Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriigi õigus - Hispaania

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Käesoleval leheküljel jagatakse teavet Hispaania õigussüsteemi ja Hispaania õigussüsteemi kohta.


Hispaania õigussüsteemi allikad

Hispaania õiguse allikad on määratletud tsiviilseadustiku artiklis 1:

 1. Hispaania õigussüsteemi aluseks on seadused, kombed ja õiguse üldpõhimõtted.
 2. Kõrgema nõudeõiguse järguga sätetega vastuolus olevad sätted ei ole kehtivad.
 3. Tava kohaldatakse üksnes juhul, kui puudub kohaldatav õigus, tingimusel et see ei ole vastuolus moraalinormidega ega avaliku korraga.
 4. Tavaks loetakse seadustava, mis ei ole pelgalt kavatsuste deklaratsiooni tõlgendus.
 5. Õiguse või tava puudumisel kohaldatakse õiguse üldpõhimõtteid, ilma et see piiraks nende õiguslikku laadi.
 6. Rahvusvahelistes lepingutes sisalduvaid õigusnorme ei kohaldata Hispaanias otse seni, kuni need saavad osa riigisisesest õigusest, avaldades selle täies mahus ametlikus teatajas.
 7. Kohtupraktika täiendab õiguskorda doktriiniga, mida ülemkohus õiguse, tava ja õiguse üldpõhimõtete tõlgendamisel ja kohaldamisel järjepidevalt kasutab.
 8. Kohtunikud ja kohtud, kelle suhtes kohaldatakse ainult põhiseadust ja õigusriigi põhimõtet, on kehtestatud teabeallikate kohaselt kohustatud lahendama juhtumite lahendamise kohustuse.”

Eeskirjade liigid

Põhiseadus: Riigi kõrgeim õigus, millele kehtivad kõik avaliku sektori asutused ja kodanikud. Põhiseadusega vastuolus olevad mis tahes sätted või tegevus on kehtetud. See koosneb kahest osast, mille sisu on järgmine: dogmaatilist osa ja b) orgaaniline osa.

Rahvusvahelised lepingud: rahvusvahelise õigusega reguleeritud ja nimetatud õigusega reguleeritud teatavate isikute vahel sõlmitud kirjalik leping, mis võib koosneda ühest või mitmest seotud õigusaktist, mille nimi on ebaoluline. Rahvusvahelised lepingud, mis on õiguspäraselt sõlmitud, kui need on ametlikult Hispaanias avaldatud, moodustavad osa riiklikest õigusaktidest.

Autonoomia põhikirjad: Autonoomse piirkonna Hispaania põhiinstitutsiooniline eeskiri, mida on tunnustatud Hispaania 1978. aasta põhiseadusega ja mis on heaks kiidetud mahepõllumajandusseadusega. See sisaldab vähemalt ühenduse nime, territoriaalset piiritlemist ning autonoomsete institutsioonide nime, korraldust ja asukohta ning volitusi. Autonoomne autonoomia ei ole suveräänsuse või põhiseaduse väljendus, sest need ei tulene esmasest põhiseaduslikust võimust (mis ei sisaldanud autonoomsetes piirkondades asutatud territooriume), vaid seda peab tunnustama riik, ilma et see oleks kuidagi vastuolus autonoomia põhimõttega.

 • Õigus: seadusi on mitut liiki.
 • Mahepõllundus: põhiõigused, mis on seotud põhiõiguste ja -vabaduste arendamisega, samuti need, mis on vastu võetud põhiseaduses sätestatud autonoomiastamis- ning üld- ja valimiskorra alusel.
 • Tavaõigusega. Need, mis reguleerivad küsimusi, mille suhtes ei kohaldata orgaanilisi õigusakte.
 • Seadusandlik dekreet: nad kaasavad riigi valitsuse Cortes Generales’i, kes on volitatud kehtestama konkreetseid küsimusi käsitleva seaduse staatust käsitlevaid eeskirju.
 • Dekreet-seadus: ajutised seadusandlikud sätted, mille valitsus on välja andnud erakorralise ja kiireloomulise vajaduse korral ning mis ei või mõjutada põhiliste riigiasutuste õigust, põhiseaduse I jaotisega reguleeritavate kodanike õigusi, kohustusi ja vabadusi, autonoomsete piirkondade korda või üldist valimisõigust. Hispaania Saadikute Kongress peab neid viivitamatult arutama ja nende üle hääletama 30 päeva jooksul pärast selle väljakuulutamist.
 • Määrus: täidesaatva võimu poolt välja antud üldreegel. Tema positsioon hierarhilises järjestuses on vahetult seaduse ees ja seda tavaliselt arendatakse.
 • Toll: seda määratletakse kui „ühtsete õigusaktide sagedasemate või vähem pidevate sündmuste kordamisest tulenevaid eeskirju”. Selleks et kombeks oleks kollektiivne ja spontaanne, peaks see olema pidev, püsiv, ühetaoline ja püsiv.
 • Õiguse üldpõhimõtted: need üldised normatiivsed avaldused, mille puhul ei ole ametlikku süsteemi lisatud ametlikku menetlust, loetakse selle osaks, sest need on teiste seaduse sätete aluseks või esitatud abstraktselt nende rühma sisu kohta. Nende eesmärk on seaduselünkade integreerimine või õigusnormide tõlgendamine.
 • Kohtupraktika: see on saadud kahest sama liiki tõlgendavast kohtuotsusest, mille on välja andnud Riigikohus Supremo (Riigikohus), ja teatavate pädevusse kuuluvate küsimuste puhul, mis piirnevad autonoomse piirkonnaga, asjaomase autonoomse piirkonna ülemkohtuga. Kui kohtunik või kohus kaldub kõrvale ülemkohtu kehtestatud doktriinist, ei tunnistata seda kohtuotsust automaatselt kehtetuks, vaid see on apellatsioonipõhjus. Samas võivad nii ülemkohus kui ka kõrgema astme kohus igal ajal tugineda väljakujunenud kohtupraktikale, luues uue kohtupraktika.

