Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Spanja

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema legali Spanjola u ħarsa ġenerali lejn is-sistema legali Spanjola.


Sorsi tas-sistema legali Spanjola

Is-sorsi tal-liġi Spanjola huma definiti fl-Artikolu 1 tal-Kodiċi Ċivili:

 1. Is-sorsi tas-sistema legali Spanjola huma l-liġi, il-konswetudni u l-prinċipji ġenerali tal-liġi.
 2. Dispożizzjonijiet li jikkontradixxu dispożizzjoni ta’ livell ogħla ma għandhomx ikunu validi.
 3. Il-konswetudni tapplika biss fin-nuqqas ta’ liġi applikabbli, sakemm ma tkunx kontra l-moralità jew l-ordni pubbliku u tiġi ppruvata.
 4. Prattika legali li ma tkunx biss interpretazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ intenzjoni għandha titqies bħala użanza.
 5. Il-prinċipji ġenerali tal-liġi għandhom japplikaw fin-nuqqas ta’ liġi jew użanza, mingħajr preġudizzju għan-natura legali tagħhom.
 6. Ir-regoli legali li jinsabu fi trattati internazzjonali ma għandhomx jiġu applikati direttament fi Spanja sakemm dawn ikunu saru parti mil-liġi nazzjonali permezz ta’ pubblikazzjoni sħiħa fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat.
 7. Il-każistika se tissupplimenta l-ordni legali bid-duttrina li l-Qorti Suprema konsistentement tistabbilixxi fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi, il-prinċipji doganali u ġenerali tal-liġi.
 8. L-imħallfin u l-qrati, li huma soġġetti biss għall-Kostituzzjoni u għall-istat tad-dritt, għandhom dmir imperattiv li jsolvu każijiet quddiemhom, skont is-sistema stabbilita ta’ sorsi.”

Tipi ta’ regoli

Kostituzzjoni: Il-liġi suprema tal-Istat, li għaliha huma soġġetti l-awtoritajiet pubbliċi u ċ-ċittadini kollha. Kull dispożizzjoni jew att li jmur kontra l-Kostituzzjoni huwa invalidu. Hija strutturata f’żewġ partijiet distinti fir-rigward tal-kontenut tagħha: il-parti dogmatika; u (b) il-parti organika.

Trattati internazzjonali: ftehim bil-miktub konkluż bejn ċerti persuni rregolati mid-dritt internazzjonali u rregolat minn dik il-liġi, li jista’ jikkonsisti fi strument legali wieħed jew iktar relatati, li l-isem tagħhom huwa irrilevanti. Trattati internazzjonali konklużi b’mod validu, ladarba jkunu ġew ippubblikati formalment fi Spanja, jagħmlu parti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Statuti ta’ Awtonomija: Ir-regola istituzzjonali bażika Spanjola ta’ Komunità Awtonoma, rikonoxxuta mill-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 u approvata mil-Liġi Organika. Jinkludi tal-anqas l-isem tal-Komunità, id-delineazzjoni territorjali, l-isem, l-organizzazzjoni u s-sede tal-istituzzjonijiet awtonomi u s-setgħat assunti. L-istatuti ta’ Awtonomija mhumiex l-espressjoni tas-sovranità jew tal-Kostituzzjoni, peress li ma jirriżultawx minn setgħa kostituzzjonali oriġinali (li ma kellhiex it-territorji li twaqqfu fil-Komunitajiet Awtonomi), iżda għandhom jiġu rikonoxxuti mill-Istat mingħajr ma jkun hemm ebda possibilità ta’ oppożizzjoni għall-prinċipju ta’ awtonomija.

