Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Právo členského štátu - Maďarsko

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Na tejto stránke nájdete informácie o právnom systéme v Maďarsku.


Právne zdroje

I. Legislatívna hierarchia

1 Základné právo

Základný zákon (základný zákon Maďarska, uverejnený 25. apríla 2011) sa nachádza na vrchole legislatívnej hierarchie v Maďarsku a každý iný zákon musí byť s ním zlučiteľný. Základný zákon bol prijatý Národným zhromaždením a pozmeňujúci návrh si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov zhromaždenia [článok S (2) základného zákona].

Základný zákon a jeho prechodné ustanovenia (Prechodné ustanovenia Základného zákona Maďarska uverejnené 31. decembra 2011) nadobudli účinnosť 1. januára 2012.

Základné právo Maďarska tvorí 6 častí: V preambule národného náboženského vyznania, ako aj v časti A ústavy, slobody a zodpovednosti (článok I-XXXI), štátu (článok 54 – 1), osobitnej vyhlášky a záverečných a rôznych ustanovení.

Oddiel s názvom Nadácia obsahuje všeobecné ustanovenia a predpisuje:

 • forma vlády,
 • základné zásady štátnej operácie,
 • prenos určitých právomocí na Európsku úniu,
 • Maďarské imanie a regionálne správne subjekty,
 • kľúčové ustanovenia o maďarskom občianstve a o tom, ako ho získať,
 • Maďarský úradný jazyk, štátny znak, vlajka, štátna hymna, štátne sviatky a oficiálna mena,
 • miesto základného zákona v maďarskom právnom systéme, t. j. základný zákon je základom maďarského právneho poriadku,
 • postup prijímania a zmeny základného zákona,
 • druhy maďarských právnych predpisov,
 • niekoľko základných zásad vrátane:
  • zákaz zabaviť a vykonávať moc,
  • zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo hraníc Maďarska,
  • spolupráca pri vytváraní európskej jednoty,
  • ochrana inštitútu manželstva,
  • zabezpečenie podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž,
  • zásada vyváženého, transparentného a trvalo udržateľného rozpočtového hospodárenia,
  • povinnosť chrániť a udržiavať prírodné zdroje,
  • vytvorenie a zachovanie mieru a bezpečnosti a úsilie o spoluprácu so všetkými národmi a krajinami sveta s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj ľudstva.

V oddiele nazvanom Sloboda a zodpovednosť sa stanovujú základné práva a povinnosti. Uznáva sa ako základné právo, okrem iného:

 • právo na život a ľudskú dôstojnosť,
 • zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zotročovania a obchodovania s ľuďmi,
 • zákaz všetkých praktík zameraných na eugeniku, akékoľvek použitie ľudského tela alebo akýchkoľvek jeho častí na finančný zisk a na klonovanie ľudí,
 • právo na slobodu a osobnú bezpečnosť a ustanovenia zaručujúce, že nikto nie je zbavený slobody,
 • právo na slobodu pohybu a právo na slobodný výber pobytu,
 • právo na súkromný a rodinný život,
 • právo na ochranu osobných údajov a prístup k údajom verejného záujmu,
 • právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania,
 • právo na pokojné zhromažďovanie,
 • právo na slobodu prejavu,
 • právo zúčastňovať sa na kultúrnom živote,
 • právo slobodne si vybrať prácu, zamestnanie a podnikateľskú činnosť,
 • vlastnícke právo,
 • zákaz vyhosťovania maďarských občanov z územia Maďarska,
 • azyl
 • rovnosť pred zákonom,
 • nediskriminácia,
 • zákaz detskej práce,
 • právo na zdravé životné prostredie,
 • právo voliť a byť volený vo voľbách poslancov Národného zhromaždenia, miestnych zástupcov, primátorov a starostov a poslancov Európskeho parlamentu,
 • právo na nestranné, spravodlivé a primerane včasné podanie jednej záležitosti orgánmi,
 • právo každého maďarského občana chrániť počas pobytu v zahraničí Maďarskom,
 • v základnom zákone sa tiež vymedzujú štátne príslušnosti a kľúčové práva osôb, na ktoré sa vzťahuje trestné stíhanie.