Standardite hierarhia

Hispaania tsiviilseadustiku artikli 1 lõikes 2 on sätestatud, et sätted, mis on vastuolus teiste kõrgemal kohal olevate sätetega, on kehtetud.] See tähendab, et tingimata tuleb kehtestada eeskirjade hierarhia ning selleks reguleeritakse Hispaania põhiseadusega erinevate eeskirjade ning nende hierarhia ja pädevuse suhte omavahelisi seoseid.

Samas on Hispaania õiguses sätestatud eeskirjade hierarhia järgmine:

 1. Põhiseadus.
 2. Rahvusvahelised lepingud.
 3. Õigus kitsas tähenduses: Seadus, tavapärane õigus ja seaduse (sealhulgas kuningliku dekreet-seaduse ja kuningliku seadusandliku dekreedi) õiguslik seisund, aga ka erinevad menetlused ja kohaldamisala.
 4. Reeglid, mille on välja andnud täidesaatva võimu hierarhia, sõltuvalt jõustatavast organist (kuninga dekreet, ministri käskkiri jne).

Lisaks on kehtestatud pädevuspõhimõte seoses autonoomsete piirkondade eeskirjadega nende endi parlamentide kaudu (piirkondlik dekreet, piirkondlikud määrused jne).

Kohtunikud ja kohtud ei kohalda määrusi ega muid põhiseadusega vastuolus olevaid sätteid ega normide hierarhia põhimõtet.

Institutsiooniline raamistik

Õigusnormide vastuvõtmise eest vastutavad asutused.

Hispaania institutsiooniline raamistik põhineb volituste lahususe põhimõttel, millega antakse seadusandlikud volitused Cortes Generales (Euroopa Parlament) ja autonoomsete piirkondade õigusloomega seotud esindustel.

Valitsusel, nii igal autonoomsel riigil kui ka igal autonoomsel piirkonnal on volitused teostada täidesaatvat võimu, sealhulgas reguleerivat võimu, ning mõnikord on Cortes Generalesi delegatsioonil õigus kasutada seadusandlikku võimu.

Kohalikele omavalitsustele ei ole antud seadusandlikku võimu, kuid neid reguleeritakse peamiselt kohalike määruste abil.

Seadusandliku algatuse eest vastutavad valitsus, kongress ja senat, autonoomsete piirkondade assambleed ning teatavatel juhtudel populaarne algatus.

Otsustamisprotsess

Rahvusvahelised lepingud: sõltuvalt sellest, millist liiki sisu on asutamislepinguga hõlmatud, on olemas kolm heakskiitmise mehhanismi.

 • Esiteks antakse aluslepingute, millega antakse organisatsioonile või rahvusvahelisele institutsioonile hoiule põhiseadusest tulenev pädevus, sõlmimise luba alusseaduse alusel.
 • Teiseks võib valitsus anda riigi nõusoleku, et talle on siduv leping või konventsioon Cortes Generales’i eelneva nõusoleku korral järgmistel juhtudel: Poliitilise iseloomuga lepinguid, lepinguid või sõjalise iseloomuga konventsioone, lepinguid või konventsioone, mis mõjutavad riigi territoriaalset terviklikkust või 1. jaotises sätestatud põhiõigusi ja -kohustusi, lepinguid või konventsioone, millega kaasneb riigikassa, lepingute või konventsioonide rahalisi kohustusi, mis hõlmavad mis tahes seaduse muutmist või kehtetuks tunnistamist või seadusandlike meetmete võtmist nende rakendamiseks.
 • Lisaks tuleb teistes valdkondades viivitamata teatada ainult kongressile ja senatile.

