Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského štátu - Španielsko

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

Na tejto stránke nájdete informácie o španielskom právnom systéme a prehľad španielskeho právneho systému.


Zdroje španielskeho právneho systému

Pramene španielskeho práva sú definované v článku 1 Občianskeho zákonníka:

 1. Pramene španielskeho právneho poriadku sú právo, zvyky a všeobecné právne zásady.
 2. Ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ustanovením vyššej právnej sily, nie sú platné.
 3. Zvyk sa uplatňuje len v prípade neexistencie uplatniteľného práva za predpokladu, že to nie je v rozpore s dobrými mravmi alebo verejným poriadkom a je preukázané.
 4. Právny postup, ktorý nie je len výkladom vyhlásenia úmyslu, sa považuje za zvyk.
 5. Bez toho, aby bola dotknutá ich právna povaha, sa všeobecné právne zásady uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy alebo zvyky.
 6. Právne predpisy obsiahnuté v medzinárodných zmluvách sa v Španielsku neuplatňujú priamo, kým sa stanú súčasťou vnútroštátneho práva uverejnením v úplnom znení v Úradnom vestníku.
 7. Judikatúra doplní právny poriadok s doktrínou, ktorú Najvyšší súd konzistentne stanovuje pri výklade a uplatňovaní práva, zvykových a všeobecných právnych zásad.
 8. Sudcovia a súdy, na ktorých sa vzťahuje len ústava a právny štát, majú povinnosť konať vo veciach, ktoré im boli predložené, v súlade so zavedeným systémom zdrojov.“

Druhy pravidiel

Ústava: Najvyšší zákon štátu, ktorému podliehajú všetky verejné orgány a občania. Akékoľvek ustanovenie alebo akt, ktorý je v rozpore s ústavou, je neplatný. Pozostáva z dvoch odlišných častí, pokiaľ ide o jeho obsah: dogmatickú časť a b) ekologickú časť.

Medzinárodné zmluvy: písomná dohoda uzatvorená medzi niektorými osobami, ktoré sa spravujú medzinárodným právom a spravuje týmto právom, ktorá môže pozostávať z jedného alebo viacerých súvisiacich právnych nástrojov, ktorých názov je nepodstatný. Platné medzinárodné zmluvy sa po ich formálnom uverejnení v Španielsku stali súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov.

Štatút autonómie: Španielske základné inštitucionálne pravidlo autonómneho spoločenstva uznané španielskou ústavou z roku 1978 a schválené organickým zákonom. Obsahuje aspoň názov Spoločenstva, vymedzenie územnej pôsobnosti, názov, organizáciu a sídlo autonómnych inštitúcií a predpokladané právomoci. Štatút autonómie nie je vyjadrením zvrchovanosti alebo ústavy, pretože nevyplývajú z pôvodnej ústavnej moci (ktorá nie je územím, ktoré bolo zriadené v autonómnych spoločenstvách), ale štát ho musí uznať bez toho, aby bol schopný postaviť sa proti zásade autonómie.

 • Právne ustanovenia: existuje niekoľko druhov právnych predpisov.
 • Organický zákon: pravidlá týkajúce sa rozvoja základných práv a verejných slobôd, práv a slobôd, ktoré prijali štatúty autonómie, ako aj všeobecný a volebný režim stanovený ústavou.
 • Všeobecné právne predpisy. Tie, ktoré upravujú záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje organický zákon.
 • Legislatívny dekrét: patrí medzi ne delegácia Cortes Generales v rámci vlády, ktorá má právomoc stanoviť pravidlá so štatútom zákona o osobitných záležitostiach.
 • Zákonný dekrét: dočasné legislatívne ustanovenia vydané vládou v prípadoch mimoriadnej a naliehavej potreby a nesmú mať vplyv na právo základných štátnych inštitúcií, práva, povinnosti a slobody občanov, na ktorých sa vzťahuje hlava I ústavy, režim autonómnych spoločenstiev alebo všeobecné volebné právo. O nich sa musí bezodkladne rokovať a hlasovať v plnom rozsahu v rámci Poslaneckého kongresu do 30 dní po jeho vyhlásení.
 • Nariadenie: všeobecné právne pravidlo vydané výkonnou pobočkou. Jeho poradie v hierarchickom poradí sa nachádza bezprostredne pod právom a zvyčajne ho rozvíja.
 • Obyčaj: vymedzuje sa ako „súbor pravidiel vyplývajúcich z opakovania viacerých alebo menej stálych udalostí jednotných aktov“. Aby zvykol figurovať kolektívne a spontánne, mal by byť stály, stály, jednotný a trvalý.
 • Všeobecné právne princípy — tieto všeobecné normatívne vyhlásenia, ktoré bez toho, aby boli začlenené do právneho poriadku prostredníctvom formálnych konaní, sa majú chápať ako súčasť tejto právnej úpravy, pretože slúžia ako základ pre ostatné ustanovenia zákona alebo abstraktne formulujú obsah ich skupiny. Slúžia na začlenenie právnych medzier alebo výkladu právnych predpisov.
 • Judikatúra: je založený na dvoch rozsudkoch, ktorými sa vykladá rovnaké pravidlo, ktoré vydal Tribunal Supremo (Najvyšší súd), a v prípade niektorých právomocí, ktoré sú obmedzené na autonómne spoločenstvo, na vysoké súdy dotknutého autonómneho spoločenstva. Ak sa sudca alebo súd odchýli od doktríny stanovenej Najvyšším súdom, rozsudok nie je automaticky neplatný, ale slúži ako odvolací dôvod. Najvyšší súd, ako aj príslušný High Court of Justice sa však môžu na základe svojej ustálenej judikatúry kedykoľvek odchýliť od svojej ustálenej judikatúry.

