Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo państwa członkowskiego - Chorwacja

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Konstytucja Republiki Chorwacji

Link otworzy się w nowym oknieKonstytucja Republiki Chorwacji

Główne akty prawne w dziedzinie prawakarnego

Kodeks karny (NN Link otworzy się w nowym oknienr 125/11Link otworzy się w nowym oknie, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19)

Od pierwszego dnia 2013 r. wszedł w życie nowy kodeks karny, który wprowadza gazety takie jak wyższe kary i dłuższe okresy przedawnienia oraz wprowadza nowe przestępstwa, takie jak niewypłacanie wynagrodzenia, nadużycia w ruchu drogowym i niedozwolone gry hazardowe. Nowelizacją kodeksu karnego z grudnia 2012 r. wprowadzono zmiany w dziedzinie odpowiedzialności karnej - posiadanie narkotyków na własny użytek stanowi obecnie wykroczenie.

Kodeks karny składa się z części ogólnej i części szczególnej:

Część ogólna kodeksu karnego zawiera przepisy mające zastosowanie do wszystkich przestępstw. Przepisy te regulują kwestie związane z ogólnymi przesłankami karalności, wymierzaniem grzywien i sankcjami karnymi.

Specjalna sekcja kodeksu karnego zawiera opis konkretnych przestępstw i kar, które mogą zostać na nie nałożone, w tym czynów zabronionych i kar nałożonych na nie w innych ustawach. W chorwackim kodeksie karnym wyróżniono następujące rodzaje przestępstw:

 • przestępstwa przeciwko ludzkości i godności ludzkiej,
 • przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstwa przeciwko prawom człowieka i podstawowym wolnościom,
 • przestępstwa przeciwko stosunkowi zatrudnienia i systemowi ubezpieczeń społecznych,
 • przestępczość przeciwko wolności osobistej
 • przestępstwa przeciwko prywatności
 • przestępstwa przeciwko czci i dobremu imieniu,
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności
 • przestępstwa niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • przestępstwa przeciwko małżeństwu, rodzinie i dzieciom,
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu człowieka,
 • przestępstwa przeciwko środowisku
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ogólnemu
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego
 • przestępstwa przeciwko mieniu,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstwa przeciwko systemom komputerowym, oprogramowaniu komputerowemu i bezpieczeństwu danych,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstwa przeciwko prawom własności intelektualnej,
 • przestępstwa przeciwko obowiązkom służbowym,
 • przestępstwa przeciwko sądownictwu
 • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 • przestępstwa przeciwko prawom wyborczym,
 • przestępstwa przeciwko Republice Chorwacji,
 • przestępstwa przeciwko państwu trzeciemu lub organizacji międzynarodowej oraz
 • przestępstwa przeciwko chorwackim siłom zbrojnym.

Ustawa o postępowaniu karnym (NN nr 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 - decyzja i zarządzenie USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19)

WE wspomnianej ustawie zawarto przepisy służące zagwarantowaniu, aby nigdy nie doszło do skazania niewinnej osoby oraz aby kary lub inne środki karne wymierzano sprawcom przestępstw zgodnie z warunkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach w toku postępowania przeprowadzanego zgodnie z prawem przed właściwym sądem.

Postępowanie przygotowawcze i sądowe postępowanie karne może być prowadzone i zostać zakończone wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i na warunkach przewidzianych w ustawie.

Ustawa o postępowaniu karnym transponuje następujące akty prawa UE do chorwackiego systemu prawnego:

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym (Dz.U. L 280 z 26. 10 2010),
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz.U. L 101 z 15. 4 2011),
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (Dz.U. L 335 z 17. 12 2011),
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142, s. 1). 6 2012 R.),
 5. Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30. 12 2008 R.)
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14. 11 2012 R.),
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.U. L 294 z 6. 11 2013 R.),
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29. 4 2014),
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępująca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW (Dz.U. L 151 z 21. 5 2014).
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (Dz.U. L 65 z 11. 3 2016 R.),
 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (Dz.U. L 297 z 4. 11 2016 R.).

Postępowania karne prowadzi się na wniosek uprawnionego oskarżyciela.

Upoważniony prokurator w postępowaniu karnym w sprawie przestępstw ściganych z urzędu jest prokuratorem, natomiast w odniesieniu do osób ściganych z oskarżenia prywatnego upoważnionym prokuratorem jest osoba prywatna. W przypadku niektórych przestępstw przewidzianych w obowiązujących przepisach prokurator wszczyna postępowanie karne wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. O ile ustawa nie stanowi inaczej, prokurator wszczyna postępowanie karne, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, pod warunkiem że nie istnieją żadne przeszkody prawne w ściganiu danej osoby.

Jeżeli prokurator stwierdzi, że nie zachodzą żadne przesłanki uzasadniające wszczęcie lub przeprowadzenie postępowania karnego, jego funkcję może przejąć pokrzywdzony występujący w charakterze oskarżyciela na warunkach określonych w tej ustawie.

Ustawa o skutkach prawnych skazania, rejestrze karnym i zatarciu skazania (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji) (NN nr 143/12 i 105/15)

Wspomniana ustawa reguluje kwestie związane ze skutkami prawnymi skazania, a także z organizacją, prowadzeniem i dostępnością rejestrów karnych, dokonywaniem wpisów w tych rejestrach i ich wykreślaniem oraz prowadzeniem międzynarodowej wymiany danych pochodzących z rejestru karnego, jak również kwestie związane z zatarciem skazania.