Kui rahvusvahelised lepingud on õiguspäraselt lõpule viidud, moodustavad need pärast nende ametlikku avaldamist Hispaanias siseriikliku õigussüsteemi osa. Selle sätted võidakse kehtetuks tunnistada, neid muuta või need peatada üksnes vormis, mis on sätestatud aluslepingutes, või vastavalt rahvusvahelise õiguse üldreeglitele. Sama menetlust, mis on ette nähtud aluslepingute ja rahvusvaheliste konventsioonide heakskiitmiseks, kasutatakse aluslepingute ja rahvusvaheliste konventsioonide denonsseerimiseks.

Õigus:

Ministrite nõukogu kiidab seaduseelnõud heaks, mis esitab need kongressile koos põhjendustega ja nende otsuse taustaga.

Autonoomsete piirkondade puhul kiidab vastava õigusakti eelnõu heaks EKP nõukogu ja tingimusel et see on asjaomase autonoomse piirkonna seadusandlik kogu.

Saadikutekongressi poolt heaks kiidetud tava- või orgaaniline arve, mille on heaks kiitnud Saadikute Kongress, võetakse viivitamata arvesse senati esimeest, kes esitab selle senatile. Senat võib kahe kuu jooksul pärast teksti kättesaamist algatada oma veto või lisada sellesse oma muudatusettepanekud. Veto võetakse vastu absoluutse häälteenamusega.

Projekti ei või esitada kuningriigile, kui see on ette nähtud sanktsioneerimiseks, ilma et kongress oleks vetoõiguse korral absoluutse häälteenamusega ratifitseerinud esialgset teksti või lihthäälteenamust, kaks kuud pärast esildise tegemise kuupäeva või muudatusettepanekute üle otsustamisel, nende vastuvõtmisel või mitte lihthäälteenamusega. Kahekuuline tähtaeg, mille jooksul senat blokeeritakse või muudetakse, lühendatakse 20 kalendripäevani projektides, mille valitsus või esindajatekoda on kuulutanud kiireloomuliseks.

Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud seadused kuulutab kuningas välja 15 päeva jooksul ja need avaldatakse viivitamata ja need avaldatakse viivitamata.

 • Mahepõllundus: Mahepõllumajanduslike õigusaktide vastuvõtmine, muutmine või kehtetuks tunnistamine nõuab kongressi absoluutset häälteenamust lõpphääletusel kogu projekti üle.

Määrus: Eeskirjad koostatakse järgmiselt:

 • Menetluse algatamist teostab asjaomane juhtimiskeskus vastava eelnõu koostamise teel, millele lisatakse aruanne projekti vajaduse ja asjakohasuse kohta, samuti majandusaruanne, mis sisaldab projekti hinnangulisi kulusid.
 • Lisaks nõutud kohustuslikele aruannetele, arvamustele ja oskusmärgetele tuleb kogu tootmisprotsessi jooksul koguda kõik uuringud ja konsultatsioonid, mida peetakse teksti õigsuse ja õiguspärasuse tagamiseks sobivaks. Igal juhul tuleb määrustega lisada aruanne selles sätestatud meetmete soolise mõju kohta.
 • Kui säte mõjutab kodanike õigusi ja õigustatud huve, kuulatakse nad ära mõistliku aja jooksul ja vähemalt 15 tööpäeva jooksul. Samamoodi ja alati, kui selle laad seda nõuab, esitatakse tekst avalikkusele teabe eesmärgil näidatud perioodi jooksul.
 • Olenemata riiginõukogu arvamusest, kui see on seadusega ette nähtud, peab tehniline peasekretär eeskirjade eelnõu igal juhul teatama.
 • Kui reguleeriv eeskiri võib mõjutada võimu jaotust riigi ja autonoomsete piirkondade vahel, on vaja esitada valitsemissektori eelnev aruanne.
 • Valitsuse poolt vastu võetud määruste jõustumine nõuab täielikku avaldamist ametlikus teatajas.

Õigusaktide andmebaasid

Riigi ametlik väljaanne sisaldab andmebaasi, mis sisaldab kõiki alates 1960. aastast avaldatud õigusakte: Lingil klikates avaneb uus akenIberlex.

Juurdepääs andmebaasidele on tasuta?

Juurdepääs IATEle on tasuta.

Sisu lühikirjeldus

Alates 1960. aastast avaldatud väljaanded on kättesaadavad riigi ametliku väljaande veebisaidil.

Sellel on otsimootor õigusaktide ja reklaami jaoks, samuti konstitutsioonilised kohtupraktika andmebaasid alates 1980. aastast, riiklik õigustalitus (aruanded ja arvamused alates 1997. aastast) ja riiginõukogu. Samuti esitatakse konsolideeritud versiooni valik, mis hõlmab eeskirjade olulisi muudatusi.Lisaks pakub ta õigushoiatuste, avaldatud teadete ning teabe ja dokumentide päringute teenuseid.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenHispaania õigusaktide Iberlex/andmebaas


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/10/2019