 • Liġi: hemm diversi tipi ta’ liġijiet.
 • Il-liġi Organika: dawk relatati ma’ l-iżvilupp ta’ drittijiet fundamentali u libertajiet pubbliċi, dawk adottati mill-Istatut ta’ Awtonomija u r-reġim ġenerali u elettorali stabbilit fil-Kostituzzjoni.
 • Il-liġi ordinarja. Dawk li jirregolaw kwistjonijiet li mhumiex soġġetti għal-liġi organika.
 • Digriet leġiżlattiv: huma jinvolvu delega mill-Cortes Generales fil-Gvern tas-setgħa li jiġu stabbiliti regoli dwar l-istatus ta’ liġi dwar kwistjonijiet speċifiċi.
 • Il-liġi Digriet-liġi: dispożizzjonijiet leġislattivi provviżorji maħruġa mill-Gvern f’każijiet ta’ ħtieġa straordinarja u urġenti u ma jistgħux jaffettwaw il-liġi ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Istat bażiku, id-drittijiet, id-dmirijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini rregolati mit-Titolu I tal-Kostituzzjoni, ir-reġim tal-komunitajiet awtonomi, jew id-dritt elettorali ġenerali. Dawn għandhom jiġu diskussi minnufih u jittieħed vot fuqhom mill-Kungress tad-Deputati fi żmien 30 jum wara li jiġi promulgat.
 • Ir-Regolament: ir-regola ġenerali tal-liġi maħruġa mill-fergħa eżekuttiva. Il-klassifikazzjoni tiegħu fl-ordni ġerarkika hija immedjatament taħt il-liġi, u normalment jiżviluppaha.
 • Dwana: hija definita bħala “s-sett ta’ regoli li jirriżultaw mir-ripetizzjoni ta’ ftit jew wisq avvenimenti kostanti ta’ atti uniformi”. Sabiex id-drawwa tirrappreżenta testment kollettiv u spontanju, għandha tkun kostanti, kostanti, uniformi u dewwiema.
 • Prinċipji ġenerali tal-liġi: dawk id-dikjarazzjonijiet normattivi ġenerali li, mingħajr ma ġew inkorporati fis-sistema legali permezz ta’ proċeduri formali, għandhom jinftiehmu li jagħmlu parti minnha, minħabba li jservu bħala bażi għal klawżoli oħrajn tal-liġi jew għaliex huma stabbiliti b’mod astratt il-kontenut ta’ grupp minnhom. Dawn iservu biex jintegraw il-lakuni legali jew biex jinterpretaw ir-regoli tal-liġi.
 • Każistika: jirriżulta minn żewġ sentenzi li jinterpretaw regola tal-istess tip, maħruġa mit-Tribunal Supremo (il-Qorti Suprema) u, fil-każ ta’ ċerti kwistjonijiet ta’ kompetenza limitati għall-Komunità Awtonoma, il-Qrati Superjuri tal-Komunità Awtonoma kkonċernata. Jekk imħallef jew qorti jitilqu mid-duttrina stabbilita mill-Qorti Suprema, is-sentenza ma tkunx awtomatikament invalidata iżda sservi bħala aggravju. Madankollu, kemm il-Qorti Suprema kif ukoll il-Qorti Għolja tal-Ġustizzja kkonċernati jistgħu, fuq bażi raġunata, jitilqu fi kwalunkwe żmien mill-ġurisprudenza stabbilita tiegħu billi joħolqu ġurisprudenza ġdida.

Ġerarkija ta’ standards

L-Artikolu 1(2) tal-Kodiċi Ċivili Spanjol jipprovdi li dispożizzjonijiet li jmorru kontra dispożizzjonijiet ta’ livell ogħla huma invalidi.] Dan ifisser li, neċessarjament, għandha tiġi stabbilita ġerarkija ta’ regoli u, għal dak il-għan, il-Kostituzzjoni Spanjola tirregola l-interrelazzjoni bejn ir-regoli differenti u r-relazzjoni tagħhom ta’ ġerarkija u kompetenza.

Skont l-istess prinċipju, il-ġerarkija tar-regoli fid-dritt Spanjol hija kif ġej:

 1. Il-Kostituzzjoni.
 2. Ftehimiet internazzjonali.
 3. Il-liġi fis-sens strett: Il-liġi Organika, il-liġi ordinarja u r-regoli bl-istatus ta’ liġi (inkluż id-Digriet Liġi Rjali u d-Digriet Leġiżlattiv Irjali), iżda bi proċeduri u oqsma ta’ applikazzjoni differenti.
 4. Ir-regoli maħruġa mill-eżekuttiv fil-ġerarkija tiegħu stess skont il-korp li ppromulga huma (Digriet Irjali, Ordni Ministerjali, eċċ.).

Barra minn hekk, il-prinċipju ta’ kompetenza huwa stabbilit fir-rigward tar-regoli li joħorġu mill-komunitajiet awtonomi permezz tal-parlamenti tagħhom stess (Digriet Reġjonali, Ordnijiet Reġjonali, eċċ.).

L-imħallfin u l-qrati m’għandhomx japplikaw ir-regolamenti jew xi dispożizzjonijiet oħra kuntrarji għall-Kostituzzjoni, għall-Att jew għall-prinċipju tal-ġerarkija tan-normi.

