Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Hiszpania

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Strona zawiera informacje na temat hiszpańskiego systemu prawnego oraz przegląd hiszpańskiego systemu prawnego.


Źródła hiszpańskiego porządku prawnego

Źródła prawa hiszpańskiego zostały zdefiniowane w art. 1 kodeksu cywilnego:

 1. Źródłem hiszpańskiego porządku prawnego są przepisy prawne, zwyczaje i ogólne zasady prawa.
 2. Przepisy, które są sprzeczne z przepisem wyższego rzędu, są nieważne.
 3. Zwyczaj ma zastosowanie wyłącznie w przypadku braku prawa właściwego, pod warunkiem że nie jest ono sprzeczne z dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym i zostało udowodnione.
 4. Praktykę prawną, która nie jest jedynie interpretacją oświadczenia woli, uznaje się za zwyczaj.
 5. Ogólne zasady prawa stosuje się w przypadku braku prawa lub zwyczaju, bez uszczerbku dla ich charakteru prawnego.
 6. Przepisy prawne zawarte w umowach międzynarodowych nie są stosowane bezpośrednio w Hiszpanii do czasu, gdy staną się one częścią prawa krajowego poprzez pełną publikację w Dzienniku Urzędowym.
 7. Orzecznictwo uzupełni porządek prawny z doktryną, którą Sąd Najwyższy konsekwentnie określa przy wykładni i stosowaniu prawa, zwyczaju i ogólnych zasad prawa.
 8. Sędziowie i sądy, które podlegają jedynie konstytucji i rządom prawa, mają nadrzędny obowiązek rozstrzygania spraw przed nimi, zgodnie z ustalonym systemem źródeł”.

Rodzaje przepisów

Konstytucja: Naczelne prawo państwa, któremu podlegają wszystkie organy publiczne i obywatele. Każdy przepis lub działanie sprzeczne z Konstytucją jest nieważne. Jego treść składa się z dwóch odrębnych części: części dogmatycznej; oraz b) części organicznej.

Traktaty międzynarodowe: pisemną umowę zawartą między niektórymi podmiotami prawa międzynarodowego i podlegającą temu prawu, która może składać się z jednego lub kilku powiązanych z nią instrumentów prawnych, których nazwa jest nieistotna. Umowy międzynarodowe, po ich formalnym opublikowaniu w Hiszpanii, stanowią część ustawodawstwa krajowego.

Statut autonomii: Hiszpańska podstawowa zasada instytucjonalna wspólnoty autonomicznej, uznana w hiszpańskiej konstytucji w 1978 r. i zatwierdzona przez ustawę organiczną. Zawiera on co najmniej nazwę Wspólnoty, granice terytorialne, nazwę, organizację i siedzibę autonomicznych instytucji oraz przyjęte uprawnienia. Statut autonomii nie jest wyrazem suwerenności ani konstytucji, ponieważ nie wynikają one z pierwotnej kompetencji konstytucyjnej (która nie obejmuje obszarów utworzonych we wspólnotach autonomicznych), lecz muszą zostać uznane przez państwo, nie będąc w żaden sposób w stanie przeciwstawić się zasadzie autonomii.

 • Prawo: istnieje kilka rodzajów aktów prawnych.
 • Prawo organiczne: odnoszące się do rozwoju praw podstawowych i swobód publicznych, przyjęte w statucie autonomii oraz ogólnym systemie wyborczym ustanowionym w Konstytucji.
 • Prawo zwyczajowe. Te, które regulują kwestie, które nie podlegają przepisom prawa organicznego.
 • Dekret ustawodawczy: obejmują one przekazanie przez Cortes Generation rządowi uprawnień do ustanawiania przepisów mających rangę ustawy w sprawach szczególnych.
 • Dekret z mocą ustawy: tymczasowe przepisy prawne wydawane przez rząd w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych i pilnych potrzeb i nie mogą naruszać prawa podstawowych instytucji państwowych, praw, obowiązków i swobód obywateli, o których mowa w tytule I Konstytucji, ustroju wspólnot autonomicznych lub ogólnego prawa wyborczego. Należy je niezwłocznie omówić i poddać pod głosowanie w pełnym składzie przez Kongres Deputowanych w terminie 30 dni od dnia jego opublikowania.
 • Rozporządzenie: ogólna zasada prawna wydana przez organ wykonawczy. Jego rangę w porządku hierarchicznym znajduje się bezpośrednio pod względem porządku prawnego i zazwyczaj jest on opracowywany.
 • Zwyczaj: jest on zdefiniowany jako „zbiór przepisów wynikających z powtórnych lub mniej ciągłych wydarzeń o jednolitym skutku”. Aby zwyczaj reprezentował zbiorową i spontaniczną, powinna być stała, stała, jednakowa i trwała.
 • Ogólne zasady prawa: te ogólne oświadczenia normatywne, które nie zostały włączone do systemu prawnego za pomocą formalnych procedur, należy rozumieć jako stanowiące ich część, ponieważ służą one jako podstawa innych klauzul prawa lub przedstawiają w sposób abstrakcyjny ich grupę. Mają one na celu zintegrowanie luk prawnych lub dokonanie wykładni przepisów prawa.
 • Orzecznictwa: został on powołany na podstawie dwóch wyroków, które interpretują regułę tego samego rodzaju, wydanej przez Tribunal Supremo (sąd najwyższy), a w przypadku niektórych kompetencji ograniczonych do wspólnoty autonomicznej – Wysokie sądy danej wspólnoty autonomicznej. Jeżeli sędzia lub sąd odejdą od doktryny ustanowionej przez Sąd Najwyższy, orzeczenie nie jest automatycznie unieważniane, lecz służy jako podstawa odwołania. Jednakże zarówno Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Sprawiedliwości mogą, na uzasadnionej podstawie, odstąpić w każdej chwili od swojego utrwalonego orzecznictwa poprzez stworzenie nowego orzecznictwa.

