Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nationaal recht - Hongarije

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?

Op deze pagina vindt u informatie over het rechtsstelsel in Hongarije.


Rechtsbronnen

I. De hiërarchie van de wetgeving

1 Fundamentele wet

De Basiswet van Hongarije, afgekondigd op 25 april 2011, staat aan de top van de Hongaarse wetgevende hiërarchie en elke andere wet moet daarmee verenigbaar zijn. De grondwet werd vastgesteld door de Nationale Vergadering, en een wijziging vereist een tweederde meerderheid van de stemmen van alle leden van de Algemene Vergadering [artikel S (2) van de grondwet].

De grondwet en de overgangsbepalingen (overgangsbepalingen van de grondwet van Hongarije, afgekondigd op 31 december 2011), zijn op 1 januari 2012 in werking getreden.

De grondwet van Hongarije bestaat uit 6 delen: In de preambule van de Nationale Afstandstitel, alsmede deel A van de Grondwet (artikel A-U), van vrijheid en verantwoordelijkheid (artikelen I-XXXI), staat (artikel 54-1), bijzondere regeling en slotbepalingen en diverse bepalingen.

De afdeling met als opschrift „Algemene bepalingen” bevat algemene bepalingen en schrijft voor:

 • de vorm van de overheid,
 • de grondbeginselen van de werking van de staat,
 • de overdracht van bepaalde bevoegdheden aan de Europese Unie,
 • Het kapitaal en de regionale bestuursorganen van Hongarije,
 • de belangrijkste bepalingen inzake het Hongaarse staatsburgerschap en de wijze van verkrijging,
 • De officiële taal, het wapenschild, de nationale hymne, de nationale en de officiële munteenheid,
 • de plaats van de Basiswet in het Hongaarse rechtsstelsel, d.w.z. de Basiswet vormt de basis van het Hongaarse rechtsstelsel,
 • de procedure voor de vaststelling en wijziging van de grondwet,
 • de soorten Hongaarse wetgeving,
 • een aantal grondbeginselen, waaronder:
  • het verbod op het uitoefenen van macht en het uitoefenen van macht,
  • verantwoordelijkheid voor het lot van Hongaren die buiten de Hongaarse grenzen wonen,
  • samenwerking bij het tot stand brengen van Europese eenheid;
  • bescherming van het orgaan van het huwelijk,
  • de voorwaarden voor eerlijke concurrentie waarborgen,
  • het beginsel van een evenwichtige, transparante en duurzame begrotingsbeheer;
  • de verplichting om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en in stand te houden,
  • het scheppen en in stand houden van vrede en veiligheid, en het streven naar samenwerking met alle landen en landen in de wereld met het oog op de duurzame ontwikkeling van de mensheid.

De afdeling Vrijheid en Verantwoordelijkheid stelt fundamentele rechten en plichten vast. Het wordt erkend als een grondrecht, onder meer:

 • het recht op leven en de menselijke waardigheid,
 • het verbod op foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, slavernij en mensenhandel,
 • het verbod op alle aan eugenieën gerichte praktijken, het gebruik van het menselijk lichaam of een deel daarvan voor financieel gewin en het klonen van mensen,
 • het recht op vrijheid en zijn veiligheid, en bepalingen die garanderen dat niemand van zijn vrijheid wordt beroofd,
 • het recht op vrij verkeer en het recht van vrij verblijf,
 • het recht op een privé- en gezinsleven,
 • het recht op bescherming van persoonsgegevens en op toegang tot gegevens van algemeen belang,
 • het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst,
 • het recht op vreedzame vergadering,
 • het recht op vrijheid van meningsuiting,
 • het recht om deel te nemen aan het culturele leven,
 • het recht op vrije keuze van werk, beroep en ondernemerschap,
 • het eigendomsrecht;
 • het verbod om Hongaarse onderdanen van het grondgebied van Hongarije te zetten,
 • asiel
 • gelijkheid voor de wet,
 • non-discriminatie,
 • het verbod op kinderarbeid,
 • het recht op een gezond milieu,
 • het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen van de leden van de nationale assemblee, lokale vertegenwoordigers en burgemeesters, en van de leden van het Europees Parlement,
 • het recht op een onpartijdige, eerlijke en redelijke termijn van de autoriteiten van de autoriteiten,
 • het recht van iedere Hongaarse burger om tijdens zijn verblijf in het buitenland door Hongarije te worden beschermd,
 • de grondwet bepaalt ook de nationaliteiten en de belangrijkste rechten van personen die aan vervolging zijn onderworpen.