Podľa základného zákona sa Maďarsko okrem iného usiluje:

 • poskytovať sociálne zabezpečenie všetkým svojim občanom,
 • poskytnúť každému dôstojníkovi dôstojné bývanie a prístup k verejným službám.

V základnom zákone sa tiež stanovujú určité povinnosti, a to:

 • povinnosť prispievať k uspokojeniu spoločných potrieb (rovnaké daňové zaobchádzanie),
 • povinnosť maďarských občanov brániť svoju krajinu.

V časti C základného zákona sa stanovujú najzákladnejšie pravidlá pre verejných hodnostárov a veľké inštitúcie v krajine, v ktorých sa stanovuje právny štatút a povinnosti:

 • národné zhromaždenie,
 • prezident republiky
 • vláda,
 • autonómne regulačné orgány,
 • ústavný súd,
 • súdnictvo a prokuratúra,
 • komisár pre základné práva,
 • miestne samosprávy,
 • národná banka Maďarska,
 • úrad štátneho auditu,
 • maďarské ozbrojené sily,
 • policajných a vnútroštátnych bezpečnostných služieb,
 • národné referendá.

Časť A základného zákona, osobitný právny poriadok, sa vzťahuje na výnimočný stav, stav núdze, stav preventívnej obrany, stav terorizmu, neočakávané útoky a núdzové situácie.

2 Zákon

V Maďarsku národné zhromaždenie prijíma zákony. Podľa základného zákona sa pravidlá týkajúce sa základných práv a povinností stanovujú podľa zákonov. Parlament prijíma zákony jednoduchou väčšinou hlasov (viac ako polovica prítomných poslancov), s výnimkou tzv. základných zákonov vymedzených v základnom zákone, ktorých prijatie a zmena vyžadujú dvojtretinovú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Podľa základného zákona o základných právach sa základné právne akty vzťahujú napríklad na občianstvo, cirkvi, práva národnostných menšín žijúcich v Maďarsku, právne postavenie a odmeňovanie členov národného zhromaždenia a prezidenta republiky, ústavného súdu, miestnych samospráv, podrobné pravidlá používania štátneho znaku a vlajky a ustanovenia o štátnych dekoráciách.

Podľa základného zákona si oprávnenie uznať záväznú povahu zakladajúcich a pozmeňujúcich zmlúv Európskej únie, vyhlásenie o vojnovom stave, ukončenie mieru a vyhlásenie stavu osobitného právneho poriadku vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých poslancov Národného zhromaždenia.

Pred prijatím zákona XXXI z roku 1989 o zmene a doplnení ústavy bola prezidentská rada Maďarska oprávnená vydávať dekréty. Z hľadiska hierarchie právnych predpisov sa ešte stále platné zákony kvalifikujú ako nariadenia na rovnakej úrovni ako zákony.

3 Nariadenia

V základnom zákone sa uznávajú vládne dekréty, dekréty predsedu vlády, dekréty, vyhlášky guvernéra Národnej banky Maďarska, nariadenia hláv nezávislých regulačných orgánov a dekréty miestnych samospráv. V štáte národnej krízy môže národná rada obrany a v stave núdze prezident republiky vydávať aj vyhlášky.

3.1 Vládne dekréty

Právomoc prijímať dekrétymôže byť buď pôvodná alebo zákonná. Pôvodná právomoc je vymedzená v článku 15 ods. 3 základného zákona, podľa ktorého vláda konajúca v rámci svojich právomocí môže vydávať dekréty týkajúce sa záležitostí, ktoré nie sú upravené zákonom. Žiadny zákon vlády nesmie byť v rozpore s akýmkoľvek aktom. Tým sa neobmedzujú právomoci národného zhromaždenia, ktoré môže v rámci svojho orgánu zvážiť akékoľvek regulačné pole.

Podľa základného zákona a zákona č. CXXX z roku 2010 o právnych predpisoch môže vláda prostredníctvom výslovného právneho orgánu prijať vyhlášky vykonávajúce zákony. Podľa § 5 ods. (1) zákona o právnych predpisoch splnomocnenie a predmet a rámec delegovania právomocí musia byť uvedené v povolení na prijatie vykonávacích predpisov. Držiteľ nesmie preniesť legislatívny orgán na inú stranu.

