Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liġi tal-Istat Membru - il-Kroazja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja

Biċċiet ewlenin ta’ leġiżlazzjoni fil-qasam tal-liġikriminali

Il-kodiċi Kriminali (NN Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaNri 125/11Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 u 126/19)

Mill-ewwel jum tal-2013, daħal fis-seħħ Kodiċi Penali ġdid, li jadotta gazzetti bħal pieni ogħla u perjodi ta’ limitazzjoni itwal u jintroduċi reati kriminali ġodda bħal nuqqas ta’ ħlas ta’ pagi, sewqan abbużiv fit-traffiku fit-toroq u logħob tal-azzard mhux awtorizzat. Permezz ta’ emendi għall-Kodiċi Kriminali ta’ Diċembru 2012 fil-qasam tar-responsabbiltà kriminali, il-pussess ta’ drogi għall-użu personali sar reat minuri.

Il-kodiċi Kriminali għandu parti ġenerali u parti speċifika:

A) Il-parti ġenerali tal-Kodiċi Kriminali fiha dispożizzjonijiet applikabbli għar-reati kriminali kollha. Dawn id-dispożizzjonijiet jirregolaw il-preżunzjonijiet ġenerali ta’ punibbiltà, multi u pieni kriminali.

It-Taqsima speċifika tal-Kodiċi Kriminali fiha deskrizzjoni tar-reati speċifiċi u l-pieni li jistgħu jiġu imposti fuqhom, inklużi r-reati u l-pieni imposti fuqhom f’liġijiet oħra. Ir-reati kriminali stabbiliti fil-Kodiċi Kriminali Kroat huma:

 • reati kriminali kontra l-umanità u d-dinjità umana,
 • kriminalità kontra l-ħajja u l-ġisem
 • reati kriminali kontra d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali,
 • reati kriminali kontra l-impjieg u l-assigurazzjoni soċjali,
 • kriminalità kontra l-libertà personali
 • kriminalità kontra l-privatezza
 • reati kriminali kontra l-unur u r-reputazzjoni,
 • kriminalità kontra l-libertà sesswali
 • reati kriminali ta’ abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-tfal,
 • reati kriminali kontra ż-żwieġ, il-familja u t-tfal,
 • reati kriminali kontra s-saħħa tal-bniedem,
 • reati ambjentali
 • reati kontra s-sikurezza ġenerali
 • reati kontra s-sikurezza tat-traffiku
 • reati kriminali kontra l-proprjetà,
 • reati kriminali kontra l-ekonomija,
 • reati kriminali kontra sistemi tal-kompjuter, softwer u data,
 • reati kriminali ta’ falsifikazzjoni,
 • reati kriminali kontra l-proprjetà intellettwali,
 • reati kriminali kontra d-dover uffiċjali,
 • reati kontra l-ġudikatura
 • reati kontra l-ordni pubbliku
 • reati kriminali kontra d-dritt tal-vot,
 • reati kriminali kontra r-Repubblika tal-Kroazja,
 • reati kriminali kontra stat barrani jew organizzazzjoni internazzjonali, u
 • reati kriminali kontra l-forzi armati Kroati.

L-attdwar il-Proċedura Kriminali (NN Nri 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 — id-Deċiżjoni u l-Ordni tal-USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 u 126/19)

Dan l-Att jiddefinixxi r-regoli biex jiġi żgurat li l-ebda persuna innoċenti ma tiġi kkundannata, u li tiġi imposta piena jew miżura oħra fuq l-awturi ta’ reati kriminali skont it-termini previsti mil-liġi abbażi ta’ proċedimenti mwettqa legalment quddiem qorti kompetenti.

Il-prosekuzzjoni kriminali u l-proċedimenti jistgħu jitmexxew u jitlestew biss skont ir-regoli u skont it-termini stabbiliti fl-Att.

L-att dwar il-Proċedura Kriminali jittrasponi r-regolamenti tal-UE li ġejjin fis-sistema legali Kroata:

