Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - Spanja

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar is-sistema legali Spanjola u ħarsa ġenerali lejn is-sistema legali Spanjola.


Sorsi tas-sistema legali Spanjola

Is-sorsi tal-liġi Spanjola huma definiti fl-Artikolu 1 tal-Kodiċi Ċivili:

 1. Is-sorsi tas-sistema legali Spanjola huma l-liġi, il-konswetudni u l-prinċipji ġenerali tal-liġi.
 2. Dispożizzjonijiet li jikkontradixxu dispożizzjoni ta’ livell ogħla ma għandhomx ikunu validi.
 3. Il-konswetudni tapplika biss fin-nuqqas ta’ liġi applikabbli, sakemm ma tkunx kontra l-moralità jew l-ordni pubbliku u tiġi ppruvata.
 4. Prattika legali li ma tkunx biss interpretazzjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ intenzjoni għandha titqies bħala użanza.
 5. Il-prinċipji ġenerali tal-liġi għandhom japplikaw fin-nuqqas ta’ liġi jew użanza, mingħajr preġudizzju għan-natura legali tagħhom.
 6. Ir-regoli legali li jinsabu fi trattati internazzjonali ma għandhomx jiġu applikati direttament fi Spanja sakemm dawn ikunu saru parti mil-liġi nazzjonali permezz ta’ pubblikazzjoni sħiħa fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat.
 7. Il-każistika se tissupplimenta l-ordni legali bid-duttrina li l-Qorti Suprema konsistentement tistabbilixxi fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi, il-prinċipji doganali u ġenerali tal-liġi.
 8. L-imħallfin u l-qrati, li huma soġġetti biss għall-Kostituzzjoni u għall-istat tad-dritt, għandhom dmir imperattiv li jsolvu każijiet quddiemhom, skont is-sistema stabbilita ta’ sorsi.”

Tipi ta’ regoli

Kostituzzjoni: Il-liġi suprema tal-Istat, li għaliha huma soġġetti l-awtoritajiet pubbliċi u ċ-ċittadini kollha. Kull dispożizzjoni jew att li jmur kontra l-Kostituzzjoni huwa invalidu. Hija strutturata f’żewġ partijiet distinti fir-rigward tal-kontenut tagħha: il-parti dogmatika; u (b) il-parti organika.

Trattati internazzjonali: ftehim bil-miktub konkluż bejn ċerti persuni rregolati mid-dritt internazzjonali u rregolat minn dik il-liġi, li jista’ jikkonsisti fi strument legali wieħed jew iktar relatati, li l-isem tagħhom huwa irrilevanti. Trattati internazzjonali konklużi b’mod validu, ladarba jkunu ġew ippubblikati formalment fi Spanja, jagħmlu parti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Statuti ta’ Awtonomija: Ir-regola istituzzjonali bażika Spanjola ta’ Komunità Awtonoma, rikonoxxuta mill-Kostituzzjoni Spanjola tal-1978 u approvata mil-Liġi Organika. Jinkludi tal-anqas l-isem tal-Komunità, id-delineazzjoni territorjali, l-isem, l-organizzazzjoni u s-sede tal-istituzzjonijiet awtonomi u s-setgħat assunti. L-istatuti ta’ Awtonomija mhumiex l-espressjoni tas-sovranità jew tal-Kostituzzjoni, peress li ma jirriżultawx minn setgħa kostituzzjonali oriġinali (li ma kellhiex it-territorji li twaqqfu fil-Komunitajiet Awtonomi), iżda għandhom jiġu rikonoxxuti mill-Istat mingħajr ma jkun hemm ebda possibilità ta’ oppożizzjoni għall-prinċipju ta’ awtonomija.