Hierarchia noriem

Článok 1 ods. 2 španielskeho občianskeho zákonníka stanovuje, že ustanovenia, ktoré sú v rozpore s inými ustanoveniami vyššej právnej sily, sú neplatné.] To znamená, že nevyhnutne musí byť stanovená hierarchia pravidiel a na tento účel španielska ústava upravuje vzájomný vzťah medzi rôznymi pravidlami a ich vzťah hierarchie a právomoci.

Podľa toho istého zákona je hierarchia pravidiel v španielskom práve takáto:

 1. Ústava.
 2. Medzinárodné zmluvy.
 3. Zákon v pravom zmysle slova: Organický zákon, bežný zákon a pravidlá s právnym postavením (vrátane kráľovského zákonného dekrétu a kráľovského legislatívneho dekrétu), ale s rôznymi postupmi a oblasťami použitia.
 4. Pravidlá vydané výkonným orgánom s jeho vlastnou hierarchiou v závislosti od orgánu, ktorý ich prijal (kráľovský dekrét, ministerský výnos atď.).

Okrem toho sa stanovuje zásada právomoci vo vzťahu k pravidlám vyplývajúcim z autonómnych spoločenstiev prostredníctvom svojich vlastných parlamentov (regionálny dekrét, regionálny poriadok atď.).

Sudcovia a súdy nesmú uplatňovať predpisy ani žiadne iné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ústavou, aktom alebo zásadou hierarchie noriem.

Inštitucionálny rámec

Inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za prijímanie právnych predpisov.

Inštitucionálny rámec Španielska je založený na zásade oddelenia právomocí, ktoré udeľuje legislatívne právomoci parlamentu a zákonodarným zhromaždeniam autonómnych spoločenstiev.

Vláda, tak štát, ako aj každý z autonómnych spoločenstiev, majú právomoc vykonávať výkonnú právomoc, vrátane regulačnej právomoci, a niekedy vykonávajú legislatívnu právomoc delegáciou Cortes Generales.

Miestne orgány nedostali legislatívnu právomoc, ale sú regulované v prvom rade prostredníctvom obecných vyhlášok.

Legislatívna iniciatíva je zodpovednosťou vlády, Kongresu a Senátu, zhromaždenia autonómnych spoločenstiev a v určitých prípadoch aj ľudovej iniciatívy.

Rozhodovací proces

Medzinárodné zmluvy: existujú tri schvaľovacie mechanizmy v závislosti od toho, na aký druh predmetu zmluvy sa zmluva vzťahuje.

 • Po prvé uzatváranie zmlúv, ktoré udeľujú organizácii alebo medzinárodnej inštitúcii výkon právomocí vyplývajúcich z ústavy, sa povoľuje prostredníctvom organického zákona.
 • Po druhé, vláda môže poskytnúť súhlas štátu s tým, že bude viazaný zmluvami alebo dohovormi s predchádzajúcim súhlasom Cortes Generales v týchto prípadoch: Zmluvy politického charakteru, zmluvy alebo dohovory vojenskej povahy, zmluvy alebo dohovory, ktoré ovplyvňujú územnú celistvosť štátu alebo základné práva a povinnosti ustanovené v hlave 1, zmluvy alebo dohovory, ktoré si vyžadujú finančné záväzky zo strany ministerstva financií, zmlúv alebo dohovorov, ktoré zahŕňajú zmenu alebo zrušenie akéhokoľvek zákona alebo vyžadujúce legislatívne opatrenia na ich vykonanie.
 • A napokon, v ďalších oblastiach bude potrebné okamžite informovať iba kongres a Senát.