Volgens de grondwet streeft Hongarije onder meer naar:

 • alle burgers sociale zekerheid bieden,
 • iedereen fatsoenlijke huisvesting en toegang tot openbare diensten verlenen.

In de Basiswet zijn ook bepaalde verplichtingen vastgelegd, namelijk:

 • de verplichting om bij te dragen tot het voldoen aan gemeenschappelijke behoeften (gelijke fiscale behandeling);
 • de verplichting voor Hongaarse burgers om hun land te verdedigen.

Deel C van de Basiswet bevat de meest fundamentele regels voor prominenten en belangrijke instellingen in het land, waarin de juridische status en verantwoordelijkheden worden vastgesteld van:

 • de Nationale Vergadering,
 • de President van de Republiek,
 • de regering,
 • de autonome regelgevende instanties,
 • het Grondwettelijk Hof,
 • de rechterlijke macht en het openbaar ministerie,
 • de commissaris voor de grondrechten,
 • de lokale overheden,
 • de Nationale Bank van Hongarije,
 • de Rekenkamer,
 • de Hongaarse strijdkrachten,
 • de politie en de nationale veiligheidsdiensten;
 • de nationale referenda.

Deel A van de Basiswet, bijzondere rechtsorde, bestrijkt de noodtoestand, de noodtoestand, de stand van de preventieve verdediging, de staat van het terrorisme, onverwachte aanvallen en noodsituaties.

2 Wet

In Hongarije worden wetten aangenomen door de Nationale Vergadering. Volgens de Basiswet zijn de regels voor de grondrechten en de fundamentele verplichtingen bepaald door wetten. Het Parlement keurt de wetten goed met een gewone meerderheid van stemmen (meer dan de helft van de aanwezige leden), met uitzondering van de zogenaamde kardinale wetten die in de Basiswet zijn vastgelegd, en waarvan de aanneming en wijziging een tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden van het Parlement vereisen.

Volgens de Basiswet zijn kardinale wetten van toepassing op bijvoorbeeld het burgerschap, de kerken, de rechten van de nationale minderheden die in Hongarije wonen, de wettelijke status en de bezoldiging van de leden van de Nationale Vergadering en van de president van de republiek, het Constitutioneel Hof, de plaatselijke regeringen, de gedetailleerde regels voor het gebruik van het wapen en de vlag, en de bepalingen inzake de versieringen.

Volgens de grondwet moet de machtiging tot erkenning van het bindende karakter van de oprichtings- en wijzigingsverdragen van de Europese Unie, de verklaring van een staat van oorlog, het sluiten van de vrede en de verklaring van een staat van bijzondere rechtsorde een tweederde meerderheid van de stemmen van alle leden van de Nationale Vergadering vereisen.

Voorafgaand aan de goedkeuring van Wet XXXI van 1989 over de wijziging van de grondwet, werd de presidentiële raad van Hongarije gemachtigd om wetgevingswetten uit te vaardigen. Vanuit het oogpunt van de wetgevingshiërarchie wordt de nog steeds van kracht zijnde decreetwetten op hetzelfde niveau als wetten aangemerkt.

3 Verordeningen

De Basiswet erkent regeringsdecreten, ministeriale decreten, ministeriële besluiten, decreten van de gouverneur van de Nationale Bank van Hongarije, decreten van de hoofden van autonome regelgevende organen en decreten van de lokale overheid. In een staat van nationale crisis kan de Nationale Defensieraad en in een noodtoestand de president van de republiek ook besluiten uitvaardigen.

3.1 Regeringsdecreten

De bevoegdheid van de overheid om decreten aan te nemen kan hetzij een origineel, hetzij een wettelijke grondslag zijn. De oorspronkelijke bevoegdheid wordt omschreven in artikel 15, lid 3, van de Basiswet, waarin is bepaald dat de regering, handelend binnen de grenzen van haar bevoegdheden, besluiten kan uitvaardigen over aangelegenheden die niet bij wet zijn geregeld. Het besluit van de regering is niet strijdig met enige wet. Dit beperkt niet de bevoegdheden van de Nationale Vergadering, die onder haar gezag alle regelgeving kan overwegen.

Overeenkomstig de grondwet en wet CXXX van 2010 inzake wetgeving, kan de regering, door een expliciete juridische instantie, decreten aannemen ter uitvoering van wetten. Op grond van artikel 5 (1) van de Wet Wetgeving moeten de bevoegdheidsdelegatie en het onderwerp en het kader van de bevoegdheidsdelegatie worden gespecificeerd in de machtiging om uitvoeringswetgeving vast te stellen. De houder mag de wetgevingsautoriteit niet aan een andere partij overdragen.