 • Liġi: hemm diversi tipi ta’ liġijiet.
 • Il-liġi Organika: dawk relatati ma’ l-iżvilupp ta’ drittijiet fundamentali u libertajiet pubbliċi, dawk adottati mill-Istatut ta’ Awtonomija u r-reġim ġenerali u elettorali stabbilit fil-Kostituzzjoni.
 • Il-liġi ordinarja. Dawk li jirregolaw kwistjonijiet li mhumiex soġġetti għal-liġi organika.
 • Digriet leġiżlattiv: huma jinvolvu delega mill-Cortes Generales fil-Gvern tas-setgħa li jiġu stabbiliti regoli dwar l-istatus ta’ liġi dwar kwistjonijiet speċifiċi.
 • Il-liġi Digriet-liġi: dispożizzjonijiet leġislattivi provviżorji maħruġa mill-Gvern f’każijiet ta’ ħtieġa straordinarja u urġenti u ma jistgħux jaffettwaw il-liġi ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Istat bażiku, id-drittijiet, id-dmirijiet u l-libertajiet taċ-ċittadini rregolati mit-Titolu I tal-Kostituzzjoni, ir-reġim tal-komunitajiet awtonomi, jew id-dritt elettorali ġenerali. Dawn għandhom jiġu diskussi minnufih u jittieħed vot fuqhom mill-Kungress tad-Deputati fi żmien 30 jum wara li jiġi promulgat.
 • Ir-Regolament: ir-regola ġenerali tal-liġi maħruġa mill-fergħa eżekuttiva. Il-klassifikazzjoni tiegħu fl-ordni ġerarkika hija immedjatament taħt il-liġi, u normalment jiżviluppaha.
 • Dwana: hija definita bħala “s-sett ta’ regoli li jirriżultaw mir-ripetizzjoni ta’ ftit jew wisq avvenimenti kostanti ta’ atti uniformi”. Sabiex id-drawwa tirrappreżenta testment kollettiv u spontanju, għandha tkun kostanti, kostanti, uniformi u dewwiema.
 • Prinċipji ġenerali tal-liġi: dawk id-dikjarazzjonijiet normattivi ġenerali li, mingħajr ma ġew inkorporati fis-sistema legali permezz ta’ proċeduri formali, għandhom jinftiehmu li jagħmlu parti minnha, minħabba li jservu bħala bażi għal klawżoli oħrajn tal-liġi jew għaliex huma stabbiliti b’mod astratt il-kontenut ta’ grupp minnhom. Dawn iservu biex jintegraw il-lakuni legali jew biex jinterpretaw ir-regoli tal-liġi.
 • Każistika: jirriżulta minn żewġ sentenzi li jinterpretaw regola tal-istess tip, maħruġa mit-Tribunal Supremo (il-Qorti Suprema) u, fil-każ ta’ ċerti kwistjonijiet ta’ kompetenza limitati għall-Komunità Awtonoma, il-Qrati Superjuri tal-Komunità Awtonoma kkonċernata. Jekk imħallef jew qorti jitilqu mid-duttrina stabbilita mill-Qorti Suprema, is-sentenza ma tkunx awtomatikament invalidata iżda sservi bħala aggravju. Madankollu, kemm il-Qorti Suprema kif ukoll il-Qorti Għolja tal-Ġustizzja kkonċernati jistgħu, fuq bażi raġunata, jitilqu fi kwalunkwe żmien mill-ġurisprudenza stabbilita tiegħu billi joħolqu ġurisprudenza ġdida.

Ġerarkija ta’ standards

L-Artikolu 1(2) tal-Kodiċi Ċivili Spanjol jipprovdi li dispożizzjonijiet li jmorru kontra dispożizzjonijiet ta’ livell ogħla huma invalidi.] Dan ifisser li, neċessarjament, għandha tiġi stabbilita ġerarkija ta’ regoli u, għal dak il-għan, il-Kostituzzjoni Spanjola tirregola l-interrelazzjoni bejn ir-regoli differenti u r-relazzjoni tagħhom ta’ ġerarkija u kompetenza.

Skont l-istess prinċipju, il-ġerarkija tar-regoli fid-dritt Spanjol hija kif ġej:

 1. Il-Kostituzzjoni.
 2. Ftehimiet internazzjonali.
 3. Il-liġi fis-sens strett: Il-liġi Organika, il-liġi ordinarja u r-regoli bl-istatus ta’ liġi (inkluż id-Digriet Liġi Rjali u d-Digriet Leġiżlattiv Irjali), iżda bi proċeduri u oqsma ta’ applikazzjoni differenti.
 4. Ir-regoli maħruġa mill-eżekuttiv fil-ġerarkija tiegħu stess skont il-korp li ppromulga huma (Digriet Irjali, Ordni Ministerjali, eċċ.).

Barra minn hekk, il-prinċipju ta’ kompetenza huwa stabbilit fir-rigward tar-regoli li joħorġu mill-komunitajiet awtonomi permezz tal-parlamenti tagħhom stess (Digriet Reġjonali, Ordnijiet Reġjonali, eċċ.).

L-imħallfin u l-qrati m’għandhomx japplikaw ir-regolamenti jew xi dispożizzjonijiet oħra kuntrarji għall-Kostituzzjoni, għall-Att jew għall-prinċipju tal-ġerarkija tan-normi.

