financijske obveze za državnu riznicu, ugovore ili konvencije o izmjeni ili stavljanju izvan snage bilo kojeg zakona ili za koje su potrebne zakonodavne mjere za njihovu provedbu.
 • Naposljetku, u drugim područjima bit će potrebno odmah obavijestiti Kongres i Senat.

Nakon što međunarodni ugovori budu valjano zaključeni, nakon što su službeno objavljeni u Španjolskoj, bit će dio nacionalnog pravnog sustava. Njezine se odredbe mogu staviti izvan snage, izmijeniti ili suspendirati samo u obliku predviđenom Ugovorima ili u skladu s općim pravilima međunarodnog prava. Za otkazivanje Ugovora i međunarodnih konvencija koristi se isti postupak koji je predviđen za odobrenje Ugovora i međunarodnih konvencija.

Pravo:

Nacrte zakona odobrava Vijeće ministara koje ih dostavlja Kongresu, uz obrazloženje i okolnosti u pozadini njihove odluke.

U slučaju autonomnih zajednica nacrt zakona odobrava odgovarajuće Upravno vijeće te se, u biti, primjenjuje na Zakonodavnu skupštinu autonomne zajednice.

U redovnom ili organskom računu koji je donio Kongres zastupnika, odobrio Kongres zastupnika odmah će se uzeti u obzir predsjednik Senata, koji će ga podnijeti Senatu. Senat može u roku od dva mjeseca od dana primitka teksta pozvati na njegov veto ili na njegovu izmjenu. Veto se usvaja apsolutnom većinom.

Projekt se ne može podnijeti kralju za kaznene postupke bez da je Kongres ratificirao apsolutnu većinu u slučaju veta, na izvorni tekst, ili običnu većinu, dva mjeseca nakon dana upućivanja ili na odluku o izmjenama, prihvaćajući ih ili ne običnom većinom. Rok od dva mjeseca unutar kojeg Senat blokira ili mijenja nacrt, smanjuje se na 20 kalendarskih dana u projektima koje vlada ili Kongres zastupnika proglasi hitnom.

Zakone koje donese Parlament proglašava kralj u roku od 15 dana te se objavljuju odmah i odmah objavljuje.

 • Organski zakon: Za donošenje, izmjenu ili stavljanje izvan snage ekoloških zakona bit će potrebna apsolutna većina Kongresa, u konačnom glasovanju o cijelom projektu.

Uredba: Uredbe moraju biti sastavljene na sljedeći način:

 • Pokretanje obavlja nadležni upravljački centar sastavljanjem odgovarajućeg nacrta, uz izvješće o potrebi i prikladnosti projekta, kao i ekonomsko izvješće s predviđenim troškovima projekta.
 • Osim obveznih izvješća, mišljenja i ovjere potrebna su sva ispitivanja i savjetovanja koja se smatraju prikladnima za osiguravanje točnosti i zakonitosti teksta tijekom cijelog postupka proizvodnje. U svakom slučaju, uz uredbe se mora priložiti izvješće o učinku mjera koje se u njemu navode.
 • Ako odredba utječe na prava građana i legitimne interese građana, mora se saslušati, u razumnom roku, a najmanje 15 radnih dana. Slično tomu i kad god priroda jamstva zahtijeva, tekst se javnosti predstavlja za informaciju tijekom navedenog razdoblja.
 • U svim slučajevima nacrt uredbe mora prijaviti tehnički glavni tajnik, bez obzira na mišljenje Državnog vijeća u slučajevima kada je to propisano zakonom.
 • Potrebno je prethodno izvješće opće države ako regulatorno pravilo može utjecati na podjelu ovlasti između države i autonomnih zajednica.
 • Za stupanje na snagu propisa koje je donijela Vlada potrebno je u cijelosti objaviti u Službenom listu.

Baze podataka o zakonodavstvu

Službeni državni glasnik sadržava bazu podataka koja sadrži cjelokupno zakonodavstvo objavljeno od 1960.: Poveznica se otvara u novom prozoruIbelex.

Pristup bazama podataka besplatan?

Pristup toj bazi besplatan je.

Kratak opis sadržaja

Publikacije objavljene od 1960. mogu se pronaći na internetskim stranicama Službenog lista.

Ima pretraživač za zakonodavstvo i oglase, kao i ustavne baze podataka sudske prakse od 1980., Pravna služba države (izvješća i mišljenja od 1997.) i Državno vijeće. Pruža i konsolidiranu opciju u obliku verzije koja uključuje velike izmjene pravila.Na kraju nudi usluge zakonodavnih upozorenja, objavljene obavijesti i upite o informacijama i dokumentaciji.

Povezane poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruIberlex/baza podataka u španjolskom zakonodavstvu


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 23/10/2019