3.2 Decreet van de minister-president

Volgens de grondwet kan een decreet ook worden uitgevaardigd door de eerste minister, bijvoorbeeld bij besluit van de viceminister-president bij wege van een verordening, het bevel van de minister-president op hetzelfde niveau ligt als het ministerieel besluit in de hiërarchie der rechtsbronnen.

3.3 Ministeriële besluiten

Ministeriële besluiten worden in de hiërarchie van de wetgeving gerangschikt onder de decreten van de regering. Volgens de grondwet kunnen de ministers besluiten nemen op grond van een besluit of een besluit van de regering (afgegeven in het kader van hun oorspronkelijke wetgevende bevoegdheid), onafhankelijk of in overleg met een andere minister; deze besluiten mogen niet strijdig zijn met enige wet, besluit van de regering of besluit van de gouverneur van de Nationale Bank van Hongarije.

3.4 Decreten van de president van de Nationale Bank van Hongarije

De president van de Nationale Bank van Hongarije kan binnen de grenzen van zijn of haar bij een kardinale wet vastgestelde bevoegdheid besluiten uitvaardigen op grond van een wettelijke machtiging, die niet in strijd mag zijn met enige wet.

3.5 Besluiten van de hoofden van autonome regelgevende instanties

Overeenkomstig artikel 23, lid 4, van de Basiswet, die handelen binnen de grenzen van hun bij een kardinale wet vastgestelde bevoegdheid, vaardigen de hoofden van de autonome regelgevende instanties besluiten uit bij wettelijke toestemming, die niet in strijd mag zijn met enige wet, decreet van de regering, decreet van de minister-president, ministerieel decreet of een besluit van de gouverneur van de Nationale Bank van Hongarije.

3.6 Besluiten van de lokale overheid

Overeenkomstig artikel 32, lid 2, van de grondwet kunnen lokale overheden, handelend binnen de grenzen van hun bevoegdheden, besluiten nemen om lokale sociale betrekkingen te reguleren die niet bij wet of bij wet geregeld zijn. Lokale ordonnanties mogen niet in strijd zijn met andere wetgeving.

In Wet CLXXXIX van 2011 over de lokale overheden van Hongarije zijn gedetailleerde voorschriften vastgesteld voor de besluiten die door de vertegenwoordigende organen van de lokale overheden moeten worden vastgesteld.

4 Internationale overeenkomsten en fundamentele beginselen van internationaal recht

De regering van Hongarije kan internationale overeenkomsten sluiten met andere staten/regeringen van andere staten. In Hongarije is de verhouding tussen internationale overeenkomsten en het nationale recht gebaseerd op een dualistisch systeem, dat wil zeggen dat internationale overeenkomsten via hun afkondiging in nationale wetgeving deel gaan uitmaken van het nationale recht.

Volkenrechtelijke beginselen

Volgens artikel Q (3) van de grondwet aanvaardt Hongarije de algemeen erkende regels van het internationaal recht. Het internationaal gewoonterecht en de algemene beginselen van het volkenrecht maken deel uit van het nationale recht, zonder dat een transformatie nodig is.

II — Andere rechtsbronnen in ruimere zin en niet gekwalificeerd als wetgeving

1 Wettelijke instrumenten van het staatsbestuur

Het Hongaarse rechtsstelsel omvat wettelijke instrumenten van het staatsbestuur, die weliswaar normatieve bepalingen bevatten, maar niet als wetgeving kunnen worden aangemerkt. In Wet CXXX van 2010 worden twee soorten wettelijke instrumenten van staatsbestuur gedefinieerd: normatieve besluiten en normatieve besluiten. Dit zijn gedragsregels die niet algemeen verbindend zijn, dat wil zeggen niet bindend voor iedereen. het betreft louter interne bepalingen, organisatorische en operationele regels die uitsluitend betrekking hebben op de uitgevende instelling of ondergeschikte organen of personen. Normatieve besluiten en besluiten kunnen niet de rechten en plichten van burgers bepalen. De wettelijke instrumenten van het staatsbestuur kunnen niet in strijd zijn met andere wetgeving en kunnen geen herhaling van wettelijke bepalingen bevatten.