Il-qafas istituzzjonali

Istituzzjonijiet responsabbli għall-adozzjoni ta’ regoli legali.

Il-qafas istituzzjonali fi Spanja huwa bbażat fuq il-prinċipju tas-separazzjoni tas-setgħat li jikkonferixxu setgħat leġiżlattivi fuq il-Cortes generales (il-Parlament) u l-Assemblej Leġiżlattivi tal-Komunitajiet Awtonomi.

Il-Gvern, kemm l-Istat kif ukoll kull wieħed mill-komunitajiet awtonomi, għandu s-setgħa li jeżerċita setgħa eżekuttiva, inkluż il-poter regolatorju u xi drabi jeżerċita setgħa leġiżlattiva permezz tad-delega tal-Cortes Generales.

L-awtoritajiet lokali ma ngħatawx setgħa leġiżlattiva iżda huma rregolati primarjament permezz ta’ ordinanzi muniċipali.

L-inizjattiva leġiżlattiva hija r-responsabbiltà tal-gvern, tal-Kungress u tas-Senat, tal-Assemblej tal-Komunitajiet Awtonomi u f’ċerti każijiet l-inizjattiva popolari.

Proċess deċiżjonali

Trattati internazzjonali: hemm tliet mekkaniżmi ta’ approvazzjoni skont liema tip ta’ suġġett huwa kopert mit-Trattat.

 • L-ewwel nett, il-konklużjoni tat-Trattati li tagħti lil organizzazzjoni jew istituzzjoni internazzjonali l-eżerċizzju ta’ setgħat li jirriżultaw mill-Kostituzzjoni għandha tkun awtorizzata permezz ta’ Liġi Organika.
 • It-tieni nett, il-gvern jista’ jipprovdi l-kunsens tal-Istat li jkun marbut bi trattati jew konvenzjonijiet bil-kunsens minn qabel tal-Cortes Generales, fil-każijiet li ġejjin: Trattati ta’ natura politika, trattati jew konvenzjonijiet ta’ natura militari, trattati jew konvenzjonijiet li jaffettwaw l-integrità territorjali tal-Istat jew id-drittijiet u l-obbligi fundamentali stabbiliti fit-Titolu 1, it-Trattati jew il-Konvenzjonijiet li jinvolvu obbligi finanzjarji min-naħa tat-Teżor, it-Trattati jew il-Konvenzjonijiet li jinvolvu l-emendar jew it-tħassir ta’ kwalunkwe liġi jew li jeħtieġu miżuri leġiżlattivi biex jimplimentawhom.
 • Fl-aħħar nett, f’oqsma oħra l-Kungress biss u s-Senat biss se jkollhom jiġu infurmati minnufih.

Ladarba t-trattati internazzjonali ġew konklużi b’mod validu, ladarba jkunu ġew ippubblikati formalment fi Spanja, dawn se jiffurmaw parti mis-sistema legali nazzjonali. Id-dispożizzjonijiet tagħha jistgħu jitħassru, jiġu emendati jew sospiżi biss fil-forma prevista mit-Trattati stess jew skont ir-regoli ġenerali tad-dritt internazzjonali. L-istess proċedura prevista għall-approvazzjoni tat-Trattati u l-konvenzjonijiet internazzjonali għandha tintuża għad-denunzja tat-Trattati u l-konvenzjonijiet internazzjonali.

Liġi:

L-abbozzi ta’ liġijiet għandhom jiġu approvati mill-Kunsill tal-Ministri, li għandhom jippreżentawhom lill-Kungress, flimkien ma’ dikjarazzjoni tar-raġunijiet u l-isfond tad-deċiżjoni tagħhom.

Fil-każ tal-Komunitajiet Awtonomi, l-abbozz ta’ liġi għandu jkun approvat mill-Kunsill Governattiv rispettiv u soġġett, f’termini ta’ fatti, għall-Assemblea Leġiżlattiva tal-Komunità Awtonoma kkonċernata.

Liġi ordinarja jew organika approvata mill-Kungress tad-Deputati, approvata mill-Kungress tad-Deputati, se tqis immedjatament il-President tas-Senat, li se jressaqha quddiem is-Senat. Is-Senat jista’, fi żmien xahrejn mid-data ta’ meta jirċievi t-test, jinvoka l-veto tiegħu jew jintroduċi emendi għalih. Il-veto għandu jiġi adottat b’maġġoranza assoluta.