Il-qafas istituzzjonali

Istituzzjonijiet responsabbli għall-adozzjoni ta’ regoli legali.

Il-qafas istituzzjonali fi Spanja huwa bbażat fuq il-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat li jikkonferixxu setgħat leġiżlattivi fuq il-Cortes generales (il-Parlament) u l-Assemblej Leġiżlattivi tal-Komunitajiet Awtonomi.

Il-Gvern, kemm l-Istat kif ukoll kull wieħed mill-komunitajiet awtonomi, għandu s-setgħa li jeżerċita setgħa eżekuttiva, inkluż il-poter regolatorju u xi drabi jeżerċita setgħa leġiżlattiva permezz tad-delega tal-Cortes Generales.

L-awtoritajiet lokali ma ngħatawx setgħa leġiżlattiva iżda huma rregolati primarjament permezz ta’ ordinanzi muniċipali.

L-inizjattiva leġiżlattiva hija r-responsabbiltà tal-gvern, tal-Kungress u tas-Senat, tal-Assemblej tal-Komunitajiet Awtonomi u f’ċerti każijiet l-inizjattiva popolari.

Proċess deċiżjonali

Trattati internazzjonali: hemm tliet mekkaniżmi ta’ approvazzjoni skont liema tip ta’ suġġett huwa kopert mit-Trattat.

 • L-ewwel nett, il-konklużjoni tat-Trattati li tagħti lil organizzazzjoni jew istituzzjoni internazzjonali l-eżerċizzju ta’ setgħat li jirriżultaw mill-Kostituzzjoni għandha tkun awtorizzata permezz ta’ Liġi Organika.
 • It-tieni nett, il-gvern jista’ jipprovdi l-kunsens tal-Istat li jkun marbut bi trattati jew konvenzjonijiet bil-kunsens minn qabel tal-Cortes Generales, fil-każijiet li ġejjin: Trattati ta’ natura politika, trattati jew konvenzjonijiet ta’ natura militari, trattati jew konvenzjonijiet li jaffettwaw l-integrità territorjali tal-Istat jew id-drittijiet u l-obbligi fundamentali stabbiliti fit-Titolu 1, it-Trattati jew il-Konvenzjonijiet li jinvolvu obbligi finanzjarji min-naħa tat-Teżor, it-Trattati jew il-Konvenzjonijiet li jinvolvu l-emendar jew it-tħassir ta’ kwalunkwe liġi jew li jeħtieġu miżuri leġiżlattivi biex jimplimentawhom.
 • Fl-aħħar nett, f’oqsma oħra l-Kungress biss u s-Senat biss se jkollhom jiġu infurmati minnufih.

Ladarba t-trattati internazzjonali ġew konklużi b’mod validu, ladarba jkunu ġew ippubblikati formalment fi Spanja, dawn se jiffurmaw parti mis-sistema legali nazzjonali. Id-dispożizzjonijiet tagħha jistgħu jitħassru, jiġu emendati jew sospiżi biss fil-forma prevista mit-Trattati stess jew skont ir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali. L-istess proċedura prevista għall-approvazzjoni tat-Trattati u l-konvenzjonijiet internazzjonali għandha tintuża għad-denunzja tat-Trattati u l-konvenzjonijiet internazzjonali.

Liġi:

L-abbozzi ta’ liġijiet għandhom jiġu approvati mill-Kunsill tal-Ministri, li għandhom jippreżentawhom lill-Kungress, flimkien ma’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet u l-isfond tad-deċiżjoni tagħhom.

Fil-każ tal-Komunitajiet Awtonomi, l-abbozz ta’ liġi għandu jkun approvat mill-Kunsill Governattiv rispettiv u soġġett, f’termini ta’ fatti, għall-Assemblea Leġiżlattiva tal-Komunità Awtonoma kkonċernata.

Liġi ordinarja jew organika approvata mill-Kungress tad-Deputati, approvata mill-Kungress tad-Deputati, se tqis immedjatament il-President tas-Senat, li se jressaqha quddiem is-Senat. Is-Senat jista’, fi żmien xahrejn mid-data ta’ meta jirċievi t-test, jinvoka l-veto tiegħu jew jintroduċi emendi għalih. Il-veto għandu jiġi adottat b’maġġoranza assoluta.