Op grond van de oude wet wetgeving (Wet XI van 1987) werden statistische mededelingen en juridische richtsnoeren ook als rechtsbronnen aangemerkt (ook wel andere wettelijke bestuursinstrumenten genoemd) die niet als wetgeving kunnen worden aangemerkt. De nieuwe wetgeving is echter niet langer van toepassing, terwijl juridische richtsnoeren werden ingetrokken bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet (op 1 januari 2011), maar dat de vóór die datum uitgegeven statistische instrumenten van kracht blijven totdat zij worden ingetrokken. (de statistische berichten van de voorzitter van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevatten juridisch bindende bepalingen die uitsluitend bestaan uit statistische begrippen, methoden, classificaties, lijsten en nummers.)

1.1 Normatieve besluiten

In normatieve besluiten kunnen de Nationale Vergadering, de regering en andere centrale administratieve organen, het Grondwettelijk Hof en de begrotingsraad hun eigen organisatie en werking, activiteiten en actieprogramma’s vaststellen.

De vertegenwoordigende organen van de plaatselijke overheden kunnen ook hun eigen activiteiten en de activiteiten van de door hen beheerde organen vaststellen, alsmede hun actieprogramma’s en de organisatie en werking van de door hen in normatieve besluiten beheerde organen. Evenzo kan het vertegenwoordigingsorgaan van nationale zelfbesturen hun eigen organisatie en werking, activiteiten en actieprogramma’s vaststellen, alsook die van de instanties die zij in normatieve besluiten beheren.

1.2 Normatieve opdrachten

De president van de Republiek, de eerste minister, het hoofd van de centrale bestuursorganen (met uitzondering van de regering), de president van de nationale rechterlijke instantie, de hoge aanklager, de commissaris voor de grondrechten, de president van de nationale bank van Hongarije, de president van de nationale bank van Hongarije, de president van de nationale bank van de nationale bank, de voorzitter van de nationale rekenkamer, het hoofd van het districts- of districtsbestuur, de burgemeesters en de gemeenteambtenaren, kunnen de organisatie, de werking en de activiteiten van de door hen geleide, beheerde of gecontroleerde instellingen vaststellen, die onder leiding staan van of onder toezicht staan van de president van de Nationale Bank van Hongarije.

Bovendien kunnen de Nationale Vergadering, de president van de Republiek, het Constitutioneel Hof, de commissaris voor de grondrechten, autonome regelgevende instanties, het kabinet van de eerste minister en het hoofd van de officiële organisatie van het ministerie normatieve opdrachten uitvaardigen die bindend zijn voor het personeel van de organisatie.

2 Beslissingen van het Grondwettelijk Hof

Beslissingen van het Grondwettelijk Hof spelen een belangrijke rol in het Hongaarse rechtsstelsel.

Volgens Wet CLI van 2011 inzake het Constitutioneel Hof zijn de taken van het Grondwettelijk Hof als volgt:

 • evaluatie achteraf van de overeenstemming van de wetgeving met de Basiswet (procedure van toetsing achteraf);
 • (preventief) onderzoek van de overeenstemming van wetten die zijn aangenomen maar nog niet zijn afgekondigd en van sommige bepalingen van internationale verdragen met de Basiswet;
 • een individuele toetsing op verzoek van een rechter: indien in de loop van de behandeling van een zaak een rechter een wetgeving moet toepassen die volgens hem ongrondwettig is of door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig is verklaard, schort hij of zij de procedure op en verzoekt hij het Grondwettelijk Hof de wetgeving of de wettelijke bepaling ongrondwettig te verklaren en de toepassing van de ongrondwettige wet te verbieden;
 • uitspraak doen over constitutionele klachten die gebaseerd zijn op schending van de in de Basiswet gewaarborgde rechten: de persoon of organisatie die betrokken is bij het individuele geval een grondwettelijke klacht kan indienen indien zijn of haar in de Basiswet gewaarborgde recht wordt geschonden als gevolg van de tenuitvoerlegging van de ongrondwettige wet in de gerechtelijke procedure in de zaak, en hij of zij alle beroepsmogelijkheden heeft uitgeput of geen recht op beroep heeft;
 • de behandeling van eventuele wetshandelingen met het oog op een conflict met een internationale overeenkomst;
 • beëindiging van de nalatigheid van de wetgever door de wetgever die in strijd is met de grondwet;
 • de oplossing van bepaalde bevoegdheidsconflicten tussen overheidsorganen onderling of tussen lokale overheden en andere overheidsorganen;
 • interpretatie van de bepalingen van de Basiswet;
 • diverse werkzaamheden, die overeenkomstig de wet onder haar bevoegdheid vallen.