3.2 Dekréty predsedu vlády

Podľa základného zákona môže predseda vlády vydať dekrét, napríklad dekrétom podpredsedu vlády prostredníctvom nariadenia, uznesenie predsedu vlády sa nachádza na rovnakej úrovni ako vyhláška ministerstva v hierarchii zdrojov práva.

3.3 Ministerské výnosy

Ministerské vyhlášky sú v hierarchii právnych predpisov na základe vládnych vyhlášok. Podľa ministra pre základné právo prijímajú vyhlášky podľa zákona alebo vyhlášky vlády (vydané v rámci ich pôvodnej legislatívnej právomoci) nezávisle alebo po dohode s ktorýmkoľvek iným ministrom; tieto dekréty nesmú byť v rozpore s akýmkoľvek zákonom, vládnym výnosom alebo dekrétom guvernéra Národnej banky Maďarska.

3.4 Výnosy guvernéra Národnej banky Maďarska

Guvernér Národnej banky Maďarska v rámci svojej právomoci vymedzenej základným zákonom môže vydávať vyhlášky zákonným povolením, ktoré nesmie byť v rozpore s akýmkoľvek právnym predpisom.

3.5 Dekréty riaditeľov autonómnych regulačných orgánov

Podľa článku 23 ods. 4 základného zákona, konajúc v rámci svojich právomocí vymedzených základným zákonom, riaditelia samostatných regulačných orgánov vydávajú vyhlášky zákonným povolením, ktoré nesmú byť v rozpore s akýmkoľvek zákonom, vládnym výnosom, výnosom predsedu vlády, ministerským výnosom alebo akýmkoľvek dekrétom guvernéra Národnej banky Maďarska.

3.6 Vyhlášky miestnej samosprávy

Podľa článku 32 ods. 2 základného zákona môžu miestne samosprávy v rámci svojich právomocí prijímať miestne dekréty s cieľom regulovať miestne sociálne vzťahy, ktoré nie sú upravené zákonom alebo zákonom. Miestne výnosy nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi.

Podrobné pravidlá týkajúce sa vyhlášok, ktoré majú prijať zastupiteľské orgány miestnej samosprávy, sú stanovené v zákone č. CLXXXIX z roku 2011 o maďarských miestnych vládach.

4 Medzinárodné dohody a základné zásady medzinárodného práva

Vláda Maďarska môže uzatvárať medzinárodné dohody s inými štátmi/vládami iných štátov. V Maďarsku je vzťah medzi medzinárodnými dohodami a vnútroštátnym právom založený na dualistickom systéme; to znamená, že medzinárodné dohody sa stávajú súčasťou vnútroštátneho práva prostredníctvom ich vyhlásenia právnymi predpismi.

Zásady medzinárodného práva

Podľa článku Q (3) základného zákona Maďarsko akceptuje všeobecne uznávané pravidlá medzinárodného práva. Medzinárodné obyčajové právo a všeobecné zásady medzinárodného práva sa stávajú súčasťou vnútroštátneho práva bez nutnosti transformácie.

II — Iné pramene práva, ktoré boli prijaté v širšom zmysle a nie sú kvalifikované ako právne predpisy

1 Právne nástroje štátnej správy

Maďarský právny systém zahŕňa právne nástroje štátnej správy, ktoré, aj keď obsahujú normatívne ustanovenia, sa nepovažujú za právne predpisy. Zákon o právnych predpisoch (zákon CXXX z roku 2010) definuje dva typy právnych nástrojov štátnej správy: normatívne rozhodnutia a normatívne príkazy. Ide o pravidlá správania, ktoré nie sú všeobecne záväzné, t. j. nie sú záväzné pre každých okolností. ide len o interné ustanovenia, organizačné a prevádzkové pravidlá týkajúce sa výlučne emitenta alebo podriadených orgánov alebo osôb. Normatívne rozhodnutia a uznesenia nemôžu určovať práva a povinnosti občanov. Právne nástroje štátnej správy nemôžu byť v rozpore s inými právnymi predpismi a nemôžu opakovať legislatívne ustanovenia.