Ustawa ta zawiera przepisy zgodne z następującymi aktami Unii Europejskiej:

 • Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego między państwami członkowskimi oraz treści tych informacji,
 • Decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) zgodnie z art. 11 Decyzja ramowa 2009/315/WSiSW.

W Chorwacji rejestr karny nadzoruje i prowadzi ministerstwo właściwe do spraw wymiaru sprawiedliwości, które pełni jednocześnie funkcję organu centralnego odpowiedzialnego za wymianę tego rodzaju danych z innymi państwami (zwane dalej „Ministerstwem”).

Rejestr karny zawiera informacje o osobach fizycznych i prawnych (zwanych dalej „osobami”), które skazano za popełnienie przestępstwa prawomocnym wyrokiem wydanym w Chorwacji. Rejestr karny prowadzony jest również w odniesieniu do obywateli Chorwacji oraz osób prawnych mających miejsce zamieszkania w Chorwacji, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa poza terytorium Republiki Chorwacji, jeżeli takie dane zostały przekazane ministerstwu.

Rejestr karny zawiera również wykaz osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz inne przestępstwa, o których mowa w art. 13 ust. 4 niniejszej ustawy.

Najważniejsze akty prawne w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego w Republice Chorwacji to:

Ustawa o obowiązkach (NN nr 35/05, 41/08 i 125/11)

Ustawa reguluje podstawę stosunków obowiązkowych (część ogólna) oraz zobowiązań umownych i pozaumownych (część szczegółowa).

Strony czynności cywilnoprawnych mogą swobodnie regulować swoje zobowiązania cywilnoprawne, jednak zobowiązań tych nie można uregulować w sposób sprzeczny z konstytucją Chorwacji, bezwzględnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami współżycia społecznego.

Ustawa o własności i innych prawach rzeczowych (NN nr 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 143/12)

W ustawie tej zawarto ogólne przepisy regulujące kwestie związane z posiadaniem rzeczy przez osoby; przepisy tej ustawy będą miały również zastosowanie do przypadków posiadania rzeczy podlegających przepisom szczególnym, chyba że będą one sprzeczne z takimi przepisami szczególnymi.

Przepisy ustawy dotyczące prawa własności i właścicieli stosuje się odpowiednio do wszystkich innych praw rzeczowych, chyba że w obowiązujących przepisach wyraźnie stwierdzono inaczej lub byłoby to niezgodne z ich charakterem prawnym.

Ustawa o dziedziczeniu (Zakon onsljeđivanju) (NN nr 48/03, 163/03, 35/05 - ustawa o zobowiązaniach cywilnych i 127/13)

Ustawa ta reguluje kwestie związane z prawami spadkowymi i określa zasady postępowania sądów, innych organów i upoważnionych osób w sprawach spadkowych.

Ustawa o rejestrze nieruchomości (NN nr 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17)

Ustawa ta reguluje kwestie dotyczące statusu prawnego nieruchomości położonych na terytorium Chorwacji istotne z punktu widzenia dokonywania czynności prawnych, a także określa sposób prowadzenia rejestrów gruntów i formę tych rejestrów (ewidencja gruntów - gruntovnica) w przypadku, gdy dla określonych rodzajów działek nie przyjęto przepisów szczególnych.

Ustawa o postępowaniu cywilnym (Zakon o parničnom postupku) (NN nr 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11 - tekst jednolity, 25/13 i 89/14)

Ustawa ta reguluje przebieg postępowania, w toku którego sąd rozpoznaje i rozstrzyga spory dotyczące podstawowych praw i obowiązków człowieka i obywatela, stosunków osobistych i rodzinnych obywateli oraz stosunku pracy, a także spory gospodarcze, spory dotyczące prawa własności i inne spory cywilne, chyba że obowiązujące przepisy nakładają na sądy obowiązek rozpoznawania niektórych spośród tych sporów w innym trybie.

Ustawa o egzekucji (NN nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)

Ustawa ta reguluje przebieg postępowania, w toku którego sądy i notariusze egzekwują wykonanie zobowiązań na podstawie tytułów wykonawczych i dokumentów urzędowych (postępowanie egzekucyjne), a także postępowania, w toku którego sądy i notariusze zabezpieczają wierzytelność (postępowanie zabezpieczające), o ile przepisy odrębnej ustawy nie stanowią inaczej. Przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do stosunków materialnoprawnych, których istnienie stwierdzono w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Najważniejsze akty prawne w dziedzinie współpracy sądowej:

Ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym (NN nr 101/17)

Ustawa reguluje:

 1. prawo właściwe dla stosunków prywatnoprawnych o charakterze międzynarodowym
 2. jurysdykcja sądów i innych organów Republiki Chorwacji w sprawach prawnych dotyczących spraw, o których mowa w pkt 1 niniejszego artykułu oraz w regulaminie postępowania
 3. uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach prawnych, których przedmiotem jest przedmiot, o którym mowa w pkt 1 niniejszego artykułu.

bardziej etap:

Link otworzy się w nowym okniehttps://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni-i-propisi-6354/6354

Link otworzy się w nowym oknieDodatkowe informacje


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 22/12/2020