Het Grondwettelijk Hof motiveert zijn besluiten uitvoerig. Tegen de beslissingen van het Grondwettelijk Hof kan geen beroep worden ingesteld en zij zijn bindend voor allen.

3 Rechtspraak van de rechterlijke instanties

Om te zorgen voor een uniforme toepassing van het recht en de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van juridische richtsnoeren aan lagere rechtbanken, de hoogste rechterlijke instantie van Hongarije, de Curia (voor 1 januari 2012: De Supreme Court of Supreme Court) stelt een rechtsuniformiteitsbesluit vast en geeft een uitspraak in beginsel.

Er kan een procedure voor de uniformiteit van het gerechtelijk apparaat worden ingeleid als de ontwikkeling en de uniformiteit van de justitiële praktijk vereisen dat in beginsel een rechterlijk bevel tot uniformiteit wordt vastgesteld en als een kamer van de Kúria van plan is af te wijken van het besluit dat door een andere kamer van de Curia is genomen. Een beslissing over de uniformiteit van de wet bindt de rechter.

Beslissingen in beginsel vloeien voort uit de praktijk van de Curia rechterlijke kamers en bevorderen ook de uniformiteit bij de strafoplegging.

De beslissingen die ter waarborging van de uniformiteit van het recht en de principebesluiten zijn genomen, worden bekendgemaakt in het officiële mandaat van de Hoge Raad.

III. Toepassingsgebied van de wetgeving

Het geografische toepassingsgebied van de wetgeving strekt zich uit over het grondgebied van Hongarije, terwijl die van de lokale overheid zich uitstrekt tot het bestuurlijke gebied van de lokale overheid. De personele werkingssfeer van de wetgeving geldt voor natuurlijke personen, rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid op het grondgebied van Hongarije, Hongaarse burgers buiten het grondgebied van Hongarije, en in het geval van plaatselijke regeringsdecreten aan natuurlijke personen, rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid op administratief gebied van de lokale overheid.

De wet op het gebied van wetgeving verbiedt de geldigheid met terugwerkende kracht, door te verklaren dat een stuk wetgeving geen verplichtingen kan opleggen of de rechten kan verzwaren, de rechten kan intrekken of beperken of het gedrag onwettig maakt in de periode die aan de inwerkingtreding van de wet voorafgaat.

De wetgeving moet de datum van inwerkingtreding altijd zodanig vaststellen dat er voldoende tijd beschikbaar is om de toepassing ervan voor te bereiden.

De wetgeving en de uitvoeringsverordeningen moeten tegelijkertijd in werking treden. Een stuk wetgeving (of een wettelijke bepaling) wordt ongeldig als het wordt ingetrokken of — indien het alleen wijzigingen of intrekkingsbepalingen bevat — op basis van de wet wetgeving.

IV. Juridische gegevensbanken

In Hongarije is het staatsblad het De link wordt in een nieuw venster geopend.Magyar Közlöny, dat in elektronische vorm wordt gepubliceerd en waarvan de tekst als authentiek moet worden beschouwd.

In de „Gazette” is de Hongaarse wetgeving (met uitzondering van besluiten van lokale besturen) opgenomen, waaronder:

 • de bevelen en besluiten van het Grondwettelijk Hof, die overeenkomstig de wettelijke bepalingen of op basis van een beslissing van het Grondwettelijk Hof in het staatsblad moeten worden gepubliceerd;
 • besluiten van de Nationale Vergadering;
 • rechterlijke beslissingen inzake de uniformiteit van de rechtspraak van de Curia;
 • adviezen van de nationale verkiezingscommissie;
 • Bijlage, met inbegrip van de verzameling van besluiten;
 • het officiële verslag.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.nationale wetgevingsdatabank bevat alle wetgeving (met uitzondering van decreten van de lokale overheid) en de wettelijke instrumenten van de overheidsadministratie die op de datum van de zoekopdracht van kracht zijn. Dit wordt in een geconsolideerde versie gepresenteerd, samen met de wijzigingen en andere wijzigingen.

U kunt deze informatie zoeken op titel en nummer, en het is ook mogelijk om de tekst te zoeken.

De toegang tot deze gegevensbanken is gratis en er gelden geen beperkingen.

Gerelateerde links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Authentieke Staatscourant

De link wordt in een nieuw venster geopend.Gegevensbank nationale wetgeving


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 23/10/2019