Hierarchia norm

Art. 1 ust. 2 hiszpańskiego kodeksu cywilnego stanowi, że przepisy, które są sprzeczne z innymi normami wyższego rzędu, są nieważne.] Oznacza to, że konieczne jest ustanowienie hierarchii norm i w tym celu konstytucja hiszpańska reguluje wzajemne zależności między różnymi przepisami a ich relacjami hierarchii i kompetencji.

Zgodnie z tym stanowiskiem hierarchia przepisów w prawie hiszpańskim jest następująca:

 1. Konstytucja.
 2. Umowy międzynarodowe.
 3. Prawo w ścisłym tego słowa znaczeniu: Prawo organiczne, prawo zwyczajowe i przepisy prawa (w tym dekret królewski z mocą ustawy i królewski dekret z mocą ustawy), ale z różnymi procedurami i obszarami stosowania.
 4. Przepisy wydane przez władzę wykonawczą w oparciu o własną hierarchię w zależności od organu, który je wydał (dekret królewski, dekret ministerialny itp.).

Ponadto ustanawia się zasadę kompetencji w odniesieniu do przepisów wydanych przez autonomiczne wspólnoty za pośrednictwem ich własnych parlamentów (rozporządzenie regionalne, zarządzenia regionalne itp.).

Sędziowie i sądy nie stosują przepisów lub innych postanowień sprzecznych z Konstytucją, ustawą ani z zasadą hierarchii norm.

Ramy instytucjonalne

Instytucje odpowiedzialne za przyjmowanie przepisów prawnych.

Ramy instytucjonalne w Hiszpanii opierają się na zasadzie rozdziału władz przyznającej uprawnienia ustawodawcze w odniesieniu do Cortes Generales (Parlament) i do Zgromadzenia Ustawodawczego wspólnot autonomicznych.

Rząd, zarówno państwo, jak i każda ze wspólnot autonomicznych, posiadają uprawnienia do sprawowania władzy wykonawczej, w tym uprawnienia regulacyjne, a czasami wykonują uprawnienia ustawodawcze przez delegację Cortes Generales.

Władze lokalne nie otrzymały władzy ustawodawczej, lecz są regulowane przede wszystkim przez rozporządzenia gminne.

Inicjatywa ustawodawcza leży w gestii rządu, Kongresu i Senatu, Zgromadzenia wspólnot autonomicznych, a w niektórych przypadkach inicjatywy obywatelskiej.

Procesu decyzyjnego

Traktaty międzynarodowe: istnieją trzy mechanizmy homologacji, w zależności od tego, jakiego rodzaju przedmiot objęty jest Traktatem.

 • Po pierwsze, zawarcie traktatów powierzających organizację lub instytucję międzynarodową wykonywanie uprawnień wynikających z Konstytucji jest dozwolone na mocy ustawy organicznej.
 • Po drugie, rząd może wyrazić zgodę państwa na związanie traktatami lub konwencjami za uprzednią zgodą Cortes Generales w następujących przypadkach: Traktaty o charakterze politycznym, traktaty lub konwencje o charakterze wojskowym, traktaty lub konwencje mające wpływ na integralność terytorialną państwa lub podstawowe prawa i obowiązki określone w tytule 1, w traktatach lub konwencjach, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe dla Skarbu Państwa, Traktaty lub konwencje, które powodują zmianę lub uchylenie wszelkich ustaw lub też wymagają środków legislacyjnych ich wdrożenia.
 • Wreszcie w innych dziedzinach należy niezwłocznie informować Kongres i Senat.

