Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Medlemsstaternas lagstiftning - Spanien

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?

Här hittar du information om det spanska rättssystemet och en översikt över det spanska rättssystemet.


Rättskällor i det spanska rättssystemet

De spanska rättskällorna definieras i artikel 1 i civillagen:

 1. De spanska rättssystemens källor är lag, sedvana och allmänna rättsprinciper.
 2. Bestämmelser som strider mot en högre bestämmelse ska inte vara giltiga.
 3. Sedvana tillämpas endast i avsaknad av tillämplig lag, förutsatt att den inte strider mot moral eller allmän ordning och är bevisad.
 4. En juridisk praxis som inte bara är en tolkning av en avsiktsförklaring ska anses vara sedvänja.
 5. De allmänna rättsprinciperna ska tillämpas i avsaknad av lag eller sedvänja, utan att det påverkar deras rättsliga karaktär.
 6. De rättsliga bestämmelserna i internationella fördrag ska inte tillämpas direkt i Spanien förrän de har blivit en del av den nationella lagstiftningen genom att de offentliggörs i sin helhet i den officiella tidningen.
 7. Rättspraxis kommer att komplettera den rättsliga ordningen med den doktrin som Supreme Court konsekvent stakar ut vid tolkningen och tillämpningen av lag, sedvana och allmänna rättsprinciper.
 8. Domare och domstolar, som endast omfattas av konstitutionen och rättsstatsprincipen, är skyldiga att lösa ärenden som anhängiggörs vid dem, i enlighet med det etablerade systemet med strålkällor. ”

Typer av regler

Konstitutionen: Statens högsta lag, som alla offentliga myndigheter och medborgare omfattas av. Alla bestämmelser eller akter som strider mot konstitutionen är ogiltiga. Den är uppdelad i två olika delar med avseende på dess innehåll: den dogmatiska delen, och b) den ekologiska delen.

Internationella fördrag: ett skriftligt avtal som ingåtts mellan vissa personer som lyder under internationell rätt och som lyder under internationell rätt och som kan bestå av ett eller flera därtill hörande rättsakter, vars namn saknar betydelse. Internationella fördrag ingås med giltig verkan, efter det att de formellt har offentliggjorts i Spanien, som en del av den nationella lagstiftningen.

Autonomistadgarna: Den spanska grundläggande institutionella regeln i en autonom region, erkänd enligt den spanska konstitutionen från 1978 och godkänd genom grundlagen. Den innehåller åtminstone gemenskapens namn, den territoriella avgränsningen, de självständiga institutionernas namn, organisation och säte samt de befogenheter som antas. Autonomistadgarna är inte ett uttryck för suveränitet eller en konstitution, eftersom de inte härrör från en ursprunglig konstitutionell befogenhet (som saknade de territorier som upprättades i de autonoma regionerna), utan måste erkännas av staten utan att på något sätt kunna motsätta sig principen om autonomi.

 • Juridik: det finns flera typer av lagar.
 • Grundlag: frågor som rör utvecklingen av de grundläggande rättigheterna och de allmänna friheterna, de som antagits genom stadgarna och den allmänna ordning och det valsystem som fastställs i konstitutionen.
 • Allmän lagstiftning. De som reglerar frågor som inte omfattas av grundlagen.
 • Lagstiftningsdekret: de inbegriper delegering från Cortes Generales i regeringen med befogenhet att fastställa regler med status som lag i särskilda frågor.
 • Lagdekret: provisoriska rättsliga bestämmelser som utfärdas av regeringen i fall av extraordinära och brådskande behov och som inte får påverka de grundläggande statliga institutionernas lagstiftning, de rättigheter, skyldigheter och friheter som regleras i avdelning I i konstitutionen, de autonoma regionernas system eller den allmänna rösträtten. De måste omedelbart diskuteras och gå till omröstning i sin helhet av deputeradekammaren inom 30 dagar efter det att den har kungjorts.
 • Förordning: allmän rättsregel utfärdad av den verkställande makten. Hans ställning i hierarkisk ordning ligger omedelbart nedanför lagen och utvecklar vanligtvis den.
 • Sedvana: det definieras som ”den uppsättning regler som följer av upprepande av mer eller mindre konstanta händelser i enhetliga rättsakter”. För att tullen ska kunna vara kollektiv och spontan bör den vara konstant, konstant, enhetlig och varaktig.
 • Allmänna rättsprinciper: dessa allmänna normativa uttalanden, som utan att ha införlivats med rättsordningen genom formella förfaranden, ska förstås som en del av det, eftersom de tjänar som grund för andra bestämmelser i lagen eller på ett abstrakt sätt anger innehållet i en grupp av dem. De syftar till att integrera luckor i lagstiftningen eller att tolka rättsregler.
 • Rättspraxis: det följer av två domar som tolkar en bestämmelse av samma slag, vilken har meddelats av Tribunal Supremo (Högsta domstolen) och, när det gäller vissa behörighetsfrågor som är begränsade till den autonoma regionen, de högsta domstolarna i den autonoma regionen. Om en domare eller domstol avviker från den doktrin som fastställts av Högsta domstolen, är domen inte automatiskt ogiltig utan tjänar som grund för överklagandet. Både Supreme Court och High Court of Justice (Överdomstolen i brottmål) kan emellertid efter en motiverad bedömning när som helst avvika från sin fasta rättspraxis genom att skapa ny rättspraxis.