Podľa predchádzajúceho zákona o právnych predpisoch (zákon XI z roku 1987) sa štatistické oznámenia a právne usmernenia kvalifikujú aj ako pramene práva (známe ako iné právne nástroje riadenia), ktoré sa nekvalifikujú ako právne predpisy. V novom zákone o právnych predpisoch sa už nespomína. keďže však právne usmernenia boli zrušené, keď nový zákon nadobudol účinnosť (1. januára 2011), štatistické nástroje vydané pred týmto dátumom zostávajú v platnosti až do ich zrušenia. (štatistické správy vydané predsedom Ústredného štatistického úradu obsahujú právne záväzné ustanovenia, ktoré pozostávajú výlučne zo štatistických pojmov, metód, klasifikácií, zoznamov a čísel.)

1.1 Normatívne rozhodnutia

Národné zhromaždenie, vláda a iné ústredné správne orgány, Ústavný súd a Rada rozpočtu môžu v normatívnych rozhodnutiach stanoviť svoju vlastnú organizáciu a fungovanie, činnosti a akčné programy.

Zastupiteľské orgány miestnej samosprávy môžu tiež stanoviť svoje vlastné činnosti a činnosti nimi riadených subjektov, ako aj ich akčné programy a organizáciu a fungovanie orgánov, ktoré vykonávajú v normatívnych rozhodnutiach. Podobne aj zastupiteľský orgán národných vlád môže stanoviť svoju vlastnú organizáciu a fungovanie, činnosti a akčné programy, ako aj orgány, ktoré tieto orgány vykonávajú v normatívnych rozhodnutiach.

1.2 Normatívne príkazy

V rámci svojej pôsobnosti a v súlade s právnymi predpismi prezident republiky, predseda vlády, predseda ústredného správneho orgánu (s výnimkou vlády), predseda Národného súdneho úradu, najvyšší prokurátor, komisár pre základné práva, guvernér Národnej banky Maďarska, predseda štátneho kontrolného úradu, riaditeľ metropolitnej alebo krajskej vlády, primátori a starostovia a administratívni pracovníci v mestách môžu stanoviť organizáciu, fungovanie a činnosti orgánov riadených, vedených alebo kontrolovaných orgánmi v normatívnych rozhodnutiach.

Národné zhromaždenie, prezident republiky, Ústavný súd, komisár pre základné práva, autonómne regulačné orgány, úrad predsedu vlády a vedúci úradu ministerstva môžu vydávať normatívne príkazy, ktoré sú pre zamestnancov organizácie záväzné.

2 Rozhodnutia Ústavného súdu

Rozhodnutia Ústavného súdu zohrávajú v maďarskom legislatívnom systéme dôležitú úlohu.

Podľa zákona č. CLI z roku 2011 o úlohách ústavného súdu sú úlohy ústavného súdu takéto:

 • ex post preskúmanie súladu právnych predpisov so základným zákonom (postup preskúmania ex post);
 • (preventívne) preskúmanie súladu aktov, ktoré boli prijaté, ale ešte neboli uverejnené, a určitých ustanovení medzinárodných zmlúv so základným zákonom;
 • individuálne preskúmanie na žiadosť sudcu: ak v priebehu pojednávania sudca uplatní právny predpis, ktorý považuje za protiústavný, alebo ktorý ústavný súd považuje za protiústavný, preruší konanie a požiada ústavný súd, aby vyhlásil právny predpis alebo legislatívne ustanovenie za protiústavné a zakázal použitie protiústavného právneho predpisu;
 • vynášanie rozsudkov o ústavných sťažnostiach založených na porušení práv zaručených základným zákonom: osoba alebo organizácia, ktorá je účastníkom konkrétneho prípadu, môže podať ústavnú sťažnosť, ak došlo k porušeniu jej alebo jej práva zaručeného v základnom zákone v nadväznosti na vykonávanie protiústavného zákona v súdnom konaní a vyčerpala všetky možnosti odvolania alebo nemá právo na odvolanie;
 • preskúmanie akéhokoľvek legislatívneho aktu upravujúceho konflikt s akoukoľvek medzinárodnou dohodou;
 • ukončenie legislatívneho opomenutia zákonodarcu, ktoré je v rozpore so základným zákonom;
 • riešenie určitých kompetenčných sporov medzi štátnymi orgánmi alebo medzi miestnymi vládami a inými štátnymi orgánmi;
 • výklad ustanovení základného zákona;
 • rôzne konania, ktoré spadajú do jeho právomoci podľa právnych predpisov.