 1. Id-Direttiva 2010/64/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2010 dwar id-drittijiet għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 280, 26. 10 2010),
 2. Id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu (ĠU L 101, 15. 4 2011),
 3. Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (ĠU L 335, 17. 12 2011),
 4. Id-Direttiva 2012/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċedimenti kriminali (ĠU L 142, 1. 6 2012),
 5. Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/JHA tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta’ data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali (ĠU L 350, 30. 12 2008)
 6. Id-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/JHA (ĠU L 315, 14. 11 2012),
 7. Id-Direttiva 2013/48/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2013 dwar id-dritt ta’ aċċess għas-servizzi ta’ avukat fi proċedimenti kriminali u fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew, u dwar id-dritt li tiġi infurmata parti terza dwar iċ-ċaħda tal-libertà u d-dritt għal komunikazzjoni ma’ partijiet terzi u mal-awtoritajiet konsulari, matul iċ-ċaħda tal-libertà (ĠU L 294, 6. 11 2013),
 8. Id-Direttiva 2014/42/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ April 2014 dwar l-iffriżar u l-konfiska ta’ mezzi strumentali u r-rikavat minn attività kriminali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 127, 29. 4 2014),
 9. Id-Direttiva 2014/62/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2000/383/JHA (ĠU L 151, 21. 5 2014).
 10. Id-Direttiva (UE) 2016/343 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar it-tisħiħ ta’ ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali (ĠU L 65, 11. 3 2016),
 11. Id-Direttiva (UE) 2016/1919 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar għajnuna legali għal persuni ssuspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u għal persuni rikjesti fi proċedimenti ta’ mandat ta’ arrest Ewropew (ĠU L 297, 4. 11 2016).

Il-proċedimenti kriminali jitmexxew fuq talba ta’ prosekutur awtorizzat.

Il-Prosekutur awtorizzat fi proċeduri kriminali fir-rigward tar-reati mħarrka ex officio huwa prosekutur pubbliku, filwaqt li fir-rigward ta’ dawk imħarrka minn akkużi privati l-prosekutur awtorizzat huwa persuna privata. Fil-każ ta’ ċerti reati kriminali stabbiliti mil-liġi, il-proċedimenti kriminali jinbdew minn prosekutur pubbliku biss fuq mozzjoni tal-vittma. Sakemm ma jkunx stipulat mod ieħor mil-liġi, il-prosekutur pubbliku għandu jibda proċedimenti kriminali jekk ikun hemm suspett fondat li ċerta persuna tkun wettqet reat kriminali mħarrek ex officio, sakemm ma jkunx hemm impedimenti legali għall-prosekuzzjoni tal-persuna rispettiva.

Jekk il-prosekutur pubbliku ma jsib l-ebda raġuni biex tinbeda jew titwettaq prosekuzzjoni kriminali, il-pożizzjoni tiegħu tista’ tittieħed mill-vittma fir-rwol tal-parti danneġġjata bħala attur skont it-termini speċifikati f’dan l-Att.

Att dwar il-Konsegwenzi Legali ta’ Konvvista, Rekords Kriminali u Riabilitazzjoni (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i riabilitaciji) (NN Nri 143/12 u 105/15)

Dan l-Att jirregola l-konsegwenzi legali tal-kundanna, l-organizzazzjoni, iż-żamma, id-disponibbiltà, il-forniment u t-tħassir ta’ data ta’ rekords kriminali u l-iskambju internazzjonali ta’ data ta’ rekords kriminali, u r-riabilitazzjoni.

Dan l-Att fih dispożizzjonijiet li huma konformi mal-atti tal-Unjoni Ewropea li ġejjin:

 • Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA tas-26 ta’ Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri, ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali,
 • Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/316/JHA tas-6 ta’ April 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 Id-Deċiżjoni Qafas 2009/315/JHA.

Ir-rekords kriminali fil-Kroazja huma organizzati u miżmuma mill-ministeru responsabbli għall-ġudikatura li huwa, fl-istess ħin, l-awtorità ċentrali għall-iskambju ta’ tali data ma’ stati oħra (minn hawn’ il quddiem: Il-Ministeru).

Jinżammu rekords kriminali għal persuni fiżiċi u ġuridiċi (minn hawn’ il quddiem: persuni) li nstabu ħatja ta’ reati kriminali b’sentenza finali fil-Kroazja. Ir-rekords kriminali jinżammu wkoll għal ċittadini Kroati u għal persuni ġuridiċi domiċiljati fil-Kroazja li jiġu kkundannati għal reati kriminali permezz ta’ sentenza finali barra mir-Repubblika tal-Kroazja, jekk tali data tkun ġiet ippreżentata lill-Ministeru.

Ir-rekords kriminali jinkludu wkoll lista ta’ persuni kkundannati b’sentenza finali ta’ reati kriminali ta’ abbuż sesswali u sfruttament tat-tfal u reati kriminali oħra msemmija fl-Artikolu 13(4) ta’ dan l-Att.

L-aktar biċċiet importanti ta’ leġiżlazzjoni fil-qasam tal-liġi ċivili, kummerċjali u amministrattiva fir-Repubblika tal-Kroazja huma:

L-att dwar l-Obbligi ( NN Nri 35/05, 41/08 u 125/11)

L-att jirregola l-bażi ta’ relazzjonijiet obbligatorji (parti ġenerali) u obbligi kuntrattwali u mhux kuntrattwali (parti speċifika).