Normhierarki

I artikel 1.2 i den spanska civillagen föreskrivs att bestämmelser som strider mot andra bestämmelser av högre rang är ogiltiga.] Detta innebär att det är nödvändigt att fastställa en normhierarki och att i detta syfte reglera det inbördes förhållandet mellan de olika reglerna och deras inbördes hierarki och behörighet.

Enligt samma sak är normhierarkin i spansk rätt följande:

 1. Konstitutionen.
 2. Internationella avtal.
 3. Lagen i egentlig mening: Grundlag, allmän lag och regler med rättslig status (inklusive det kungliga lagdekretet och det kungliga lagdekretet), men med olika förfaranden och tillämpningsområden.
 4. Regler som utfärdas av den verkställande makten med en egen hierarki beroende på vilket organ som har antagit dem (kungligt dekret, ministerbeslut osv.).

Utöver detta fastställs en ansvarsprincip avseende de bestämmelser som härrör från de autonoma regionerna genom deras egna parlament (regionsförordning, regionala förordningar osv.).

Domarna och domstolarna ska inte tillämpa vare sig förordningarna eller någon annan bestämmelse som strider mot författningen, lagen eller principen om normhierarki.

Institutionell ram

Institutioner med ansvar för att anta rättsregler.

Den institutionella ramen i Spanien bygger på principen om maktdelning som ger lagstiftande befogenheter (parlamentet) och de autonoma regionernas lagstiftande församlingar.

Regeringen, både staten och var och en av de autonoma regionerna, har befogenhet att utöva den verkställande makt, inbegripet normgivningskompetens, och utövar ibland lagstiftande makt genom delegering från Cortes Generales.

Lokala myndigheter har inte tilldelats lagstiftande befogenheter, utan regleras i första hand genom kommunala förordningar.

Det är regeringen, kongressen och senaten som ansvarar för lagstiftningsinitiativet, de autonoma regionernas församlingar och i vissa fall det folkliga initiativet.

Beslutsprocessen

Internationella fördrag: det finns tre godkännandemekanismer beroende på vilken typ av ämne som omfattas av fördraget.

 • För det första ska ingåendet av fördragen som ger en organisation eller ett internationellt institut utöva de befogenheter som följer av konstitutionen genom en lag om ekologisk produktion.
 • För det andra kan regeringen ge tillstånd till staten att vara bunden av fördrag eller konventioner med föregående samtycke från Cortes Generales, i följande fall: Fördrag av politisk natur, fördrag eller konventioner av militär karaktär, fördrag eller konventioner som påverkar statens territoriella integritet eller de grundläggande rättigheter och skyldigheter som anges i avdelning 1, Fördrag och konventioner som medför finansiella skyldigheter för den del av statsapparaten, de fördrag eller konventioner som medför finansiella skyldigheter för den del av statsapparaten, eller fördrag eller konventioner som innebär ändring eller upphävande av någon lag eller som kräver lagstiftningsåtgärder för att genomföra dessa fördrag eller konventioner.
 • Slutligen måste kongressen och senaten omedelbart informeras på andra områden.