Ústavný súd uvádza podrobné dôvody svojich rozhodnutí. Proti rozhodnutiam ústavného súdu sa nemožno odvolať a sú záväzné pre všetkých.

3 Judikatúra súdov

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie práva a zodpovednosť za poskytovanie právnych usmernení pre nižšie súdy, najvyšší súd Maďarska, Curia (pred 1. januárom 2012: Najvyšší súd) stanovuje právne jednotné rozhodnutie a v zásade vydáva rozhodnutie.

Zjednotený postup súdnej jednoty sa môže začať, ak rozvoj a jednotnosť súdnej praxe v zásade vyžaduje prijatie rozhodnutia o jednotnosti súdnictva a ak sa má komora Najvyššieho súdu v úmysle odchýliť sa od rozhodnutia prijatého inou komorou Curia. Rozhodnutie o jednotnosti práva je pre súdy záväzné.

Zásadné rozhodnutia vyplývajú z praxe súdnych komôr Najvyššieho súdu a podporujú aj jednotnosť pri ukladaní trestu.

Rozhodnutia vynesené s cieľom zabezpečiť jednotnosť práva a zásadné rozhodnutia sa uverejňujú na oficiálnom zozname rozhodnutí najvyššieho súdu.

III. Rozsah uplatňovania právnych predpisov

Geografický rozsah uplatňovania právnych predpisov sa rozširuje na územie Maďarska, zatiaľ čo rozsah pôsobnosti vyhlášok miestnej samosprávy sa vzťahuje na administratívnu oblasť miestnej samosprávy. Osobná pôsobnosť právnych predpisov sa vzťahuje na fyzické osoby, právnické osoby a organizácie bez právnej subjektivity na území Maďarska, maďarských občanov mimo územia Maďarska a v prípade miestnych vládnych dekrétov na fyzické osoby, právnické osoby a organizácie bez právnej subjektivity v administratívnej oblasti miestnej samosprávy.

V zákone o právnych predpisoch sa zakazuje spätná platnosť, pričom sa uvádza, že právny predpis nemôže ukladať povinnosti alebo robiť ich ťažšie, rušiť alebo obmedzovať práva, alebo vyhlásiť za protiprávne konanie v období pred nadobudnutím jeho účinnosti.

Právne predpisy musia vždy stanoviť dátum nadobudnutia jeho účinnosti takým spôsobom, aby bol k dispozícii dostatočný čas na prípravu svojej žiadosti.

Právne predpisy a vykonávacie predpisy musia nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase. Právny predpis (alebo právne ustanovenie) sa stáva neplatným, ak bol zrušený alebo ak obsahuje len opravné alebo zrušujúce ustanovenia – na základe právnych predpisov.

IV. Právne databázy

V Maďarsku je úradný vestník Odkaz sa zobrazí v novom okneMagyar Közlöny, ktorý sa uverejňuje v elektronickej podobe a ktorého znenie sa musí považovať za autentické.

Úradný vestník obsahuje maďarskú legislatívu (s výnimkou vyhlášok miestnej samosprávy) vrátane:

 • príkazy a rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré musia byť uverejnené v úradnom vestníku v súlade s právnymi predpismi alebo na základe rozhodnutia ústavného súdu;
 • rozhodnutia národného zhromaždenia;
 • rozhodnutia Súdneho dvora o jednotnosti v oblasti súdnictva;
 • stanoviská národnej volebnej komisie;
 • Prílohyvrátane výberu rozhodnutí;
 • oficiálna správa.

Databáza Odkaz sa zobrazí v novom oknevnútroštátnych právnych predpisov obsahuje všetky právne predpisy (okrem vyhlášok miestnej samosprávy) a právne nástroje štátnej správy platné k dátumu vyhľadávania. Predkladá sa v konsolidovanej verzii spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a inými zmenami.

Tieto informácie môžete vyhľadávať podľa názvu a čísla a takisto je možné vyhľadávať v texte.

Prístup do týchto databáz je bezplatný a neuplatňujú sa žiadne obmedzenia.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAutentický elektronický úradný vestník

Odkaz sa zobrazí v novom okneVnútroštátna databáza právnych predpisov


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 23/10/2019