Il-proġett ma jistax jitressaq quddiem ir-Re għal proċedimenti ta’ penali mingħajr ma l-Kungress ikun irratifika b’maġġoranza assoluta, fil-każ ta’ veto, it-test oriġinali, jew maġġoranza sempliċi, xahrejn wara d-data ta’ riferiment, jew deċiżjoni dwar emendi, jekk jaċċettahom jew le b’maġġoranza sempliċi. It-terminu ta’ xahrejn li fih is-Senat għandu jimblokka jew jemenda l-abbozz għandu jitnaqqas għal 20-il jum kalendarju fi proġetti ddikjarati urġenti mill-Gvern jew mill-Kungress tad-Deputati.

Il-liġijiet adottati mill-Parlament għandhom jiġu ppromulgati mir-Re fi żmien 15 jum u għandhom jiġu promulgati minnufih u immedjatament ippubblikati.

 • Il-liġi Organika: L-adozzjoni, l-emenda jew ir-revoka tal-liġijiet organiċi ser jeħtieġu maġġoranza assoluta tal-Kungress, f’votazzjoni finali dwar il-proġett kollu.

Ir-Regolament: Ir-regolamenti għandhom jitfasslu kif ġej:

 • Il-bidu għandu jitwettaq miċ-ċentru ta’ ġestjoni rilevanti billi jitfassal l-abbozz korrispondenti, flimkien ma’ rapport dwar il-ħtieġa u l-adegwatezza tal-proġett, kif ukoll rapport ekonomiku li jkun fih l-ispiża stmata tal-proġett.
 • Minbarra r-rapporti obbligatorji, l-opinjonijiet u l-approvazzjonijiet obbligatorji meħtieġa, l-istudji u l-konsultazzjonijiet kollha meqjusa adattati biex jiżguraw il-korrettezza u l-legalità tat-test għandhom jinġabru tul il-proċess kollu tal-produzzjoni. Fi kwalunkwe każ, ir-regolamenti għandhom ikunu akkumpanjati minn rapport dwar l-impatt fuq is-sessi tal-miżuri stabbiliti fih.
 • Fejn id-dispożizzjoni taffettwa d-drittijiet taċ-ċittadini u l-interessi leġittimi, dawn għandhom jinstemgħu, għal perijodu raġonevoli ta’ żmien u mhux inqas minn 15 ijiem ta’ xogħol. Bl-istess mod, u kull meta n-natura tad-dispożizzjoni teħtieġ dan, it-test għandu jkun ippreżentat lill-pubbliku għall-informazzjoni matul il-perjodu indikat.
 • Fil-każijiet kollha, l-abbozz ta’ regolamenti għandu jiġi nnotifikat mis-Segretarju Ġenerali Tekniku, minkejja l-opinjoni tal-Kunsill tal-Istat fil-każijiet fejn dan ikun mitlub mil-liġi.
 • Rapport minn qabel ta’ gvern ġenerali ser ikun meħtieġ fejn ir-regola regolatorja tista’ taffettwa d-diviżjoni tas-setgħat bejn l-Istat u l-Komunitajiet Awtonomi.
 • Id-dħul fis-seħħ ta’ regolamenti adottati mill-Gvern jeħtieġ pubblikazzjoni sħiħa fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat.

Bażijiet tad-dejta tal-leġiżlazzjoni

Il-Gazzetta Uffiċjali ta’ l-Istat tinkludi database li fiha l-leġiżlazzjoni kollha ppubblikata mill-1960: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIberlex.

L-aċċess għall-bażijiet tad-dejta huwa bla ħlas?

L-aċċess għal din il-bażi ta’ data huwa b’xejn.

Deskrizzjoni qasira tal-kontenut

Il-pubblikazzjonijiet ippubblikati mill-1960 jistgħu jinstabu fuq is-sit web tal-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat.

Hija għandha magna tat-tiftix għal leġiżlazzjoni u għal reklami, kif ukoll bażijiet ta’ data tal-każistika kostituzzjonali mill-1980, is-Servizz Legali tal-Istat (rapporti u opinjonijiet mill-1997) u l-Kunsill tal-Istat. Tipprovdi wkoll l-għażla tal-verżjoni konsolidata, li tinkorpora bidliet kbar fir-regoli.Fl-aħħar nett, hija toffri servizzi ta’ twissijiet leġiżlattivi, avviżi ppubblikati u mistoqsijiet dwar informazzjoni u dokumentazzjoni.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIberlex/database dwar il-leġiżlazzjoni Spanjola


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2019