Il-proġett ma jistax jitressaq quddiem ir-Re għal proċedimenti ta’ penali mingħajr ma l-Kungress ikun irratifika b’maġġoranza assoluta, fil-każ ta’ veto, it-test oriġinali, jew maġġoranza sempliċi, xahrejn wara d-data ta’ riferiment, jew deċiżjoni dwar emendi, jekk jaċċettahom jew le b’maġġoranza sempliċi. It-terminu ta’ xahrejn li fih is-Senat għandu jimblokka jew jemenda l-abbozz għandu jitnaqqas għal 20-il jum kalendarju fi proġetti ddikjarati urġenti mill-Gvern jew mill-Kungress tad-Deputati.

Il-liġijiet adottati mill-Parlament għandhom jiġu ppromulgati mir-Re fi żmien 15 jum u għandhom jiġu promulgati minnufih u immedjatament ippubblikati.

 • Il-liġi Organika: L-adozzjoni, l-emenda jew ir-revoka tal-liġijiet organiċi ser jeħtieġu maġġoranza assoluta tal-Kungress, f’votazzjoni finali dwar il-proġett kollu.

Ir-Regolament: Ir-regolamenti għandhom jitfasslu kif ġej:

 • Il-bidu għandu jitwettaq miċ-ċentru ta’ ġestjoni rilevanti billi jitfassal l-abbozz korrispondenti, flimkien ma’ rapport dwar il-ħtieġa u l-adegwatezza tal-proġett, kif ukoll rapport ekonomiku li jkun fih l-ispiża stmata tal-proġett.
 • Minbarra r-rapporti obbligatorji, l-opinjonijiet u l-approvazzjonijiet obbligatorji meħtieġa, l-istudji u l-konsultazzjonijiet kollha meqjusa adattati biex jiżguraw il-korrettezza u l-legalità tat-test għandhom jinġabru tul il-proċess kollu tal-produzzjoni. Fi kwalunkwe każ, ir-regolamenti għandhom ikunu akkumpanjati minn rapport dwar l-impatt fuq is-sessi tal-miżuri stabbiliti fih.
 • Fejn id-dispożizzjoni taffettwa d-drittijiet taċ-ċittadini u l-interessi leġittimi, dawn għandhom jinstemgħu, għal perijodu raġonevoli ta’ żmien u mhux inqas minn 15 ijiem ta’ xogħol. Bl-istess mod, u kull meta n-natura tad-dispożizzjoni teħtieġ dan, it-test għandu jkun ippreżentat lill-pubbliku għall-informazzjoni matul il-perjodu indikat.
 • Fil-każijiet kollha, l-abbozz ta’ regolamenti għandu jiġi nnotifikat mis-Segretarju Ġenerali Tekniku, minkejja l-opinjoni tal-Kunsill tal-Istat fil-każijiet fejn dan ikun mitlub mil-liġi.
 • Rapport minn qabel ta’ gvern ġenerali ser ikun meħtieġ fejn ir-regola regolatorja tista’ taffettwa d-diviżjoni tas-setgħat bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi.
 • Id-dħul fis-seħħ ta’ regolamenti adottati mill-Gvern jeħtieġ pubblikazzjoni sħiħa fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat.

Bażijiet tad-dejta tal-leġiżlazzjoni

Il-Gazzetta Uffiċjali ta’ l-Istat tinkludi database li fiha l-leġiżlazzjoni kollha ppubblikata mill-1960: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIberlex.

L-aċċess għall-bażijiet tad-dejta huwa bla ħlas?

L-aċċess għal din il-bażi ta’ data huwa b’xejn.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Il-pubblikazzjonijiet ippubblikati mill-1960 jistgħu jinstabu fuq is-sit web tal-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat.

Hija għandha magna tat-tiftix għal leġiżlazzjoni u għal reklami, kif ukoll bażijiet ta’ data tal-każistika kostituzzjonali mill-1980, is-Servizz Legali tal-Istat (rapporti u opinjonijiet mill-1997) u l-Kunsill tal-Istat. Tipprovdi wkoll l-għażla tal-verżjoni konsolidata, li tinkorpora bidliet kbar fir-regoli.Fl-aħħar nett, hija toffri servizzi ta’ twissijiet leġiżlattivi, avviżi ppubblikati u mistoqsijiet dwar informazzjoni u dokumentazzjoni.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIberlex/database dwar il-leġiżlazzjoni Spanjola


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2019