Po tom, ako sa medzinárodné zmluvy právoplatne uzatvoria po tom, ako sa formálne uverejnia v Španielsku, budú súčasťou vnútroštátneho právneho systému. Jeho ustanovenia sa môžu zrušiť, zmeniť alebo pozastaviť len vo forme stanovenej v samotných zmluvách alebo v súlade so všeobecnými pravidlami medzinárodného práva. Rovnaký postup ako pri schvaľovaní zmlúv a medzinárodných dohovorov sa použije na vypovedanie zmlúv a medzinárodných dohovorov.

Právne ustanovenia:

Návrhy zákonov schvaľuje Rada ministrov, ktorá ich predloží Kongresu spolu s odôvodnením a podkladom pre svoje rozhodnutie.

V prípade autonómnych spoločenstiev návrh zákona schvaľuje príslušná rada guvernérov a z vecného hľadiska podlieha legislatívnemu zhromaždeniu príslušného autonómneho spoločenstva.

Riadny alebo ekologický zákon, ktorý schválil Poslanecký kongres a ktorý schvaľuje Poslanecký kongres, okamžite zohľadní predsedu Senátu, ktorý ju predloží Senátu. Senát môže do dvoch mesiacov odo dňa prijatia textu uplatniť svoje právo veta alebo predložiť k nemu pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Právo veta sa prijíma absolútnou väčšinou.

Projekt sa nesmie predložiť kráľovi na účely konania o uložení sankcie bez toho, aby ho kongres ratifikoval absolútnou väčšinou, v prípade veta, pôvodný text alebo jednoduchá väčšina, dva mesiace po dátume postúpenia alebo rozhodnutie o zmenách a doplneniach, akceptovanie alebo neprijatie jednoduchou väčšinou. Dvojmesačná lehota, v ktorej senát má zablokovať alebo zmeniť návrh, sa skracuje na 20 kalendárnych dní v prípade projektov, ktoré vláda alebo Poslanecká snemovňa vyhlási za naliehavé.

Zákony, ktoré prijal parlament, vyhlási kráľ do 15 dní a uverejnia sa okamžite a okamžite sa uverejnia.

 • Organický zákon: Prijatie, zmena alebo zrušenie organických zákonov si bude vyžadovať absolútnu väčšinu Kongresu v záverečnom hlasovaní o celom projekte.

Nariadenie: Nariadenia sa vypracúvajú takto:

 • Iniciáciu vykoná príslušné riadiace centrum vypracovaním príslušného návrhu spolu so správou o potrebe a vhodnosti projektu, ako aj ekonomickou správou obsahujúcou odhadované náklady projektu.
 • Okrem povinných správ, požadovaných stanovísk a doložiek sa počas celého výrobného procesu vyberajú všetky štúdie a konzultácie, ktoré sa považujú za vhodné na zabezpečenie správnosti a zákonnosti textu. V každom prípade sa k nariadeniam musí pripojiť správa o vplyve opatrení, ktoré sú v nej stanovené, na rodovú rovnosť.
 • Ak sa ustanovenie dotýka práv občanov a oprávnených záujmov, musia byť vypočuté počas primeraného časového obdobia a nie menej ako 15 pracovných dní. Podobne a vždy, keď to vyžaduje povaha tohto ustanovenia, text sa verejnosti predloží na informáciu počas uvedeného obdobia.
 • Vo všetkých prípadoch musí technický generálny tajomník oznámiť návrh nariadení bez ohľadu na stanovisko Štátnej rady v prípadoch, keď to vyžaduje zákon.
 • Predchádzajúca správa verejnej správy bude potrebná, ak by regulačné pravidlo mohlo ovplyvniť rozdelenie právomocí medzi štátom a autonómnymi spoločenstvami.
 • Nadobudnutie účinnosti nariadení prijatých vládou vyžaduje úplné uverejnenie v Úradnom vestníku.

Databázy právnych predpisov

Úradný vestník obsahuje databázu obsahujúcu všetky právne predpisy uverejnené od roku 1960: Odkaz sa zobrazí v novom okneIberlex.

Prístup do databáz je bezplatný?

Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Publikácie uverejnené od 1960 sa nachádzajú na webovom sídle úradného vestníka.

Má vyhľadávač právnych predpisov a reklám, ako aj ústavné databázy judikatúry od roku 1980, štátnej právnej služby (správy a stanoviská od roku 1997) a Štátnej rady. Poskytuje aj konsolidovanú verziu, ktorá obsahuje významné zmeny pravidiel.A napokon ponúka služby legislatívnych upozornení, uverejnených oznámení a vyhľadávaní informácií a dokumentov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneIberlex/databáza španielskych právnych predpisov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/10/2019