Po formalnym ogłoszeniu traktatów międzynarodowych, po ich formalnym opublikowaniu w Hiszpanii, staną się one częścią krajowego porządku prawnego. Jego przepisy mogą zostać uchylone, zmienione lub zawieszone wyłącznie w formie przewidzianej przez same traktaty lub zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. Ta sama procedura, jaką przewidziano w celu zatwierdzenia Traktatów i konwencji międzynarodowych, zostanie wykorzystana do wypowiedzenia Traktatów i konwencji międzynarodowych.

Prawo:

Projekty ustaw są zatwierdzane przez Radę Ministrów, która przedstawia je Kongresowi, wraz z uzasadnieniem i tłem decyzji.

W przypadku wspólnot autonomicznych projekt ustawy podlega zatwierdzeniu przez odpowiednią Radę Prezesów i pod względem faktycznym podlega zgromadzeniu ustawodawczemu danej wspólnoty autonomicznej.

Przyjęty przez Kongres Deputowanych zwyczajny lub ekologiczny rachunek zostanie niezwłocznie uwzględniony przez Prezydenta Senatu, który przedłoży go Senatowi. Senat może powołać się na swoje weto lub wprowadzić zmiany w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania tekstu. Weta przyjmuje się bezwzględną większością głosów.

Projekt nie może zostać przedłożony królowi do postępowania karnego bez ratyfikowania przez Kongres bezwzględną większością głosów w przypadku weta, oryginalnego tekstu lub zwykłej większości, dwóch miesięcy od daty przekazania sprawy lub podjęcia decyzji w sprawie poprawek, akceptujących je lub nie zwykłą większością głosów. Dwumiesięczny termin zablokowania lub zmiany projektu przez Senat zostaje skrócony do 20 dni kalendarzowych w przypadku projektów uznanych za pilne przez rząd lub Kongres Deputowanych.

Ustawy uchwalone przez Parlament są ogłaszane przez króla w ciągu 15 dni i natychmiast i niezwłocznie publikowane.

 • Prawo organiczne: Przyjęcie, zmiana lub uchylenie ustaw organicznych wymaga bezwzględnej większości głosów Kongresu, w ostatecznym głosowaniu nad całym projektem.

Rozporządzenie: Rozporządzenia są sporządzane w następujący sposób:

 • Właściwy ośrodek zarządzania wszczyna wszczęcie postępowania, sporządzając odpowiedni projekt, wraz ze sprawozdaniem w sprawie konieczności i adekwatności projektu, a także w sprawozdaniu ekonomicznym zawierającym szacunkowe koszty projektu.
 • Oprócz wymaganych sprawozdań, wymaganych opinii i potwierdzeń wszystkie badania i konsultacje uznane za odpowiednie do zapewnienia poprawności i legalności tekstu należy gromadzić podczas całego procesu produkcji. W każdym razie do rozporządzeń należy dołączyć sprawozdanie na temat wpływu tych środków na problematykę płci.
 • W przypadku gdy przepis ten wpływa na prawa obywateli i uzasadnione interesy, zostają oni wysłuchani przez rozsądny okres, ale nie krótszy niż 15 dni roboczych. Podobnie, w przypadku gdy wymaga tego charakter przepisu, tekst należy przedstawić do wiadomości publicznej w celach informacyjnych we wskazanym okresie.
 • W każdym przypadku techniczny sekretarz generalny musi zgłosić projekt rozporządzenia, bez względu na opinię Rady Stanu w przypadkach, gdy jest to wymagane na mocy prawa.
 • Wstępne sprawozdanie sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie konieczne, w przypadku gdy przepis regulacyjny może mieć wpływ na podział kompetencji między państwem a wspólnotami autonomicznymi.
 • Wejście w życie rozporządzeń przyjętych przez rząd wymaga pełnej publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Bazy aktów prawnych

Dziennik Urzędowy zawiera bazę danych zawierającą wszystkie akty prawne opublikowane od 1960 r.: Link otworzy się w nowym oknieIbelex.

Dostęp do baz danych jest bezpłatny?

Dostęp do tej bazy danych jest bezpłatny.

Krótki opis treści

Publikacje opublikowane od 1960 r. można znaleźć na stronie Dziennika Urzędowego.

Ma on wyszukiwarkę prawodawstwa i reklam, a także baz danych orzecznictwa konstytucyjnego od 1980 r., państwowej służby prawnej (sprawozdania i opinie od 1997 r.) oraz Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej. Przewidziano w nim również wariant skonsolidowany, uwzględniający główne zmiany w przepisach.Wreszcie, oferuje on usługi powiadomień ustawodawczych, publikuje ogłoszenia i zapytania dotyczące informacji i dokumentacji.

Powiązane linki

Link otworzy się w nowym oknieIbelex/baza danych na temat ustawodawstwa hiszpańskiego


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/10/2019