När de internationella fördragen väl har ingåtts, så snart de har offentliggjorts i Spanien, kommer de att ingå i det nationella rättssystemet. Dess bestämmelser får upphävas, ändras eller upphävas endast på det sätt som föreskrivs i fördragen eller i enlighet med de allmänna bestämmelserna i internationell rätt. Samma förfarande som det som föreskrivs för godkännande av fördragen och internationella konventioner ska användas för uppsägning av fördragen och internationella konventioner.

Juridik:

Lagförslagen ska godkännas av ministerrådet, som ska överlämna dem till kongressen tillsammans med en motivering och bakgrunden till beslutet.

När det gäller de autonoma regionerna ska lagförslaget godkännas av respektive styrelse och i praktiken underställas den lagstiftande församlingen i den autonoma regionen i fråga.

Ett vanligt eller organiskt lagförslag som antagits av deputeradekammaren, och som godkänts av deputeradekammaren, kommer omedelbart att ta hänsyn till senatens ordförande, som kommer att lägga fram det för senaten. Senaten kan inom två månader från dagen för mottagande av texten åberopa sitt veto eller lägga fram ändringsförslag till den. Vetorätten ska antas med absolut majoritet.

Projektet får inte läggas fram för Konungen utan att kongressen med absolut majoritet, när det gäller veto, har ratificerat den ursprungliga texten, eller med enkel majoritet, två månader efter dagen för hänskjutandet, eller genom att besluta om ändringar, godta dem eller inte med enkel majoritet. Den tidsfrist på två månader inom vilken senaten ska blockera eller ändra förslaget ska minskas till 20 kalenderdagar i projekt som regeringen eller deputeradekammaren anser vara brådskande.

De lagar som antas av parlamentet ska offentliggöras av kungen inom 15 dagar och offentliggöras omedelbart och omedelbart.

 • Grundlag: Antagande, ändring eller upphävande av den organiska lagstiftningen kommer att kräva en absolut majoritet av kongressen, i en slutlig omröstning om hela projektet.

Förordning: Förordningar ska utformas enligt följande:

 • Initieringen ska utföras av den relevanta ledningen genom utarbetande av motsvarande förslag, åtföljd av en rapport om projektets behov och lämplighet, samt en ekonomisk rapport som innehåller den beräknade kostnaden för projektet.
 • Utöver de obligatoriska rapporter, yttranden och behörighetstillägg som krävs ska alla studier och samråd som bedöms lämpliga för att säkerställa att texten är korrekta och lagenliga samlas in under hela produktionsprocessen. I vilket fall som helst måste förordningarna åtföljas av en rapport om effekterna på jämställdheten av de åtgärder som anges i förordningen.
 • Om bestämmelsen påverkar medborgarnas rättigheter och berättigade intressen ska de höras under en rimlig tidsperiod och minst 15 arbetsdagar. På samma sätt, och när bestämmelsen motiverar det, ska texten läggas fram för allmänheten för kännedom under den angivna perioden.
 • I samtliga fall måste förslag till förordningar anmälas av den tekniska generalsekreteraren, utan hinder av yttrandet från statsrådet i de fall detta krävs enligt lag.
 • Det kommer att krävas en föregående rapport från den offentliga sektorn om regleringsbestämmelsen skulle kunna påverka befogenhetsfördelningen mellan staten och de autonoma regionerna.
 • För att förordningar som antagits av regeringen ska träda i kraft krävs det att de offentliggörs i sin helhet i den officiella tidningen.

Databaser över lagstiftning

Den officiella tidningen innehåller en databas som innehåller all lagstiftning som offentliggjorts sedan 1960: Länken öppnas i ett nytt fönsterIberlex.

Tillgången till databaser är kostnadsfri?

Tillgången till denna databas är gratis.

Kort beskrivning av innehållet

De publikationer som publicerats sedan 1960 finns på webbplatsen för den officiella tidningen.

Den har en sökmotor för lagstiftning och reklam, liksom de författningsrättsliga databaserna sedan 1980, den statliga juridiska avdelningen (betänkanden och yttranden sedan 1997) och statsrådet. Den innehåller också en konsoliderad version med omfattande ändringar av reglerna.Slutligen erbjuder den tjänster i form av varningar, offentliggjorda meddelanden och förfrågningar om information och dokumentation.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterIberlex/databas om spansk lagstiftning


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 23/10/2019