Il-partijiet fit-tranżazzjonijiet huma liberi li jirregolaw l-obbligi ċivili, iżda dawn jistgħu ma jiġux regolati b’mod li jmur kontra l-Kostituzzjoni Kroata, ir-regolamenti obbligatorji u l-moralità pubblika.

Att dwaris-Sjieda u Drittijiet Reali Oħra (NN Nri 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 u 143/12)

Dan l-Att jistabbilixxi arranġamenti ġenerali għall-pussess ta’ oġġetti minn persuni; ir-regoli ta’ dan l-Att se japplikaw ukoll għall-pussess ta’ oġġetti li huma soġġetti għal xi arranġament legali speċjali, sakemm ma jmorrux kontra tali arranġament.

Dak li huwa previst fl-Att fir-rigward tad-dritt tas-sjieda u s-sidien japplika kif xieraq għad-drittijiet materjali l-oħra kollha, sakemm ma jkunx previst mod ieħor speċifikament mil-liġi jew li jirriżulta min-natura legali tagħhom.

L-att dwar is-Suċċessjoni (Zakon onasljeđivanju) (NN Nri 48/03, 163/03, 35/05 — l-Att dwar l-Obbligi Ċivili u 127/13)

Dan l-Att jirregola d-dritt tas-suċċessjoni u r-regoli li skonthom il-qrati, awtoritajiet oħra u persuni awtorizzati jipproċedu fi kwistjonijiet ta’ suċċessjoni.

L-attdwar ir-Reġistru tal-Artijiet (NN Nri 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 u 108/17)

Dan l-Att jirregola l-kwistjonijiet relatati mal-istatus legali tal-proprjetà immobbli fit-territorju tal-Kroazja rilevanti għal tranżazzjonijiet legali, u jirregola wkoll il-mod u l-forma taż-żamma tar-reġistri tal-artijiet (uffiċċju tat-titolu tal-artijiet (gruntovnica)) jekk ma tkun saret l-ebda dispożizzjoni speċifika għal ċerti plottijiet ta’ art.

L-attdwar il-Proċedura Ċivili (Zakon o parničnom postupku) ( NN Nri 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 — test konsolidat, 25/13 u 89/14)

Dan l-Att jirregola r-regoli ta’ proċedura li skonthom il-qrati jisimgħu u jiddeċiedu f’tilwim li jikkonċerna d-drittijiet u d-dmirijiet fundamentali tal-bniedem u ċ-ċittadin, ir-relazzjonijiet personali u familjari taċ-ċittadini kif ukoll f’tilwim industrijali, kummerċjali, tal-proprjetà u tilwim ċivili ieħor, sakemm ma jkunux saru dispożizzjonijiet mil-liġi għall-qrati biex jiddeċiedu dwar xi wħud minn dawn it-tilwimiet skont ir-regoli ta’ xi proċedura oħra.

L-att ta’ Infurzar (NN Nri 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 u 73/17)

Dan l-Att jirregola l-proċedimenti li fihom il-qrati u n-nutara pubbliċi jinfurzaw is-soluzzjoni ta’ talbiet abbażi ta’ eżekuzzjoni u strumenti awtentiċi (proċedimenti ta’ eżekuzzjoni) u l-proċedimenti li fihom il-qrati u n-nutara pubbliċi jinfurzaw pretensjoni ta’ sigurtà (proċedimenti ta’ sigurtà), sakemm ma jkunx previst mod ieħor minn liġi separata. Ir-relazzjonijiet legali sostantivi stabbiliti abbażi ta’ proċedimenti ta’ infurzar u ta’ proċeduri ta’ sigurtà huma rregolati wkoll minn dan l-Att.

L-aktar biċċiet importanti ta’ leġiżlazzjoni fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja:

L-att dwar id-Dritt Internazzjonali Privat (NN Nru 101/17)

L-att jirregola:

 1. liġi applikabbli għar-relazzjonijiet tad-dritt privat b’dimensjoni internazzjonali
 2. ġurisdizzjoni tal-qrati u awtoritajiet oħra tar-Repubblika tal-Kroazja fi kwistjonijiet legali relatati mal-kwistjoni msemmija fil-punt 1 ta’ dan l-Artikolu u r-regoli ta’ proċedura
 3. ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ sentenzi barranin fi kwistjonijiet legali li għandhom bħala l-għan tagħhom is-suġġett imsemmi fil-punt 1 ta’ dan l-Artikolu.

aktar fi stadji:

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAktar informazzjoni


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 22/12/2020